• Ordynacja podatkowa
  30.09.2022

Ordynacja podatkowa

Stan prawny aktualny na dzień: 30.09.2022

Dz.U.2021.0.1540 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Rozdział 23. Koszty postępowania

Jeżeli dalsze przepisy nie stanowią inaczej, koszty postępowania przed organami podatkowymi ponosi Skarb Państwa, województwo, powiat lub gmina.
Orzeczenia: 17 Porównania: 1
§ 1.
Do kosztów postępowania zalicza się:
1)
koszty podróży i inne należności świadków, biegłych i tłumaczy, ustalone zgodnie z przepisami zawartymi w dziale 2 tytułu III ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 755, 807, 956 i 2186 oraz z 2021 r. poz. 1080);
2)
koszty, o których mowa w pkt 1, związane z osobistym stawiennictwem strony, jeżeli postępowanie zostało wszczęte z urzędu albo gdy strona została błędnie wezwana do stawienia się;
2a)
koszty związane z osobistym stawiennictwem strony poza obszar województwa, w którym zamieszkuje lub przebywa, oraz koszty stawiennictwa związane ze skorzystaniem przez stronę z prawa wglądu do akt sprawy, jeżeli postępowanie zostało wszczęte z urzędu przez organ podatkowy niewłaściwy miejscowo lub wyznaczony na podstawie art. 18c wyznaczenie organu do kontroli postępowania podatkowego, ustalone zgodnie z przepisami zawartymi w dziale 2 tytułu III ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych;
2b)
koszty związane z osobistym stawiennictwem strony poza obszar województwa, w którym zamieszkuje lub przebywa, oraz koszty stawiennictwa związane ze skorzystaniem przez stronę z prawa wglądu do akt sprawy, jeżeli postępowanie jest prowadzone w sprawie, o której mowa w art. 119g wszczęcie lub przejęcie postępowania podatkowego przez Szefa KAS § 1, ustalone zgodnie z przepisami zawartymi w dziale 2 tytułu III ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych;
3)
wynagrodzenie przysługujące biegłym i tłumaczom;
4)
koszty oględzin;
5)
koszty doręczenia pism urzędowych;
6)
koszty ustanowienia i reprezentacji tymczasowego pełnomocnika szczególnego.
§ 2.
Organ podatkowy może zaliczyć do kosztów postępowania także inne wydatki bezpośrednio związane z rozstrzygnięciem sprawy.
Orzeczenia: 31 Porównania: 1
§ 1.
Organ podatkowy, na żądanie, zwraca koszty postępowania, o których mowa w art. 265 koszty postępowania przed organami podatkowymi § 1 pkt 1–2b.
§ 2.
Żądanie zwrotu poniesionych kosztów podróży należy zgłosić organowi podatkowemu, który prowadzi postępowanie, przed wydaniem decyzji w sprawie, pod rygorem utraty roszczenia.
Orzeczenia: 5 Porównania: 1
§ 1.
Stronę obciążają koszty:
1)
które zostały poniesione w jej interesie albo na jej żądanie, a nie wynikają z ustawowego obowiązku organów prowadzących postępowanie;
1a)
stawiennictwa uczestników postępowania na rozprawę, która nie odbyła się w wyniku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa strony, która złożyła wniosek o przeprowadzenie rozprawy;
1b)
tłumaczenia na język polski dokumentacji przedłożonej przez stronę;
2)
(uchylony)
3)
sporządzania odpisów lub kopii, o których mowa w art. 178 udostępnianie stronie akt sprawy;
4)
przewidziane w odrębnych przepisach;
5)
powstałe z jej winy, a w szczególności koszty:
a) o których mowa w art. 268 obciążenie dodatkowymi kosztami postępowania przed organami podatkowym,
b) wynikłe wskutek zatajenia lub nieprzedstawienia dowodu w wyznaczonym terminie,
c) wynikłe wskutek złożenia wyjaśnień lub zeznań niezgodnych z prawdą.
§ 1a.
Koszty ustanowienia i działania adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego ustanowionego tymczasowym pełnomocnikiem szczególnym ponosi Skarb Państwa.
§ 2.
W uzasadnionych przypadkach organ podatkowy może zażądać od strony złożenia zaliczki w określonej wysokości na pokrycie kosztów postępowania.
Orzeczenia: 71 Porównania: 1 Przypisy: 1
§ 1.
Osobę, która przez niewykonanie obowiązków, o których mowa w art. 262 kara porządkowa, § 1, spowodowała dodatkowe koszty postępowania, można obciążyć tymi kosztami.
§ 2.
Jeżeli dodatkowe koszty spowodowało kilka osób, odpowiadają one solidarnie.
§ 3.
Obciążenie dodatkowymi kosztami postępowania następuje w formie postanowienia, na które służy zażalenie.
§ 4.
Przepisu § 3 nie stosuje się w razie uchylenia kary porządkowej.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
§ 1.
Organ podatkowy ustala, w drodze postanowienia, wysokość kosztów postępowania, które obowiązana jest ponieść strona, oraz termin i sposób ich uiszczenia.
§ 2.
Organ podatkowy odstępuje od ustalenia kosztów postępowania w wysokości nie przekraczającej czterokrotności kosztów upomnienia, w przypadku stwierdzenia, że wydatki na postępowanie i koszty poboru nie przekraczają tej kwoty.
Orzeczenia: 51 Porównania: 1
§ 1.
Organ podatkowy, na wniosek osoby obowiązanej, w przypadku uzasadnionym jej ważnym interesem lub interesem publicznym, może rozłożyć koszty postępowania na raty albo umorzyć w całości lub w części.
§ 2.
Przepisy art. 67b ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych na wniosek podatnika, § 1 pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
Orzeczenia: 25 Porównania: 1 Przypisy: 1
W sprawie kosztów postępowania wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie.
Porównania: 1
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów, mając na uwadze szacunkowe nakłady pracy z tym związane oraz koszty wykorzystanych materiałów.
§ 1.
Koszty postępowania podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
§ 2.
Przepisy art. 68 terminy przedawnienia powstania zobowiązania podatkowego, § 1 i art. 70 przedawnienie zobowiązania podatkowego, stosuje się odpowiednio do kosztów postępowania.
Orzeczenia: 3 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...