• Ordynacja podatkowa
  24.07.2024

Ordynacja podatkowa

Stan prawny aktualny na dzień: 24.07.2024

Dz.U.2023.0.2383 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Rozdział 4. Opinie zabezpieczające

§ 1.
Zainteresowany może zwrócić się do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o wydanie opinii zabezpieczającej.
§ 2.
Zainteresowani, którzy powiązani są tą samą czynnością, mogą wystąpić ze wspólnym wnioskiem.
§ 3.
Wniosek może dotyczyć czynności planowanej, rozpoczętej lub dokonanej.
§ 1.
Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej powinien zawierać dane istotne dla określenia podatkowych skutków czynności oraz zastosowania do tej czynności art. 119a unikanie opodatkowania § 1, w tym w szczególności:
1)
dane identyfikujące wnioskodawcę;
2)
wskazanie podmiotów dokonujących czynności;
3)
wyczerpujący opis czynności wraz ze wskazaniem występujących pomiędzy podmiotami powiązań w rozumieniu art. 23m objaśnienie pojęć rozdziału ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 11a objaśnienie pojęć rozdziału ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;
3a)
NSP w rozumieniu przepisów działu III rozdziału 11a odnoszący się do uzgodnienia albo wyjaśnienie, z jakich powodów faktycznych lub prawnych uzgodnienie nie podlegało zgłoszeniu celem nadania NSP;
4)
wskazanie celów, których realizacji czynność ma służyć;
5)
wskazanie ekonomicznego lub gospodarczego uzasadnienia czynności;
6)
określenie skutków podatkowych, w tym korzyści podatkowych, będących rezultatem czynności objętych wnioskiem;
6a)
wskazanie innych niż w pkt 6 korzyści podatkowych, niepodlegających ocenie określonej w art. 119za elementy opinii zabezpieczającej pkt 2, których osiągnięcie uzależnione jest choćby pośrednio od dokonania czynności;
6b)
wskazanie innych czynności planowanych, rozpoczętych lub dokonanych, od których choćby pośrednio uzależnione jest osiągnięcie korzyści podatkowych, o których mowa w pkt 6 i 6a;
7)
przedstawienie własnego stanowiska w sprawie.
§ 2.
Do wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej może być załączona dokumentacja dotycząca czynności, w szczególności oryginały lub kopie umów lub ich projektów.
§ 3.
Szef Krajowej Administracji Skarbowej wzywa wnoszącego wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej niespełniający wymogów określonych w § 1 lub innych wymogów określonych przepisami prawa do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
§ 4.
Szef Krajowej Administracji Skarbowej może zwrócić się o wyjaśnienie wątpliwości co do danych zawartych we wniosku lub zorganizować spotkanie uzgodnieniowe w celu wyjaśnienia tych wątpliwości.
§ 5.
Ze spotkania uzgodnieniowego sporządza się protokół. Przebieg spotkania uzgodnieniowego może być ponadto utrwalony za pomocą aparatury rejestrującej obraz i dźwięk lub na informatycznych nośnikach danych.
§ 1.
Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydaje opinię zabezpieczającą, jeżeli przedstawione we wniosku okoliczności wskazują, że do wskazanej we wniosku korzyści podatkowej wynikającej z czynności nie ma zastosowania art. 119a unikanie opodatkowania § 1.
§ 2.
Szef Krajowej Administracji Skarbowej odmawia wydania opinii zabezpieczającej, jeżeli przedstawione we wniosku okoliczności wskazują, że do wskazanej we wniosku korzyści podatkowej wynikającej z czynności może mieć zastosowanie art. 119a unikanie opodatkowania § 1. Odmawiając wydania opinii zabezpieczającej, wskazuje się okoliczności świadczące o tym, że do wskazanej we wniosku korzyści podatkowej wynikającej z czynności może mieć zastosowanie art. 119a unikanie opodatkowania § 1.
§ 3.
Odmowa wydania opinii zabezpieczającej zawiera pouczenie o prawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego.
Złożenie wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej nie stanowi przeszkody do prowadzenia czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego lub kontroli celno-skarbowej.
Opinia zabezpieczająca zawiera w szczególności:
1)
wyczerpujący opis czynności, której dotyczył wniosek;
2)
ocenę, że do wskazanej we wniosku korzyści podatkowej wynikającej z czynności nie ma zastosowania przepis art. 119a unikanie opodatkowania;
3)
pouczenie o prawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego.
§ 1.
Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej załatwia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
§ 2.
Do terminu określonego w § 1 nie wlicza się terminów i okresów, o których mowa w art. 139 terminy załatwiania spraw przez organ § 4.
§ 3.
W przypadkach uzasadnionych złożonością sprawy, w szczególności w razie zasięgnięcia opinii biegłego, termin, o którym mowa w § 1, może być przedłużany, nie więcej jednak niż o 9 miesięcy.
§ 1.
Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej podlega opłacie w wysokości 20 000 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Opłata od wspólnego wniosku zainteresowanych ulega zwiększeniu o 5000 zł od piątego i każdego kolejnego zainteresowanego.
§ 2.
Opłata podlega zwrotowi w przypadku:
1)
wycofania wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia jego złożenia – w połowie;
2)
