• Art. 52. pr. celne - Wyka...
  16.04.2024

Prawo celne

Stan prawny aktualny na dzień: 16.04.2024

Dz.U.2023.0.1590 t.j. - Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne

Art. 52. Prawo celne


Wykaz gwarantów

1.
Gwarantem zatwierdzonym przez organy celne, o którym mowa w art. 94 ust. 1 unijnego kodeksu celnego, jest osoba wpisana do wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych, zwanego dalej „wykazem”.
2.
Do wykazu wpisuje się osobę, która:
1)
ma siedzibę na obszarze celnym Unii;
2)
prowadzi na terytorium kraju działalność:
a) bankową albo
b) ubezpieczeniową;
3)
posiada uprawnienie do udzielania gwarancji;
4)
daje rękojmię prawidłowego wywiązywania się z zobowiązań wobec organów celnych.
3.
Wykaz prowadzi i dokonuje w nim odpowiednich wpisów Szef Krajowej Administracji Skarbowej.
4.
Wpis do wykazu następuje na wniosek zainteresowanej osoby, złożony do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, po uzyskaniu od Komisji Nadzoru Finansowego informacji:
1)
potwierdzającej spełnianie przez tę osobę:
a) warunków, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3,
b) wymogów kapitałowych określonych przepisami prawa;
2)
o toczących się przed Komisją Nadzoru Finansowego postępowaniach wobec tej osoby.
5.
W przypadku instytucji kredytowej, o której mowa w art. 4 objaśnienie pojęć ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2324, z późn. zm.), oraz zakładu ubezpieczeń, który wykonuje działalność na podstawie przepisów rozdziału 8 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 656, 614 i 825), Komisja Nadzoru Finansowego przekazuje informację, o której mowa w ust. 4, niezwłocznie po otrzymaniu informacji od właściwego organu nadzoru państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
6.
Wykaz składa się z dwóch części, w których wpisuje się:
1)
w części I - banki i instytucje kredytowe;
2)
w części II - zakłady ubezpieczeń.
7.
Wpis do wykazu zawiera nazwę osoby oraz adres jej siedziby.
8.
Wpis do wykazu oraz jego zmiana są decyzjami Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Informację o wpisie do wykazu oraz jego zmianie otrzymuje zainteresowana osoba oraz Komisja Nadzoru Finansowego.
8a.
W przypadku niespełnienia przez zainteresowaną osobę warunków, o których mowa w ust. 2, Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydaje decyzję o odmowie wpisu do wykazu. Decyzja jest przekazywana do wiadomości Komisji Nadzoru Finansowego.
9.
Komisja Nadzoru Finansowego jest zobowiązana niezwłocznie powiadamiać Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o:
1)
zaprzestaniu spełniania przez gwaranta warunków, o których mowa w ust. 2 pkt 1–3 oraz ust. 4 pkt 1 lit. b;
2)
zmianie danych, o których mowa w ust. 7;
3)
toczących się przed Komisją Nadzoru Finansowego postępowaniach wobec gwaranta.
9a.
Gwarant powiadamia niezwłocznie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o zmianie swojej nazwy lub adresu swojej siedziby.
10.
Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydaje decyzję o skreśleniu gwaranta z wykazu, jeżeli gwarant:
1)
nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 2;
2)
nie wywiązuje się z zobowiązań wobec organów celnych;
3)
złożył wniosek o skreślenie z wykazu;
4)
uległ likwidacji.
10a.
Skreślenie gwaranta z wykazu następuje z dniem wydania decyzji o skreśleniu z wykazu. Decyzja jest przekazywana do wiadomości Komisji Nadzoru Finansowego.
11.
Szef Krajowej Administracji Skarbowej udostępnia i aktualizuje do celów informacyjnych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych wykaz, a także informację o gwarantach akredytowanych w Unii, o których mowa w art. 94 ust. 1 unijnego kodeksu celnego.
Art. 52. Wykaz gwarantów - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...