• Art. 43. Ord. Podatk. - R...
  21.06.2024

Ordynacja podatkowa

Stan prawny aktualny na dzień: 21.06.2024

Dz.U.2023.0.2383 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Art. 43. Ordynacja podatk.


Rejestr Zastawów Skarbowych

§ 1.
Tworzy się Rejestr Zastawów Skarbowych, zwany dalej "rejestrem zastawów".
§ 2.
Wpis do rejestru zastawów obejmuje:
1)
datę ustanowienia zastawu skarbowego;
2)
podstawę prawną wniosku o wpis zastawu skarbowego;
3)
oznaczenie organu występującego z wnioskiem o wpis zastawu skarbowego;
4)
dane dotyczące podmiotu, o którym mowa w art. 41 przesłanki stosowania zastawu skarbowego § 1 i 3: imię i nazwisko lub nazwę (firmę), miejsce zamieszkania lub adres siedziby oraz identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydenta - numer paszportu lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiada identyfikatora podatkowego, oraz znany adres do doręczeń w Rzeczypospolitej Polskiej;
5)
dane identyfikujące przedmiot zastawu skarbowego;
6)
wysokość zobowiązania podatkowego lub zaległości podatkowej zabezpieczonej zastawem skarbowym;
7)
datę wygaśnięcia i wykreślenia zastawu skarbowego.
§ 3.
Rejestr zastawów jest prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
§ 4.
(uchylony)
§ 5.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, wyznaczyć organ Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie prowadzenia rejestru zastawów, mając na względzie konieczność zapewnienia sprawnego funkcjonowania tego rejestru oraz wymiany informacji pomiędzy organami uprawnionymi do występowania o wpis zastawu skarbowego do tego rejestru oraz organami egzekucyjnymi.
Art. 43. Rejestr Zastawów Skarbowych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 23 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...