• Prawo bankowe
  24.07.2024

Prawo bankowe

Stan prawny aktualny na dzień: 24.07.2024

Dz.U.2023.0.2488 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe

C. Upadłość banku

1.
Jeżeli według bilansu sporządzonego na koniec okresu sprawozdawczego aktywa banku nie wystarczają na zaspokojenie jego zobowiązań, zarząd banku, zarząd komisaryczny lub likwidator powiadamiają o tym niezwłocznie Komisję Nadzoru Finansowego, która wydaje decyzję o zawieszeniu działalności banku i ustanowieniu zarządu komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz jednocześnie podejmuje decyzję o jego przejęciu przez inny bank, za zgodą banku przejmującego, albo występuje do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości.
1a.
Do zobowiązań, o których mowa w ust. 1, nie wlicza się wyemitowanych instrumentów kapitałowych i zaciągniętych pożyczek podporządkowanych w celu ich zakwalifikowania jako instrumenty dodatkowe w Tier I, o których mowa w art. 52 rozporządzenia nr 575/2013, albo instrumenty w Tier II, o których mowa w art. 63 rozporządzenia nr 575/2013, zgodnie z art. 127 kwalifikowanie instrumentów kapitałowych i pożyczek podporządkowanych ust. 1.
2.
Jeżeli z powodów związanych bezpośrednio z sytuacją finansową banku nie reguluje on swoich zobowiązań w zakresie wypłaty środków, o których mowa w art. 2 pkt 68 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, wobec deponentów w rozumieniu art. 2 pkt 3 tej ustawy, Komisja Nadzoru Finansowego, w terminie 5 dni roboczych od dnia stwierdzenia tej okoliczności, wydaje decyzję o zawieszeniu działalności banku i ustanowieniu zarządu komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz jednocześnie podejmuje decyzję o jego przejęciu przez inny bank, za zgodą banku przejmującego, albo występuje do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości.
3.
Komisja Nadzoru Finansowego nie podejmuje decyzji, o których mowa w ust. 1 albo 2, jeżeli Bankowy Fundusz Gwarancyjny wydał decyzję o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji.
3a.
W przypadku banku spółdzielczego powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, może być złożone także przez bank zrzeszający, który zawarł umowę zrzeszeniową z bankiem zrzeszonym, lub jednostkę zarządzającą systemem ochrony, którego uczestnikiem jest ten bank spółdzielczy.
3b.
Podejmując decyzje o przejęciu banku przez inny bank, o których mowa w ust. 1 i 2, Komisja Nadzoru Finansowego, w przypadku gdy wartość przejmowanych praw majątkowych jest niższa niż wartość przejmowanych zobowiązań banku, uwzględnia deklarację udzielenia wsparcia w formach, o których mowa w art. 268a ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.
4.
Decyzje, o których mowa w ust. 1, Komisja Nadzoru Finansowego może wydać także z urzędu, jeżeli nie nastąpi powiadomienie, o którym mowa w ust. 1.
5.
Decyzje o zawieszeniu działalności banku i ustanowieniu zarządu komisarycznego oraz o przejęciu banku przez inny bank, o których mowa w ust. 1 i 2, są podawane do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. O podjętych decyzjach Komisja Nadzoru Finansowego zawiadamia Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
6.
Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, nie podlegają zaskarżeniu.
7.
Komisja Nadzoru Finansowego zgodnie z art. 146 uprawnienia pracownicze i wynagrodzenie członków zarządu komisarycznego ust. 3 ustala wysokość wynagrodzenia, które przysługuje zarządowi komisarycznemu. Do kosztów działalności zarządu komisarycznego przepis art. 146 uprawnienia pracownicze i wynagrodzenie członków zarządu komisarycznego ust. 3 stosuje się odpowiednio.
8.
