• Ordynacja podatkowa
  22.02.2024

Ordynacja podatkowa

Stan prawny aktualny na dzień: 22.02.2024

Dz.U.2023.0.2383 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Dział VIIa. (uchylony)

Rozdział 1. (uchylony)

Porównania: 1 Przypisy: 1

Rozdział 2. (uchylony)

Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1
Porównania: 1
Porównania: 1
Porównania: 1
Porównania: 1
Porównania: 1
Porównania: 1
Porównania: 1
Porównania: 1
Porównania: 1

Rozdział 3. (uchylony)

Porównania: 1 Przypisy: 4
§ 1.
Kto, wbrew przepisom art. 119zk przekazywanie danych, informacji i żądań, art. 119zp informacje przekazywane izbie rozliczeniowej i art. 119zq informacje przekazywane Szefowi KAS przez izbę rozliczeniową, działając w imieniu lub w interesie banku w rozumieniu art. 119zg objaśnienie pojęć działu pkt 1, spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, banku zrzeszającego, Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej lub izby rozliczeniowej w rozumieniu art. 119zg objaśnienie pojęć działu pkt 3, nie przekazuje, przekazuje niezgodne z posiadanymi lub zataja prawdziwe:
1)
informacje o rachunkach podmiotów kwalifikowanych w rozumieniu art. 119zg objaśnienie pojęć działu pkt 5,
2)
informacje o łącznej kwocie obciążeń oraz łącznej kwocie uznań rachunków podmiotów kwalifikowanych w rozumieniu art. 119zg objaśnienie pojęć działu pkt 5, dotyczących transakcji z osobami fizycznymi niebędącymi podmiotami kwalifikowanymi w rozumieniu art. 119zg objaśnienie pojęć działu pkt 4,
3)
dzienne zestawienia transakcji dotyczących rachunków podmiotów kwalifikowanych w rozumieniu art. 119zg objaśnienie pojęć działu pkt 5 w zakresie transakcji innych niż wskazane w pkt 2,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.
§ 2.
Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie.
§ 1.
Kto, działając w imieniu lub w interesie banku w rozumieniu art. 119zg objaśnienie pojęć działu pkt 1 lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, nie dopełnia obowiązku dokonania blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego w rozumieniu art. 119zg objaśnienie pojęć działu pkt 2, przedłużenia, zmiany zakresu lub uchylenia tej blokady, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.
§ 2.
Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie.
§ 1.
Kto, nie będąc do tego uprawnionym, ujawnia lub wykorzystuje:
1)
algorytmy, o których mowa w art. 119zn ustalanie wskaźnika ryzyka wykorzystywania działalności banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych § 3,
2)
informacje o wskaźniku ryzyka,
3)
informacje i zestawienia, o których mowa w art. 119zp informacje przekazywane izbie rozliczeniowej § 1, art. 119zq informacje przekazywane Szefowi KAS przez izbę rozliczeniową i art. 119zs weryfikacja informacji posiadanych przez KAS § 1,
4)
informacje objęte żądaniami Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o których mowa w art. 119zo przekazywanie informacji o wskaźniku ryzyka § 9, art. 119zv blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego § 3, art. 119zw przedłużenie terminu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego § 3 i art. 119zz zgoda na przekazanie środków lub zwolnienie środków z zablokowanego rachunku podmiotu kwalifikowanego § 2,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.
§ 2.
Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...