• Ordynacja podatkowa
  28.02.2024

Ordynacja podatkowa

Stan prawny aktualny na dzień: 28.02.2024

Dz.U.2023.0.2383 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Dział VII. Tajemnica skarbowa

§ 1.
Indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową.
§ 2.
Przepis § 1 stosuje się również do danych zawartych w:
1)
informacjach podatkowych przekazywanych organom podatkowym przez podmioty inne niż wymienione w § 1;
2)
aktach dokumentujących czynności sprawdzające;
3)
aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz aktach postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe;
4)
dokumentacji rachunkowej organu podatkowego;
5)
informacjach uzyskanych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej z banków oraz z innych źródeł niż wymienione w § 1 lub w pkt 1;
6)
informacjach uzyskanych w toku procedur rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz w toku postępowania w sprawie wydania uprzednich porozumień cenowych, o których mowa w ustawie z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych;
7)
aktach dokumentujących kontrolę, o której mowa w rozdziale 9 działu III ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami;
8)
informacjach o wynikach analizy ryzyka, o której mowa w art. 119zn ustalanie wskaźnika ryzyka wykorzystywania działalności banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych § 1, oraz innych informacjach i dokumentach, o których mowa w dziale IIIB;
9)
informacjach i dokumentach, o których mowa w dziale III w rozdziale 11a;
10)
aktach postępowania w sprawie wydania opinii zabezpieczającej oraz aktach postępowania określonego w dziale IIIA w rozdziale 5;
11)
informacjach o ustaleniu prawdopodobieństwa wystąpienia opóźnień, o których mowa w art. 299f informowanie o prawdopodobieństwie wystąpienia opóźnień w przesyłaniu danych;
12)
informacjach przekazanych przez podatnika w ramach realizacji współdziałania, o którym mowa w dziale IIB;
13)
aktach postępowania określonego w dziale II w rozdziale 1a;
14)
informacjach przekazanych przez inwestora w ramach porozumienia inwestycyjnego;
15)
aktach dokumentujących nabycie sprawdzające;
16)
aktach sprawy o wydanie opinii, o której mowa w art. 119zzl opinia Szefa KAS w sprawie transgranicznego przekształcenia, połączenia albo podziału spółki § 1.
§ 3.
Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się do udostępnienia kontrahentowi podatnika prowadzącego działalność gospodarczą informacji o:
1)
niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innego dokumentu, do których złożenia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
2)
nieujęciu lub ujęciu przez podatnika w złożonej deklaracji lub złożonym innym dokumencie zdarzeń, do których ujęcia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
3)
zaleganiu lub niezaleganiu przez podatnika w podatkach wynikających z deklaracji lub innego dokumentu składanych na podstawie przepisów ustaw podatkowych.
Orzeczenia: 23 Porównania: 1 Przypisy: 1
§ 1.
Do przestrzegania tajemnicy skarbowej obowiązani są:
1)
pracownicy izb administracji skarbowej;
1a)
funkcjonariusze;
1b)
pracownicy Krajowej Informacji Skarbowej;
2)
wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszałek województwa oraz pracownicy urzędów ich obsługujących;
3)
członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych, a także pracownicy biur tych kolegiów;
4)
minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz pracownicy urzędu obsługującego tego ministra;
4a)
Szef Krajowej Administracji Skarbowej;
5)
osoby odbywające staż, praktykę zawodową lub studencką w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub w innych organach podatkowych;
6)
przedstawiciele obcej władzy przebywający w siedzibach organów podatkowych, obecni w toku postępowania podatkowego lub obecni w toku czynności kontrolnych, w związku z wymianą informacji;
7)
członkowie Rady;
8)
członkowie komisji doradczej i komisji do spraw pozasądowego rozstrzygania sporów oraz osoby, których dotyczy spór, ich przedstawiciele i pełnomocnicy, o których mowa w ustawie z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych.
§ 2.
Osoby wymienione w § 1 są obowiązane do złożenia na piśmie przyrzeczenia następującej treści: „Przyrzekam, że będę przestrzegał tajemnicy skarbowej. Oświadczam, że są mi znane przepisy o odpowiedzialności karnej za ujawnienie tajemnicy skarbowej.”.
§ 3.
Zachowanie tajemnicy skarbowej obowiązuje również po ustaniu zatrudnienia, zakończeniu stażu lub praktyki lub po ustaniu członkostwa w Radzie.
§ 4.
Do przestrzegania tajemnicy skarbowej obowiązane są również inne osoby, którym udostępniono informacje objęte tajemnicą skarbową, chyba że na ich ujawnienie zezwala przepis prawa.
