• Prawo budowlane
  16.07.2024

Prawo budowlane

Stan prawny aktualny na dzień: 16.07.2024

Dz.U.2024.0.725 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Rozdział 5.Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych

1.
Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.
2.
Pracami przygotowawczymi są:
1)
wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;
2)
wykonanie niwelacji terenu;
3)
zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;
4)
wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.
3.
Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem.
4.
Inwestor jest obowiązany zawiadomić organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, dokonanie zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę ust. 1 pkt 1–4, lub dokonanie zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę ust. 3 pkt 3 lit. d.
4a.
Do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych inwestor dołącza:
1)
informację wskazującą imiona i nazwiska osób, które będą sprawować funkcję:
a) kierownika budowy – w przypadku robót budowlanych wymagających ustanowienia kierownika budowy,
b) inspektora nadzoru inwestorskiego – jeżeli został on ustanowiony
– oraz w odniesieniu do tych osób dołącza kopie zaświadczeń, o których mowa w art. 12 samodzielna funkcja techniczna ust. 7, wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności;
2)
oświadczenie lub kopię oświadczenia projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.
4aa.
Wymogu dołączenia kopii:
1)
zaświadczeń, o którym mowa w ust. 4a pkt 1 – nie stosuje się do osób wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane;
2)
uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności, o którym mowa w ust. 4a pkt 1 – nie stosuje się do uprawnień budowlanych wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane.
4b.
Zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych dokonuje się w:
1)
postaci papierowej albo
2)
formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-Budownictwo.
4c.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, mając na względzie konieczność zapewnienia przejrzystości danych zamieszczanych przy jego wypełnianiu.
4d.
Formularz zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4b, w formie dokumentu elektronicznego Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia na portalu e-Budownictwo.
5.
Rozpoczęcie dostaw energii, wody, ciepła lub gazu na potrzeby budowy może nastąpić jedynie po okazaniu wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.
Orzeczenia: 29 Porównania: 1
1.
Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest obowiązany:
1)
zapewnić sporządzenie projektu technicznego, z zastrzeżeniem art. 34 projekt budowlany ust. 3b, w przypadku:
a) robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na budowę,
b) budowy, o której mowa w art. 29 wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę ust. 1 pkt 1 – 4,
c) przebudowy, o której mowa w art. 29 wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę ust. 3 pkt 1 lit. a,
d) instalowania, o którym mowa w art. 29 wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę ust. 3 pkt 3 lit. d;
2)
ustanowić kierownika budowy w przypadku:
a) robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na budowę,
b) budowy, o której mowa w art. 29 wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę ust. 1 pkt 1, 2–4, 9, 27 i 30, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę ust. 3 pkt 3 lit. d i e,
c) przebudowy, o której mowa w art. 29 wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę ust. 3 pkt 1 lit. a,
ca) rozbiórki objętej decyzją o pozwoleniu na rozbiórkę,
d) robót budowlanych objętych decyzją o legalizacji budowy, o której mowa w art. 49 postępowanie legalizacyjne ust. 4, w której nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
e) robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 decyzje organu po wydaniu postanowienia o wstrzymaniu budowy ust. 4;
3)
ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku:
a) gdy taki obowiązek wynika z decyzji o pozwoleniu na budowę,
b) robót budowlanych objętych decyzją o legalizacji budowy, o której mowa w art. 49 postępowanie legalizacyjne ust. 4, w której nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
c) robót budowlanych objętych decyzją, o której mowa w art. 51 decyzje organu po wydaniu postanowienia o wstrzymaniu budowy ust. 4,
d) obiektów budowlanych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 19 obowiązki nakładane decyzją o pozwoleniu na budowę ust. 2;
4)
przekazać kierownikowi budowy projekt budowlany, w tym projekt techniczny, o ile jest wymagany.
2.
(uchylony)
3.
