• Ordynacja podatkowa
  19.07.2024

Ordynacja podatkowa

Stan prawny aktualny na dzień: 19.07.2024

Dz.U.2023.0.2383 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Rozdział 3. (uchylony)

Porównania: 1 Przypisy: 4
§ 1.
Kto, wbrew przepisom art. 119zk przekazywanie danych, informacji i żądań, art. 119zp informacje przekazywane izbie rozliczeniowej i art. 119zq informacje przekazywane Szefowi KAS przez izbę rozliczeniową, działając w imieniu lub w interesie banku w rozumieniu art. 119zg objaśnienie pojęć działu pkt 1, spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, banku zrzeszającego, Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej lub izby rozliczeniowej w rozumieniu art. 119zg objaśnienie pojęć działu pkt 3, nie przekazuje, przekazuje niezgodne z posiadanymi lub zataja prawdziwe:
1)
informacje o rachunkach podmiotów kwalifikowanych w rozumieniu art. 119zg objaśnienie pojęć działu pkt 5,
2)
informacje o łącznej kwocie obciążeń oraz łącznej kwocie uznań rachunków podmiotów kwalifikowanych w rozumieniu art. 119zg objaśnienie pojęć działu pkt 5, dotyczących transakcji z osobami fizycznymi niebędącymi podmiotami kwalifikowanymi w rozumieniu art. 119zg objaśnienie pojęć działu pkt 4,
3)
dzienne zestawienia transakcji dotyczących rachunków podmiotów kwalifikowanych w rozumieniu art. 119zg objaśnienie pojęć działu pkt 5 w zakresie transakcji innych niż wskazane w pkt 2,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.
§ 2.
Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie.
§ 1.
Kto, działając w imieniu lub w interesie banku w rozumieniu art. 119zg objaśnienie pojęć działu pkt 1 lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, nie dopełnia obowiązku dokonania blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego w rozumieniu art. 119zg objaśnienie pojęć działu pkt 2, przedłużenia, zmiany zakresu lub uchylenia tej blokady, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.
§ 2.
Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie.
§ 1.
Kto, nie będąc do tego uprawnionym, ujawnia lub wykorzystuje:
1)
algorytmy, o których mowa w art. 119zn ustalanie wskaźnika ryzyka wykorzystywania działalności banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych § 3,
2)
informacje o wskaźniku ryzyka,
3)
informacje i zestawienia, o których mowa w art. 119zp informacje przekazywane izbie rozliczeniowej § 1, art. 119zq informacje przekazywane Szefowi KAS przez izbę rozliczeniową i art. 119zs weryfikacja informacji posiadanych przez KAS § 1,
4)
informacje objęte żądaniami Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o których mowa w art. 119zo przekazywanie informacji o wskaźniku ryzyka § 9, art. 119zv blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego § 3, art. 119zw przedłużenie terminu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego § 3 i art. 119zz zgoda na przekazanie środków lub zwolnienie środków z zablokowanego rachunku podmiotu kwalifikowanego § 2,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.
§ 2.
Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie.
§ 1.
Kto, będąc obowiązanym do zachowania tajemnicy skarbowej, ujawnia informacje objęte tą tajemnicą, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.
§ 2.
Kto, będąc obowiązanym do zachowania tajemnicy skarbowej, ujawnia informacje określone w art. 182 obowiązki instytucji finansowych w postępowaniu podatkowym, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.
§ 3.
Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 2.
§ 4.
Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.
Orzeczenia: 95 Porównania: 1
§ 1.
Organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.
§ 2.
Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:
1)
urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa;
2)
osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.
§ 3.
Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania.
§ 4.
Zaświadczenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy.
§ 5.
Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.
§ 6.
(uchylony)
Interpretacje: 2 Porównania: 1
Organ podatkowy przekazuje informacje, o których mowa w art. 13 informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, przy pierwszej czynności skierowanej do wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca posiada te informacje, a ich zakres lub treść nie uległy zmianie.
§ 1.
