• Ordynacja podatkowa
  05.03.2024

Ordynacja podatkowa

Stan prawny aktualny na dzień: 05.03.2024

Dz.U.2023.0.2383 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Rozdział 7. Przywrócenie terminu

Orzeczenia: 17 Porównania: 1
§ 1.
W razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na wniosek zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.
§ 2.
Podanie o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi. Jednocześnie z wniesieniem podania należy dopełnić czynności, dla której był określony termin.
§ 3.
Przywrócenie terminu do złożenia podania przewidzianego w § 2 jest niedopuszczalne.
§ 4.
Przepisy § 1–3 stosuje się do terminów procesowych.
Orzeczenia: 610 Porównania: 1
§ 1.
W sprawie przywrócenia terminu postanawia właściwy w sprawie organ podatkowy.
§ 2.
W sprawie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia postanawia ostatecznie organ podatkowy właściwy do rozpatrzenia odwołania lub zażalenia.
§ 3.
Na postanowienie, o którym mowa w § 1, służy zażalenie.
Orzeczenia: 113 Porównania: 1
Przed rozpatrzeniem podania o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia organ podatkowy pierwszej instancji, na żądanie strony, może wstrzymać wykonanie decyzji lub postanowienia.
Orzeczenia: 10 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...