§ 5.
Przepisu § 4 nie stosuje się do osób, których dotyczą informacje objęte tajemnicą skarbową.
Orzeczenia: 9 Porównania: 1 Przypisy: 4
W toku postępowania podatkowego dostęp do informacji pochodzących z banku lub innej instytucji finansowej, a także do informacji uzyskanych z banku lub innej instytucji finansowej mających siedzibę na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, przysługuje:
1)
funkcjonariuszowi lub pracownikowi – załatwiającym sprawę, ich przełożonym, naczelnikowi urzędu skarbowego, naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, dyrektorowi izby administracji skarbowej oraz Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej;
2)
pracownikowi załatwiającemu sprawę, jego przełożonemu oraz organom, o których mowa w art. 5 pojęcie zobowiązania podatkowego i art. 9 pojęcie inkasenta ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, właściwym w zakresie wymiany informacji podatkowych.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
§ 1.
W toku postępowania w sprawie wydania uprzedniego porozumienia cenowego, o którym mowa w dziale III ustawy z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych, dostęp do informacji przekazanych przez przedsiębiorców w tym postępowaniu przysługuje pracownikowi załatwiającemu sprawę, jego przełożonemu oraz Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.
§ 2.
Za zgodą podatnika dostęp do informacji i dokumentów przekazanych w toku postępowania w sprawie wydania uprzedniego porozumienia cenowego, o którym mowa w dziale III ustawy z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych, przysługuje pracownikom upoważnionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań w zakresie współdziałania, o którym mowa w dziale IIB, oraz ich przełożonym.
Przypisy: 1
W toku kontroli, o której mowa w rozdziale 9 działu III ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, dostęp do akt przysługuje pracownikowi załatwiającemu sprawę, jego przełożonemu oraz organowi przeprowadzającemu tę kontrolę.
Dostęp do informacji o schematach podatkowych oraz innych dokumentów związanych z tą informacją, zbieranych na podstawie działu III rozdziału 11a, przysługuje pracownikowi załatwiającemu sprawę lub prowadzącemu działalność analityczną i jego przełożonym.
§ 1.
Dostęp do informacji przekazanych przez podatnika w ramach realizacji współdziałania, o którym mowa w dziale IIB, zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 czyn nieuczciwej konkurencji ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), przysługuje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej oraz pracownikom i funkcjonariuszom Krajowej Administracji Skarbowej upoważnionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej do realizacji zadań związanych z przeprowadzaniem audytu podatkowego i ich przełożonym oraz organom podatkowym, które wydają opinie przed zawarciem porozumienia podatkowego, o którym mowa w art. 20zb porozumienie podatkowe z podatnikiem będącym stroną umowy o współdziałanie.
§ 1a.
Dostęp do informacji przekazanych przez inwestora w toku zawierania, zmiany lub wypowiadania porozumienia inwestycyjnego, zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 czyn nieuczciwej konkurencji ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przysługuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz pracownikom upoważnionym przez ten organ do realizacji zadań związanych z zawarciem, zmianą oraz wypowiedzeniem porozumienia inwestycyjnego.
§ 2.
Przepisów § 1 i 1a nie stosuje się, jeżeli przedsiębiorca nie wykazał, że przekazane przez niego Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej albo ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacje i ich zakres stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W tym przypadku organ podatkowy wydaje postanowienie o odmowie uznania tych informacji, w podanym przez przedsiębiorcę zakresie za stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.
§ 1.
Akta spraw zawierające informacje:
1)
pochodzące z banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz z innych instytucji finansowych,
2)
określone w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, uzyskane od obcych państw, pochodzące z banków oraz innych instytucji finansowych,
3)
uzyskane w postępowaniu w sprawie wydania uprzedniego porozumienia cenowego, o którym mowa w dziale III ustawy z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych,
4)
przekazane przez podatnika w ramach realizacji współdziałania, o którym mowa w dziale IIB, zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa
– przechowuje się w pomieszczeniach zabezpieczonych zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.
§ 2.
Informacje, o których mowa w § 1, po ich wykorzystaniu są wyłączane z akt sprawy i przechowywane z zachowaniem zasad określonych dla informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone”. Adnotacji o wyłączeniu dokonuje się w aktach sprawy.
§ 3.
Ponowne włączenie do akt sprawy informacji, o których mowa w § 1, następuje wyłącznie w przypadkach określonych w art. 297 udostępnianie akt przez naczelników urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych i art. 297a udostępnianie informacji podatkowych uzyskanych od państw UE lub akt zawierających informacje podatkowe.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 3
§ 1.
