• AKT ARCHIWALNY – Rozporzą...
  04.08.2021
Obserwuj akt
Uchylony dnia: 2021-07-31
Dz.U. uchylający akt: 2020.0.782

Rozdział 3. Zakres informacji gromadzonych w bazie danych państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz w bazie danych szczegółowych osnów geodezyjnych

1.
Baza danych państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych stanowią część składową państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2.
Bazy danych, o których mowa w ust. 1, są prowadzone w systemie teleinformatycznym i obejmują:
1)
dane oraz informacje, o których mowa w § 15 ust. 1 i 2;
2)
usługi udostępniania danych;
3)
funkcje importu i eksportu danych;
4)
funkcje importu danych z rejestrów publicznych, o których mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a pkt 2, 4, 5 i 6 oraz w ust. 1b ustawy.
1.
W bazie danych państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych gromadzi się dane oraz zbiory obserwacji i opracowań wyników tych obserwacji, odnoszące się do osnów podstawowych założonych na obszarze całego kraju.
2.
W bazie danych szczegółowych osnów geodezyjnych gromadzi się dane oraz zbiory obserwacji i opracowań wyników tych obserwacji, odnoszące się do osnów szczegółowych założonych na obszarze właściwego powiatu.
3.
Specyfikację modelu pojęciowego baz danych, o których mowa w ust. 1 i 2, w postaci schematu aplikacyjnego UML określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
1.
Dane gromadzone w bazie danych, o której mowa w § 15 ust. 1, obejmują co najmniej:
1)
numery punktów podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
2)
współrzędne i wysokości w państwowym systemie odniesień przestrzennych;
3)
błędy średnie współrzędnych i wysokości po wyrównaniu;
4)
opisy topograficzne.
2.
Dane, o których mowa w § 15 ust. 1, w zależności od rodzaju osnowy obejmują dane wskazane w ust. 1 oraz dane dotyczące:
1)
wartości przewyższeń;
2)
wartości przyspieszenia siły ciężkości;
3)
wartości elementów pola magnetycznego Ziemi.
3.
Zbiory obserwacji, o których mowa w § 15 ust. 1, w zależności od rodzaju osnowy obejmują dane wskazane w ust. 1 pkt 1 oraz dane dotyczące:
1)
wartości obserwowanych i wyrównanych;
2)
charakterystyk dokładnościowych obserwacji.
4.
Dane gromadzone w bazie danych, o której mowa w § 15 ust. 2, obejmują co najmniej:
1)
numery punktów szczegółowych osnów geodezyjnych;
2)
współrzędne i wysokości w państwowym systemie odniesień przestrzennych;
3)
błędy średnie współrzędnych i wysokości po wyrównaniu;
4)
opisy topograficzne.
5.
Dane, o których mowa w § 15 ust. 2, w przypadku osnowy wysokościowej obejmują dane wskazane w ust. 4 oraz przewyższenia.
6.
Zbiory obserwacji, o których mowa w § 15 ust. 2, obejmują dane wskazane w ust. 4 pkt 1 oraz dane dotyczące:
1)
wartości obserwowanych i wyrównanych;
2)
charakterystyk dokładnościowych obserwacji.
1.
Bazy danych, o których mowa w § 15 ust. 1 i 2, tworzy się według następujących założeń:
1)
jednostką organizacyjną gromadzenia danych, obserwacji i informacji jest punkt osnowy występujący jako punkt pojedynczy albo zespół punktów, obejmujący: punkt główny, ekscentry, punkty przeniesienia i punkty kierunkowe;
2)
każdy punkt otrzymuje identyfikator niezmienny i niepowtarzalny w skali całego kraju, według którego są grupowane dane i informacje;
3)
każdemu punktowi osnowy, niezależnie od rodzaju osnowy, przypisuje się atrybuty odnoszące się do:
a) obiektu OS_OgolnyPunktOsnowy, zwanego dalej "OPO", zawierającego relacje pomiędzy rodzajami osnów, przedstawionego w tabeli nr 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia,
b) obiektu BT_OperatTech, zawierającego informacje o źródle pochodzenia danych, przedstawionego w tabeli nr 32 załącznika nr 3 do rozporządzenia;
4)
punktowi osnowy poziomej przypisuje się odpowiednio: atrybuty OPO oraz atrybuty przedstawione w tabelach nr 8 i 9 załącznika nr 3 do rozporządzenia;
5)
punktowi osnowy wysokościowej przypisuje się odpowiednio: atrybuty OPO oraz atrybuty przedstawione w tabelach nr 5-7 załącznika nr 3 do rozporządzenia;
6)
punktowi osnowy grawimetrycznej przypisuje się odpowiednio: atrybuty OPO oraz atrybuty przedstawione w tabelach nr 3 i 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia;
7)
punktowi osnowy magnetycznej przypisuje się odpowiednio: atrybuty OPO oraz atrybuty przedstawione w tabeli nr 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia.
2.
Wartości atrybutów obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 3-7, są zawarte w tabelach nr 19-41 załącznika nr 3 do rozporządzenia.
3.
Zbiory obserwacji, w zależności od rodzaju osnowy, obejmują odpowiednio:
1)
wykonywane na punktach osnowy poziomej:
a) obserwacje satelitarne przedstawione w tabelach nr 10 i 18 załącznika nr 3 do rozporządzenia,
b) obserwacje kątowe przedstawione w tabelach nr 11, 14 i 15 załącznika nr 3 do rozporządzenia,
c) obserwacje odległości przedstawione w tabeli nr 17 załącznika nr 3 do rozporządzenia;
2)
wykonywane na punktach osnowy wysokościowej:
a) obserwacje satelitarne przedstawione w tabelach nr 10 i 18 załącznika nr 3 do rozporządzenia,
b) obserwacje przewyższeń przedstawione w tabelach nr 6 i 7 załącznika nr 3 do rozporządzenia;
3)
wykonywane na punktach osnowy grawimetrycznej:
a) obserwacje absolutne przyspieszenia siły ciężkości Ziemi przedstawione w tabeli nr 13 załącznika nr 3 do rozporządzenia,
b) obserwacje względne przyspieszenia siły ciężkości Ziemi przedstawione w tabelach nr 4 i 13 załącznika nr 3 do rozporządzenia;
4)
obserwacje elementów pola magnetycznego Ziemi wykonywane na punktach osnowy magnetycznej przedstawione w tabeli nr 17 załącznika nr 3 do rozporządzenia.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...