• Art. 6. - Wymogi wobec l...
  14.06.2024

Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej

Stan prawny aktualny na dzień: 14.06.2024

Dz.U.2022.0.2527 t.j. - Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej

Obserwuj akt

Art. 6. podst.opieka zdrow.


Wymogi wobec lekarza POZ

1.
Lekarz POZ to lekarz, który:
1)
posiada tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej albo
2)
odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej, albo
3)
posiada specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, albo
4) posiada specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii, pod warunkiem ukończenia kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej
(Art. 6 ust. 1 pkt 4 wchodzi w życie z dniem 01.01.2025 r.)
– z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej albo który wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, wybrany przez świadczeniobiorcę zgodnie z art. 9 prawo wyboru świadczeniodawcy z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
2. Lekarzem POZ jest także lekarz:
1)
posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub
2)
posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych
– udzielający świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przed dniem 31 grudnia 2024 r., pod warunkiem ukończenia kursu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, z zastrzeżeniem art. 14 podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1172).

(Art. 6 ust. 2 w zakresie obowiązku ukończenia kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej, wchodzi w życie z dniem 01.01.2025 r.)
3.
Lekarz, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, może sprawować opiekę nad świadczeniobiorcą wyłącznie do ukończenia przez tego świadczeniobiorcę 18. roku życia.
4.
Kurs, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, organizuje instytut, o którym mowa w art. 15 programy edukacyjne i badawczo-rozwojowe ust. 2, lub Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, na podstawie ramowego programu kursu określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 6.
5.
Koszty kursu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, pokrywa lekarz lub świadczeniodawca, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.
6.
Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, ramowy program kursu obejmujący założenia organizacyjno-programowe, plan nauczania zawierający rozkład zajęć, wykaz umiejętności i treści nauczania oraz warunki ukończenia kursu, uwzględniając zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
Art. 6. Wymogi wobec lekarza POZ - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...