Akta, w tym akta zawierające informacje wymienione w art. 182 obowiązki instytucji finansowych w postępowaniu podatkowym, naczelnicy urzędów skarbowych i naczelnicy urzędów celno-skarbowych udostępniają wyłącznie:
1)
ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektorowi izby administracji skarbowej – w toku postępowania podatkowego, postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej;
2)
innym naczelnikom urzędów skarbowych lub naczelnikom urzędów celno-skarbowych – w związku ze wszczętym postępowaniem podatkowym, postępowaniem w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, kontrolą podatkową, kontrolą celno-skarbową lub w związku z postępowaniem przejętym w trybie art. 18d przekazanie postępowania podatkowego do dalszego prowadzenia przez naczelnika urzędu celno-skarbowego;
2a)
Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej – zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
2b)
ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej oraz Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 i 1859) oraz w dziale Va ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;
2c)
ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych – w zakresie niezbędnym do podejmowania środków ograniczających w związku z działaniami destabilizującymi sytuację w Ukrainie;
2d)
ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w rozdziale 6 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
3)
sądom lub prokuratorowi – w związku z toczącym się postępowaniem;
4)
Rzecznikowi Praw Obywatelskich – w związku z jego udziałem w postępowaniu przed sądem administracyjnym;
5)
Prokuratorowi Generalnemu – na wniosek właściwego prokuratora:
a) w przypadkach określonych w dziale IV Kodeksu postępowania administracyjnego,
b) w związku z udziałem prokuratora w postępowaniu przed sądem administracyjnym;
6)
(uchylony)
7)
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Ochrony Państwa i ich posiadającym sporządzone na piśmie upoważnienie funkcjonariuszom lub żołnierzom w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych;
8)
Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w art. 2 zadania CBA ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym;
8a)
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w art. 5 zadania ABW ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;
9)
Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w art. 11a ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2487 i 2600 oraz z 2023 r. poz. 1860);
9a)
Szefowi Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w art. 23p ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1683 i 1860);
10)
Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego – w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym;
11)
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – w związku z prowadzonym:
a) postępowaniem wyjaśniającym, postępowaniem antymonopolowym, postępowaniem w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone i postępowaniem w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, o których mowa w art. 47 rodzaje postępowań przed Prezesem Urzędu ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 i 1705),
b) postępowaniem w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową i postępowaniem wyjaśniającym, prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1773),
c) postępowaniem w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych, o którym mowa w art. 13c postępowanie w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1790),
d) wstępnym postępowaniem sprawdzającym i postępowaniem kontrolnym, o których mowa w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2023 r. poz. 415);
12)
Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki – w związku z prowadzonym postępowaniem lub kontrolą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku (Dz. U. poz. 2243, z późn. zm.).
§ 2.
W przypadkach określonych w § 1 pkt 1 lub 2 stosuje się odpowiednio przepis art. 295 dostęp do informacji pochodzących z instytucji finansowych.
§ 3.
W przypadkach, o których mowa w § 1, akta spraw są oznaczane oraz przekazywane w sposób przewidziany w art. 184 wymogi formalne żądania informacji uzupełniających od instytucji finansowych § 2a.
§ 4.
Naczelnicy urzędów skarbowych oraz naczelnicy urzędów celno-skarbowych udostępniają Najwyższej Izbie Kontroli, w związku z toczącym się postępowaniem kontrolnym, akta, o których mowa w § 1, po wyłączeniu z nich informacji wymienionych w art. 182 obowiązki instytucji finansowych w postępowaniu podatkowym, chyba że informacje takie zostały uprzednio udzielone Najwyższej Izbie Kontroli na podstawie odrębnych przepisów.
§ 5.
Naczelnicy urzędów skarbowych udostępniają Państwowej Komisji Wyborczej, w związku z badaniem sprawozdania komitetu wyborczego, informacji, o której mowa w art. 34 hipoteka przymusowa ust. 1, lub sprawozdania, o którym mowa w art. 38 sprawozdanie o źródłach pozyskanych przez partię środków finansowych ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1215), akta, o których mowa w § 1.
Orzeczenia: 3 Porównania: 1 Przypisy: 4
§ 1.
Informacje podatkowe, o których mowa w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, uzyskane od państw członkowskich Unii Europejskiej lub akta zawierające takie informacje są udostępniane organom wymienionym w art. 297 udostępnianie akt przez naczelników urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz innym niż wymienione w tym przepisie organom podatkowym, gdy toczące się przed tym organem postępowanie lub czynności wykonywane przez ten organ są związane z prawidłowym określaniem podstaw opodatkowania i wysokości zobowiązania podatkowego lub wymiarem innych należności, których dochodzenie, zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jest możliwe na wniosek obcego państwa.
