• AKT ARCHIWALNY – Rozporzą...
  04.08.2021
Obserwuj akt
Uchylony dnia: 2021-07-31
Dz.U. uchylający akt: 2020.0.782

Rozdział 4. Standardy techniczne dotyczące tworzenia, aktualizacji i udostępniania bazy danych państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych

1.
Bazę danych państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz odpowiadające jej zbiory obserwacji tworzy się w oparciu o bazę danych podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych prowadzoną przez Głównego Geodetę Kraju.
2.
Bazę danych szczegółowych osnów geodezyjnych oraz odpowiadające jej zbiory obserwacji tworzy się w oparciu o bazy szczegółowych osnów geodezyjnych prowadzone przez starostów.
3.
Dane oraz systemy zarządzania bazami danych, o których mowa w ust. 1 i 2, zapisuje się na informatycznych nośnikach danych.
1.
Bieżącą aktualizację baz danych, o których mowa w § 15 ust. 1 i 2, wykonuje się na podstawie:
1)
rejestrów publicznych, o których mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a pkt 2, 4, 5 i 6 oraz ust. 1b ustawy;
2)
zmian zgłoszonych przez organy administracji publicznej, a stwierdzonych podczas wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych.
2.
Kompleksową aktualizację baz danych, o których mowa w § 15 ust. 1 i 2, wykonuje się bezpośrednio po zakończeniu prac geodezyjnych, na podstawie geodezyjnej dokumentacji technicznej, o której mowa w § 12 ust. 1.
1.
Udostępnianie bazy danych państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych odbywa się poprzez geoportal infrastruktury informacji przestrzennej, o którym mowa w art. 13 geoportal infrastruktury informacji przestrzennej ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489).
2.
Dane są udostępniane w zestandaryzowanych zbiorach informacji, obejmujących:
1)
zbiór podstawowy - zawierający dane wymienione w tabeli nr 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia,
2)
zbiór rozszerzony - zawierający dane wymienione w tabeli nr 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia oraz odpowiednio:
a) w odniesieniu do punktów osnowy poziomej - zawierający dane wymienione w tabelach nr 8 i 9 załącznika nr 3 do rozporządzenia,
b) w odniesieniu do punktów osnowy wysokościowej - zawierający dane wymienione w tabelach nr 5-7 załącznika nr 3 do rozporządzenia,
c) w odniesieniu do punktów osnowy grawimetrycznej - zawierający dane wymienione w tabelach nr 3 i 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia,
d) w odniesieniu do punktów osnowy magnetycznej - zawierający dane wymienione w tabeli nr 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia,
3)
zbiór zupełny - zawierający dane wymienione w tabelach nr 1-18 załącznika nr 3 do rozporządzenia
- przy czym udostępniane dane mogą dotyczyć jednego albo wielu rodzajów osnów.
Funkcje importu i eksportu danych są realizowane zgodnie ze schematem aplikacyjnym GML, który określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...