Organ administracji architektoniczno-budowlanej może wyłączyć, w drodze decyzji, obowiązek ustanawiania kierownika budowy, jeżeli jest to uzasadnione nieznacznym stopniem skomplikowania robót budowlanych lub innymi ważnymi względami.
3a.
(uchylony)
4.
Przy prowadzeniu robót budowlanych, do kierowania którymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej innej niż posiada kierownik budowy, inwestor jest obowiązany zapewnić ustanowienie kierownika robót w danej specjalności.
Orzeczenia: 30 Porównania: 1
1.
Geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, podlegają:
1)
obiekty budowlane wymagające decyzji o pozwoleniu na budowę;
2)
obiekty, o których mowa w art. 29 wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę ust. 1 pkt 1–4, 10 i 23 oraz w ust. 2 pkt 17 i 26.
1a.
Obowiązkowi geodezyjnego wyznaczenia, o którym mowa w ust. 1, nie podlegają przyłącza, o których mowa w art. 29 wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę ust. 1 pkt 23, jeżeli ich połączenie z siecią znajduje się na tej samej działce co przyłącza lub na działce do niej przyległej.
1aa.
Obowiązkowi geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, o której mowa w ust. 1, podlegają budynki, o których mowa w art. 29 wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę ust. 1 pkt 16 lit. b, oraz stacje ładowania, o których mowa w art. 29 wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę ust. 1 pkt 25.
1b.
Zapewnienie wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1, należy do kierownika budowy, a w przypadku gdy kierownik budowy nie zostanie ustanowiony – do inwestora.
2.
Organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć obowiązek stosowania przepisu ust. 1 również w stosunku do obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia.
3.
Obiekty lub elementy obiektów budowlanych, ulegające zakryciu, wymagające inwentaryzacji, o której mowa w ust. 1, podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem.
4.
(uchylony)
Orzeczenia: 10 Porównania: 1
W przypadku zmiany:
1)
kierownika budowy lub kierownika robót,
2)
inspektora nadzoru inwestorskiego,
3)
projektanta sprawującego nadzór autorski
– inwestor dołącza do dokumentacji budowy oświadczenia o przejęciu obowiązków przez osoby wymienione w pkt 1–3.
Orzeczenia: 6 Porównania: 1
W przypadku robót budowlanych wymagających ustanowienia kierownika budowy prowadzi się dziennik budowy zgodnie z przepisami rozdziału 5a.
Orzeczenia: 12 Interpretacje: 1 Porównania: 1
1.
Przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki kierownik budowy jest obowiązany:
1)
zabezpieczyć teren budowy lub rozbiórki;
2)
potwierdzić wpisem w dzienniku budowy otrzymanie od inwestora zatwierdzonego projektu budowlanego oraz, o ile jest wymagany - projektu technicznego albo projektu rozbiórki;
3)
umieścić na terenie budowy, w widocznym miejscu:
a) tablicę informacyjną oraz
b) ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia - w przypadku budowy, na której przewiduje się prowadzenie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 pracowników lub przewidywany zakres robót budowlanych przekracza 500 osobodni.
2.
W przypadku braku obowiązku ustanowienia kierownika budowy spełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, należy do inwestora.
3.
Przepisów ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do:
1)
budowy, dla której nie ma obowiązku ustanowienia kierownika budowy;
2)
obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa;
3)
rozbiórki niewymagającej uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.
3a.
Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się do:
1)
budowy, dla której nie ma obowiązku ustanowienia kierownika budowy, z wyłączeniem budowy, o której mowa w art. 29 wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę ust. 1 pkt 1a, w przypadku której spełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, należy do inwestora;
2)
obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa;
3)
obiektów liniowych.
4.
Organ administracji architektoniczno-budowlanej, na wniosek inwestora, może, w drodze decyzji, wyłączyć stosowanie przepisów ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione nieznacznym stopniem skomplikowania robót budowlanych lub innymi ważnymi względami.
5.
Wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów ust. 1 składa się w:
1)
postaci papierowej albo
2)
formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-Budownictwo.