§ 2.
Udostępnianie informacji podatkowych, o których mowa w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, uzyskanych od państw niebędących państwami członkowskimi Unii Europejskiej lub akt zawierających takie informacje następuje na zasadach określonych w § 1 oraz z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.
§ 3.
Udostępnienie informacji dla celów innych niż wymienione w § 1 i 2 wymaga uzyskania zgody obcego państwa, od którego otrzymano informacje.
§ 4.
Akta i dokumenty zawierające informacje, o których mowa w § 1 i 2, oznacza się klauzulą: „Tajemnica skarbowa”, a ich przekazanie następuje w trybie przewidzianym dla dokumentów zawierających informacje niejawne o klauzuli „zastrzeżone”.
Porównania: 1
Akta sprawy dotyczącej wydania uprzedniego porozumienia cenowego, o którym mowa w dziale III ustawy z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych, oraz informacje wynikające z tych akt są udostępniane wyłącznie organom wymienionym w art. 297 udostępnianie akt przez naczelników urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych § 1 pkt 1, 2a–5 i 7 na zasadach określonych w tym przepisie.
Przypisy: 1
§ 1.
Dane, informacje i dokumenty, o których mowa w dziale IIIB, w tym zawierające dane stanowiące tajemnicę bankową lub tajemnicę zawodową, Szef Krajowej Administracji Skarbowej udostępnia wyłącznie:
1)
organom Krajowej Administracji Skarbowej – w celu realizacji ich ustawowych zadań;
2)
Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej – zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
3)
innym organom wymienionym w art. 297 udostępnianie akt przez naczelników urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych – na zasadach określonych w tych przepisach.
§ 2.
Udostępnienie, o którym mowa w § 1, może następować za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych ma dostęp do informacji o schematach podatkowych oraz innych dokumentów związanych z tymi informacjami, zebranych w ramach czynności prowadzonych na podstawie działu III rozdziału 11a. Z danych tych korzysta w toku prowadzonych działań, w tym do realizowanych czynności analitycznych.
§ 1.
Szef Krajowej Administracji Skarbowej udostępnia:
1)
Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w art. 2 stosowanie przepisów ustawy ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
2)
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w art. 5 pojęcie zobowiązania podatkowego ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu,
3)
ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
3a)
ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji – w zakresie niezbędnym do zapewnienia funkcjonowania usług dostępnych w e-Urzędzie Skarbowym udostępnianych przy użyciu aplikacji mObywatel w rozumieniu ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz.1234),
4)
Policji – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w art. 1 zakres przedmiotowy ustawy ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,
5)
Straży Granicznej – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w art. 1 zakres przedmiotowy ustawy ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej,
6)
ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych – w zakresie niezbędnym do podejmowania środków ograniczających w związku z działaniami destabilizującymi sytuację w Ukrainie,
7)
prokuratorowi – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w art. 3 realizacja zadań prokuratury § 1 pkt 1 i 8 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2023 r. poz. 1360, 1429 i 1860),
8)
Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w art. 4 zadania Komisji Nadzoru Finansowego ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym
– dane niezawarte w aktach spraw podatkowych inne niż określone w art. 297c podmioty uprawnione do dostępu do informacji stanowiących tajemnicę bankową, jeżeli znajdują się w Centralnym Rejestrze Danych Podatkowych.
§ 2.
Dane, o których mowa w § 1, mogą być udostępniane również za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
Informacje przekazane przez podatnika w ramach realizacji współdziałania, o którym mowa w dziale IIB, zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa uznaną przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, są udostępniane wyłącznie organom wymienionym w art. 297 udostępnianie akt przez naczelników urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych § 1 pkt 1, 2a, 3 i 7–9 na zasadach określonych w tym przepisie.
Informacje przekazane przez inwestora w toku zawierania, zmiany lub wypowiadania porozumienia inwestycyjnego, zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa uznaną przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, są udostępniane wyłącznie:
1)
organom wymienionym w art. 297 udostępnianie akt przez naczelników urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych § 1 pkt 1, 2a, 3 i 7–9 na zasadach określonych w tych przepisach;
2)
Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wydania przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych opinii, o której mowa w art. 14b interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna) § 5f pkt 1;
3)
wójtowi, burmistrzowi (prezydentowi miasta), staroście lub marszałkowi województwa w zakresie określonym w art. 20zu wniosek o zawarcie porozumienia inwestycyjnego § 5.