Przepisy ust. 1–3, 4 i 5 stosuje się odpowiednio do oddziału banku zagranicznego, który przystąpił do polskiego systemu gwarantowania, z tym że:
1)
powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, obowiązany jest dokonać dyrektor oddziału;
2)
w stosunku do oddziału nie podejmuje się decyzji o przejęciu przez inny bank za zgodą banku przejmującego.
9.
Przepisy art 146c–146f stosuje się odpowiednio.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
W przypadku udzielenia przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wsparcia, o którym mowa w art. 268a ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, instrumenty kapitałowe oraz pożyczki podporządkowane przejmowanego banku, o których mowa w art. 127 kwalifikowanie instrumentów kapitałowych i pożyczek podporządkowanych ust. 1, podlegają umorzeniu do wysokości strat przejmowanego banku, zidentyfikowanych na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 146d przejęcie praw i obowiązków przez bank przejmujący ust. 2, i niepokrytych dotychczas przez fundusze własne.
2.
Umorzenie, o którym mowa w ust. 1, następuje w zakresie, w jakim jest ono niezbędne w celu zapewnienia zgodności warunków udzielenia wsparcia z zasadami pomocy państwa obowiązującymi w Unii Europejskiej.
3.
Umorzenie, o którym mowa w ust. 1, następuje z dniem przejęcia.
4.
Umorzenie, o którym mowa w ust. 1, następuje w kolejności odwrotnej do kolejności zaspokajania należności, o której mowa w art. 440 kolejność zaspokojenia wierzytelności i należności od upadłego banku ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 1520 oraz z 2023 r. poz. 825, 1723, 1843 i 1860).
5.
Umorzeniu, o którym mowa w ust. 1, podlegają zobowiązania z tytułu kapitału i należnych odsetek.
6.
Jeżeli nie jest konieczne całkowite umorzenie instrumentów kapitałowych lub zobowiązań podporządkowanych, podlegają one umorzeniu proporcjonalnie w zakresie, w jakim jest ono niezbędne w celu zapewnienia zgodności warunków udzielenia wsparcia z zasadami pomocy państwa obowiązującymi w Unii Europejskiej.
7.
Jeżeli instrumenty kapitałowe lub zobowiązania podporządkowane podlegają częściowemu umorzeniu, warunki umowne w pozostałym zakresie nie ulegają zmianie, z wyłączeniem podstawy naliczania odsetek z tytułu instrumentu kapitałowego lub pożyczki podporządkowanej.
8.
W przypadku przejęcia banku na podstawie art. 158 decyzja o zawieszeniu działalności banku, ustanowieniu zarządu komisarycznego i przejęciu przez inny bank ust. 1 i 2 oraz udzielenia wsparcia, o którym mowa w art. 268a ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, wartość i zakres umorzenia, o którym mowa w ust. 1, wskazywana jest w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień poprzedzający dzień przejęcia.
9.
Bank przejmujący ogłasza na swojej stronie internetowej oraz stronie internetowej banku przejmowanego informację o umorzeniu, o którym mowa w ust. 1.
1.
W okresie zawieszenia działalności bank:
1)
nie reguluje swoich zobowiązań, z wyjątkiem związanych z ponoszeniem uzasadnionych kosztów bieżącej działalności, i nie prowadzi działalności bankowej poza windykacją należności oraz wykonaniem poleceń przelewu na rachunki organów podatkowych z tytułu należności, o których mowa w art. 55 transakcje płatnicze dotyczące należności określonych w ustawie - Ordynacja podatkowa ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;
2)
nie wypłaca środków pochodzących z nadwyżki bilansowej ani oprocentowania wkładów.
2.
W okresie zawieszenia w stosunku do banku nie może zostać wszczęte postępowanie egzekucyjne, a wszczęte wcześniej ulega zawieszeniu. Zawieszeniu ulega również egzekucja z rachunków bankowych prowadzonych przez ten bank.
3.
