• Prawo energetyczne
  06.06.2023

Prawo energetyczne

Stan prawny aktualny na dzień: 06.06.2023

Dz.U.2022.0.1385 t.j. - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne

Rozdział 2d. Zasady funkcjonowania centralnego systemu informacji rynku energii

1.
Operator informacji rynku energii, stosując obiektywne i przejrzyste zasady zapewniające równoprawne traktowanie użytkowników systemu:
1) zarządza i administruje centralnym systemem informacji rynku energii;
2) pozyskuje informacje rynku energii oraz inne informacje od użytkowników systemu na potrzeby realizacji procesów rynku energii;
3) przetwarza zgromadzone w centralnym systemie informacji rynku energii informacje rynku energii oraz inne informacje, do których jest uprawniony na potrzeby realizacji procesów rynku energii;
4) wspiera realizację procesów rynku energii;
5) opracowuje standardy wymiany informacji centralnego systemu informacji rynku energii;
7) oblicza wartość cen energii elektrycznej, o których mowa w art. 4b ust. 4 i 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii;
8) oblicza skorygowaną wartość cen energii elektrycznej, o których mowa w pkt 7, w przypadku zmiany danych wykorzystywanych do ustalenia tych cen wynikającą z korekt przekazywanych przez operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych lub podmioty, o których mowa art. w 11zb ust. 6, jeżeli skorygowana cena różni się od poprzednio obliczonej o więcej niż 0,1 %.
2.
Operator informacji rynku energii zamieszcza na swojej stronie internetowej:
1)
standardy wymiany informacji centralnego systemu informacji rynku energii;
2) wykaz sprzedawców energii elektrycznej działających na obszarze działania danego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, którzy umożliwiają zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej;
3) wykaz sprzedawców energii elektrycznej działających na obszarze działania danego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, którzy umożliwiają zawarcie umowy kompleksowej;
4) wykaz sprzedawców z urzędu działających na obszarze działania danego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego;
5) informację o sprzedawcy zobowiązanym w rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii wyznaczonym na obszarze działania danego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego;
6) wykaz sprzedawców rezerwowych, którzy na obszarze działania danego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego oferują sprzedaż rezerwową;
7) wykaz sprzedawców rezerwowych, którzy na obszarze działania danego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego oferują rezerwową usługę kompleksową;
8) wykaz podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie handlowe.
(Art. 11y obowiązki operatora informacji rynku energii ust. 2 pkt 2-8 wchodzi w życie z dniem 01.07.2024 r.)
9) publikuje, na swoich stronach internetowych, informacje o wartości cen energii elektrycznej, o których mowa w pkt 7 i 8, począwszy od 1 lipca 2022 r., przy czym wartość ceny, o której mowa w art. 4b ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1 zakres ustawy, jest publikowana do 2 lipca 2025 r.
3.
Zadania operatora informacji rynku energii wykonuje operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego.
4.
Terminy publikacji cen, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 8, określa instrukcja, o której mowa w art. 9g obowiązek opracowania instrukcji ruchu i eksploatacji ust. 1, opracowana przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego.

Art. 11z. Centralny system informacji rynku energii

1. Użytkownik systemu elektroenergetycznego, w szczególności sprzedawca energii elektrycznej, operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego oraz operator ogólnodostępnej stacji ładowania realizuje proces wymiany informacji rynku energii dotyczący umowy sprzedaży, umowy kompleksowej, umowy o świadczeniu usług dystrybucji oraz dotyczący informacji o punkcie pomiarowym i o podmiocie odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe, a także inne procesy rynku energii, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11zh rozporządzenie w sprawie procesów rynku energii realizowanych za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii, za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii.
2. Centralny system informacji rynku energii umożliwia wymianę informacji rynku energii pomiędzy użytkownikami systemu elektroenergetycznego w celu realizacji procesów rynku energii, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11zh rozporządzenie w sprawie procesów rynku energii realizowanych za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii.
3. Centralny system informacji rynku energii może umożliwiać wymianę informacji rynku energii pomiędzy użytkownikami systemu elektroenergetycznego w celu realizacji procesów rynku energii innych niż wymienione w przepisach wydanych na podstawie art. 11zh rozporządzenie w sprawie procesów rynku energii realizowanych za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii.

