• Art. 2. - Objaśnienie po...
  16.04.2024
Obserwuj akt

Art. 2. prac.podzial spół.


Objaśnienie pojęć

Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o:
1)
danych identyfikacyjnych – należy przez to rozumieć:
a) firmę spółki przekształcanej, jej spółki zależnej lub zakładu oraz ich siedzibę, a jeżeli posiadają one numer identyfikacyjny lub są zarejestrowane w rejestrze – także ten numer identyfikacyjny lub numer w rejestrze,
b) firmę spółki łączącej się, jej spółki zależnej lub zakładu oraz ich siedzibę, a jeżeli posiadają one numer identyfikacyjny lub są zarejestrowane w rejestrze – także ten numer identyfikacyjny lub numer w rejestrze,
c) firmę spółki dzielonej, jej spółki zależnej lub zakładu oraz ich siedzibę, a jeżeli posiadają one numer identyfikacyjny lub są zarejestrowane w rejestrze – także ten numer identyfikacyjny lub numer w rejestrze;
2)
państwie członkowskim – należy przez to rozumieć państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
3)
pracodawcy – należy przez to rozumieć pracodawcę w rozumieniu art. 3 pojęcie pracodawcy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465);
4)
pracowniku – należy przez to rozumieć osobę uznawaną za pracownika przez prawo danego państwa członkowskiego, które znajduje zastosowanie do stosunków pracy w spółce lub zakładzie zatrudniających tę osobę;
5)
reprezentatywnej zakładowej organizacji związkowej – należy przez to rozumieć organizację związkową, o której mowa w art. 253 reprezentatywna zakładowa organizacja związkowa ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854), reprezentatywną w dniu rozpoczęcia postępowania zmierzającego do utworzenia specjalnego zespołu negocjacyjnego;
6)
spółce dzielonej – należy przez to rozumieć spółkę, która przenosi cały majątek na spółki lub część majątku na spółkę lub spółki, o których mowa w art. 528 warunki dopuszczalności podziału spółek § 11 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467, z późn. zm.);
7)
spółce powstałej w wyniku połączenia transgranicznego spółek – należy przez to rozumieć spółkę utworzoną na zasadach określonych w art. 491 zasady łączenia spółek § 11 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych;
8)
spółce powstałej w wyniku podziału transgranicznego spółek – należy przez to rozumieć spółkę utworzoną w wyniku podziału transgranicznego, o którym mowa w art. 528 warunki dopuszczalności podziału spółek § 11 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych;
9)
spółce przekształcanej – należy przez to rozumieć spółkę, która zmienia formę prawną w wyniku przekształcenia transgranicznego, o którym mowa w art. 551 zasady przekształcania spółek § 11 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych;
10)
spółce przekształconej – należy przez to rozumieć spółkę, która zmieniła formę prawną w wyniku przekształcenia transgranicznego, o którym mowa w art. 551 zasady przekształcania spółek § 11 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych;
11)
spółce łączącej się – należy przez to rozumieć spółkę, która uczestniczy w utworzeniu spółki powstałej w wyniku połączenia transgranicznego, o którym mowa w art. 491 zasady łączenia spółek § 11 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych;
12)
spółce zależnej – należy przez to rozumieć spółkę, na którą inna spółka wywiera dominujący wpływ w rozumieniu art. 4 pojęcie przedsiębiorcy sprawującego kontrolę nad innym przedsiębiorcą ustawy z dnia 5 kwietnia 2002 r. o europejskich radach zakładowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1832);
13)
właściwym organie spółki – należy przez to rozumieć organ zarządzający albo administrujący spółki, stosownie do przepisów prawa, któremu ta spółka podlega;
14)
zainteresowanej spółce zależnej lub zainteresowanym zakładzie – należy przez to rozumieć spółkę zależną lub zakład spółki:
a) przekształcanej, która ma się stać spółką zależną lub zakładem spółki powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia spółek,
b) łączącej się, która ma się stać spółką zależną lub zakładem spółki powstałej w wyniku połączenia transgranicznego spółek,
c) dzielonej, która ma się stać spółką zależną lub zakładem spółki powstałej w wyniku podziału transgranicznego spółek;
15)
zakładzie – należy przez to rozumieć zakład w rozumieniu art. 58 objaśnienie określeń używanych w tytule IV ustawy pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 259).
Art. 2. Objaśnienie pojęć - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...