Akta niezawierające informacji, o których mowa w art. 182 obowiązki instytucji finansowych w postępowaniu podatkowym, organy podatkowe udostępniają:
1)
ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych;
1a)
Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej;
2)
innym organom podatkowym;
3)
(uchylony)
3a)
(uchylony)
4)
Najwyższej Izbie Kontroli – w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o Najwyższej Izbie Kontroli;
5)
sądowi, prokuratorowi, a także upoważnionym na piśmie przez prokuratora funkcjonariuszom Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego – w związku z toczącym się postępowaniem;
5a)
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Ochrony Państwa i ich posiadającym sporządzone na piśmie upoważnienie funkcjonariuszom lub żołnierzom w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych;
5b)
Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Biuru Nadzoru Wewnętrznego, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Inspektoratowi Wewnętrznemu Służby Więziennej i ich posiadającym sporządzone na piśmie upoważnienie funkcjonariuszom lub żołnierzom, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenia przestępstwom lub ich wykrycia, ustalenia sprawców i uzyskania dowodów albo ujawnienia mienia zagrożonego przepadkiem;
6)
biegłym powołanym w toku postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej – w zakresie określonym przez organ podatkowy;
6a)
wojewodzie i Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców - w zakresie prowadzonych postępowań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
6aa)
wojewodzie – w zakresie kontroli celno-skarbowych przestrzegania przepisów wydanych na podstawie art. 46 ogłaszanie i odwoływanie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1284, 909 i 1938);
6b)
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej – w związku z prowadzonym postępowaniem oraz wydawaniem opinii prawnej;
6c)
organom nadzoru górniczego – w celu weryfikacji pomiaru urobku rudy miedzi, wydobytego gazu ziemnego oraz wydobytej ropy naftowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. z 2022 r. poz. 1539);
6d)
Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego – w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego na podstawie ustawy z dnia 21 lipca 2006r. o nadzorze nad rynkiem finansowym;
6e)
organom właściwym w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych – w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia czynności sprawdzających i postępowania na podstawie przepisów o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
6f)
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – w związku z toczącym się postępowaniem prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz przepisów ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi;
6f)
(uchylony)
6g)
Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) – w związku z toczącym się dochodzeniem administracyjnym prowadzonym przez ten Urząd lub przed wszczęciem dochodzenia;
7)
innym organom – w przypadkach i na zasadach określonych w odrębnych ustawach oraz ratyfikowanych umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, a także w porozumieniach zawartych na podstawie tych umów.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1 Przypisy: 6
§ 1.
Organy podatkowe inne niż organy Krajowej Administracji Skarbowej udostępniają ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji dane objęte tajemnicą skarbową w zakresie niezbędnym do udostępnienia przez tego ministra usługi online polegającej na obsłudze elektronicznych transakcji płatniczych.
§ 2.
Dane, o których mowa w § 1, są udostępniane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
§ 1.
Organy podatkowe udostępniają informacje zawarte w aktach spraw podatkowych, z wyłączeniem informacji określonych w art. 182 obowiązki instytucji finansowych w postępowaniu podatkowym, organom i osobom wymienionym w art. 298 udostępnianie przez organ podatkowy akt niezawierających informacji stanowiących tajemnicę skarbową.
§ 2.
Organy podatkowe udostępniają informacje wynikające z akt spraw podatkowych w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach oraz ratyfikowanych umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, a także w porozumieniach zawartych na podstawie tych umów.
§ 3.