6.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wniosku o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów ust. 1, w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, mając na względzie konieczność zapewnienia przejrzystości danych zamieszczanych przy jego wypełnianiu.
7.
Formularz wniosku, o którym mowa w ust. 5, w formie dokumentu elektronicznego Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia na portalu e-Budownictwo.
1.
Na tablicy informacyjnej określa się:
1)
rodzaj robót budowlanych i adres prowadzenia tych robót;
2)
datę i numer decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanego zgłoszenia;
3)
organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę lub rozpatrujący zgłoszenie;
4)
nazwę i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego;
5)
imię i nazwisko lub nazwę i numer telefonu inwestora;
6)
imię i nazwisko oraz numer telefonu kierownika budowy.
2.
Tablica informacyjna ma kształt prostokąta. Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 6 cm.
3.
Tablicę informacyjną umieszcza się w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości umożliwiającej jej odczytanie.
4.
Tablicę informacyjną umieszcza się do czasu:
1)
uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – w przypadku budowy obiektów budowlanych wymagających tej decyzji;
2)
niezgłoszenia przez organ nadzoru budowlanego sprzeciwu, w drodze decyzji, do zawiadomienia o zakończeniu budowy – w przypadku obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia zakończenia budowy;
3)
zakończenia robót – w przypadku robót budowlanych innych niż wymienione w pkt 1 i 2.
1.
Ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zawiera:
1)
przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania budowy;
2)
maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach;
3)
informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
2.
Ogłoszenie wykonuje się na sztywnej płycie koloru żółtego, która ma kształt prostokąta. Napisy ogłoszenia wykonuje się w sposób czytelny i trwały, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm.
3.
Ogłoszenie umieszcza się w widocznym miejscu obok tablicy informacyjnej, na wysokości umożliwiającej jego odczytanie.
Kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie jest wymagane – inwestor, przez okres wykonywania robót budowlanych:
1)
przechowuje:
a) dokumenty stanowiące podstawę wykonywania robót budowlanych,
b) oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, o których mowa w art. 10 indywidualna dokumentacja techniczna ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;
2)
udostępnia dokumenty, o których mowa w pkt 1, upoważnionym pracownikom organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na terenie budowy.
Orzeczenia: 6 Porównania: 1
1.
Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu.
2.
W razie nieuzgodnienia warunków, o których mowa w ust. 1, organ administracji architektoniczno-budowlanej – na wniosek inwestora – w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. W przypadku uznania zasadności wniosku inwestora, organ administracji architektoniczno-budowlanej określa jednocześnie granice niezbędnej potrzeby oraz warunki korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości.
2a.
Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości składa się w:
1)
postaci papierowej albo
2)
formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-Budownictwo.
2b.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, mając na względzie konieczność zapewnienia przejrzystości danych zamieszczanych przy jego wypełnianiu.
2c.
Formularz wniosku, o którym mowa w ust. 2a, w formie dokumentu elektronicznego Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia na portalu e-Budownictwo.
3.
Inwestor, po zakończeniu robót, o których mowa w ust. 1, jest obowiązany naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu – na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
4.
Zajęcie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego części może nastąpić po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach.
Orzeczenia: 72 Porównania: 1
1.
Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przeznaczony do rejestrowania:
1)
przebiegu robót budowlanych oraz
2)
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót budowlanych, mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania tych robót.
2.
Rejestrowanie, o którym mowa w ust. 1, odbywa się w formie wpisów.
1.
Dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego obiektu budowlanego wymagającego pozwolenia na budowę, pozwolenia na rozbiórkę albo zgłoszenia.
2.
Dla obiektów liniowych dziennik budowy można prowadzić odrębnie dla każdego wydzielonego odcinka robót.
1.
Dziennik budowy prowadzi się w postaci:
1)
papierowej, z uwzględnieniem art. 47v ostateczny termin wydawania dzienników budowy w postaci papierowej, albo
2)
elektronicznej.
2.
Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do robót budowlanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej.
