• AKT ARCHIWALNY – Rozporzą...
  04.08.2021
Obserwuj akt
Uchylony dnia: 2021-07-31
Dz.U. uchylający akt: 2020.0.782

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozporządzenie określa:
1)
organizację, tryb i standardy techniczne zakładania i utrzymywania podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz szczegółowych osnów geodezyjnych;
2)
szczegółowy zakres informacji gromadzonych w bazie danych państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz w bazie danych szczegółowych osnów geodezyjnych;
3)
standardy techniczne dotyczące tworzenia, aktualizacji i udostępniania baz, o których mowa w pkt 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
klasie osnowy - rozumie się przez to cechę osnowy określającą jej znaczenie w pracach geodezyjnych i kartograficznych, kolejność włączania punktów osnowy do procesu wyrównywania, a także dokładność określenia po wyrównaniu obserwacji;
2)
osnowie wielofunkcyjnej - rozumie się przez to osnowę, której punkty spełniają jednocześnie kryteria określone dla co najmniej dwóch rodzajów osnowy;
3)
punkcie osnowy - rozumie się przez to punkt, który ma położenie wyznaczone w państwowym systemie odniesień przestrzennych, na którym wyznaczono wielkość fizyczną, charakterystyczną dla określonego rodzaju osnowy, oraz błąd jej wyznaczenia, ma niepowtarzalny numer, został oznaczony w terenie znakiem geodezyjnym, ma sporządzony opis topograficzny oraz którego dane są umieszczone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym prowadzonym przez uprawniony do tego organ;
4)
systemie ASG-EUPOS - rozumie się przez to uruchomioną w 2008 r. ogólnopolską sieć stacji referencyjnych zarządzaną przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii;
5)
wykonawcy - rozumie się przez to podmiot lub jednostkę organizacyjną, o których mowa w art. 11 wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, lub osoby działające w ich imieniu;
6)
wysokości geodezyjnej - rozumie się przez to odległość danego punktu od powierzchni elipsoidy odniesienia mierzoną wzdłuż normalnej do elipsoidy.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...