• Prawo budowlane
  16.07.2024

Prawo budowlane

Stan prawny aktualny na dzień: 16.07.2024

Dz.U.2024.0.725 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Rozdział 11. Przepisy przejściowe i końcowe

1.
Do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy, a niezakończonych decyzją ostateczną, stosuje się przepisy ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Przepisu art. 48 postanowienie o wstrzymaniu budowy nie stosuje się do obiektów, których budowa została zakończona przed dniem wejścia w życie ustawy lub w stosunku do których przed tym dniem zostało wszczęte postępowanie administracyjne. Do takich obiektów stosuje się przepisy dotychczasowe.
3.
Właściwość organów do załatwiania spraw, o których mowa w ust. 1, określa się na podstawie przepisów ustawy.
Orzeczenia: 485 Porównania: 1
Osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
Orzeczenia: 10 Porównania: 1
1.
Decyzje o dopuszczeniu do powszechnego stosowania w budownictwie nowych materiałów budowlanych, wydane przed dniem wejścia w życie ustawy, pozostają w mocy w dotychczasowym zakresie.
2.
Do dnia 30 czerwca 1996 r. za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się, oprócz wyrobów, na które wydano certyfikat zgodności, zgodnie z art. 10 dopuszczalność stosowania wyrobów przy robotach budowlanych ust. 2 pkt 2 lit. a), także wyroby, na które wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z normą branżową.
Orzeczenia: 15 Porównania: 1
W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 351 i z 1994 r. poz. 96): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
1.
Traci moc ustawa z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane (Dz. U. poz. 229, z późn. zm.), z zastrzeżeniem art. 103 przepis przejściowy ust. 2.
2.
Do czasu wydania przepisów wykonawczych, przewidzianych w ustawie, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, zachowują moc przepisy dotychczasowe, jeżeli nie są z nią sprzeczne.
Orzeczenia: 11 Porównania: 1
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 25.08.1994 r. - Dz.U. z 1994 r. poz. 414]
Orzeczenia: 4 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...