• Ordynacja podatkowa
  28.02.2024

Ordynacja podatkowa

Stan prawny aktualny na dzień: 28.02.2024

Dz.U.2023.0.2383 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Rozdział 14. Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych

§ 1.
Osoba prawna lub spółka komandytowo-akcyjna zawiązane (powstałe) w wyniku łączenia się:
1)
osób prawnych,
2)
osobowych spółek handlowych,
3)
osobowych i kapitałowych spółek handlowych
– wstępują we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.
§ 2.
Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej i spółki komandytowo-akcyjnej łączących się przez przejęcie:
1)
innej osoby prawnej (osób prawnych);
2)
osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych).
§ 3.
(uchylony)
§ 4.
Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do:
1)
banku przejmującego inny bank;
2)
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, banku lub instytucji kredytowej przejmujących spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową.
Orzeczenia: 137 Interpretacje: 26 Porównania: 1 Przypisy: 1
§ 1.
Osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:
1)
przekształcenia innej osoby prawnej,
2)
przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej
– wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.
§ 2.
Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do:
1)
osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia:
a) innej spółki niemającej osobowości prawnej,
b) spółki kapitałowej;
2)
(uchylony)
3)
stowarzyszenia utworzonego w wyniku przekształcenia stowarzyszenia zwykłego.
§ 3.
Bank utworzony przez wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego wszystkich składników majątkowych oddziału instytucji kredytowej, stanowiących przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki instytucji kredytowej związane z działalnością tego oddziału.
§ 4.
Jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą
fizyczną wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane
z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie
przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych.
§ 5.
Spółka niemająca osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa, wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa wniesionego przedsiębiorstwa, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek niemających osobowości prawnej.
Interpretacje: 16 Porównania: 1 Przypisy: 1
Przepisy art. 93 prawa i obowiązki podatkowe osoby prawnej powstałej w wyniku połączenia lub łączącej się, i art. 93a prawa i obowiązki podatkowe osoby prawnej powstałej w wyniku przekształcenia, § 1–3 stosuje się odpowiednio do łączenia się i przekształceń samorządowych
zakładów budżetowych.
Interpretacje: 2 Porównania: 1 Przypisy: 1
§ 1.
Osoby prawne lub spółki komandytowo-akcyjne przejmujące albo osoby prawne lub spółki komandytowo-akcyjne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału albo z dniem wydzielenia albo z dniem wyodrębnienia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej lub spółki komandytowo-akcyjnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im w planie podziału składnikami majątku.
§ 2.
Przepis § 1 stosuje się, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie albo podziale przez wyodrębnienie – także majątek osoby prawnej lub spółki komandytowo-akcyjnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.
Interpretacje: 9 Porównania: 1 Przypisy: 1
Przepisy art 93–93c mają zastosowanie również do praw i obowiązków wynikających z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego oraz porozumienia inwestycyjnego.
Porównania: 1
Przepisy art 93–93d stosuje się w zakresie, w jakim odrębne ustawy, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz inne ratyfikowane umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, nie stanowią inaczej.
Porównania: 1
Przepisy art. 93 prawa i obowiązki podatkowe osoby prawnej powstałej w wyniku połączenia lub łączącej się § 1, art. 93d odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do praw i obowiązków wynikających z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego oraz porozumienia inwestycyjnego i art. 93e stosowanie przepisów ustawy a postanowienia odrębnych ustaw i umów międzynarodowych w zakresie unikania podwójnego opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 95 ograniczona odpowiedzialność nabywców przedsiębiorstw państwowych, stosuje się również do nabywców przedsiębiorstw państwowych oraz do spółek, które na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych nabyły lub przejęły te przedsiębiorstwa.
Orzeczenia: 22 Porównania: 1
§ 1.
Odpowiedzialność nabywców lub spółek, o których mowa w art. 94 stosowanie przepisów ustawy do nabywców przedsiębiorstw państwowych
, z tytułu:
1)
odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych zlikwidowanego przedsiębiorstwa,
2)
oprocentowania przypadających do zwrotu zaliczek naliczonego podatku od towarów i usług
– ograniczona jest do odsetek (oprocentowania) naliczonych do dnia wykreślenia przedsiębiorstwa z rejestru przedsiębiorstw państwowych.
§ 2.
Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do odpowiedzialności Skarbu Państwa lub gminy, powiatu albo województwa z tytułu oprocentowania nadpłat oraz oprocentowania zwrotu różnicy podatku od towarów i usług.
Orzeczenia: 18 Porównania: 1
Odsetki za zwłokę oraz oprocentowanie, o których mowa w art. 95 ograniczona odpowiedzialność nabywców przedsiębiorstw państwowych, naliczane są nadal:
1)
po upływie 14 dni od dnia doręczenia spółce decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego lub wydania decyzji w sprawie zwrotu zaliczek naliczonego podatku od towarów i usług;
2)
począwszy od dnia otrzymania przez organ podatkowy wniosku o zwrot nadpłaty lub o zwrot różnicy podatku od towarów i usług.
