• Prawo dewizowe
  24.05.2024

Prawo dewizowe

Stan prawny aktualny na dzień: 24.05.2024

Dz.U.2022.0.309 t.j. - Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe

Rozdział 9. Kontrola wykonywana przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego

1.
Prezes Narodowego Banku Polskiego wykonuje kontrolę:
1)
udzielonych indywidualnych zezwoleń dewizowych;
2)
działalności kantorowej;
3)
wykonywania obowiązku, o którym mowa w art. 30 obowiązek przekazywania danych Narodowemu Bankowi Polskiemu ust. 1.
4)
(uchylony)
2.
Kontrola wykonywana w zakresie określonym w ust. 1 polega na sprawdzaniu, czy:
1)
korzystanie z udzielonego zezwolenia dewizowego odbywa się zgodnie z jego warunkami;
2)
przedsiębiorca wykonuje działalność kantorową zgodnie z warunkami określonymi w ustawie i przepisach szczególnych wydanych na jej podstawie;
3)
obowiązek, o którym mowa w art. 30 obowiązek przekazywania danych Narodowemu Bankowi Polskiemu ust. 1, jest wykonywany przez rezydentów oraz przedsiębiorców wykonujących działalność kantorową, oraz czy dane przekazywane w wykonaniu tego obowiązku są zgodne ze stanem faktycznym.
4)
(uchylony)
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 3
Do kontroli działalności kantorowej przedsiębiorcy, kontroli wykonywania przez przedsiębiorców obowiązku, o którym mowa w art. 30 obowiązek przekazywania danych Narodowemu Bankowi Polskiemu ust. 1, oraz kontroli wykorzystania udzielonego przedsiębiorcy zezwolenia dewizowego stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
Przypisy: 1
1.
Kontrolę, o której mowa w art. 33 zakres kontroli wykonywanej przez Prezesa NBP, przeprowadzają pracownicy Narodowego Banku Polskiego, zwani dalej „kontrolerami”, w siedzibie jednostki kontrolowanej albo w siedzibie kontrolowanego przedsiębiorcy lub siedzibie Narodowego Banku Polskiego, po okazaniu legitymacji służbowej i doręczeniu upoważnienia, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Kontrola lub poszczególne czynności kontrolne mogą być przeprowadzone w siedzibie Narodowego Banku Polskiego za zgodą kontrolowanego przedsiębiorcy, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Kierownik kontrolowanej jednostki jest obowiązany zapewnić kontrolerom warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, a także dostęp do całej dokumentacji związanej z zakresem kontroli.
2.
Na żądanie kontrolera przedstawiciele oraz pracownicy kontrolowanej jednostki są obowiązani udzielać ustnych i pisemnych wyjaśnień oraz sporządzać zestawienia i obliczenia, w zakresie przeprowadzanej kontroli.
3.
Kontrolerzy, w związku z przeprowadzaniem kontroli w siedzibie jednostki kontrolowanej, mają prawo do:
1)
wstępu do obiektów i pomieszczeń kontrolowanej jednostki w obecności jej przedstawiciela;
2)
poruszania się po terenie kontrolowanej jednostki bez obowiązku posiadania przepustki.
4.
Kontrolerzy, w związku z przeprowadzaniem kontroli w jednostce kontrolowanej, nie mogą być poddani rewizji osobistej.
Wyniki przeprowadzonej kontroli kontroler przedstawia w sporządzonym przez siebie:
1)
protokóle, jeżeli kontrola została przeprowadzona w siedzibie jednostki kontrolowanej, lub
2)
sprawozdaniu, jeżeli kontrola została przeprowadzona w siedzibie Narodowego Banku Polskiego.
Orzeczenia: 1
Kontrolerzy informują kierownika kontrolowanej jednostki o istotnych nieprawidłowościach stwierdzonych w toku kontroli, wskazując na potrzebę niezwłocznego podjęcia działań w celu ich usunięcia.
Przypisy: 1
Protokół i sprawozdanie, o których mowa w art. 36 protokół sprawozdanie z kontroli, powinny:
1)
zawierać zwięzły opis wyników kontroli;
2)
wskazywać przepisy prawne oraz warunki zawarte w zezwoleniu dewizowym, które zostały naruszone;
3)
stanowić podstawę do sformułowania wniosków pokontrolnych i zaleceń.
Przypisy: 1
Protokół i sprawozdanie powinny ponadto zawierać:
1)