3.
Dziennik budowy w postaci elektronicznej prowadzi się w systemie Elektroniczny Dziennik Budowy, zwanym dalej „systemem EDB”.
Za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z przepisami ustawy odpowiada kierownik budowy.
1.
Uprawnionymi do dokonania wpisu w dzienniku budowy są:
1)
uczestnicy procesu budowlanego;
2)
geodeta uprawniony wykonujący na terenie budowy czynności geodezyjne na potrzeby budownictwa;
3)
upoważnieni pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na terenie budowy, w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.
2.
Pracownik organu nadzoru budowlanego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, potwierdza swoją obecność na terenie budowy wpisem w dzienniku budowy.
1.
Inwestor zapewnia dołączenie do dziennika budowy kopii uprawnień budowlanych osób pełniących funkcje:
1)
kierownika budowy;
2)
kierownika robót;
3)
inspektora nadzoru inwestorskiego;
4)
projektanta sprawującego nadzór autorski – w przypadku, o którym mowa w art. 44 obowiązki informacyjne inwestora pkt 3.
2.
Wymogu dołączenia kopii uprawnień budowlanych nie stosuje się do uprawnień budowlanych wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane.
1.
O wydanie dziennika budowy występuje inwestor.
2.
Organem właściwym do wydania dziennika budowy jest:
1)
organ administracji architektoniczno-budowlanej;
2)
organ nadzoru budowlanego – w przypadku robót budowlanych objętych decyzją o:
a) legalizacji budowy, o której mowa w art. 49 postępowanie legalizacyjne ust. 4,
b) pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 decyzje organu po wydaniu postanowienia o wstrzymaniu budowy ust. 4.
3.
Wystąpienie o wydanie dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej następuje w systemie EDB.
4.
Występując o wydanie dziennika budowy, należy podać:
1)
imię i nazwisko lub nazwę inwestora;
2)
dane dotyczące decyzji uprawniającej do wykonywania robót budowlanych albo zgłoszenia:
a) organ wydający decyzję albo przyjmujący zgłoszenie,
b) datę wydania decyzji albo dokonania zgłoszenia,
c) numer decyzji lub znak sprawy – w przypadku decyzji uprawniającej do wykonywania robót budowlanych;
3)
e-mail – w przypadku wystąpienia o wydanie dziennika budowy w postaci elektronicznej.
5.
Organ właściwy do wydania dziennika budowy wydaje inwestorowi dziennik budowy w terminie 3 dni roboczych, ale nie wcześniej niż przed dniem, w którym:
1)
wykonalna stała się decyzja o:
a) pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę,
b) legalizacji budowy, o której mowa w art. 49 postępowanie legalizacyjne ust. 4,
c) pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 decyzje organu po wydaniu postanowienia o wstrzymaniu budowy ust. 4;
2)
inwestor nabył prawo do wykonywania robót budowlanych na podstawie zgłoszenia.
1.
Wydanie dziennika budowy następuje przez:
1)
ostemplowanie przedłożonego przez inwestora dziennika budowy prowadzonego w postaci papierowej albo
2)
zapewnienie dostępu w systemie EDB do dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej.
2.
Każdemu wydawanemu dziennikowi budowy prowadzonemu w postaci elektronicznej nadaje się w systemie EDB indywidualny numer.
Jeżeli dziennik budowy jest prowadzony w postaci elektronicznej, w przypadku wydania decyzji o przeniesieniu:
1)
decyzji o pozwoleniu na budowę,
2)
decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 decyzje organu po wydaniu postanowienia o wstrzymaniu budowy ust. 4,
3)
praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu
– organ właściwy do wydania dziennika budowy zapewnia nowemu inwestorowi dostęp do tego dziennika w systemie EDB oraz pozbawia dotychczasowego inwestora tego dostępu w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym decyzja o przeniesieniu stała się wykonalna.
1.
Dziennik budowy prowadzony w postaci papierowej może się składać z tomów.
2.