(Art. 11z centralny system informacji rynku energii ust. 1-3 wchodzi w życie z dniem 01.07.2024 r.)
4. Standardy wymiany informacji centralnego systemu informacji rynku energii określają w szczególności:
1)
sposób realizacji procesów rynku energii, z uwzględnieniem zależności między tymi procesami;
2)
komunikaty dotyczące procesów rynku energii wysyłane i odbierane przez centralny system informacji rynku energii.
5. Procesy rynku energii nie dotyczą działań realizowanych w ramach centralnego mechanizmu bilansowania handlowego ani działań realizowanych na giełdach towarowych w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 1 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany lub na zorganizowanej platformie obrotu prowadzonej przez spółkę prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej taką giełdę towarową lub w ramach jednolitego łączenia rynków dnia następnego i dnia bieżącego prowadzonych przez wyznaczonych operatorów rynku energii elektrycznej.

Art. 11za. Wykorzystywanie systemów informacyjnych współpracujących z centralnym systemem informacji rynku energii

Sprzedawca energii elektrycznej, operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego oraz inne podmioty w celu realizacji procesów rynku energii i wymiany informacji rynku energii za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii w zakresie realizacji tych procesów wykorzystują systemy informacyjne współpracujące z centralnym systemem informacji rynku energii w sposób określony w instrukcji, o której mowa w art. 9g obowiązek opracowania instrukcji ruchu i eksploatacji ust. 5c.

Art. 11zb. Informacje rynku energii przekazywane do centralnego systemu informacji rynku energii

1. Operator systemu elektroenergetycznego lub właściciel urządzeń, instalacji lub sieci, w przypadku gdy odbiorcom jest dostarczana energia elektryczna z urządzeń, instalacji lub sieci, na których nie wyznaczono operatora systemu elektroenergetycznego, przekazuje w postaci elektronicznej informacje rynku energii do centralnego systemu informacji rynku energii, w szczególności:
1)
informacje o:
a) punkcie poboru energii lub punkcie pomiarowym, po każdej zmianie informacji ich dotyczących,
b) sprzedawcy energii elektrycznej, który posiada zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej:
– umożliwiającą zawieranie umów kompleksowych,
– umożliwiającą zawieranie umów sprzedaży,
c) sprzedawcy z urzędu działającym na jego obszarze działania,
d) sprzedawcy zobowiązanym wyznaczonym na jego obszarze działania,
e) sprzedawcy rezerwowym, oferującym na jego obszarze działania:
– sprzedaż rezerwową,
– rezerwową usługę kompleksową;
2)
dane pomiarowe w celu realizacji procesów rynku energii lub na potrzeby realizacji obowiązków operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego określonych w przepisach prawa;
3)
inne informacje w celu realizacji procesów rynku energii.
2. Sprzedawca energii elektrycznej przekazuje w postaci elektronicznej do centralnego systemu informacji rynku energii informacje o odbiorcach, z którymi zawarł umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowe, oraz inne informacje w celu realizacji procesów rynku energii.
3. Podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe przekazuje w postaci elektronicznej do centralnego systemu informacji rynku energii:
1)
informacje o sprzedawcach energii elektrycznej oraz punktach poboru energii jednostek wytwórczych, dla których podmiot pełni funkcję podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe;
2)
inne informacje w celu realizacji procesów rynku energii.
4. Sprzedawca energii elektrycznej, operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub właściciel urządzeń, instalacji lub sieci w przypadku gdy użytkownik systemu przyłączony jest do urządzeń, instalacji lub sieci, na których nie wyznaczono operatora systemu elektroenergetycznego, podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe, operator ogólnodostępnej stacji ładowania oraz inne podmioty, realizujące procesy rynku energii lub wymieniające informacje za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii, zapewniają poprawność i kompletność informacji przekazywanych przez nich do centralnego systemu informacji rynku energii.
5. Sprzedawca energii elektrycznej, operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub właściciel urządzeń, instalacji lub sieci w przypadku gdy użytkownik systemu przyłączony jest do urządzeń, instalacji lub sieci, na których nie wyznaczono operatora systemu elektroenergetycznego, oraz operator ogólnodostępnej stacji ładowania mogą prowadzić własny rejestr odbiorców lub punktów pomiarowych, przechowywać informacje rynku energii i przetwarzać je w celu wykonywania obowiązków ustawowych, z wyłączeniem prowadzenia rozliczeń zgodnie z art. 4k rozliczenia za energię elektryczną, usługi przesyłania, dystrybucji lub usługi systemowe.