Informacje, o których mowa w § 1, udostępniane są również:
1)
(uchylony)
2)
(uchylony)
3)
powiatowym oraz wojewódzkim urzędom pracy;
4)
jednostkom organizacyjnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
5)
jednostkom organizacyjnym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
6)
ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych – w celu realizacji zadań określonych w przepisach o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców;
7)
Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w celu realizacji jego zadań ustawowych;
8)
komornikom sądowym w związku z wykonywaniem zadań, o których mowa w art. 3 katalog pojęć ustawowych ust. 3 pkt 1–3, oraz czynności, o których mowa w art. 3 zadania komornika ust. 4 pkt 1a ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1691 i 1860), oraz administracyjnym organom egzekucyjnym w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym;
8a)
upoważnionemu przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę albo marszałka województwa kierownikowi jednostki organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego niemającej osobowości prawnej oraz upoważnionemu pracownikowi tej jednostki, do wykonywania w jego imieniu praw i obowiązków wierzyciela na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w zakresie niezbędnym do wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego;
8b)
upoważnionemu przez organ egzekucyjny kierownikowi jednostki organizacyjnej gminy niemającej osobowości prawnej oraz upoważnionemu pracownikowi tej jednostki, do działania w jego imieniu jako organ egzekucyjny na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w zakresie niezbędnym do wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego;
9)
wójtom, burmistrzom, prezydentom miast lub wojewodom w zakresie prowadzonych postępowań o przyznanie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów lub świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów;
9a)
wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast właściwym ze względu na miejsce położenia mieszkania w zakresie prowadzonych postępowań o przyznanie dopłat do czynszu, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. z 2023 r. poz. 1351 i 1463);
10)
ośrodkom pomocy społecznej, centrom usług społecznych i powiatowym centrom pomocy rodzinie w zakresie prowadzonych postępowań o świadczenia z pomocy społecznej;
11)
służbom statystyki publicznej w zakresie wynikającym z programu badań statystycznych;
12)
instytucjom zajmującym się obsługą, kontrolą lub audytem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z innych źródeł zagranicznych;
13)
organizacjom pożytku publicznego – w zakresie i na zasadach określonych w ustawach podatkowych;
14)
akredytowanym agencjom płatniczym realizującym zadania w ramach Wspólnej Polityki Rolnej;
14a)
ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w celu realizacji zadań ustawowych związanych z zapewnieniem dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w szczególności w zakresie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych;
15)
organom Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej w celu realizacji jej zadań ustawowych;
15a)
organom Państwowej Inspekcji Pracy – w zakresie niezbędnym do realizacji jej zadań ustawowych, o których mowa w art. 10 zadania PIP ust. 1 pkt 1, 3, 4, 9a, 14, 14b, 15, 15b–15d ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1614 oraz z 2023 r. poz. 1523);
16)
Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki w celu realizacji jego zadań ustawowych;
16a)
Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 50 decyzja administracyjna w sprawie zakazania lub ograniczenia udostępniania na rynku, wycofania z obrotu lub wycofania z używania wyrobu oraz art. 64 uprawnienia Prezesa Urzędu do kontroli i inspekcji ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974 oraz z 2023 r. poz. 1938);
17)
organom Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w związku z kontrolami przeprowadzanymi na podstawie art. 17c ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1980) oraz w zakresie prowadzonych postępowań w sprawie wymierzenia kar pieniężnych na podstawie art. 40a ust. 1–3a tej ustawy.
§ 4.
Informacje o numerach rachunków bankowych posiadanych przez podatników mogą być udostępniane:
1)
Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
2)
organom egzekucyjnym w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym;
3)
wójtom, burmistrzom, prezydentom miast lub wojewodom w zakresie prowadzonych postępowań o przyznanie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów lub świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.
§ 5.
(uchylony)
§ 5a.
Wnioski o udostępnienie informacji, o których mowa w § 3 pkt 8 i § 4 pkt 2, będących w posiadaniu organów Krajowej Administracji Skarbowej, komornicy sądowi składają za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.
§ 5b.
W przypadku, o którym mowa w § 5a, informacje są udostępniane za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o ich udostępnienie.
§ 6.
Komornicy sądowi są obowiązani do uiszczenia opłaty na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji, o których mowa w § 3 pkt 8 oraz w § 4 pkt 2, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.
§ 6a.
W przypadku udostępnienia informacji za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym komornicy sądowi są obowiązani do uiszczenia opłaty na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym informacja ta została udostępniona, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej lub poziom automatyzacji procesu udostępniania tych informacji uzasadnia nieodpłatne ich udostępnianie.
§ 7.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
rodzaje informacji udostępnianych nieodpłatnie komornikom sądowym za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym, uwzględniając poziom automatyzacji procesu udostępniania tych informacji;
2)
wysokość opłaty uiszczanej za udostępnienie informacji komornikom sądowym, uwzględniając formę udostępnienia informacji i ponoszone przez organy podatkowe koszty związane z ich udostępnieniem;
3)
tryb pobierania przez organy podatkowe inne niż organy Krajowej Administracji Skarbowej opłaty uiszczanej za udostępnienie informacji komornikom sądowym oraz sposób uiszczania tej opłaty, uwzględniając organizację czynności związanych z poborem opłaty i formę jej zapłaty.
Orzeczenia: 6 Porównania: 1 Przypisy: 9
Akta, o których mowa w art. 298 udostępnianie przez organ podatkowy akt niezawierających informacji stanowiących tajemnicę skarbową, i dokumenty zawierające informacje, o których mowa w art. 299 udostępnianie informacji z akt spraw podatkowych, przekazywane organom i osobom wymienionym w art. 298 udostępnianie przez organ podatkowy akt niezawierających informacji stanowiących tajemnicę skarbową pkt 4–7 oraz art. 299 udostępnianie informacji z akt spraw podatkowych § 2–4 oznacza się klauzulą „Tajemnica skarbowa”.