Warunki i zakres działalności banku w okresie zawieszenia działalności określają decyzje, o których mowa w art. 158 decyzja o zawieszeniu działalności banku, ustanowieniu zarządu komisarycznego i przejęciu przez inny bank ust. 1 i 2.
Porównania: 1 Przypisy: 2
Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1 Przypisy: 1
W związku z likwidacją w trybie art. 138 uprawnienia nadzorcze KNF i art. 147 przesłanki decyzji KNF o przejęciu bądź likwidacji banku, upadłością banku albo ustanowieniem zarządu komisarycznego wygasają prawa członków zarządu i rady nadzorczej banku dotyczące wypłaty odpraw pieniężnych i wynagrodzeń za okres po rozwiązaniu stosunku pracy.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Wykonywanie czynności bankowych bez zezwolenia nie stanowi podstawy do pobierania oprocentowania, prowizji, opłat ani innego wynagrodzenia.
2.
Kto otrzymał oprocentowanie, prowizję, opłatę lub inne wynagrodzenie za czynności, o których mowa w ust. 1, jest zobowiązany do ich zwrotu.
Porównania: 1
1.
Kto bez zezwolenia prowadzi działalność polegającą na gromadzeniu środków pieniężnych innych osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej w celu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych lub obciążania ryzykiem tych środków w inny sposób,
podlega grzywnie do 20 000 000 złotych i karze pozbawienia wolności do lat 5.
2.
Tej samej karze podlega, kto, prowadząc działalność zarobkową, wbrew warunkom określonym w ustawie używa w nazwie jednostki organizacyjnej niebędącej bankiem lub do określenia jej działalności lub reklamy wyrazów "bank” lub "kasa".
3.
Tej samej karze podlega także ten, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 lub 2 działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.
4.
Kto, będąc obowiązany do podania uprawnionym organom informacji dotyczących banku i klientów banku w zakresie ustalonym w ustawie, podaje nieprawdziwe lub zataja prawdziwe dane, podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 3.
5.
Kto, będąc obowiązany do zachowania tajemnicy bankowej, ujawnia lub wykorzystuje informacje stanowiące tajemnicę bankową, niezgodnie z upoważnieniem określonym w ustawie, podlega grzywnie do 1.000.000 złotych i karze pozbawienia wolności do lat 3.
6.
Kto, będąc odpowiedzialnym za zapewnienie właściwego funkcjonowania wewnętrznej kontroli danych i informacji wymaganych w związku ze sprawowaniem nadzoru skonsolidowanego lub za udzielanie informacji i wyjaśnień na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, nie wykonuje ciążącego na nim obowiązku albo wykonuje go nierzetelnie lub nieterminowo, podlega grzywnie do 1.000.000 zł lub karze pozbawienia wolności do lat 3.
7.
Kto, będąc odpowiedzialnym za sporządzenie lub przedstawienie Komisji Nadzoru Finansowego skonsolidowanego sprawozdania finansowego lub innych sprawozdań związanych z nadzorem skonsolidowanym, nie wykonuje ciążącego na nim obowiązku albo wykonuje go nierzetelnie lub nieterminowo, podlega grzywnie do 500.000 zł lub karze pozbawienia wolności do lat 2.
8.
Kto, będąc do tego obowiązanym, nie przekazuje do instytucji utworzonej na podstawie art. 105 udzielanie przez bank informacji stanowiących tajemnicę bankową ust. 4 informacji o całkowitym wykonaniu zobowiązania albo jego wygaśnięciu, stwierdzeniu nieistnienia zobowiązania albo korekcie jego wysokości oraz o nowo powstałych zobowiązaniach w terminie 7 dni od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przekazanie informacji, podlega grzywnie do 30 000 złotych.
9.
Kto, działając w imieniu lub na rachunek emitenta, nabywa bankowe prawa pochodne z naruszeniem zakazów, o których mowa w art. 88o bankowe prawa pochodne ust. 6,
podlega grzywnie do 1 000 000 zł.
10.