6. Podmiot, o którym mowa w art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, przekazuje operatorowi informacji rynku energii dane dotyczące:
1)
ceny energii elektrycznej określonej w systemie kursu jednolitego na sesji notowań rynku dnia następnego określonej w walucie notowań [zł/MWh lub Euro/MWh],
2)
ilości energii elektrycznej stanowiącej wolumen obrotu na sesji notowań rynku dnia następnego z określaniem ceny energii w systemie kursu jednolitego [MWh]
– do godziny 15.00 doby, w której odbyły się sesje notowań na dzień następny.

(Art. 11zb informacje rynku energii przekazywane do centralnego systemu informacji rynku energii wchodzi w życie z dniem 01.07.2024 r.)

Art. 11zc. Udostępnianie informacji rynku energii przez operatora informacji rynku energii

1. Operator informacji rynku energii udostępnia informacje rynku energii w postaci elektronicznej za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii:
1)
użytkownikowi systemu elektroenergetycznego, w tym odbiorcy końcowemu, wytwórcy, posiadaczowi magazynu energii elektrycznej, którego dane te dotyczą,
2)
podmiotowi upoważnionemu przez użytkownika systemu elektroenergetycznego, którego dane te dotyczą ‒ w zakresie wskazanym w tym upoważnieniu,
3)
operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub operatorowi systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub właścicielowi sieci, instalacji lub urządzeń, w przypadku gdy użytkownik systemu przyłączony jest do sieci, instalacji lub urządzeń, na których nie wyznaczono operatora systemu elektroenergetycznego, który dane te przekazał ‒ w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań określonych w przepisach prawa,
4)
sprzedawcy energii elektrycznej ‒ w zakresie niezbędnym do dokonywania rozliczeń z użytkownikiem systemu elektroenergetycznego za energię elektryczną,
5)
Zarządcy Rozliczeń S.A. – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1874) oraz w zakresie zadań operatora rozliczeń energii odnawialnej wynikających z ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,
6)
operatorowi ogólnodostępnej stacji ładowania, dostawcy usług ładowania, operatorowi systemu dystrybucyjnego i sprzedawcy ‒ w zakresie niezbędnym do dokonywania rozliczeń z dostawcą usług ładowania oraz ze sprzedawcą energii elektrycznej za pobraną energię elektryczną w ogólnodostępnej stacji ładowania,
7)
Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki – w zakresie niezbędnym do rozstrzygania indywidualnych spraw,
8)
Prezesowi Głównego Urzędu Miar – w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań określonych w przepisach prawa,
9)
innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów odrębnych przyznających im dostęp do informacji rynku energii z tego systemu
– bez możliwości dalszego ich udostępniania innym podmiotom przez podmioty wskazane w pkt 2–9.
2. Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 3–6, mogą zlecać przetwarzanie danych pomiarowych w ich imieniu osobom trzecim wyłącznie w związku z realizacją przez nie celów przypisanych im w ust. 3.
3. Informacje rynku energii, o których mowa w ust. 1, mogą być przetwarzane przez podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 3–9, wyłącznie w celu:
1)
zawarcia, wykonywania, zmiany lub ustalenia treści umowy z użytkownikiem systemu elektroenergetycznego w zakresie dostarczania energii elektrycznej;
2)
wykonywania obowiązków wynikających z udziału w rynku mocy;
3)
dokonywania rozliczeń za sprzedaż energii elektrycznej lub usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej;
4)
realizacji i rozliczeń umów dotyczących świadczenia usług systemowych;
5)
zapewnienia bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej;
6)
wykrywania nieprawidłowości w poborze energii elektrycznej;
7)
dokonywania rozliczeń za energię elektryczną w punkcie ładowania ogólnodostępnej stacji ładowania;
8)
analiz statystycznych;
9)
ustalenia istnienia roszczeń, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
10)
rozliczeń podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie handlowe;
11)
realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów odrębnych.
4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest udzielane w postaci elektronicznej.
5. Operator informacji rynku energii udostępnia zagregowane dane pomiarowe w postaci elektronicznej za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii na potrzeby wynikające z obowiązków ustawowych:
1)
podmiotom odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe;
2)
operatorowi systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego;
3)
operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego;
4)
sprzedawcy energii elektrycznej;
5)
Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki;
6)
Prezesowi Głównego Urzędu Miar;
7)
ministrowi właściwemu do spraw energii;
8)
Głównemu Urzędowi Statystycznemu;
9)
innym podmiotom na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom które wykazały interes prawny.
6. Dostęp uprawnionych użytkowników systemu do informacji zgromadzonych w centralnym systemie informacji rynku energii, przekazywanie do niego lub odbieranie z niego informacji oraz korzystanie z tego systemu w celu realizacji przez tych użytkowników systemu procesów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11zh rozporządzenie w sprawie procesów rynku energii realizowanych za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii, odbywają się w postaci elektronicznej i są nieodpłatne.