W przypadkach, o których mowa w art. 306a wydawanie zaświadczeń przez organ podatkowy, § 2, organ podatkowy jest obowiązany wydać zaświadczenie, jeżeli chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów lub z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.
§ 2.
Organ podatkowy, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w niezbędnym zakresie postępowanie wyjaśniające.
Porównania: 1
Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
Porównania: 1
§ 1.
Organ podatkowy nie może żądać zaświadczenia ani oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli znane są one organowi z urzędu lub możliwe są do ustalenia przez organ na podstawie:
1)
posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych;
2)
przedstawionych przez zainteresowanego do wglądu dokumentów urzędowych;
3)
rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których organ ma dostęp w drodze elektronicznej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
4)
informacji otrzymanych od innego podmiotu publicznego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
§ 2.
Organ podatkowy żądający od strony zaświadczenia albo oświadczenia w celu potwierdzenia faktów albo stanu prawnego jest obowiązany wskazać przepis prawa wymagający urzędowego potwierdzenia tych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia albo oświadczenia.
§ 3.
Jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania nie może uzyskać w postaci elektronicznej zaświadczenia wymaganego na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego lub innego dokumentu wydanego przez podmiot publiczny w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, jak również potwierdzenia uiszczenia opłat i kosztów postępowania, strona lub inny uczestnik postępowania może złożyć elektroniczną kopię takiego dokumentu, po uwierzytelnieniu jej przez wnoszącego, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego.
§ 4.
Organ podatkowy może żądać przedłożenia oryginału zaświadczenia, innego dokumentu lub potwierdzenia uiszczenia opłat i kosztów postępowania, o których mowa w § 3, o ile złożona kopia nie pozwala na weryfikację autentyczności oraz integralności lub jeżeli jest to uzasadnione innymi okolicznościami sprawy.
§ 5.
Strona lub inny uczestnik postępowania przechowują zaświadczenie, inny dokument lub potwierdzenie uiszczenia opłat i kosztów postępowania, o których mowa w § 3, do dnia, w którym decyzja kończąca postępowanie stała się ostateczna.
Porównania: 1 Przypisy: 1
§ 1.
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości wydaje się na podstawie dokumentacji danego organu podatkowego oraz informacji otrzymanych od innych organów podatkowych.
§ 2.
Przed wydaniem zaświadczeń, o których mowa w § 1, ustala się, czy w stosunku do wnioskodawcy nie jest prowadzone postępowanie mające na celu ustalenie lub określenie wysokości jego zobowiązań podatkowych. Jeżeli takie postępowanie jest prowadzone i zgromadzony materiał dowodowy pozwala na jego zakończenie, powinna być niezwłocznie wydana decyzja ustalająca lub określająca wysokość zobowiązań podatkowych, w celu wykazania ich w zaświadczeniu.
§ 3.
Nie można odmówić wydania zaświadczenia, jeżeli nie jest możliwe doręczenie decyzji kończącej postępowanie podatkowe, o którym mowa w § 2, przed upływem terminu określonego w art. 306a wydawanie zaświadczeń przez organ podatkowy § 5. Wydając zaświadczenie, organ podaje informację o prowadzonym postępowaniu lub jego zakończeniu.
§ 4.
Na żądanie wnioskodawcy w zaświadczeniu podaje się także informacje:
1)
czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest:
a) postępowanie mające na celu ujawnienie jego zaległości podatkowych i określenie ich wysokości,
b) postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań wnioskodawcy:
c) (uchylona)
2)
dotyczące:
a) okresów, z których pochodzą zaległości, i ich tytułów,
b) podatków, których termin płatności został odroczony lub których płatność została rozłożona na raty.
§ 5.
Jeżeli zapłata zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę została odroczona lub rozłożona na raty, uznaje się, że podatnik, płatnik lub inkasent, do dnia upływu terminów, o których mowa w art. 49 nowy termin płatności odroczonego podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę albo rat podatku § 1, nie posiada zaległości podatkowych.
§ 6.
