• Ordynacja podatkowa
  14.07.2024

Ordynacja podatkowa

Stan prawny aktualny na dzień: 14.07.2024

Dz.U.2023.0.2383 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Rozdział 4. Kontrola

§ 1.
Kontrolę wypełniania obowiązków, o których mowa w niniejszym dziale, przez banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, izbę rozliczeniową, banki zrzeszające oraz Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową sprawuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej.
§ 2.
Szef Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadza, nie rzadziej niż raz na rok, kontrolę wypełniania przez izbę rozliczeniową obowiązków, o których mowa w niniejszym dziale.
§ 3.
Kontrolę, o której mowa w § 1, przeprowadzają upoważnieni przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej pracownicy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub organów podległych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.
§ 4.
Kontrolę, o której mowa w § 1, przeprowadzają osoby posiadające poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”.
§ 5.
Do kontroli, o której mowa w § 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 62 wszczęcie kontroli celno-skarbowej ust. 1–3, 8 i 10, art. 64 uprawnienia kontrolujących ust. 1 pkt 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11 i 17 i ust. 3 i 4, art. 72 obowiązki kontrolowanych ust. 1 pkt 1–3 i 8–11 oraz ust. 3, art. 84 protokół z kontroli celno-skarbowej ust. 1, 2 i 4, art. 93 wyłączenie stosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców oraz art. 97 zakończenie audytu ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przeprowadza, nie rzadziej niż raz na 2 lata, kontrolę izby rozliczeniowej w zakresie ochrony danych osobowych przy wypełnianiu obowiązków, o których mowa w niniejszym dziale.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...