Kto, będąc umocowanym do działania w imieniu lub na rachunek emitenta, nie wykonuje obowiązku umorzenia przez emitenta bankowych praw pochodnych, o którym mowa w art. 88p dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu ust. 3,
podlega grzywnie do 1 000 000 zł.
Porównania: 1 Przypisy: 2
1.
Wartości procentowe, o których mowa w art. 467 ust. 2 rozporządzenia nr 575/2013, dla banków wynoszą 100%.
2.
Wartości procentowe, o których mowa w art. 468 ust. 2 rozporządzenia nr 575/2013, dla banków wynoszą:
1)
60% – do dnia 31 grudnia 2015 r.;
2)
40% – od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.;
3)
20% – od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
3.
Z zastrzeżeniem ust. 4, na potrzeby stosowania art. 468 ust. 4, art. 469 ust. 1 lit. a i c, art. 474 lit. a oraz art. 476 lit. a rozporządzenia nr 575/2013 wartości procentowe, o których mowa w art. 478 ust. 1 tego rozporządzenia, dla banków wynoszą:
1)
40% – do dnia 31 grudnia 2015 r.;
2)
60% – od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.;
3)
80% – od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
4.
Na potrzeby stosowania art. 469 ust. 1 lit. a oraz art. 474 lit. a rozporządzenia nr 575/2013 wartości procentowe, o których mowa w art. 478 ust. 1 tego rozporządzenia, dla banków wynoszą 100% dla pozycji, o których mowa w art. 36 ust. 1 lit. g oraz art. 56 lit. b i e tego rozporządzenia.
5.
Na potrzeby stosowania art. 469 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 575/2013 wartości procentowe, o których mowa w art. 478 ust. 2 tego rozporządzenia, dla banków wynoszą:
1)
10% – do dnia 31 grudnia 2015 r.;
2)
20% – od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.;
3)
30% – od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.;
4)
40% – od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.;
5)
50% – od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.;
6)
60% – od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.;
7)
70% – od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.;
8)
80% – od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.;
9)
90% – od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
6.
Wartości procentowe, o których mowa w art. 479 ust. 3 rozporządzenia nr 575/2013, dla banków wynoszą:
1)
60% – do dnia 31 grudnia 2015 r.;
2)
40% – od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.;
3)
20% – od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
7.
Współczynnik, o którym mowa w art. 480 ust. 2 rozporządzenia nr 575/2013, dla banków wynosi 1.
8.
Wartości procentowe, o których mowa w art. 481 ust. 3 rozporządzenia nr 575/2013, dla banków wynoszą:
1)
60% – do dnia 31 grudnia 2015 r.;
2)
40% – od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.;
3)
20% – od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
9.
Wartości procentowe, o których mowa w art. 486 ust. 5 rozporządzenia nr 575/2013, dla banków wynoszą:
1)
70% – do dnia 31 grudnia 2015 r.;
2)
60% – od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.;
3)
50% – od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.;
4)
40% – od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.;
5)
30% – od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.;
6)
20% – od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.;
7)
10% – od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
1.
Banki, które w dniu wejścia w życie ustawy nie spełniają przewidzianych w niej wymagań dotyczących wielkości funduszy własnych, są obowiązane:
1)
w terminie do dnia 31 grudnia 1998 r. osiągnąć współczynnik wypłacalności określony w art. 128 kapitał wewnętrzny banku oraz uzyskać zwiększenie sumy funduszy własnych do poziomu wymaganego przy tworzeniu banku;
2)
opracować w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy program osiągnięcia współczynnika wypłacalności, o którym mowa w pkt 1, i przedłożyć Komisji Nadzoru Bankowego.
2.
W uzasadnionych przypadkach Komisja Nadzoru Bankowego przedłuży termin określony w ust. 1 pkt 1, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 1999 r.
3.