Porównania: 1
§ 1.
Szef Krajowej Administracji Skarbowej może wyrazić zgodę na ujawnienie przez naczelników urzędów skarbowych, naczelników urzędów celno-skarbowych, dyrektorów izb administracji skarbowej, określonych informacji stanowiących tajemnicę skarbową, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę inną niż skarbowa i objętych ochroną na podstawie odrębnych ustaw, wskazując jednocześnie sposób udostępnienia i wykorzystania ujawnianych informacji.
§ 2.
Wyrażenie zgody, o której mowa w § 1, może nastąpić wyłącznie ze względu na ważny interes publiczny oraz gdy jest to konieczne dla osiągnięcia celów kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego lub jeżeli ujawnienie tych informacji urzeczywistni prawo obywateli do ich rzetelnego informowania o działaniach organów podatkowych i jawności życia publicznego.
§ 3.
Wyrażenie zgody, o której mowa w § 1, następuje na piśmie, na uzasadniony wniosek naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego lub dyrektora izby administracji skarbowej.
Przypisy: 1
Organy podatkowe udostępniają informacje zawarte w aktach spraw podatkowych, z wyłączeniem informacji określonych w art. 182 obowiązki instytucji finansowych w postępowaniu podatkowym, organom, które na podstawie odrębnych ustaw są obowiązane do przyjęcia zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów (przychodów) lub zaświadczenia albo oświadczenia o niezaleganiu w podatkach, w zakresie niezbędnym do weryfikacji treści oświadczenia.
Przypisy: 1
Do informacji, o których mowa w art. 293 dane objęte tajemnicą skarbową § 2 pkt 1 i 5, stosuje się przepisy niniejszego działu dotyczące udostępniania informacji wynikających z akt spraw podatkowych.
§ 1.
Dane z akt podatkowych Szef Krajowej Administracji Skarbowej może udostępniać:
1)
organom, o których mowa w art. 297 udostępnianie akt przez naczelników urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych § 1 i art. 298 udostępnianie przez organ podatkowy akt niezawierających informacji stanowiących tajemnicę skarbową, również za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,
2)
komornikom sądowym w zakresie, o którym mowa w art. 299 udostępnianie informacji z akt spraw podatkowych § 3 pkt 8 i § 4 pkt 2, za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym
– jeżeli dane te znajdują się w Centralnym Rejestrze Danych Podatkowych.
§ 2.
Szef Krajowej Administracji Skarbowej udostępnia służbom statystyki publicznej dane niezawarte w aktach spraw podatkowych w zakresie wynikającym z programu badań statystycznych, jeżeli znajdują się w Centralnym Rejestrze Danych Podatkowych.
§ 1.
Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów informację o ustaleniu prawdopodobieństwa wystąpienia opóźnień w spełnianiu przez podmiot obowiązany do przesyłania, bez wezwania organu podatkowego, danych wynikających z ewidencji, o której mowa w art. 109 obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, świadczeń pieniężnych w rozumieniu art. 4 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 1a ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, wynikających z faktur otrzymanych w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, za który to prawdopodobieństwo zostało ustalone, zwane dalej „prawdopodobieństwem wystąpienia opóźnień”.
§ 2.
Prawdopodobieństwo wystąpienia opóźnień uznaje się za ustalone, jeżeli suma wartości świadczeń pieniężnych niezapłaconych przez dany podmiot w terminie 60 dni od dnia otrzymania faktury wynosi w okresie kolejnych 3 miesięcy co najmniej 2 000 000 zł.
§ 3.
Prawdopodobieństwo wystąpienia opóźnień jest ustalane na podstawie danych będących w posiadaniu organów Krajowej Administracji Skarbowej.
§ 4.
Informacja o ustaleniu prawdopodobieństwa wystąpienia opóźnień obejmuje dane identyfikujące podmiot oraz inne dane w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia analizy prawdopodobieństwa, o której mowa w art. 13c ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, w tym dane wynikające z przesyłanych przez podatników ewidencji, o których mowa w art. 109 obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, z informacji i zestawień, o których mowa w art. 119zq informacje przekazywane Szefowi KAS przez izbę rozliczeniową, oraz z Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników. Szczegółowy zakres danych określa porozumienie, o którym mowa w § 9.
§ 5.
(uchylony)
§ 6.