W przypadku zapełnienia dziennika budowy prowadzonego w postaci papierowej inwestor występuje do organu właściwego do wydania dziennika budowy o wydanie kolejnego tomu tego dziennika.
3.
Do wydania kolejnych tomów dziennika budowy prowadzonego w postaci papierowej stosuje się przepis art. 47h wydawanie dziennika budowy ust. 1 pkt 1.
4.
Organ właściwy do wydania dziennika budowy wydaje kolejny tom dziennika budowy prowadzonego w postaci papierowej w terminie 3 dni roboczych od dnia wystąpienia inwestora o wydanie tego tomu.
1.
Dziennik budowy prowadzony w postaci papierowej można kontynuować w postaci elektronicznej.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, inwestor występuje o wydanie dziennika budowy w postaci elektronicznej, a po jego wydaniu kierownik budowy lub inwestor zamyka wpisem dziennik budowy w postaci papierowej.
3.
Dziennik budowy prowadzony w postaci elektronicznej może być kontynuowany tylko w postaci elektronicznej.
1.
W przypadku zakończenia robót budowlanych kierownik budowy zamyka wpisem dziennik budowy.
2.
Zamknięcie dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej następuje przez nadanie mu w systemie EDB statusu „zamknięty”.
3.
W przypadku konieczności kontynuowania robót budowlanych po zamknięciu dziennika budowy w postaci elektronicznej inwestor może w systemie EDB ponownie nadać kierownikowi budowy uprawnienia do dokonywania wpisów.
4.
W przypadku dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy lub złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie ponowne nadanie uprawnień, o których mowa w ust. 3, przez inwestora w systemie EDB umożliwia właściwy organ nadzoru budowlanego.
5.
W przypadku przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy bez sprzeciwu albo wydania pozwolenia na użytkowanie właściwy organ nadzoru budowlanego w systemie EDB nadaje dziennikowi budowy status „oddany do użytkowania”.
6.
Przepisów ust. 1, 2 i 5 nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w art. 55 decyzja o pozwoleniu na użytkowanie ust. 1 pkt 3.
1.
System EDB służy do wydawania oraz prowadzenia dzienników budowy w postaci elektronicznej.
2.
Adres strony internetowej, na której jest udostępniony system EDB, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.
3.
System EDB jest systemem teleinformatycznym w rozumieniu art. 3 katalog pojęć ustawowych pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
4.
System EDB zawiera zabezpieczenia uniemożliwiające zmianę wprowadzonych danych oraz utratę tych danych i wpisów.
5.
System EDB zapewnia rozliczalność wprowadzonych danych i dokonanych wpisów oraz dostępność i integralność tych danych i wpisów.
6.
System EDB w zakresie postępowania z dokumentacją w postaci elektronicznej spełnia warunki określone w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164).
1.
W celu wystąpienia o wydanie dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej oraz dokonywania wpisów w tym dzienniku, inwestor oraz osoby uprawnione do dokonywania wpisów są obowiązane posiadać konto w systemie EDB.
2.
W celu założenia konta w systemie EDB należy wskazać:
1)
imię;
2)
nazwisko;
3)
e-mail.
3.
Osoba, która założyła konto w systemie EDB, staje się wyłącznym użytkownikiem tego konta. System EDB zabezpiecza konto przed dostępem osób trzecich.
1.
W przypadku prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej:
1)
inwestor udostępnia ten dziennik w systemie EDB pozostałym uczestnikom procesu budowlanego i innym uprawnionym osobom,
2)
kierownik budowy albo kierownik robót udostępnia ten dziennik w systemie EDB:
a) geodecie uprawnionemu wykonującemu na terenie budowy czynności geodezyjne na potrzeby budownictwa,
b) upoważnionym pracownikom organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na terenie budowy, w ramach dokonywanych czynności kontrolnych
– do dokonywania wpisów w tym dzienniku.
2.
System EDB zapewnia inwestorowi możliwość pozbawienia uczestników procesu budowlanego dostępu do dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej.
