• Art. 13. - Powiadamianie...
  16.04.2024
Obserwuj akt

Art. 13. prac.podzial spół.


Powiadamianie pracowników o terminie i sposobie przeprowadzenia wyborów oraz zgłoszenia kandydatów na członków specjalnego zespołu negocjacyjnego

1.
Właściwy organ spółki przekształcanej, spółki łączącej się, spółki dzielonej oraz zainteresowanej spółki zależnej lub kierownictwo zainteresowanego zakładu organizuje wybory członków specjalnego zespołu negocjacyjnego przez pracowników oraz powiadamia pracowników o:
1)
terminie i sposobie przeprowadzenia wyborów,
2)
terminie zgłoszenia kandydatów na członków specjalnego zespołu negocjacyjnego
– w sposób przyjęty w tej spółce lub tym zakładzie.
2.
Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, następuje nie później niż na 30 dni przed dniem wyborów, a termin zgłoszenia kandydatów na członków specjalnego zespołu negocjacyjnego wynosi 21 dni od dnia powiadomienia, o którym mowa w ust. 1.
3.
Wybory członków specjalnego zespołu negocjacyjnego przeprowadza komisja wyborcza.
4.
Skład, zasady powoływania i tryb działania komisji wyborczej oraz sposób przeprowadzenia wyborów określa regulamin ustalony przez właściwy organ spółki i uzgodniony z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w sposób przyjęty w spółce. Właściwy organ spółki przedstawia projekt regulaminu przedstawicielom pracowników w terminie 5 dni od dnia powiadomienia, o którym mowa w ust. 1. Regulamin może przewidywać procedurę głosowania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych, o których mowa w rozdziale 4 tej ustawy.
5.
W przypadku nieuzgodnienia regulaminu w terminie 7 dni od dnia przedstawienia jego projektu regulamin ustala właściwy organ spółki, uwzględniając ustalenia dokonane w trakcie jego uzgadniania.
6.
Wybory odbywają się w terminie 1 dnia roboczego lub większej liczby dni roboczych, w czasie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
7.
Czynne prawo wyborcze przysługuje każdemu pracownikowi.
8.
Bierne prawo wyborcze przysługuje każdemu pracownikowi, z wyłączeniem pracownika kierującego jednoosobowo zakładem pracy, jego zastępców, zastępców osoby niebędącej pracownikiem i kierującej jednoosobowo zakładem pracy, pracownika wchodzącego w skład kolegialnego organu zarządzającego, głównego księgowego, radcy prawnego oraz członków komisji wyborczej.
9.
Wybory są bezpośrednie i tajne.
10.
Wybory są ważne, jeżeli wzięło w nich udział co najmniej 50% pracowników. Przy ustalaniu liczby pracowników stosuje się przepis art. 7 ustalenia dokonywane na dzień na dzień rozpoczęcia postępowania zmierzającego do utworzenia specjalnego zespołu negocjacyjnego ust. 2.
11.
W przypadku gdy w wyborach nie wzięło udziału co najmniej 50% pracowników, przeprowadza się ponowne wybory, spośród dotychczas zgłoszonych kandydatów, które są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich pracowników. O terminie ponownych wyborów, przypadającym nie później niż 90 dni od dnia rozpoczęcia postępowania zmierzającego do utworzenia specjalnego zespołu negocjacyjnego, właściwy organ spółki zawiadamia pracowników z 10-dniowym wyprzedzeniem.
Art. 13. Powiadamianie pracowników o terminie i sposobie ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...