• Ordynacja podatkowa
  26.02.2024

Ordynacja podatkowa

Stan prawny aktualny na dzień: 26.02.2024

Dz.U.2023.0.2383 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Rozdział 18. Stwierdzenie nieważności decyzji

§ 1.
Organ podatkowy stwierdza nieważność decyzji ostatecznej, która:
1)
została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości;
2)
została wydana bez podstawy prawnej;
3)
została wydana z rażącym naruszeniem prawa;
4)
dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną;
5)
została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie;
6)
była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały;
7)
zawiera wadę powodującą jej nieważność na mocy wyraźnie wskazanego przepisu prawa;
8)
w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą.
§ 2.
Organ podatkowy odmawia stwierdzenia nieważności decyzji, jeżeli wydanie nowej decyzji orzekającej co do istoty sprawy nie mogłoby nastąpić z uwagi na upływ terminów przewidzianych w art. 68 terminy przedawnienia powstania zobowiązania podatkowego, art. 70 przedawnienie zobowiązania podatkowego lub art. 118 przedawnienie odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej.
§ 3.
Odmawiając stwierdzenia nieważności decyzji w przypadku wymienionym w § 2, organ podatkowy w rozstrzygnięciu stwierdza, że decyzja zawiera wady określone w § 1, oraz wskazuje okoliczności uniemożliwiające stwierdzenie nieważności decyzji.
Orzeczenia: 1867 Porównania: 1
§ 1.
Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się z urzędu lub na żądanie strony.
§ 2.
Właściwym w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji jest:
1)
organ wyższego stopnia;
1a)
(uchylony)
2)
Szef Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektor izby administracji skarbowej, lub samorządowe kolegium odwoławcze, jeżeli decyzja została wydana przez ten organ;
3)
Szef Krajowej Administracji Skarbowej, jeżeli decyzja została wydana przez dyrektora izby administracji skarbowej, z tym że w tym przypadku postępowanie może być wszczęte wyłącznie z urzędu.
§ 3.
Rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji następuje w drodze decyzji.
Orzeczenia: 99 Porównania: 1
§ 1.
Organ podatkowy wydaje decyzję o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej, jeżeli w szczególności:
1)
żądanie zostało wniesione po upływie 5 lat od dnia doręczenia decyzji lub
2)
sąd administracyjny oddalił skargę na tę decyzję, chyba że żądanie oparte jest na przepisie art. 247 stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej, § 1 pkt 4.
§ 2.
Okoliczności, o których mowa w § 1, uwzględnia się również w zakresie wszczęcia postępowania z urzędu.
Orzeczenia: 212 Porównania: 1
Orzeczenia: 15 Porównania: 1
Orzeczenia: 5 Porównania: 1
§ 1.
Organ podatkowy, właściwy w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, wstrzymuje z urzędu lub na żądanie strony wykonanie decyzji, jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że jest ona dotknięta jedną z wad wymienionych w art. 247 stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej, § 1.
§ 2.
Na postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji służy zażalenie.
Orzeczenia: 22 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...