• Art. 17. Pr. Dewiz. - Wni...
  26.05.2024

Prawo dewizowe

Stan prawny aktualny na dzień: 26.05.2024

Dz.U.2022.0.309 t.j. - Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe

Art. 17. Prawo dewizowe


Wniosek o wpis do rejestru działalności kantorowej

1.
Wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy, zawierającego następujące dane:
1)
firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;
2)
numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
3)
numer identyfikacji podatkowej (NIP);
4)
siedziby oraz adresy jednostek, w których będzie wykonywana działalność kantorowa;
5)
oznaczenie zakresu działalności kantorowej wykonywanej przez przedsiębiorcę w poszczególnych jednostkach;
6)
podpis przedsiębiorcy oraz oznaczenie daty i miejsca składania wniosku.
2.
Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa pisemne oświadczenie następującej treści:
„Oświadczam, że:
1)
dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru są kompletne i zgodne z prawdą;
2)
znane mi są i spełniam szczególne warunki wykonywania działalności kantorowej określone w rozdziale 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe. Oświadczam także, że posiadam aktualne zaświadczenia o niekaralności i dokumenty potwierdzające kwalifikacje wymagane przepisami ustawy, o której mowa w pkt 2.”.
3.
Oświadczenie powinno również zawierać:
1)
firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;
2)
oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3)
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
4.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego, określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o dokonanie wpisu w rejestrze działalności kantorowej, uwzględniając zakres wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności.
Art. 17. Wniosek o wpis do rejestru działalności kantorowej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...