• Ustawa o podstawowej opie...
  23.02.2024

Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej

Stan prawny aktualny na dzień: 23.02.2024

Dz.U.2022.0.2527 t.j. - Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej

Obserwuj akt

Rozdział 6. Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe

1.
Do dnia 31 grudnia 2024 r. świadczeniobiorca, dokonując wyboru, może wybrać lekarza POZ, pielęgniarkę POZ lub położną POZ nietworzących zespołu POZ, o którym mowa w art. 11 zespół podstawowej opieki zdrowotnej ust. 1.
2.
Oświadczenia woli świadczeniobiorców o wyborze świadczeniodawcy, o których mowa w ust. 1, tracą ważność z dniem 31 grudnia 2024 r.
1.
Oświadczenia woli świadczeniobiorców o wyborze świadczeniodawcy, lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ, złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowują ważność.
2.
Oświadczenia woli, o których mowa w ust. 1, złożone do świadczeniodawców, nietworzących zespołu POZ, o którym mowa w art. 11 zespół podstawowej opieki zdrowotnej ust. 1, oraz art. 33 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1, tracą ważność z dniem 31 grudnia 2024 r.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 55 uchylony ust. 6 oraz art. 56 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 29 zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz art. 22 pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą ust. 4a ustawy zmienianej w art. 31 zmiana ustawy o działalności leczniczej zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 13 obowiązki świadczeniodawcy z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej ust. 4 oraz art. 10 deklaracja wyboru ust. 8 niniejszej ustawy oraz art. 22 pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą ust. 4a ustawy zmienianej w art. 31 zmiana ustawy o działalności leczniczej w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność.
Program polityki zdrowotnej realizowany i finansowany przez ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie art. 48a ust. 1a ustawy zmienianej w art. 29 prawo wyboru świadczeniodawcy ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, staje się programem polityki zdrowotnej, o którym mowa w art. 48a ust. 17 ustawy zmienianej w art. 29 zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 r., z wyjątkiem:
1)
art. 29 zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych pkt 7 w zakresie uchylenia ust. 2b w art. 55 , który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia;
2)
art. 6 wymogi wobec lekarza POZ ust. 4–6, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.;
3)
art. 14 obowiązki świadczeniodawcy w ramach koordynacji opieki zdrowotnej nad świadczeniobiorcą ust. 2 i art. 29 zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych pkt 10 i 11, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2021 r.;
4)
art. 6 wymogi wobec lekarza POZ ust. 1 pkt 4 i ust. 2, w zakresie obowiązku ukończenia kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 30.11.2017 r - Dz.U. z 2017 r. poz. 2217]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...