• Prawo dewizowe
  23.04.2024

Prawo dewizowe

Stan prawny aktualny na dzień: 23.04.2024

Dz.U.2022.0.309 t.j. - Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe

Rozdział 2. Odstępowanie od ograniczeń i obowiązków określonych w ustawie

Dozwolone jest odstępowanie od ograniczeń określonych w art. 9 katalog ograniczeń w obrocie dewizowym oraz obowiązków określonych w art. 18 obowiązki rezydentów i nierezydentów przekraczających granicę państwową i art. 25 dokonywanie przez rezydentów i nierezydentów przekazów pieniężnych za granicę i rozliczeń w kraju związanych z obrotem dewizowym ust. 1, na podstawie ogólnego albo indywidualnego zezwolenia dewizowego, w zakresie i na warunkach określonych w takim zezwoleniu.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Zezwoleń dewizowych udziela się, jeżeli nie zagraża to interesowi publicznemu lub międzynarodowym zobowiązaniom wiążącym Rzeczpospolitą Polską.
2.
(uchylony)
3.
Z zezwolenia dewizowego, udzielonego na zawarcie umowy lub dokonanie rozliczenia, mogą korzystać wszystkie strony tej umowy lub rozliczenia.
4.
Udzielone spółce zezwolenie dewizowe nie przechodzi na spółkę przejmującą lub spółkę nowo zawiązaną, gdy spółka, która otrzymała zezwolenie, została przejęta przez inną spółkę lub wraz z inną spółką albo spółkami zawiąże nową spółkę.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1 Przypisy: 3
Minister właściwy do spraw finansów publicznych udziela, w drodze rozporządzenia, ogólnych zezwoleń dewizowych. Zezwolenia takie mogą dotyczyć wszystkich lub rodzajowo określonej kategorii podmiotów oraz wszystkich lub rodzajowo określonych czynności.
1.
Indywidualne zezwolenie dewizowe jest wymagane na odstąpienie od ograniczenia lub obowiązku, o których mowa w art. 5 zezwolenia w zakresie odstępowania od ograniczeń w obrocie dewizowym , w zakresie których nie udzielono ogólnego zezwolenia dewizowego albo udzielono takiego zezwolenia, ale na innych warunkach niż te, na których ma nastąpić odstąpienie.
2.
Sprawy związane z udzielaniem indywidualnych zezwoleń dewizowych są rozstrzygane przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego w drodze decyzji administracyjnej, z uwzględnieniem ust. 4 i 5.
3.
Do decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego wydanych w sprawach, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio art. 127 odwołania od decyzji wydanej w pierwszej instancji § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052).
4.
Prezes Narodowego Banku Polskiego może uchylić udzielone zezwolenie, jeżeli korzystanie z niego odbywa się wbrew określonym w tym zezwoleniu warunkom.
5.
Prezes Narodowego Banku Polskiego może upoważnić do załatwiania spraw, o których mowa w ust. 2, wyłącznie dyrektorów departamentów Centrali Narodowego Banku Polskiego oraz dyrektorów oddziałów Narodowego Banku Polskiego lub jednostek równorzędnych.
Orzeczenia: 13 Interpretacje: 1 Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...