• Art. 95b. - Tajemnica ce...
  23.04.2024

Prawo celne

Stan prawny aktualny na dzień: 23.04.2024

Dz.U.2023.0.1590 t.j. - Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne

Art. 95b. Prawo celne


Tajemnica celna

1.
Indywidualne dane zawarte w zgłoszeniu celnym oraz innych dokumentach składanych przez zgłaszającego objęte są tajemnicą celną.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się również do danych zawartych w:
1)
aktach postępowania celnego oraz aktach postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe;
2)
dokumentacji rachunkowej organu celnego;
3)
informacjach uzyskanych przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub naczelnika urzędu celno-skarbowego z banków oraz z innych źródeł niż wymienione w ust. 1.
3.
Do przestrzegania tajemnicy celnej obowiązani są funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej oraz członkowie korpusu służby cywilnej zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej, którzy w związku z wykonywaniem obowiązków uzyskali dostęp do informacji stanowiących tajemnicę celną.
4.
Osoby wymienione w ust. 3 są obowiązane do złożenia na piśmie przyrzeczenia następującej treści:
„Przyrzekam, że będę przestrzegał tajemnicy celnej. Oświadczam, że są mi znane przepisy o odpowiedzialności karnej za ujawnienie tej tajemnicy.”.
5.
Do przestrzegania tajemnicy celnej obowiązane są również inne osoby, którym udostępniono informacje objęte tajemnicą celną, chyba że na ich ujawnienie zezwala przepis prawa.
6.
Przepisu ust. 5 nie stosuje się do osób, które przekazały informacje objęte tajemnicą celną.
7.
W zakresie nieuregulowanym w ust. 1–6 przepisy art. 294 podmioty obowiązane do przestrzegania tajemnicy skarbowej § 3, art. 295 dostęp do informacji pochodzących z instytucji finansowych, art 296–297a oraz art 299–299b i art. 301 klauzula tajemnicy skarbowej a uprawnienie stron do wglądu do akt
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa stosuje się odpowiednio.
8.
Naruszenie tajemnicy celnej podlega odpowiedzialności karnej jak za naruszenie tajemnicy skarbowej.
9.
Przepisów o tajemnicy celnej nie stosuje się do informacji podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych.
Art. 95b. Tajemnica celna - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...