• Prawo budowlane
  23.07.2024

Prawo budowlane

Stan prawny aktualny na dzień: 23.07.2024

Dz.U.2024.0.725 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Rozdział 7a. Portal e-Budownictwo

1.
Portal e-Budownictwo zapewnia możliwość wygenerowania:
1)
wniosku o pozwolenie na budowę;
2)
zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych;
3)
wniosku o pozwolenie na rozbiórkę;
4)
zgłoszenia rozbiórki;
5)
oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
6)
wniosku o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego;
7)
wniosku o zmianę pozwolenia na budowę;
8)
wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego;
9)
wniosku o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę;
10)
wniosku o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 decyzje organu po wydaniu postanowienia o wstrzymaniu budowy ust. 4;
11)
wniosku o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu;
12)
zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych;
13)
wniosku o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a obowiązki kierownika budowy przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki ust. 1;
14)
wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości;
15)
wniosku o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego;
16)
zawiadomienia o zakończeniu budowy;
17)
wniosku o pozwolenie na użytkowanie;
18)
zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
2.
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego może zamieścić w portalu e-Budownictwo, do dobrowolnego stosowania, formularze innych dokumentów niż wymienione w ust. 1, w celu zapewnienia możliwości wygenerowania takich dokumentów.
3.
Wygenerowanie dokumentu, o którym mowa w ust. 1 i 2, polega na:
1)
wypełnieniu formularza takiego dokumentu w portalu e-Budownictwo oraz
2)
zapisaniu wypełnionego formularza w postaci pliku komputerowego poza portalem e-Budownictwo albo jego wydrukowaniu.
Wygenerowanie dokumentu, o którym mowa w art. 79a funkcje portalu e-Budownictwo ust. 1 lub 2, wymaga posiadania konta w portalu e-Budownictwo.
Założenie konta w portalu e-Budownictwo odbywa się przez:
1)
rejestrację albo
2)
uwierzytelnienie.
1.
Rejestrując się w portalu e-Budownictwo, należy wskazać e-mail.
2.
Nazwa e-mail, o którym mowa w ust. 1, stanowi identyfikator użytkownika w portalu e-Budownictwo.
3.
Rejestrując się w portalu e-Budownictwo, osoba zakładająca konto ustala hasło.
1.
Osoba, która założyła konto w portalu e-Budownictwo, zwana dalej „użytkownikiem konta”, staje się wyłącznym użytkownikiem tego konta.
2.
Portal e-Budownictwo zabezpiecza konto należące do użytkownika konta przed dostępem osób trzecich.
Dostęp do konta w portalu e-Budownictwo następuje przez:
1)
podanie identyfikatora użytkownika i hasła albo
2)
uwierzytelnienie.
Uwierzytelnienie, o którym mowa w art. 79c założenie konta w portalu e-Budownictwo pkt 2 i art. 79f dostęp do konta w portalu e-Budownictwo pkt 2, wymaga użycia środka identyfikacji elektronicznej, wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a krajowy schemat identyfikacji elektronicznej ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797 oraz z 2023 r. poz. 1234).
1.
Użytkownik konta może w każdym momencie usunąć konto w portalu e-Budownictwo.
2.
Konto w portalu e-Budownictwo podlega automatycznemu usunięciu przez portal e-Budownictwo po upływie 2 lat od dnia ostatniego logowania do tego konta.
Na koncie w portalu e-Budownictwo są gromadzone dokumenty, o których mowa w art. 79a funkcje portalu e-Budownictwo ust. 1 i 2, których formularze zostały wypełnione i zapisane na koncie w portalu e-Budownictwo przez użytkownika konta.
1.
W portalu e-Budownictwo są przechowywane dane osobowe:
1)
użytkowników kont:
a) imię,
b) nazwisko,
c) e-mail,
d) numer PESEL – jeżeli założenie konta nastąpiło przez uwierzytelnienie;
2)
znajdujące się w dokumentach zapisanych na kontach użytkowników kont.
2.
Z chwilą usunięcia konta w portalu e-Budownictwo wszystkie dane dotyczące tego konta, w tym dotyczące użytkownika konta, oraz dokumenty zapisane na koncie są usuwane automatycznie.
1.
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego:
1)
zapewnia funkcjonowanie portalu e-Budownictwo, w tym ochronę przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, zniszczeniem oraz utratą danych;
2)
jest administratorem danych osobowych, o których mowa w art. 79j zakres danych osobowych przechowywanych w portalu e-Budownictwo ust. 1.
2.
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia adres elektroniczny portalu e-Budownictwo w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...