• Ordynacja podatkowa
  22.06.2024

Ordynacja podatkowa

Stan prawny aktualny na dzień: 22.06.2024

Dz.U.2023.0.2383 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Rozdział 3. Blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego

§ 1.
Szef Krajowej Administracji Skarbowej może zażądać blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego na okres nie dłuższy niż 72 godziny, jeżeli posiadane informacje, w szczególności wyniki analizy ryzyka, o której mowa w art. 119zn ustalanie wskaźnika ryzyka wykorzystywania działalności banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych § 1, wskazują, że podmiot kwalifikowany może wykorzystywać działalność banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi lub do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego, a blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego jest konieczna, aby temu przeciwdziałać.
§ 2.
Żądanie blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego zawiera:
1)
oznaczenie numeru rachunku podmiotu kwalifikowanego;
2)
okres blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego.
§ 3.
W przypadku, o którym mowa w § 1, Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje:
1)
bankowi lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej – żądanie blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego;
2)
właściwemu dla podmiotu kwalifikowanego naczelnikowi urzędu skarbowego, naczelnikowi urzędu celno-skarbowego oraz prokuratorowi – zawiadomienie o blokadzie rachunku podmiotu kwalifikowanego zawierające dane określone w żądaniu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego.
§ 4.
Bank oraz spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa niezwłocznie po otrzymaniu żądania, o którym mowa w § 3 pkt 1:
1)
odnotowują datę i godzinę jego otrzymania;
2)
dokonują blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego;
3)
informują Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o:
a) dacie i godzinie otrzymania żądania, o którym mowa w § 3 pkt 1, i dokonania blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego oraz saldzie tego rachunku podmiotu kwalifikowanego w momencie dokonania blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego,
b) nieprowadzeniu rachunku podmiotu kwalifikowanego wskazanego w żądaniu, o którym mowa w § 3 pkt 1.
§ 4a.
Bank oraz spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa nie ujawniają podmiotowi kwalifikowanemu informacji o przekazaniu żądania lub dokonaniu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego.
§ 4b.
Bank oraz spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa informują podmiot kwalifikowany o przekazaniu żądania lub dokonaniu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego wyłącznie na jego wniosek, po uprzednim potwierdzeniu przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, że wszystkie przekazane żądania blokady rachunków tego podmiotu kwalifikowanego zostały wykonane.
§ 4c.
W przypadku złożenia dyspozycji przeprowadzenia transakcji dotyczących rachunku podmiotu kwalifikowanego będącego przedmiotem blokady bank oraz spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa niezwłocznie informują Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o:
1)
dacie i godzinie złożenia dyspozycji;
2)
treści transakcji będącej przedmiotem dyspozycji w zakresie określonym w art. 119zr zakres informacji przekazywanych izbie rozliczeniowej i Szefowi KAS § 3.
§ 4d.
Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w § 4b, bank oraz spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa informują Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o:
1)
dacie i godzinie złożenia wniosku;
2)
adresie poczty elektronicznej, z którego złożono wniosek, jeżeli jest dostępny – w przypadku gdy wniosek został złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej;
3)
adresie IP, z którego nastąpiło logowanie, jeżeli jest dostępny – w przypadku gdy wniosek został złożony za pośrednictwem serwisu internetowego służącego do obsługi rachunku podmiotu kwalifikowanego lub w inny sposób umożliwiający identyfikację tego adresu;
4)
numerze telefonu, za pośrednictwem którego został złożony wniosek, jeżeli jest dostępny – w przypadku gdy wniosek został złożony telefonicznie;
5)
adresie placówki banku, spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej albo ich oddziału, w których został złożony wniosek – w przypadku gdy wniosek został złożony osobiście;
6)
adresie nadawcy, jeżeli jest dostępny – w przypadku gdy wniosek został złożony za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.
§ 5.
Blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego jest skuteczna również w odniesieniu do rachunku podmiotu kwalifikowanego, którego podmiot kwalifikowany jest współposiadaczem.
§ 6.
Szef Krajowej Administracji Skarbowej niezwłocznie po otrzymaniu informacji, o której mowa w § 4 pkt 3 lit. a, w odniesieniu do wszystkich żądań dotyczących podmiotu kwalifikowanego przekazanych do momentu otrzymania tej informacji, przekazuje temu podmiotowi zawiadomienie o blokadzie jego rachunku zawierające dane określone w tych żądaniach.
§ 7.
W okresie blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego Szef Krajowej Administracji Skarbowej:
1)
może ograniczyć zakres blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego lub
2)
uchyla blokadę, jeżeli stwierdzi, że ustała przesłanka blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego.
§ 8.
Do ograniczenia zakresu oraz uchylenia blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego przepisy § 2–6 stosuje się odpowiednio.
§ 9.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych przeprowadza, nie rzadziej niż raz na kwartał, kontrolę przestrzegania przepisów § 1, 2, 6 i 7 przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, a w przypadku upoważnienia, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11b rozporządzenie w sprawie upoważniania do wykonywania zadań Szefa KAS ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, innego organu Krajowej Administracji Skarbowej – przez ten organ.
§ 1.
Szef Krajowej Administracji Skarbowej może przedłużyć, w drodze postanowienia, termin blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 3 miesiące, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że podmiot kwalifikowany nie wykona istniejącego lub mającego powstać zobowiązania podatkowego lub zobowiązania z tytułu odpowiedzialności podatkowej osób trzecich, przekraczających równowartość 10 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku poprzedzającego rok, w którym wydano postanowienie.
§ 2.
Postanowienie, o którym mowa w § 1, zawiera:
1)
oznaczenie numeru rachunku podmiotu kwalifikowanego;
2)
zakres blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego;
3)
oznaczenie terminu przedłużenia blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego;
4)
uzasadnienie przedłużenia blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego;
5)
