• Art. 65. pr. celne - Term...
  17.04.2024

Prawo celne

Stan prawny aktualny na dzień: 17.04.2024

Dz.U.2023.0.1590 t.j. - Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne

Art. 65. Prawo celne


Termin płatności długu celnego i ustalanie odsetek kredytowych i odsetek za zwłokę

1.
Termin, o którym mowa w art. 108 ust. 1 unijnego kodeksu celnego, wynosi 10 dni.
2.
Kwotę należności celnych nieuiszczoną w terminie pokrywa się ze złożonego zabezpieczenia.
3.
Do ustalenia stawki odsetek kredytowych, o której mowa w art. 112 unijnego kodeksu celnego, oraz stawki odsetek za zwłokę, o której mowa w art. 114 unijnego kodeksu celnego, stosuje się stopę referencyjną ustalaną zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim.
4.
(uchylony)
5.
(uchylony)
6.
(uchylony)
6a.
(uchylony)
6b.
(uchylony)
6c.
Do odsetek za zwłokę, o których mowa w art. 114 unijnego kodeksu celnego, przepisy art. 53 zasady naliczania odsetek za zwłokę § 3 i art. 55 wpłata odsetek za zwłokę § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 58 kwota uiszczania należności w formie bezgotówkowej tej ustawy stosuje się odpowiednio.
6d.
Jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty należności celnej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się w pierwszej kolejności na poczet kwoty należności celnej.
7.
Kwot należności można dochodzić w terminie 5 lat, licząc od dnia, w którym zostały zaksięgowane.
8.
Bieg przedawnienia terminu, o którym mowa w ust. 7, zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym dłużnik został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zakończono postępowanie egzekucyjne.
9.
Kolejne wszczęcie postępowania egzekucyjnego nie przerywa biegu terminu przedawnienia.
10.
Bieg przedawnienia terminu, o którym mowa w ust. 7, zostaje zawieszony z dniem:
1)
wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym dłużnik został
zawiadomiony;
2)
wniesienia skargi do sądu administracyjnego.
11.
Termin przedawnienia biegnie dalej od dnia następującego po dniu:
1)
prawomocnego zakończenia postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe;
2)
doręczenia organowi celnemu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego.
Art. 65. Termin płatności długu celnego i ustalanie odset... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 239 Porównania: 1 Przypisy: 3
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...