• Ordynacja podatkowa
  27.02.2024

Ordynacja podatkowa

Stan prawny aktualny na dzień: 27.02.2024

Dz.U.2023.0.2383 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Rozdział 14. Postanowienia

§ 1.
W toku postępowania organ podatkowy wydaje postanowienia.
§ 2.
Postanowienia dotyczą poszczególnych kwestii wynikających w toku postępowania podatkowego, lecz nie rozstrzygają o istocie sprawy, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.
Orzeczenia: 140 Porównania: 1
§ 1.
Postanowienie zawiera:
1)
oznaczenie organu podatkowego;
2)
datę jego wydania;
3)
oznaczenie strony albo innych osób biorących udział w postępowaniu;
4)
powołanie podstawy prawnej;
5)
rozstrzygnięcie;
6)
pouczenie, czy i w jakim trybie służy na nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego;
7)
podpis osoby upoważnionej, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
§ 2.
Postanowienie zawiera uzasadnienie faktyczne i prawne, jeżeli służy na nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego oraz gdy wydane zostało na skutek zażalenia na postanowienie.
Orzeczenia: 89 Porównania: 1
Postanowienie, od którego służy zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego, doręcza się na piśmie.
Orzeczenia: 13 Porównania: 1
Do postanowień stosuje się odpowiednio przepisy art. 208 przesłanki umorzenia postępowania, art. 210 elementy decyzji § 2a i § 3-5 oraz art 211-215, a do postanowień, na które przysługuje zażalenie, oraz postanowień, o których mowa w art. 228 postanowienia organu odwoławczego § 1, stosuje się również art 240-249 oraz art. 252 postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji a wstrzymanie wykonania decyzji, z tym że zamiast decyzji, o których mowa w art. 243 postanowienie w sprawie wznowienia postępowania i decyzja o odmowie wznowienia § 3, art. 245 decyzje w postępowaniu w sprawie o wznowienie postępowania § 1 i art. 248 stwierdzenie nieważności decyzji § 3, wydaje się postanowienie.
Orzeczenia: 184 Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...