uiszczenia jej w kwocie wyższej niż należna – w odpowiedniej części.
§ 3.
W przypadku, o którym mowa w § 2, zwrot opłaty następuje nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia postępowania w sprawie wydania opinii zabezpieczającej.
§ 4.
Koszty postępowania, o których mowa w art. 265 koszty postępowania przed organami podatkowymi § 1 pkt 1 i 3, obciążają wnioskodawcę.
§ 1.
Szef Krajowej Administracji Skarbowej może z urzędu zmienić wydaną opinię zabezpieczającą lub odmowę wydania opinii zabezpieczającej, jeżeli jest ona sprzeczna z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
§ 2.
(uchylony)
§ 1.
Na podstawie treści opinii zabezpieczającej lub odmowy wydania opinii zabezpieczającej sporządza się informację, którą niezwłocznie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
§ 2.
Informacja, o której mowa w § 1, zawiera w szczególności zwięzły opis poddanej pod opinię czynności oraz wyjaśnienie powodów podjętego rozstrzygnięcia. Informacja nie może zawierać danych identyfikujących lub pozwalających na zidentyfikowanie wnioskodawcy lub innych podmiotów wskazanych w treści aktu.
§ 1.
Szef Krajowej Administracji Skarbowej zasięga opinii organu właściwego w sprawie porozumienia, jeżeli:
1)
przedstawione we wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej okoliczności świadczą, że do wskazanej we wniosku korzyści podatkowej wynikającej z czynności może mieć zastosowanie zawarte porozumienie inwestycyjne w zakresie, o którym mowa w art. 20zt zakres porozumienia inwestycyjnego pkt 2, albo w zakresie tej korzyści podatkowej organ właściwy w sprawie porozumienia odmówił zawarcia tego porozumienia, lub
2)
wnioskodawca jest stroną postępowania w przedmiocie zawarcia porozumienia inwestycyjnego w zakresie czynności opisanej we wniosku.
§ 2.
Jeżeli z opinii organu właściwego w sprawie porozumienia wynika, że istnieją przeszkody do rozpatrzenia wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej, Szef Krajowej Administracji Skarbowej odmawia wszczęcia postępowania w sprawie wydania opinii zabezpieczającej.
§ 3.
Do zasięgnięcia opinii organu właściwego w sprawie porozumienia przepisy art. 209 obowiązek zajęcia stanowiska w sprawie przez inny organ § 1–4 i 6 stosuje się odpowiednio.
Jeżeli postępowanie w sprawie wydania opinii zabezpieczającej stało się bezprzedmiotowe, w szczególności w razie:
1)
wycofania wniosku o jej wydanie,
2)
wydania decyzji z zastosowaniem art. 119a unikanie opodatkowania w zakresie objętym wnioskiem o wydanie opinii
– przepisy art. 208 przesłanki umorzenia postępowania oraz art 210-212 stosuje się odpowiednio.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, wzory wniosków, o których mowa w art. 119x wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej § 1 i art. 119w wystąpienie o wydanie opinii zabezpieczającej § 2, które zawierają dane określone w tych przepisach oraz oświadczenie wskazane w art. 14b interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna) § 4 oraz umożliwiają wskazanie danych, o których mowa w art. 14r wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej § 2 oraz w art. 119w wystąpienie o wydanie opinii zabezpieczającej § 3, a także sposób uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 119zc opłata od wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej, mając na względzie konieczność ujednolicenia formy składanych wniosków oraz zapewnienia sprawnej obsługi wnioskodawców.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy art. 14b interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna) § 4 i 5, art. 14d termin do wydania interpretacji indywidualnej § 2 i 3, art. 14e zmiana lub uchylenie wydanej interpretacji w sprawach podatkowych § 1 pkt 2 i § 2-4, art. 14f opłata od wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej § 3, art. 14i publikowanie interpretacji ogólnych i indywidualnych § 2, 4 i 5, art. 14r wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej § 2 i 3, art. 120 zasada praworządności, art. 125 zasada szybkości postępowania, art. 126 forma załatwiania spraw podatkowych., art. 129 zasada jawności postępowania podatkowego dla stron, art. 130 wyłączenie pracownika organu od udziału w postępowaniu podatkowym, art. 135 ocena zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych w sprawach podatkowych, art. 140 niezałatwienie sprawy przez organ we właściwym terminie, art. 143 delegacja kompetencji organu podatkowego, art. 165 wszczęcie postępowania podatkowego § 3, 3b i 9, art. 165a postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, art. 168 forma i tryb wnoszenia podań, art. 169 braki formalne podania lub brak opłaty § 1-2 i 4, art. 170 obowiązek przekazania podania organowi właściwemu, art. 171 podanie dotyczące kilku spraw podlegających załatwieniu przez różne organy, art. 187 obowiązek zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego § 3, art. 189 wyznaczenie stronie terminu do przedstawienia dowodu § 3, art. 197 powołanie biegłego § 1 i 3, art 213-215 oraz przepisy działu IV rozdziałów 3a, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 16 i 23.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...