pouczenie o treści art. 119zx wyłączenie z zabezpieczenia rzeczowego wierzytelności w okresie blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego, art. 119zy zgoda na wypłatę środków z zablokowanego rachunku podmiotu kwalifikowanego § 1, art. 119zz zgoda na przekazanie środków lub zwolnienie środków z zablokowanego rachunku podmiotu kwalifikowanego § 1, art. 119zza zwolnienie środków z zablokowanego rachunku podmiotu kwalifikowanego § 1 i art. 119zzb zażalenia na postanowienia i skargi do sądu.
§ 3.
Po wydaniu postanowienia, o którym mowa w § 1, Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje:
1)
bankowi lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej żądanie przedłużenia terminu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego zawierające dane, o których mowa w § 2 pkt 1–3;
2)
właściwemu dla podmiotu kwalifikowanego naczelnikowi urzędu skarbowego, naczelnikowi urzędu celno-skarbowego oraz prokuratorowi zawiadomienie o przedłużeniu terminu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego zawierające dane określone w postanowieniu.
§ 4.
Żądanie przedłużenia terminu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego jest skuteczne, jeżeli zostanie przekazane do banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w okresie blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego, o którym mowa w art. 119zv blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego § 2 pkt 2. Przepisy art. 119zv blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego § 4‒5 stosuje się odpowiednio.
§ 4a.
Szef Krajowej Administracji Skarbowej, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o przedłużeniu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego, doręcza podmiotowi kwalifikowanemu postanowienie, o którym mowa w § 1, oraz informację o dacie i godzinie przekazania bankowi lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej żądania przedłużenia terminu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego.
§ 5.
W okresie blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego, o którym mowa w § 2 pkt 3, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, w drodze postanowienia:
1)
może zmienić zakres blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego;
2)
uchyla blokadę rachunku podmiotu kwalifikowanego, jeżeli stwierdzi, że ustała przesłanka blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego.
§ 6.
Do postanowienia, o którym mowa w § 5, przepisy § 2, 3 i 4a oraz art. 119zv blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego § 4‒5 stosuje się odpowiednio.
W okresie blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego wierzytelności z tego rachunku podmiotu kwalifikowanego nie mogą być przedmiotem zabezpieczenia rzeczowego.
§ 1.
Na wniosek podmiotu kwalifikowanego Szef Krajowej Administracji Skarbowej może, w drodze postanowienia, wyrazić zgodę na wypłatę z zablokowanego rachunku podmiotu kwalifikowanego środków na:
1)
wynagrodzenie za pracę wypłacane na podstawie umowy o pracę zawartej co najmniej 3 miesiące przed dniem dokonania blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego wraz z zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składkami na ubezpieczenie społeczne należnymi od wypłacanego wynagrodzenia – po przedłożeniu odpisu listy płac oraz dokumentu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy o pracę;
2)
alimenty lub rentę o charakterze alimentacyjnym – po przedłożeniu tytułu stwierdzającego obowiązek podmiotu kwalifikowanego do płacenia alimentów lub renty.
§ 2.
W postanowieniu, o którym mowa w § 1, określa się wysokość środków podlegających wypłacie, w tym na rzecz pracownika oraz osoby uprawnionej do alimentów lub renty o charakterze alimentacyjnym zasądzonej tytułem odszkodowania, odpowiadającą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
§ 3.
Bank oraz spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, po uzyskaniu informacji od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o wyrażeniu zgody, o której mowa w § 1, dokonują wypłaty wynagrodzenia, alimentów lub renty osobie uprawnionej do tych świadczeń.
§ 1.
Szef Krajowej Administracji Skarbowej może, w drodze postanowienia, wyrazić zgodę na:
1)
zapłatę zobowiązania podatkowego lub należności celnej przed terminem płatności z zablokowanego rachunku podmiotu kwalifikowanego – na wniosek podmiotu kwalifikowanego zawierający wskazanie zobowiązania podatkowego lub należności celnej, jej wysokości oraz naczelnika urzędu skarbowego właściwego do jej poboru;
2)
zwolnienie środków z zablokowanego rachunku podmiotu kwalifikowanego – na wniosek podmiotu kwalifikowanego w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
§ 2.
Jeżeli postanowienie, o którym mowa w § 1, stało się ostateczne, Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje bankowi lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej żądanie odpowiednio przekazania środków właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego lub zwolnienia środków z zablokowanego rachunku podmiotu kwalifikowanego, wskazując zakres zwolnienia.
§ 1.
Szef Krajowej Administracji Skarbowej może, w drodze postanowienia, zwolnić środki z zablokowanego rachunku podmiotu kwalifikowanego na zapłatę zaległości podatkowej lub celnej oraz odsetek za zwłokę, w przypadku:
1)
złożenia deklaracji, korekty deklaracji lub zgłoszenia celnego;
2)
wydania ostatecznej decyzji ustalającej lub określającej wysokość zobowiązania podatkowego lub należności celnej, potwierdzającej istnienie zaległości podatkowej lub celnej;
3)
nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji ustalającej lub określającej wysokość zobowiązania podatkowego lub należności celnej, potwierdzającej istnienie zaległości podatkowej lub celnej.
§ 2.
Przepis art. 119zz zgoda na przekazanie środków lub zwolnienie środków z zablokowanego rachunku podmiotu kwalifikowanego § 2 stosuje się odpowiednio.
§ 1.
Na postanowienia, o których mowa w art. 119zw przedłużenie terminu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego § 1 i 5, art. 119zy zgoda na wypłatę środków z zablokowanego rachunku podmiotu kwalifikowanego § 1, art. 119zz zgoda na przekazanie środków lub zwolnienie środków z zablokowanego rachunku podmiotu kwalifikowanego § 1 oraz art. 119zza zwolnienie środków z zablokowanego rachunku podmiotu kwalifikowanego § 1, przysługuje zażalenie.
§ 2.
Zażalenie jest rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
§ 3.
(uchylony)
§ 4.
W zakresie nieuregulowanym do postępowań, o których mowa w niniejszym rozdziale, stosuje się odpowiednio przepisy działu IV.
§ 5.
W przypadku skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego w sprawach, o których mowa w art. 119zw przedłużenie terminu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego § 1 i art. 119zza zwolnienie środków z zablokowanego rachunku podmiotu kwalifikowanego § 1:
1)
przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania skargi;
2)
rozpatrzenie skargi następuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

