• Ordynacja podatkowa
  01.12.2021

Ordynacja podatkowa

Stan prawny aktualny na dzień: 01.12.2021

Dz.U.2021.0.1540 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Rozdział 1. Organy podatkowe

§ 1.
Organem podatkowym, stosownie do swojej właściwości, jest:
1)
naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa – jako organ pierwszej instancji;
1a)
naczelnik urzędu celno-skarbowego jako organ odwoławczy w zakresie decyzji, o których mowa w art. 83 przekształcenie kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 422, z późn. zm.);
2)
dyrektor izby administracji skarbowej – jako:
a) organ odwoławczy odpowiednio od decyzji naczelnika urzędu skarbowego albo naczelnika urzędu celno-skarbowego, z zastrzeżeniem pkt 1a,
b) organ pierwszej instancji, na podstawie odrębnych przepisów,
c) organ odwoławczy od decyzji wydanej przez ten organ w pierwszej instancji;
3)
samorządowe kolegium odwoławcze – jako organ odwoławczy od decyzji wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty albo marszałka województwa.
§ 2.
Szef Krajowej Administracji Skarbowej jest organem podatkowym – jako:
1)
organ pierwszej instancji w sprawach stwierdzenia nieważności decyzji, wznowienia postępowania, zmiany lub uchylenia decyzji lub stwierdzenia jej wygaśnięcia – z urzędu;
2)
organ odwoławczy od decyzji wydanych w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 7;
3)
organ właściwy w sprawach uprzednich porozumień cenowych, o których mowa w dziale III ustawy z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz. U. poz. 2200);
4)
organ właściwy w sprawach dotyczących interpretacji przepisów prawa podatkowego, o których mowa w art. 14b interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna) § 1, w zakresie określonym w art. 14e zmiana lub uchylenie wydanej interpretacji w sprawach podatkowych § 1;
5)
organ właściwy w sprawach informacji przekazywanych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe o otwartych i zamkniętych rachunkach bankowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
6)
organ właściwy w sprawach opinii zabezpieczających;
7)
organ pierwszej instancji w sprawach, o których mowa w art. 119g wszczęcie lub przejęcie postępowania podatkowego przez Szefa KAS § 1 i 8;
8)
organ właściwy w sprawach dotyczących informacji o schematach podatkowych;
9)
organ właściwy w sprawach zmiany albo uchylenia wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 694, 802 i 1163);
10)
organ właściwy w sprawach dotyczących realizacji współdziałania, o którym mowa w dziale IIB.
§ 2a.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej jest organem podatkowym – jako:
1)
organ właściwy w sprawach dotyczących wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego, o których mowa w art. 14b interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna) § 1 i art. 14e zmiana lub uchylenie wydanej interpretacji w sprawach podatkowych § 1a;
2)
organ pierwszej instancji w sprawach dotyczących wydawania wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
3)
organ odwoławczy od decyzji wydawanych w sprawach, o których mowa w pkt 2;
4)
organ właściwy w sprawach zmiany wiążącej informacji stawkowej, w przypadkach, o których mowa w art. 42h ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
§ 2b.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych jest organem podatkowym – jako organ właściwy w sprawach, o których mowa w art. 14a tryb wydawania interpretacji ogólnych prawa podatkowego § 1.
§ 2c.
W zakresie rozstrzygania spraw podatkowych uprawnienia naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego oraz dyrektora izby administracji skarbowej, jako organu podatkowego, przysługują także radcy skarbowemu, wykonującemu czynności orzecznicze w tym organie.
§ 3.
Organami podatkowymi wyższego stopnia są organy odwoławcze.
Orzeczenia: 156 Porównania: 1 Przypisy: 3
Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, nadać uprawnienia organów podatkowych:
1)
Szefowi Agencji Wywiadu,
2)
Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
3)
Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
4)
Szefowi Służby Wywiadu Wojskowego,
5)
Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego
- jeżeli jest to uzasadnione ochroną informacji niejawnych i wymogami bezpieczeństwa państwa.
Porównania: 1 Przypisy: 1
§ 1.
Szef Krajowej Administracji Skarbowej sprawuje ogólny nadzór w sprawach podatkowych.
§ 2.
W ramach nadzoru, o którym mowa w § 1, Szef Krajowej Administracji Skarbowej w celu wykonywania ustawowych zadań, w szczególności zadań analityczno-sprawozdawczych, może przetwarzać dane wynikające z deklaracji podatkowych składanych do naczelników urzędów skarbowych oraz naczelników urzędów celno-skarbowych, a także informacje uzyskane na podstawie przepisów działu III rozdziału 11a.
§ 3.
Przetwarzanie danych, o którym mowa w § 2, odbywa się z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych oraz tajemnic ustawowo chronionych.
§ 4.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych zapewnia funkcjonowanie portalu podatkowego i jest administratorem danych podatników, płatników, inkasentów, ich następców prawnych oraz osób trzecich korzystających z tego portalu.
Orzeczenia: 1944 Interpretacje: 4 Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...