Orzeczenia: 23 Porównania: 1
§ 1.
Spadkobiercy podatnika, z zastrzeżeniem § 1a, 2 i 2a, przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy.
§ 1a.
Przedsiębiorstwo w spadku, w przypadku gdy ustanowiono zarząd sukcesyjny, wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie odrębnych ustaw. Przepis art. 26 odpowiedzialność podatnika za podatki wynikające ze zobowiązań podatkowych stosuje się odpowiednio.
§ 1b.
Do czasu wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe i niemajątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym również prawa nabyte przez przedsiębiorcę wynikające z decyzji wydanych na podstawie art. 67a odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie zaległości podatkowych na wniosek podatnika § 1 pkt 1 i 2, są wykonywane przez zarządcę sukcesyjnego.
§ 2.
Jeżeli, na podstawie przepisów prawa podatkowego, spadkodawcy przysługiwały prawa o charakterze niemajątkowym, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, uprawnienia te przechodzą na spadkobierców pod warunkiem dalszego prowadzenia tej działalności na ich rachunek.
§ 2a.
Przepis § 2 stosuje się odpowiednio w przypadku dalszego prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo w spadku i ustanowienia zarządu sukcesyjnego.
§ 3.
Przepis § 2 stosuje się odpowiednio do praw i obowiązków z tytułu sprawowanej przez spadkodawcę funkcji płatnika.
§ 4.
Przepisy § 1–3 stosuje się również do praw i obowiązków wynikających z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego.
Orzeczenia: 140 Interpretacje: 7 Porównania: 1
§ 1.
Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe przedsiębiorstwa w spadku ponoszą zapisobierca windykacyjny kontynuujący prowadzenie tego przedsiębiorstwa, spadkobiercy zmarłego przedsiębiorcy, jeżeli nie został uczyniony zapis windykacyjny obejmujący przedsiębiorstwo w spadku, a także małżonek zmarłego przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku. Przepis art. 98 odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy stosuje się odpowiednio.
§ 2.
Przepis § 1 stosuje się także do osób, które uczestniczyły w powołaniu zarządcy sukcesyjnego, a następnie odrzuciły spadek albo okazało się, że nie są spadkobiercami, z tym że osoby, które odrzuciły spadek, nie odpowiadają za zobowiązania podatkowe przedsiębiorstwa w spadku powstałe po dniu, w którym ten spadek odrzuciły, a osoby, które nie są spadkobiercami – za zobowiązania podatkowe przedsiębiorstwa w spadku powstałe po dniu, w którym uprawomocniło się postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowano akt poświadczenia dziedziczenia albo wydano europejskie poświadczenie spadkowe.
§ 3.
Organ podatkowy orzeka w jednej decyzji o zakresie odpowiedzialności osób, o których mowa w § 1 i 2.
§ 4.
Jeżeli deklaracja jest nieprawidłowa lub deklaracji nie złożono, organ podatkowy orzekając o zakresie odpowiedzialności jednocześnie ustala lub określa kwoty, o których mowa w art. 21 dzień powstania zobowiązania podatkowego § 3 i 3a, art. 24 przesłanki decyzji w sprawie określenia wysokości straty poniesionej przez podatnika lub art. 74a określanie wysokości nadpłaty przez organ podatkowy.
§ 1.
Do odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o przyjęciu i odrzuceniu spadku
oraz o odpowiedzialności za długi spadkowe.
§ 2.
Przepis § 1 stosuje się również do odpowiedzialności spadkobierców za:
1)
zaległości podatkowe, w tym również za zaległości, o których mowa w art. 52 nadpłata lub zwrot podatku podlegające zwrotowi bez wezwania organu podatkowego oraz art. 52a zwrot wynagrodzenia płatników lub inkasentów pobranego nienależnie;
2)
odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych spadkodawcy;
3)
pobrane, a niewpłacone podatki z tytułu sprawowanej przez spadkodawcę funkcji płatnika lub inkasenta;
4)
niezwrócone przez spadkodawcę zaliczki na naliczony podatek od towarów i usług oraz ich oprocentowanie;
5)
opłatę prolongacyjną;
6)
koszty postępowania podatkowego;
7)
koszty upomnienia i koszty postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec spadkodawcy powstałe do dnia otwarcia spadku.
§ 3.
(uchylony)
Orzeczenia: 78 Interpretacje: 1 Porównania: 1
Bieg terminów przewidzianych w art. 70 przedawnienie zobowiązania podatkowego, art. 71 odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do należności płatników lub inkasentów albo nie wpłaconych podatków, art. 77 termin zwrotu nadpłaty § 1 oraz art. 80 termin wygaśnięcia prawa do zwrotu nadpłaty § 1 nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu od dnia śmierci spadkodawcy do dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia, nie dłużej jednak niż do dnia, w którym upłynęły 2 lata od śmierci spadkodawcy.