nazwę kontrolowanej jednostki w pełnym brzmieniu oraz adres jej siedziby;
2)
imię i nazwisko oraz stanowisko osoby udzielającej upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz datę wystawienia upoważnienia;
3)
imię i nazwisko kontrolera lub kontrolerów;
4)
określenie zakresu kontroli;
5)
określenie okresu objętego kontrolą oraz datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
6)
listę osób udzielających wyjaśnień w trakcie kontroli;
7)
określenie dokumentów, na podstawie których przeprowadzono kontrolę;
8)
wykaz załączników stanowiących część składową sprawozdania lub protokołu;
9)
adnotację o przekazaniu kierownikowi kontrolowanej jednostki jednego egzemplarza protokołu albo sprawozdania;
10)
pouczenie o prawie i trybie składania przez kontrolowaną jednostkę zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole lub sprawozdaniu;
11)
imiona i nazwiska członków organu zarządzającego kontrolowanej jednostki, w przypadku osób prawnych.
Przypisy: 1
1.
Protokół, o którym mowa w art. 36 protokół sprawozdanie z kontroli pkt 1, sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest przekazywany kontrolowanej jednostce.
2.
Protokół kontroli podpisują kontroler i przedstawiciel kontrolowanej jednostki.
3.
Odmowa podpisania protokółu przez przedstawiciela kontrolowanej jednostki nie stanowi przeszkody do przekazania jej podpisanego przez kontrolera protokółu.
4.
Przedstawiciel kontrolowanej jednostki może, w terminie 14 dni od otrzymania protokółu, zgłosić na piśmie umotywowane zastrzeżenia co do zawartych w nim ustaleń.
5.
W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, w całości lub części, kontroler przekazuje na piśmie swoje stanowisko kontrolowanej jednostce.
1.
Sprawozdanie, o którym mowa w art. 36 protokół sprawozdanie z kontroli pkt 2, sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest przekazywany kontrolowanej jednostce.
2.
Sprawozdanie z kontroli podpisuje kontroler.
3.
W zakresie zgłaszania zastrzeżeń przez kontrolowaną jednostkę do ustaleń sprawozdania oraz zajmowania stanowiska wobec tych zastrzeżeń przez kontrolującego stosuje się przepisy art. 37 zasady sporządzania protokołu kontroli, zastrzeżenia do protokołu, ust. 4 i 5.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
W przypadku stwierdzenia w wyniku przeprowadzonej kontroli nieprawidłowości, Prezes Narodowego Banku Polskiego przekazuje kontrolowanej jednostce zalecenia pokontrolne.
2.
Zalecenia pokontrolne powinny zawierać:
1)
zwięzły opis wyników kontroli, ze wskazaniem naruszonych przepisów prawa;
2)
wnioski wynikające z ustaleń kontroli, zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
3)
zobowiązanie jednostki kontrolowanej do powiadomienia o sposobie i terminie realizacji zaleceń pokontrolnych.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1 Przypisy: 1
Kierownik kontrolowanej jednostki jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, poinformować w formie pisemnej jednostkę organizacyjną Narodowego Banku Polskiego, wykonującą kontrolę, o działaniach podjętych w celu wykonania zaleceń pokontrolnych.
Przypisy: 1
W przypadku stwierdzenia w toku kontroli rażącego naruszenia:
1)
przepisów prawa lub warunków udzielonego zezwolenia dewizowego, kontrolerzy występują do Prezesa Narodowego Banku Polskiego albo dyrektora jednostki organizacyjnej Narodowego Banku Polskiego, który wydał zezwolenie dewizowe, o jego uchylenie;
2)
warunków wykonywania działalności kantorowej kontrolerzy występują do Prezesa Narodowego Banku Polskiego o wydanie decyzji o zakazie jej wykonywania.
Przypisy: 1
W razie powstania w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia wykroczenia lub przestępstwa przez kontrolowaną jednostkę lub inny podmiot, Prezes Narodowego Banku Polskiego powiadamia o tym właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...