• Ordynacja podatkowa
  19.07.2024

Ordynacja podatkowa

Stan prawny aktualny na dzień: 19.07.2024

Dz.U.2023.0.2383 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Rozdział 10. Korekta deklaracji

§ 1.
Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację.
§ 1a.
Osoba, która była wspólnikiem spółki cywilnej w chwili rozwiązania spółki, może skorygować uprzednio złożoną deklarację w zakresie wskazanym w art. 75 wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku § 3a.
§ 2.
Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji.
§ 3.
(uchylony)
Orzeczenia: 209 Interpretacje: 25 Porównania: 1 Przypisy: 2
Interpretacje: 1 Porównania: 1 Przypisy: 1
§ 1.
Uprawnienie do skorygowania deklaracji:
1)
ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej – w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą;
2)
przysługuje nadal po zakończeniu:
a) kontroli podatkowej,
b) postępowania podatkowego – w zakresie nie objętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.
§ 1a.
Prawo do skorygowania deklaracji oraz cofnięcia skutków unikania opodatkowania przysługuje podatnikowi lub płatnikowi jednokrotnie, z zastrzeżeniem art. 200 termin do wypowiedzenia się strony w sprawie zebranego materiału dowodowego § 4, w toku postępowania podatkowego, o którym mowa w art. 119g wszczęcie lub przejęcie postępowania podatkowego przez Szefa KAS, przed wydaniem decyzji w pierwszej instancji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyznaczeniu terminu, o którym mowa w art. 200 termin do wypowiedzenia się strony w sprawie zebranego materiału dowodowego § 3, na zasadach określonych w tym zawiadomieniu. Ponowne skorygowanie deklaracji po zakończeniu postępowania podatkowego nie wywołuje skutków prawnych w zakresie, w jakim wcześniej dokonana korekta przewidywała cofnięcie skutków unikania opodatkowania.
§ 1b.
W przypadku, o którym mowa w § 1a, złożona korekta nie wywołuje skutków prawnych w zakresie cofnięcia skutków unikania opodatkowania, jeżeli tylko częściowo uwzględnia ocenę prawną związaną z unikaniem opodatkowania, zawartą w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 200 termin do wypowiedzenia się strony w sprawie zebranego materiału dowodowego § 3, lub nie uwzględnia tej oceny w ogóle.
§ 1c.
Uprawnienie, o którym mowa w § 1a, nie przysługuje, jeżeli:
1)
postępowanie podatkowe prowadzone jest w wyniku uchylenia przez organ odwoławczy lub sąd administracyjny decyzji organu podatkowego wydanej w pierwszej instancji;
2)
nie upłynęło 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym podatnikowi lub płatnikowi doręczono ostateczną decyzję wydaną z zastosowaniem przepisu art. 119a unikanie opodatkowania § 1 lub 7 albo środków ograniczających umowne korzyści.
§ 1d.
Organ podatkowy informuje w ciągu 3 dni roboczych Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o złożeniu zgodnie z § 1a korygującej deklaracji.
§ 1e.
W przypadku cofnięcia skutków unikania opodatkowania na podstawie § 1a przepisy art. 119j korekta deklaracji i wniosek o stwierdzenie nadpłaty i zwrot podatku stosuje się odpowiednio.
§ 1f.
Korektę, o której mowa w § 1a, składa się wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty.
§ 2.
Korekta złożona w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, nie wywołuje skutków prawnych. Organ podatkowy zawiadamia na piśmie składającego korektę o jej bezskuteczności.
§ 2a.
Korekta złożona wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty nie wywołuje skutków prawnych w razie odmowy stwierdzenia nadpłaty w całości lub w części oraz w razie umorzenia postępowania w związku z wycofaniem wniosku. W uzasadnieniu wydanej decyzji organ podatkowy wskazuje bezskuteczność takiej korekty.
§ 3.
(uchylony)
Interpretacje: 1 Porównania: 1 Przypisy: 2
Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...