Bank spółdzielczy, który zrzeszył się z bankiem zrzeszającym, jest obowiązany uzyskać zwiększenie sumy funduszy własnych do poziomu nie niższego niż:
1)
równowartość 300.000 euro - do dnia 31 grudnia 2001 r., obliczonych w złotych według średniego kursu wynikającego z tabeli kursów ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na koniec roku poprzedzającego rok osiągnięcia wymaganego progu kapitałowego;
2)
równowartość 500.000 euro - do dnia 31 grudnia 2005 r., obliczonych w złotych według średniego kursu wynikającego z tabeli kursów ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na koniec roku poprzedzającego rok osiągnięcia wymaganego progu kapitałowego;
3)
równowartość 1.000.000 euro - do dnia 31 grudnia 2010 r., obliczonych w złotych według średniego kursu wynikającego z tabeli kursów ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na koniec roku poprzedzającego rok osiągnięcia wymaganego progu kapitałowego.
Porównania: 1
1.
Banki, które w dniu wejścia w życie ustawy nie spełniają przewidzianych w niej wymagań dotyczących wysokości kapitału założycielskiego, są obowiązane w terminie do dnia 31 grudnia 1999 r. podwyższyć wysokość tego kapitału do kwoty określonej w art. 32 kapitał założycielski banku ust. 1.
2.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do banków spółdzielczych.
Porównania: 1
1.
Fundusz ryzyka, o którym mowa w art. 96 ustawy wymienionej w art. 193 utrata mocy ustawy .- Prawo bankowe, ulega likwidacji z pierwszym dniem roku obrotowego (podatkowego) rozpoczynającego się począwszy od dnia 1 stycznia 1998 r., z tym że kwoty stanowiące równowartość odpisów na ten fundusz, pomniejszone o podatek dochodowy od osób prawnych obliczony zgodnie z ust. 3, przekazuje się na kapitał rezerwowy banku, a kwotę podatku przenosi się na zobowiązanie banku wobec budżetu.
2.
Kwota odpisów zgromadzonych na funduszu ryzyka, o którym mowa w ust. 1, utworzona:
1)
z zysku banku nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych;
2)
w ciężar kosztów:
a) nie podlega opodatkowaniu w części odpowiadającej 50% tej kwoty oraz
b) podlega opodatkowaniu w części odpowiadającej 50% tej kwoty, z tym że podatek wpłaca się począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się w 1998 r., w okresie 3 lat podatkowych, w równych ratach miesięcznych w każdym roku.
3.
Kwoty, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b, nie łączy się z przychodami z innych źródeł, a podatek określa się w wysokości stanowiącej iloczyn tej kwoty i stawki podatku wynoszącej 40%.
4.
Wpłat podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w ust. 2, dokonuje się w terminach wpłat zaliczek na ten podatek, określonych w odrębnych przepisach.
Porównania: 1
Przepisy rozdziału 2 stosuje się również do postępowania niezakończonego przed wejściem w życie ustawy zezwoleniem Prezesa Narodowego Banku Polskiego na utworzenie banku lub otwarcie oddziału banku zagranicznego albo oddziału banku krajowego za granicą, jak również na otwarcie przedstawicielstwa banku zagranicznego.
Porównania: 1
Postępowanie naprawcze, likwidacyjne i upadłościowe wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy toczy się od tego dnia według przepisów ustawy.
Porównania: 1
1.
Banki działające w dniu wejścia w życie ustawy są bankami w rozumieniu tej ustawy oraz zachowują uprawnienia i obowiązki w zakresie, w jakim nie są z nią sprzeczne.
2.
Banki z udziałem kapitału zagranicznego, działające w dniu wejścia w życie ustawy, stają się bankami z udziałem osób zagranicznych.
3.
Wpłacony w walutach obcych kapitał akcyjny banków utworzonych przez osoby zagraniczne lub z udziałem osób zagranicznych zostaje przeliczony na złote, według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu wejścia w życie ustawy.
Porównania: 1
1.
