• Ordynacja podatkowa
  25.02.2024

Ordynacja podatkowa

Stan prawny aktualny na dzień: 25.02.2024

Dz.U.2023.0.2383 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Rozdział 15. Odwołania

§ 1.
Od decyzji organu podatkowego wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji.
§ 2.
Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ podatkowy wyższego stopnia.
§ 3.
Właściwy do rozpatrzenia odwołania od decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego jest dyrektor izby administracji skarbowej właściwy ze względu na siedzibę naczelnika urzędu celno-skarbowego, który wydał decyzję.
Orzeczenia: 139 Porównania: 1
§ 1.
W przypadku wydania decyzji w pierwszej instancji przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektora izby administracji skarbowej lub przez samorządowe kolegium odwoławcze odwołanie od decyzji rozpatruje ten sam organ podatkowy, stosując odpowiednio przepisy o postępowaniu odwoławczym.
§ 2.
Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Orzeczenia: 144 Porównania: 1
Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Orzeczenia: 91 Porównania: 1
§ 1.
Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał decyzję.
§ 2.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia:
1)
decyzji stronie;
2)
zawiadomienia, o którym mowa w art. 103 obowiązek zawiadomienia spadkobierców, § 1.
Orzeczenia: 308 Porównania: 1
Porównania: 1 Przypisy: 1
Orzeczenia: 102 Interpretacje: 1 Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1 Przypisy: 1
Orzeczenia: 14 Porównania: 1 Przypisy: 1
§ 1.
Jeżeli organ podatkowy, który wydał decyzję, uzna, że odwołanie wniesione przez stronę zasługuje na uwzględnienie w całości, wyda nową decyzję, którą uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję.
§ 2.
Od nowej decyzji służy stronie odwołanie.
Orzeczenia: 31 Porównania: 1
§ 1.
Organ podatkowy, do którego wpłynęło odwołanie, przekazuje je wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania odwołania, chyba że w tym terminie wyda decyzję na podstawie art. 226 decyzja organu wydającego decyzję o jej uchyleniu lub zmianie,
§ 2.
Organ podatkowy, przekazując sprawę, jest obowiązany ustosunkować się do przedstawionych zarzutów i poinformować stronę o sposobie ustosunkowania się do nich.
Orzeczenia: 41 Porównania: 1 Przypisy: 1
§ 1.
Organ odwoławczy stwierdza w formie postanowienia:
1)
niedopuszczalność odwołania;
2)
uchybienie terminowi do wniesienia odwołania;
3)
pozostawienie odwołania bez rozpatrzenia, jeżeli nie spełnia warunków wynikających z art. 222 elementy odwołania od decyzji organu podatkowego,
§ 2.
Postanowienia w sprawach wymienionych w § 1 są ostateczne.
Orzeczenia: 664 Porównania: 1
Organ odwoławczy może przeprowadzić, na żądanie strony lub z urzędu, dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, który wydał decyzję.
Orzeczenia: 341 Porównania: 1
Orzeczenia: 60 Porównania: 1
Orzeczenia: 9 Porównania: 1
§ 1.
Strona może cofnąć odwołanie przed wydaniem decyzji przez organ odwoławczy, z zastrzeżeniem § 2.
§ 2.
Organ odwoławczy odmawia uwzględnienia cofnięcia odwołania, jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo pozostawienia w mocy decyzji wydanej z naruszeniem przepisów, które uzasadnia jej uchylenie lub zmianę.
Orzeczenia: 19 Porównania: 1
§ 1.
Organ odwoławczy wydaje decyzję, w której:
1)
utrzymuje w mocy decyzję organu pierwszej instancji albo
2)
uchyla decyzję organu pierwszej instancji:
a) w całości lub w części – i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy lub uchylając tę decyzję – umarza postępowanie w sprawie,
b) w całości i sprawę przekazuje do rozpatrzenia właściwemu organowi pierwszej instancji, jeżeli decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości, albo
3)
umarza postępowanie odwoławcze.
§ 2.
Organ odwoławczy może uchylić w całości decyzję organu pierwszej instancji i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości lub w znacznej części. Przekazując sprawę, organ odwoławczy wskazuje okoliczności faktyczne, które należy zbadać przy ponownym rozpatrzeniu sprawy.
§ 3.
Samorządowe kolegium odwoławcze uprawnione jest do wydania decyzji uchylającej i rozstrzygającej sprawę co do istoty jedynie w przypadku, gdy przepisy prawa nie pozostawiają sposobu jej rozstrzygnięcia uznaniu organu podatkowego pierwszej instancji. W pozostałych przypadkach samorządowe kolegium odwoławcze uwzględniając odwołanie, ogranicza się do uchylenia zaskarżonej decyzji.
Orzeczenia: 2135 Porównania: 1 Przypisy: 1
Organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub interes publiczny.
Orzeczenia: 171 Porównania: 1
Organ odwoławczy zwraca akta sprawy organowi pierwszej instancji nie wcześniej niż po upływie terminu do wniesienia skargi do sądu administracyjnego.
Przypisy: 1
W sprawach nieuregulowanych w art. 220 odwołanie od decyzji organu podatkowego wydanej w pierwszej instancji–234 w postępowaniu przed organami odwoławczymi mają odpowiednie zastosowanie przepisy o postępowaniu przed organami pierwszej instancji.
Orzeczenia: 134 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...