W zakresie, o którym mowa w art. 239d ograniczenie nadawania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, uznaje się, że do czasu wydania ostatecznej decyzji nie istnieje zaległość podatkowa.
§ 7.
Przepisy § 1–3 i 5 stosuje się odpowiednio w zakresie odsetek za zwłokę, o których mowa w art. 53a decyzja w sprawie wysokości odsetek za zwłokę.
Porównania: 1 Przypisy: 1
§ 1.
Organ podatkowy na wniosek osoby, która uprawdopodobni, że może być spadkobiercą, wydaje zaświadczenie o wysokości znanych temu organowi zobowiązań spadkodawcy wymienionych w art. 98 odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy § 1 i 2.
§ 2.
Jeżeli postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązań podatkowych spadkodawcy nie zostało zakończone, w zaświadczeniu podaje się przybliżoną wysokość zobowiązania na podstawie posiadanych danych co do podstawy opodatkowania.
Porównania: 1
§ 1.
Organy podatkowe w zakresie, o którym mowa w art. 112 odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa za zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością, § 1, wydają zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego:
1)
na wniosek zbywającego;
2)
na wniosek nabywcy, za zgodą zbywającego.
§ 2.
W zaświadczeniu, o którym mowa w § 1, organ podatkowy określa wysokość zaległości podatkowych zbywającego na dzień wydania zaświadczenia.
§ 3.
Przepisy § 1–2 stosuje się odpowiednio do należności wymienionych w art. 107 odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe podatnika, § 2 pkt 2–4, objętych zakresem odpowiedzialności nabywcy.
Porównania: 1 Przypisy: 1
§ 1.
Organy podatkowe, za zgodą podatnika, wydają zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika na żądanie:
1)
jednostek organizacyjnych, które na podstawie ustaw regulujących zasady ich funkcjonowania uprawnione są do udzielania kredytów (pożyczek);
2)
kontrahentów podatników prowadzących działalność gospodarczą oraz dzierżawców i użytkowników nieruchomości – w zakresie opodatkowania dzierżawionej lub użytkowanej nieruchomości;
3)
małżonka podatnika, z zastrzeżeniem § 2, a także rozwiedzionego małżonka w zakresie zaległości powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej oraz innych osób wymienionych w art. 111 odpowiedzialność członka rodziny podatnika za zaległości podatkowe wynikające z jego działalności gospodarczej;
4)
wspólnika spółek wymienionych w art. 115 odpowiedzialność wspólnika i komplementariusza za zaległości podatkowe spółki § 1.
§ 2.
Zgoda podatnika nie jest wymagana, jeżeli z żądaniem wydania zaświadczenia, o którym mowa w § 1, występuje małżonek podatnika pozostający z nim we wspólności majątkowej. Małżonek podatnika składa oświadczenie o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.
§ 3.
Organy podatkowe wydają zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych rozwiązanej spółki cywilnej na żądanie byłego wspólnika tej spółki.
§ 4.
Organy podatkowe wydają zaświadczenie o wysokości zobowiązania podatkowego, zaległości podatkowych, kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych zabezpieczonych hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym oraz objętego wnioskiem o wpis hipoteki, jeżeli hipoteka nie jest wpisana, na żądanie właściciela przedmiotu hipoteki lub zastawu.
§ 5.
Organ podatkowy, który ustanowił hipotekę przymusową lub zastaw skarbowy, na wniosek właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, który zapłacił należności zabezpieczone tą hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym wydaje temu właścicielowi zaświadczenie o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym.
Porównania: 1 Przypisy: 1
§ 1.
Organ podatkowy na wniosek banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej zamierzających udzielić podatnikowi kredytu, za wyrażoną na piśmie zgodą podatnika, wydaje zaświadczenia dotyczące jego wskazanych spraw podatkowych, w tym deklaracji wykazujących zwrot podatku, o kwotach i terminach dokonywanych zwrotów oraz o zajęciach egzekucyjnych wierzytelności z tytułu zwrotu podatku.
