• § 2. ppoż. zaop. w wod. -...
  03.10.2023

§ 2 ppoż. zaop. w wod.


Objaśnienie pojęć

1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
budynkach - należy rozumieć przez to budynki, o których mowa w § 3 pkt 4-6,
2)
kategorii zagrożenia ludzi - należy rozumieć przez to kategorie, o których mowa w § 209 ust. 2,
3)
strefach pożarowych - należy rozumieć przez to określenia zawarte w § 226 ust. 1 i 2,
4)
kondygnacji - należy rozumieć przez to określenia zawarte w § 3 pkt 16 i 17,
5)
grupach wysokości - należy rozumieć przez to określenia zawarte w § 8
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, późn. zm.).
2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o obiekcie budowlanym, należy rozumieć przez to obiekt budowlany, o którym mowa w art. 3 katalog pojęć ustawowych pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.).
3.
Ilekroć w rozporządzeniu użyte są określenia dotyczące:
1)
jednostki osadniczej - należy rozumieć przez to określenie zawarte w art. 2 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 1,
2)
zabudowy kolonijnej (kolonii) - należy rozumieć przez to określenie zawarte w art. 2 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 2
- ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141).
§ 2 Objaśnienie pojęć - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...