• Ordynacja podatkowa
  19.04.2024

Ordynacja podatkowa

Stan prawny aktualny na dzień: 19.04.2024

Dz.U.2023.0.2383 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Rozdział 19. Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej

§ 1.
Decyzja ostateczna, na mocy której strona nie nabyła prawa, może być uchylona lub zmieniona przez organ podatkowy, który ją wydał, jeżeli przemawia za tym interes publiczny lub ważny interes podatnika.
§ 2.
(uchylony)
§ 3.
Uprawnienie, o którym mowa w § 1, nie przysługuje samorządowemu kolegium odwoławczemu.
§ 4.
W przypadkach wymienionych w § 1 właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uchylenia lub zmiany dotychczasowej decyzji.
Orzeczenia: 115 Porównania: 1
§ 1.
Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być za jej zgodą uchylona lub zmieniona przez organ podatkowy, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes publiczny lub ważny interes strony.
§ 2.
Przepisy art. 253 przesłanki zmiany lub uchylenia decyzji ostatecznej na mocy której strona nie nabyła prawa, § 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
§ 3.
Organ nie może wydać decyzji na niekorzyść strony.
Porównania: 1
Przepisów art. 253 przesłanki zmiany lub uchylenia decyzji ostatecznej na mocy której strona nie nabyła prawa, i art. 253a przesłanki zmiany lub uchylenia decyzji ostatecznej na mocy której strona nabyła prawa, nie stosuje się do decyzji:
1)
ustalającej albo określającej wysokość zobowiązania podatkowego;
2)
o odpowiedzialności podatkowej płatników lub inkasentów;
3)
o odpowiedzialności podatkowej osób trzecich;
4)
określającej wysokość należnych odsetek za zwłokę;
5)
o odpowiedzialności spadkobiercy;
6)
określającej wysokość zwrotu podatku.
Porównania: 1
§ 1.
Decyzja ostateczna, ustalająca lub określająca wysokość zobowiązania podatkowego na dany okres, może być zmieniona przez organ podatkowy, który ją wydał, jeżeli po jej doręczeniu nastąpiła zmiana okoliczności faktycznych mających wpływ na ustalenie lub określenie wysokości zobowiązania, a skutki wystąpienia tych okoliczności zostały uregulowane w przepisach prawa podatkowego obowiązujących w dniu wydania decyzji.
§ 2.
Zmiana decyzji ostatecznej może dotyczyć tylko okresu, za który ustalono lub określono wysokość zobowiązania podatkowego.
Orzeczenia: 90 Porównania: 1
§ 1.
Organ podatkowy pierwszej instancji uchyla decyzję, jeżeli została ona wydana z zastrzeżeniem dopełnienia przez stronę określonych czynności, a strona nie dopełniła ich w wyznaczonym terminie.
§ 2.
Organ podatkowy uchyla decyzję w formie decyzji.
Orzeczenia: 3 Porównania: 1
§ 1.
Organ podatkowy odmawia wszczęcia postępowania w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej, jeżeli żądanie zostało wniesione po upływie 5 lat od jej doręczenia.
§ 2.
Termin określony w § 1 stosuje się również do wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej.
§ 3.
Odmowa wszczęcia postępowania, o którym mowa w § 1, następuje w formie decyzji.
Orzeczenia: 8 Porównania: 1
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...