• Art. 306e. Ord. Podatk. -...
  02.10.2023

Ordynacja podatkowa

Stan prawny aktualny na dzień: 02.10.2023

Dz.U.2022.0.2651 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Art. 306e. Ordynacja podatk.


Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

§ 1.
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości wydaje się na podstawie dokumentacji danego organu podatkowego oraz informacji otrzymanych od innych organów podatkowych.
§ 2.
Przed wydaniem zaświadczeń, o których mowa w § 1, ustala się, czy w stosunku do wnioskodawcy nie jest prowadzone postępowanie mające na celu ustalenie lub określenie wysokości jego zobowiązań podatkowych. Jeżeli takie postępowanie jest prowadzone i zgromadzony materiał dowodowy pozwala na jego zakończenie, powinna być niezwłocznie wydana decyzja ustalająca lub określająca wysokość zobowiązań podatkowych, w celu wykazania ich w zaświadczeniu.
§ 3.
Nie można odmówić wydania zaświadczenia, jeżeli nie jest możliwe doręczenie decyzji kończącej postępowanie podatkowe, o którym mowa w § 2, przed upływem terminu określonego w art. 306a wydawanie zaświadczeń przez organ podatkowy § 5. Wydając zaświadczenie, organ podaje informację o prowadzonym postępowaniu lub jego zakończeniu.
§ 4.
Na żądanie wnioskodawcy w zaświadczeniu podaje się także informacje:
1)
czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest:
a) postępowanie mające na celu ujawnienie jego zaległości podatkowych i określenie ich wysokości,
b) postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań wnioskodawcy:
c) (uchylona)
2)
dotyczące:
a) okresów, z których pochodzą zaległości, i ich tytułów,
b) podatków, których termin płatności został odroczony lub których płatność została rozłożona na raty.
§ 5.
Jeżeli zapłata zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę została odroczona lub rozłożona na raty, uznaje się, że podatnik, płatnik lub inkasent, do dnia upływu terminów, o których mowa w art. 49 nowy termin płatności odroczonego podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę albo rat podatku § 1, nie posiada zaległości podatkowych.
§ 6.
W zakresie, o którym mowa w art. 239d ograniczenie nadawania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, uznaje się, że do czasu wydania ostatecznej decyzji nie istnieje zaległość podatkowa.
§ 7.
Przepisy § 1–3 i 5 stosuje się odpowiednio w zakresie odsetek za zwłokę, o których mowa w art. 53a decyzja w sprawie wysokości odsetek za zwłokę.
Art. 306e. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub s... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...