§ 1.
Blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego upada:
1)
z upływem okresu określonego w żądaniu, o którym mowa w art. 119zv blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego § 2 pkt 2, jeżeli nie przedłużono terminu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego;
2)
z chwilą wykonania przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową żądania uchylenia blokady wydanego na podstawie art. 119zv blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego § 7 pkt 2 lub art. 119zw przedłużenie terminu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego § 5 pkt 2;
3)
z upływem terminu określonego w postanowieniu, o którym mowa w art. 119zw przedłużenie terminu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego § 1;
4)
z chwilą dokonania zajęcia na podstawie:
a) zarządzenia zabezpieczenia wystawionego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w związku z zawiadomieniem, o którym mowa w art. 119zv blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego § 3 pkt 2, na zabezpieczenie zobowiązania podatkowego lub należności celnej wraz z odsetkami za zwłokę,
b) postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym wydanego w trybie przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego w związku z zawiadomieniem, o którym mowa w art. 119zv blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego § 3 pkt 2
– w części odpowiadającej wysokości określonej odpowiednio w zarządzeniu zabezpieczenia lub postanowieniu o zabezpieczeniu majątkowym.
§ 2.
Bank oraz spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa niezwłocznie uchylają blokadę rachunku podmiotu kwalifikowanego:
1)
w przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 1–3;
2)
w części wolnej od zajęcia – w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 4.
Dokonanie przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego lub zmiany jej zakresu zgodnie z żądaniami Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o których mowa w niniejszym rozdziale, nie powoduje odpowiedzialności dyscyplinarnej, cywilnej, karnej ani innej określonej odrębnymi przepisami.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...