§ 2.
Na wniosek banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, za wyrażoną na piśmie zgodą podatnika, do zaświadczenia dołącza się uwierzytelnioną kopię deklaracji wykazującej zwrot podatku.
§ 1.
Organ podatkowy na wniosek podatnika wydaje zaświadczenie o wysokości jego dochodu.
§ 1a.
W razie śmierci podatnika zaświadczenie, o którym mowa w § 1, wydaje się na wniosek wstępnego, zstępnego lub małżonka, którzy uprawdopodobnią, że mogą być spadkobiercami.
§ 2.
W zaświadczeniach o wysokości dochodu stwierdza się, czy wnioskodawca jest albo nie jest podatnikiem podatku dochodowego, we wszystkich formach opodatkowania. W przypadku opodatkowania na zasadach określonych w art. 27 skala podatkowa, art. 30b podatek zryczałtowany od dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych, art. 30c podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, art. 30e stawka podatkowa od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych i art. 30f podatek od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych albo podatkiem dochodowym od osób prawnych podaje się także informację o wysokości przychodu, dochodu, odliczonych składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne lub podatku należnego.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Organ podatkowy, na wniosek kontrahenta podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, wydaje zaświadczenie w zakresie informacji, o których mowa w art. 293 dane objęte tajemnicą skarbową § 3. W przypadku gdy wniosek dotyczy deklaracji lub innego dokumentu, których termin złożenia nie upłynął, a podatnik nie złożył takiej deklaracji lub innego dokumentu, organ podatkowy odmawia wydania zaświadczenia.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
tryb wydawania zaświadczeń, uwzględniając w szczególności odpowiednią organizację czynności związanych z wydawaniem zaświadczeń oraz możliwość doręczania zaświadczeń w postaci elektronicznej;
2)
właściwość miejscową i rzeczową organów podatkowych do wydawania zaświadczeń, uwzględniając rodzaj zobowiązania podatkowego;
3)
wzór rejestru zaświadczeń oraz szczegółowy sposób jego prowadzenia, uwzględniając treść wniosku o wydanie zaświadczenia, datę złożenia wniosku lub wyrażenia zgody na wydanie zaświadczenia, sposób załatwienia wniosku, treść wydanego zaświadczenia oraz dane identyfikujące wnioskodawcę, biorąc pod uwagę uproszczenie i usprawnienie procesu wydawania zaświadczeń;
4)
wzór ewidencji przekazanych lub otrzymanych informacji w sprawach zaświadczeń oraz szczegółowy sposób jej prowadzenia, uwzględniając w szczególności dane identyfikujące osobę, której dotyczy zaświadczenie, treść przekazanych lub otrzymanych informacji, dane identyfikujące osobę lub organ przekazujący informacje;
5)
wzory zaświadczeń, uwzględniając w szczególności zakres danych wykazywanych w zaświadczeniu oraz dane identyfikujące wnioskodawcę i organ wydający zaświadczenie;
6)
wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 306h zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika § 2, uwzględniając dane identyfikujące małżonków.
Porównania: 1 Przypisy: 2
W sprawach nieuregulowanych w art 306a–306ia oraz art. 306l certyfikat rezydencji stosuje się odpowiednio przepisy rozdziałów 1–6, 8 i 9, z wyłączeniem art. 171a metryka sprawy, rozdziałów 10–12, 14, 16 oraz 23 działu IV.
Porównania: 1 Przypisy: 1
W przypadku gdy zaświadczenia są generowane automatycznie w e-Urzędzie Skarbowym, przepisy niniejszego działu stosuje się odpowiednio.
Organ podatkowy na wniosek podatnika wydaje zaświadczenie o jego miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (certyfikat rezydencji).
Porównania: 1 Przypisy: 2
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór zaświadczenia, o którym mowa w art. 306l certyfikat rezydencji, uwzględniając zakres danych wykazywanych w zaświadczeniu oraz dane identyfikujące wnioskodawcę i organ wydający zaświadczenie.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...