• Prawo bankowe
  21.02.2024

B. Banki spółdzielcze

1.
Bankiem spółdzielczym jest bank w rozumieniu art. 2 katalog pojęć ustawowych pkt 1 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.
2.
Statut banku spółdzielczego pod rygorem nieważności powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Do banku spółdzielczego stosuje się odpowiednio przepisy art 22–22b i art. 22d wniosek KNF o odwołanie członka rady nadzorczej lub zarządu banku, z tym że w przypadku banku spółdzielczego zrzeszonego w banku zrzeszającym:
1)
członkiem zarządu, o którym mowa w art. 22a zarząd banku akcyjnego ust. 4, jest prezes zarządu;
2)
przepisu art. 22a zarząd banku akcyjnego ust. 6 pkt 1 nie stosuje się;
3)
przepis art. 22b powołanie członków zarządu banku akcyjnego stosuje się wyłącznie do powołania prezesa zarządu.
2.
Na wniosek banku spółdzielczego zrzeszonego w banku zrzeszającym Komisja Nadzoru Finansowego może wyrazić zgodę na wyodrębnienie stanowiska członka zarządu, o którym mowa w art. 22a zarząd banku akcyjnego ust. 4. Przepis art. 22b powołanie członków zarządu banku akcyjnego stosuje się odpowiednio.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...