• Ordynacja podatkowa
  06.08.2021

Ordynacja podatkowa

Stan prawny aktualny na dzień: 06.08.2021

Dz.U.2020.0.1325 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Rozdział 1. Zasady ogólne

Organy podatkowe działają na podstawie przepisów prawa.
Orzeczenia: 2433 Porównania: 1
§ 1.
Postępowanie podatkowe powinno być prowadzone w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych.
§ 2.
Organy podatkowe w postępowaniu podatkowym obowiązane są udzielać niezbędnych informacji i wyjaśnień o przepisach prawa podatkowego pozostających w związku z przedmiotem tego postępowania.
Orzeczenia: 4517 Porównania: 1
W toku postępowania organy podatkowe podejmują wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym.
Orzeczenia: 7852 Porównania: 1
§ 1.
Organy podatkowe obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
§ 2.
Organ podatkowy może odstąpić od zasady przewidzianej w § 1, jeżeli w wyniku postępowania wszczętego na wniosek strony ma zostać wydana decyzja w całości uwzględniająca wniosek strony, oraz w przypadkach, o których mowa w art. 200 termin do wypowiedzenia się strony w sprawie zebranego materiału dowodowego § 2 pkt 2.
Orzeczenia: 1850 Porównania: 1
Organy podatkowe powinny wyjaśniać stronom zasadność przesłanek, którymi kierują się przy załatwianiu sprawy, aby w miarę możliwości doprowadzić do wykonania przez strony decyzji bez stosowania środków przymusu.
Orzeczenia: 752 Porównania: 1
§ 1.
Organy podatkowe powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia.
§ 2.
Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwiane niezwłocznie.
Orzeczenia: 454 Porównania: 1
Sprawy podatkowe załatwiane są w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
Orzeczenia: 57 Porównania: 1
Postępowanie podatkowe jest dwuinstancyjne.
Orzeczenia: 739 Porównania: 1
Decyzje, od których nie służy odwołanie w postępowaniu podatkowym, są ostateczne. Uchylenie lub zmiana tych decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania mogą nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w niniejszej ustawie oraz w ustawach podatkowych.
Orzeczenia: 403 Porównania: 1
Postępowanie podatkowe jest jawne wyłącznie dla stron.
Orzeczenia: 55 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...