Bank, który rozpoczął działalność przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 utrata mocy ustawy .- Prawo bankowe, i nie posiada zezwolenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego na utworzenie banku, jest upoważniony do wykonywania czynności bankowych ustalonych w statucie w zakresie, w jakim nie sprzeciwiają się temu przepisy ustawy.
1a.
Bank, o którym mowa w ust. 1, może wykonywać na terytorium państwa goszczącego czynności bankowe ustalone w statucie w zakresie, w jakim nie sprzeciwiają się temu przepisy ustawy.
2.
W stosunku do banku, o którym mowa w ust. 1, zamiast przewidzianego w art. 138 uprawnienia nadzorcze KNF ust. 3 pkt 4 i w ust. 6 uchylenia zezwolenia na utworzenie banku stosuje się decyzję o zakazie wykonywania niektórych lub wszystkich czynności bankowych.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Przewidziane w ustawie ograniczenia dotyczące nabywania oraz wnoszenia udziałów i wkładów do innej osoby prawnej, w tym nabywania przez banki akcji i zamiany wierzytelności na składniki w majątku dłużnika, nie obowiązują w toku postępowania określonego w ustawie z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1439).
Porównania: 1
Banki, które w dniu wejścia w życie ustawy przekraczają limity określone w art. 6 inne kompetencje banków ust. 1 pkt 1 i w ust. 3 oraz w art. 71 rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów ekspozycji , obowiązane są osiągnąć te limity do dnia 31 grudnia 1999 r.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Do umów zawartych przez banki, w tym do gwarancji bankowych i poręczeń udzielonych przed wejściem w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem art. 146g żądanie zmiany treści zobowiązania zaciągniętego przez bank przejęty.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
1.
Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w niniejszej ustawie, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy, obowiązują dotychczasowe przepisy wykonawcze, o ile nie są sprzeczne z przepisami tej ustawy.
2.
W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy Prezes Narodowego Banku Polskiego ogłosi w Dzienniku Urzędowym Narodowego Banku Polskiego wykaz obowiązujących dotychczas przepisów wykonawczych.
Porównania: 1
1.
Dowody na okaziciela wystawione w związku z umowami na wkłady oszczędnościowe zawartymi przed wejściem w życie ustawy zachowują moc do czasu wygaśnięcia tych umów, chyba że strony postanowią wcześniej przekształcić je w umowy rachunku oszczędnościowego, o których mowa w art. 50 swoboda dysponowania środkami pieniężnymi przez posiadacza rachunku bankowego ust. 2.
2.
Umowy, w związku z którymi przed dniem 1 stycznia 1998 r. wydano dowody na okaziciela, które nie zostały przekształcone w myśl ust. 1, wygasają z dniem 1 stycznia 2006 r., z tym że środki pieniężne należne z tytułu tych umów zwracane są posiadaczom tych dowodów z oprocentowaniem, od dnia 1 stycznia 2006 r. w wysokości oprocentowania środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach oszczędnościowych prowadzonych w banku na podstawie umów zawartych na czas nieoznaczony.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1 Przypisy: 1
W ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 1996 r. poz. 245) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. poz. 482, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
W ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. poz. 369, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1993 r. poz. 486, z późn.zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. poz. 591, z późn. zm.) : (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. poz. 654, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
W ustawie z dnia 14 czerwca 1996 r. o łączeniu i grupowaniu niektórych banków w formie spółki akcyjnej (Dz. U. poz. 406 i poz. 775 oraz z 1997 r. poz. 770): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 15 stycznia 2025 r. bank ma obowiązek udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie określonym w art. 278b przepisy epizodyczne ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.
Traci moc ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 1992 r. poz. 359, z późn. zm. ), z wyjątkiem przepisów art. 121 bankowe izby gospodarcze ust. 2 i 3.
Porównania: 1
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 10.08.2018 r. - Dz.U. z 1997 r. poz. 939]
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...