3.
Pozbawienie dostępu, o którym mowa w ust. 2, nie może utrudniać lub uniemożliwiać uczestnikom procesu budowlanego wykonywania praw lub obowiązków wynikających z przepisów.
Dostęp do systemu EDB następuje przez uwierzytelnienie i autoryzację osoby w tym systemie za pośrednictwem konta.
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jest administratorem danych przetwarzanych w systemie EDB oraz odpowiada za jego utrzymanie i rozwój.
W systemie EDB są przechowywane dane osobowe:
1)
użytkowników kont:
a) imię,
b) nazwisko,
c) e-mail,
d) numer telefonu – jeżeli został wskazany przez użytkownika konta,
e) numer PESEL – jeżeli został wskazany przez użytkownika konta lub w ramach uwierzytelnienia;
2)
znajdujące się:
a) we wpisach dokonanych w dziennikach budowy,
b) w dokumentach załączonych do dzienników budowy,
c) w dokumentach zapisanych na kontach użytkowników.
1.
System EDB zapewnia dostęp do dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej przez okres prowadzenia robót budowlanych.
2.
Po upływie 25 lat od dnia nadania statusu:
1)
„oddany do użytkowania” – w przypadku budowy,
2)
„zamknięty” – w przypadku robót budowlanych innych niż budowa
– dane zgromadzone w systemie EDB dotyczące indywidualnego dziennika budowy są usuwane, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
1.
Organom administracji architektoniczno-budowlanej, organom nadzoru budowlanego oraz innym organom uprawnionym do kontroli przestrzegania przepisów na terenie budowy zapewnia się dostęp do systemu EDB o charakterze:
1)
stałym lub
2)
czasowym – na czas przeprowadzenia kontroli przestrzegania przepisów na terenie budowy.
2.
Dostęp do systemu EDB o charakterze stałym przydziela Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego lub podmiot przez niego upoważniony.
3.
Dostęp do systemu EDB o charakterze czasowym może przydzielić:
1)
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego – w zakresie wszystkich dzienników budowy lub niektórych dzienników budowy;
2)
organ, któremu przydzielono dostęp do systemu EDB o charakterze stałym – w zakresie wszystkich dzienników budowy, do których organ ten ma dostęp stały, lub niektórych z tych dzienników budowy;
3)
inwestor lub kierownik budowy – w zakresie prowadzonego dziennika budowy.
4.
W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 pkt 1 i 2, przydzielenie dostępu do systemu EDB następuje na wniosek organu, o którym mowa w ust. 1. Wniosek powinien wskazywać co najmniej:
1)
czas, na jaki ma być przydzielony dostęp;
2)
zakres, w jakim ma być przydzielony dostęp;
3)
cel, który ma zostać zrealizowany przez przydzielony dostęp, uzasadniający przydzielenie dostępu.
5.
W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 pkt 1 i 2, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego lub organ, któremu przydzielono dostęp do systemu EDB o charakterze stałym, może odmówić, w drodze decyzji, przydzielenia dostępu do systemu EDB, jeżeli uzna, że cel, który ma zostać zrealizowany przez przydzielony dostęp, nie uzasadnia przydzielenia dostępu.
6.
W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 3, przydzielenie dostępu do systemu EDB następuje na żądanie organu, o którym mowa w ust. 1.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowy sposób wydawania i prowadzenia dziennika budowy w postaci papierowej i elektronicznej, w tym dokonywania wpisów,
2)
format dziennika budowy w postaci papierowej,
3)
szczegółowy sposób uwierzytelniania i autoryzacji w systemie EDB
– mając na celu zapewnienie przejrzystości i chronologii prowadzenia wpisów w dziennikach budowy oraz zapewnienie bezpieczeństwa gromadzonych danych i możliwości dokonywania wpisów przez osoby do tego uprawnione.
Dziennik budowy w postaci papierowej wydaje się do dnia 31 grudnia 2029 r., z wyjątkiem dziennika budowy dotyczącego robót budowlanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...