• Ustawa o nieodpłatnej pom...
  22.02.2024
Obserwuj akt

Rozdział 7. Przepisy dostosowujące i przepis końcowy

Zorganizowanie nieodpłatnej pomocy prawnej należy do zakresu działania Ministra Sprawiedliwości oraz do innych organów administracji publicznej zgodnie z ich właściwością.
1.
Porozumienia, o których mowa w art. 9 realizacja przez powiat zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, są zawierane do dnia 15 października 2015 r.
2.
Porozumienia, o których mowa w art. 10 porozumienia w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu, są zawierane do dnia 31 października 2015 r.
3.
Okręgowa rada adwokacka lub rada okręgowej izby radców prawnych wskaże staroście odpowiednio adwokatów lub radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej do dnia 15 listopada 2015 r.
4.
Wybór organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 11 powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej ust. 1, nastąpi do dnia 15 grudnia 2015 r.
5.
Umowy, o których mowa w art. 6 umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, są zawierane do dnia 31 grudnia 2015 r.
Wysokość kwoty bazowej w 2016 r. wynosi 5150 zł.
W latach 2016–2025 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy wynosi 1 047 706 318 zł, z tym że w poszczególnych latach wyniesie odpowiednio:
1)
w 2016 r. – 94 183 200 zł;
2)
w 2017 r. – 96 161 047 zł;
3)
w 2018 r. – 98 565 074 zł;
4)
w 2019 r. – 100 930 635 zł;
5)
w 2020 r. – 103 352 971 zł;
6)
w 2021 r. – 105 833 441 zł;
7)
w 2022 r. – 108 373 444 zł;
8)
w 2023 r. – 110 866 034 zł;
9)
w 2024 r. – 113 415 953 zł;
10)
w 2025 r. – 116 024 519 zł.
W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Do świadczenia pomocy stosuje się odpowiednio przepisy mające zastosowanie do osób, o których mowa w art. 8 udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej ust. 8 ustawy. Przepisu art. 4 uprawnienia do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ust. 2 nie stosuje się.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem art. 6 umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, art 8–11, art. 17 Rada Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz Edukacji Prawnej, art. 18 skład Rady i art 20–28, które wchodzą w życie z dniem 31 sierpnia 2015 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 28.08.2015 r. - Dz.U. z 2015 r. poz. 1255 ]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...