Orzeczenia: 36 Porównania: 1
§ 1.
Organ podatkowy orzeka w jednej decyzji o zakresie odpowiedzialności lub uprawnień poszczególnych spadkobierców na podstawie decyzji ostatecznych wydanych wobec spadkodawcy oraz jego zobowiązań wynikających z prawidłowych deklaracji.
§ 2.
Jeżeli deklaracja złożona przez spadkodawcę jest nieprawidłowa lub deklaracji nie złożono, orzekając o zakresie odpowiedzialności lub uprawnień spadkobierców, organ podatkowy jednocześnie ustala lub określa kwoty, o których mowa w art. 21 dzień powstania zobowiązania podatkowego § 3 i 3a, art. 24 przesłanki decyzji w sprawie określenia wysokości straty poniesionej przez podatnika lub art. 74a określanie wysokości nadpłaty przez organ podatkowy.
§ 3.
Termin płatności przez spadkobiercę zobowiązań wynikających z decyzji o zakresie jego odpowiedzialności wynosi 14 dni od dnia jej doręczenia.
Orzeczenia: 94 Interpretacje: 1 Porównania: 1 Przypisy: 3
§ 1.
Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych spadkodawcy oraz oprocentowanie niezwróconych zaliczek naliczonego podatku od towarów i usług naliczane są do dnia otwarcia spadku.
§ 2.
Odsetki za zwłokę oraz oprocentowanie, o których mowa w § 1, naliczane są nadal w przypadku niedotrzymania przez spadkobierców terminu określonego w art. 100 orzekanie o zakresie odpowiedzialności lub uprawnień spadkobierców § 3.
§ 3.
(uchylony)
Orzeczenia: 32 Porównania: 1
§ 1.
(uchylony)
§ 2.
W miejsce strony zmarłej w toku postępowania w sprawach dotyczących praw i obowiązków wymienionych w art. 97 przejęcie praw i obowiązków majątkowych spadkodawcy wstępują jej spadkobiercy.
§ 3.
Przepis § 2 stosuje się odpowiednio do następców prawnych, o których mowa w art 93–93c i art. 94 stosowanie przepisów ustawy do nabywców przedsiębiorstw państwowych
.
Orzeczenia: 28 Porównania: 1
§ 1.
Organy podatkowe zawiadamiają spadkobierców o:
1)
złożonych przez spadkodawcę odwołaniach od decyzji, zażaleniach na postanowienia i skargach do sądu administracyjnego;
2)
decyzjach wydanych na podstawie art. 67a odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie zaległości podatkowych na wniosek podatnika § 1 pkt 1 lub 2, jeżeli nie upłynął termin płatności odroczonego podatku lub zaległości podatkowej lub termin płatności rat;
3)
decyzjach i postanowieniach, które zostały doręczone spadkodawcy, a w dniu jego śmierci nie upłynął jeszcze termin do złożenia odwołania, zażalenia lub skargi do sądu administracyjnego;
4)
wszczętej kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej;
5)
złożonych przez spadkodawcę wnioskach o wszczęcie postępowania;
6)
postępowaniach wszczętych z urzędu wobec spadkodawcy.
§ 2.
W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 1 i 3, terminy do złożenia odwołania, zażalenia lub skargi do sądu administracyjnego biegną ponownie od dnia doręczenia zawiadomienia.
Orzeczenia: 21 Porównania: 1 Przypisy: 1
Orzeczenia: 26 Interpretacje: 2 Porównania: 1
§ 1.
Oprocentowanie z tytułu przypadających na rzecz spadkodawcy nadpłat oraz zwrotów podatków naliczane jest do dnia otwarcia spadku.
§ 2.
Przypadające na rzecz spadkodawcy nadpłaty oraz zwroty podatków, a także oprocentowanie z tych tytułów zwracane są poszczególnym spadkobiercom proporcjonalnie do ich udziału spadkowego określonego w prawomocnym postanowieniu sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowanym akcie poświadczenia dziedziczenia złożonym w organie podatkowym.
§ 3.
(uchylony)
§ 4.
Oprocentowanie naliczane jest nadal, jeżeli zwrot nadpłaty lub zwrot podatku nie został dokonany w terminie 15 dni od dnia złożenia prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia.
Orzeczenia: 21 Porównania: 1
§ 1.
Zapisobierca, który otrzymał należny mu zapis, ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spadkodawcy.
§ 2.
Zakres odpowiedzialności zapisobiercy ograniczony jest do wartości otrzymanego zapisu.
§ 3.
Do odpowiedzialności zapisobiercy stosuje się odpowiednio przepisy art. 97 przejęcie praw i obowiązków majątkowych spadkodawcy § 1 i art. 97a odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe przedsiębiorstwa w spadku oraz art 98–103.
Orzeczenia: 25 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...