• Prawo celne
  17.04.2024

Prawo celne

Stan prawny aktualny na dzień: 17.04.2024

Dz.U.2023.0.1590 t.j. - Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne

Rozdział 8. Ewidencja i statystyka dotycząca obrotu towarowego z państwami członkowskimi Unii

Użyte w niniejszym rozdziale określenia oznaczają:
1)
zgłoszenie INTRASTAT – przekazanie organom celnym w postaci elektronicznej, sporządzonych w określony sposób, informacji dla celów ewidencji i statystyki dotyczącej obrotu towarowego z państwami członkowskimi Unii;
2)
osoba zobowiązana – osobę fizyczną lub osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, uczestniczącą w obrocie towarowym z państwami członkowskimi Unii i zobowiązaną do przekazywania informacji dla celów ewidencji i statystyki dotyczącej obrotu towarowego z państwami członkowskimi Unii, zgodnie z przepisami unijnymi regulującymi statystykę dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Unii, przepisami o statystyce publicznej oraz przepisami niniejszej ustawy, lub jej przedstawiciela podatkowego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.
Orzeczenia: 1
1.
Osoba zobowiązana dokonuje zgłoszeń INTRASTAT na zasadach i w terminach określonych w przepisach unijnych regulujących statystykę dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Unii, przepisach o statystyce publicznej oraz przepisach niniejszej ustawy.
2.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowy tryb, sposób i terminy dokonywania zgłoszeń INTRASTAT i korekt tych zgłoszeń oraz przypadki, gdy dokonanie zgłoszenia INTRASTAT lub korekty tego zgłoszenia nie jest wymagane,
2)
wymogi, jakie powinno spełniać zgłoszenie INTRASTAT oraz korekta tego zgłoszenia,
3)
szczegółowy tryb, sposób i terminy dokonywania upomnień oraz szczegółowy tryb dokonywania wezwań,
4)
właściwość miejscową organów celnych w sprawach dotyczących zgłoszeń INTRASTAT i ich korekty
– mając na względzie wysokość progów statystycznych, która jest ustalana corocznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i udostępniana na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, zakres przekazywanych informacji wymaganych od osoby zobowiązanej oraz możliwość wykorzystania systemu teleinformatycznego, a także potrzebę zapewnienia skutecznego egzekwowania wykonania obowiązku przekazywania prawidłowych informacji dla celów ewidencji i statystyki dotyczącej obrotu towarowego z państwami członkowskimi Unii.
1.
Osoba zobowiązana może dokonywać zgłoszeń INTRASTAT przez przedstawiciela.
2.
Przedstawicielem, o którym mowa w ust. 1, może być osoba, o której mowa w art. 5 pkt 4 unijnego kodeksu celnego, w szczególności przedstawiciel celny.
Orzeczenia: 1
1.
W przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 98 zgłoszenie INTRASTAT ust. 1, organ celny, nie więcej niż trzykrotnie, upomina w postaci papierowej lub elektronicznej osobę zobowiązaną o konieczności złożenia zgłoszenia INTRASTAT lub dokonania korekty zgłoszenia już dokonanego.
2.
Organ celny, przed skierowaniem upomnienia o konieczności dokonania korekty zgłoszenia INTRASTAT, może wezwać, telefonicznie, telefaksem lub za pomocą innego środka łączności, osobę zobowiązaną do dokonania korekty zgłoszenia lub złożenia wyjaśnień w tym zakresie.
Orzeczenia: 8
1.
Na osobę zobowiązaną, która pomimo trzykrotnego upomnienia, o którym mowa w art. 100 upomnienia w sprawie zgłoszenia INTRASTAT ust. 1, za okres sprawozdawczy:
1)
nie dokonała zgłoszenia INTRASTAT lub
2)
nie dokonała korekty złożonego uprzednio zgłoszenia INTRASTAT
- organ celny może nałożyć karę pieniężną w wysokości 3 000 zł.
2.
Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, organ celny nakłada w drodze decyzji.
3.
Termin płatności kary pieniężnej wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
4.
Karę pieniężną uiszcza się gotówką w kasie urzędu skarbowego lub przekazuje na rachunek bankowy urzędu skarbowego określonego na podstawie art. 70 właściwość dyrektora izby administracji skarbowej ust. 5.
5.
Kara pieniężna stanowi dochód budżetu państwa.
6.
Do dochodzenia kary pieniężnej stosuje się odpowiednio art. 65 termin płatności długu celnego i ustalanie odsetek kredytowych i odsetek za zwłokę ust. 7-11.
Orzeczenia: 13 Porównania: 1 Przypisy: 1
Do postępowania w sprawach ewidencji i statystyki dotyczącej obrotu towarowego z państwami członkowskimi Unii, w zakresie nieuregulowanym przepisami unijnymi regulującymi statystykę dotyczącą obrotu towarowego z państwami członkowskimi Unii, przepisami o statystyce publicznej oraz przepisami niniejszej ustawy, stosuje się odpowiednio przepisy art. 12 obliczanie terminów, działu III rozdziału 14 oraz działów IV i VIIIa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...