Informacja o ustaleniu prawdopodobieństwa wystąpienia opóźnień jest przekazywana w terminie do 20. dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, za który ustalono to prawdopodobieństwo.
§ 7.
Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na jego wniosek:
1)
dane wynikające z ewidencji, o której mowa w art. 109 obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przekazane przez podmiot wskazany we wniosku, w okresie nie dłuższym niż 24 miesiące poprzedzające miesiąc jego otrzymania;
2)
dane wynikające z ewidencji, o której mowa w art. 109 obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przesłane przez podmiot wskazany we wniosku w okresie nie dłuższym niż 24 miesiące poprzedzające miesiąc jego otrzymania, dotyczące faktur, co do których nie zidentyfikowano zapłaty w danych wynikających z informacji i zestawień, o których mowa w art. 119zq informacje przekazywane Szefowi KAS przez izbę rozliczeniową, przez ten podmiot.
§ 8.
W przypadku gdy suma kwot wynikających z faktur otrzymanych przez podmiot wskazany we wniosku, dokumentujących dostawę towarów lub wykonanie usług w żadnym z okresów 3 kolejnych miesięcy przypadających w okresie 24 miesięcy poprzedzających miesiąc otrzymania wniosku, o którym mowa w § 7, nie przekracza kwoty, o której mowa w § 2, Szef Krajowej Administracji Skarbowej informuje o tym Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i nie przekazuje informacji ani danych, o których mowa w § 7.
§ 9.
Szczegółowy zakres danych, o których mowa w § 4, oraz sposób przekazywania informacji i danych, o których mowa w § 1 i 7, określa porozumienie zawarte pomiędzy Szefem Krajowej Administracji Skarbowej a Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
§ 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej udostępnia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nieodpłatnie, w drodze teletransmisji bez konieczności składania każdorazowo pisemnych wniosków o udostępnienie, faktury ustrukturyzowane, o których mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 32a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, faktury, o których mowa w art. 106nf wystawianie i udostępnianie faktur w okresie trwania awarii Krajowego Systemu e-Faktur ust. 1 i art. 106nh ust. 1 tej ustawy, po ich przesłaniu do Krajowego Systemu e-Faktur, oraz faktury VAT RR i faktury VAT RR KOREKTA, o których mowa w art. 116 faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych ust. 3b tej ustawy, wystawione przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur oraz inne dane wynikające z Krajowego Systemu e-Faktur w celu realizacji zadań wynikających z:
1)
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;
2)
ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi;
3)
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych;
4)
ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji.
(Art. 299g udostępnianie Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów faktur ustrukturyzowanych z Krajowego Systemu e-Faktur w zakresie § 1 wchodzi w życie z dniem 01.07.2024 r.)
§ 2. Sposób udostępniania faktur, o których mowa w § 1, określa porozumienie zawarte pomiędzy Szefem Krajowej Administracji Skarbowej a Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
§ 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej udostępnia organom Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa nieodpłatnie, w drodze teletransmisji bez konieczności składania każdorazowo pisemnych wniosków o udostępnienie, faktury ustrukturyzowane, o których mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 32a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, faktury, o których mowa w art. 106nf wystawianie i udostępnianie faktur w okresie trwania awarii Krajowego Systemu e-Faktur ust. 1 i art. 106nh ust. 1 tej ustawy, po ich przesłaniu do Krajowego Systemu e-Faktur, oraz faktury VAT RR i faktury VAT RR KOREKTA, o których mowa w art. 116 faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych ust. 3b tej ustawy, wystawione przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur oraz inne dane wynikające z Krajowego Systemu e-Faktur w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1992).
(Art. 299h udostępnianie organom Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa faktur ustrukturyzowanych z Krajowego Systemu e-Faktur w zakresie § 1 wchodzi w życie z dniem 01.07.2024 r.)
§ 2. Sposób udostępniania faktur, o których mowa w § 1, określa porozumienie zawarte pomiędzy Szefem Krajowej Administracji Skarbowej a Głównym Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Przepisy art 297–299 nie naruszają uprawnień strony przewidzianych w art. 178 udostępnianie stronie akt sprawy i art. 179 odmowa umożliwienia stronie zapoznania się z dokumentami zawierającymi informacje niejawne.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 1
§ 1.
Szef Krajowej Administracji Skarbowej podaje do wiadomości publicznej zbiorcze informacje dotyczące podatków.
§ 2.
Uprawnienie, o którym mowa w § 1, przysługuje również organom podatkowym.
§ 3.
Uprawnienie, o którym mowa w § 1, przysługuje również Prezesowi Najwyższej Izby Kontroli.
Orzeczenia: 3 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...