• Prawo celne
  18.04.2024

Prawo celne

Stan prawny aktualny na dzień: 18.04.2024

Dz.U.2023.0.1590 t.j. - Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne

Rozdział 5.Organy celne i ich właściwość

1.
Organem celnym, stosownie do swojej właściwości, jest:
1)
naczelnik urzędu celno-skarbowego – jako organ pierwszej instancji;
2)
dyrektor izby administracji skarbowej – jako:
a) organ odwoławczy od decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego,
b) organ pierwszej instancji w sprawach określonych w przepisach prawa celnego oraz przepisach odrębnych,
c) organ odwoławczy od decyzji wydanych przez ten organ w pierwszej instancji, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej;
2a)
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej – jako:
a) organ pierwszej instancji w sprawach, o których mowa w art. 70 właściwość dyrektora izby administracji skarbowej ust. 2a,
b) organ odwoławczy od decyzji wydawanych w sprawach, o których mowa w art. 70 właściwość dyrektora izby administracji skarbowej ust. 2a;
3)
Szef Krajowej Administracji Skarbowej – jako:
a) organ pierwszej instancji w sprawach dotyczących wpisu do wykazu, o których mowa w art. 52 wykaz gwarantów,
b) organ odwoławczy od decyzji wydawanych w sprawach, o których mowa w lit. a oraz w art. 70 właściwość dyrektora izby administracji skarbowej ust. 2;
4)
minister właściwy do spraw finansów publicznych – jako organ odwoławczy od decyzji wydanych przez ten organ w pierwszej instancji.
2.
Organami wyższego stopnia są organy odwoławcze.

Orzeczenia: 32 Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Dyrektor izby administracji skarbowej jest właściwy w sprawach, o których mowa w:
1)
art. 38 ust. 1, art. 89 ust. 5, art. 110 , art. 112 ust. 1, art. 166 ust. 2, art. 179 ust. 1, art. 182 ust. 1, art. 185 ust. 1, art. 214 ust. 1 – w zakresie dotyczącym zatwierdzania ewidencji w wolnych obszarach celnych, art. 230 , art. 233 ust. 4, art. 243 ust. 1 – w zakresie dotyczącym określania miejsc wejścia i wyjścia w wolnym obszarze celnym, i art. 244 ust. 2–4 unijnego kodeksu celnego;
2)
art. 115 – z wyjątkiem wyznaczenia lub uznania miejsca w celu jednorazowego przedstawienia towarów organom celnym, art. 120 ust. 1 i art. 128 rozporządzenia delegowanego;
3)
art. 17a pozwolenie na korzystanie z procedury TIR ust. 2 i art. 96 czynności w postępowaniu z towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną ust. 1 pkt 4–6.
2.
Dyrektor lub dyrektorzy izb administracji skarbowej wyznaczeni przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych są właściwi w sprawach dotyczących:
1)
pozwoleń na korzystanie z procedury TIR;
2)
(uchylony)
3)
prowadzenia listy agentów celnych, wpisu osoby na listę agentów celnych oraz zawieszenia działalności agenta celnego, o których mowa w art. 80 lista agentów celnych;
4)
wydawania decyzji w sprawach ochrony praw własności intelektualnej.
2a.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej jest właściwy w sprawach dotyczących wiążącej informacji taryfowej i wiążącej informacji o pochodzeniu.
3.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, wyznaczy dyrektora lub dyrektorów izb administracji skarbowej właściwych do prowadzenia spraw, o których mowa w ust. 2. Rozporządzenie powinno szczegółowo określać zakres spraw, które może prowadzić wyznaczony dyrektor izby administracji skarbowej, uwzględniając potrzebę sprawnego wykonywania zadań oraz jednolitości postępowania.
4.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, może wyznaczyć dyrektora lub dyrektorów izb administracji skarbowej właściwych do prowadzenia spraw innych niż określone w ust. 2. Rozporządzenie powinno szczegółowo określać zakres spraw, które może prowadzić wyznaczony dyrektor izby administracji skarbowej, uwzględniając potrzebę sprawnego wykonywania zadań oraz jednolitości postępowania.
5.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, urząd skarbowy lub urzędy skarbowe, na których rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kwot z tytułu należności przywozowych lub wywozowych oraz z których rachunku bankowego dokonuje się wypłaty z tytułu zwrotu należności przywozowych lub wywozowych, uwzględniając potrzebę zapewnienia sprawnego poboru i zwrotu tych należności.
Orzeczenia: 6 Porównania: 1 Przypisy: 1
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, właściwość miejscową organów celnych, mając na uwadze, w szczególności, zakres zadań wykonywanych przez te organy, a także rodzaje procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary. Rozporządzenie powinno uwzględniać możliwość sprawowania dozoru celnego i kontroli celnej, a także gospodarcze potrzeby przedsiębiorców.
Orzeczenia: 3
W przypadku sporu o właściwość miejscową i rzeczową, przepisy art. 19 rozstrzyganie sporów o właściwość, i 38_20, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa stosuje się odpowiednio.
Orzeczenia: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...