(Art. 11zc udostępnianie informacji rynku energii przez operatora informacji rynku energii wchodzi w życie z dniem 01.07.2024 r.)

Art. 11zd. Ochrona przetwarzanych informacji rynku energii

1. Podmioty wskazane w art. 11zc udostępnianie informacji rynku energii przez operatora informacji rynku energii ust. 1 pkt 3–9 oraz operator informacji rynku energii, w zakresie, w jakim przetwarzają informacje rynku energii, zapewniają ochronę przed działaniami zagrażającymi poufności, integralności, dostępności i autentyczności przetwarzanych danych.
2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, odpowiednio do wykonywanych zadań:
1)
ustalają szczegółowe wymagania w zakresie przydzielania uprawnień do dostępu do informacji rynku energii oraz sposób przydzielania tych uprawnień;
2)
zapewniają właściwą ochronę informacji rynku energii;
3)
stosują szablon oceny skutków w zakresie ochrony danych pomiarowych, którego wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 11zh rozporządzenie w sprawie procesów rynku energii realizowanych za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii.
(Art. 11zd ochrona przetwarzanych informacji rynku energii wchodzi w życie z dniem 01.07.2024 r.)

Art. 11ze. Obowiązki informacyjne operatora informacji rynku energii oraz podmiotów zobowiązanych

1.
Operator informacji rynku energii wypełnia w stosunku do osób fizycznych, których dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z budową i funkcjonowaniem centralnego systemu informacji rynku energii, obowiązki informacyjne określone w art. 13 informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą i art. 14 informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, przez zamieszczenie stosownych informacji na swoich stronach internetowych, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
2.
Podmioty obowiązane inne niż operator informacji rynku energii wypełniają w stosunku do osób fizycznych, których dane osobowe będą przetwarzane w centralnym systemie informacji rynku energii obowiązki informacyjne określone w art. 13 informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą i art. 14 informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą rozporządzenia 2016/679, przez zamieszczenie stosownych informacji na swoich stronach internetowych, w Biuletynie Informacji Publicznej, o ile są obowiązane do jego prowadzenia, oraz w swoich siedzibach w widocznym miejscu.
3.
Realizacja żądań, o których mowa w art. 16 prawo do sprostowania danych rozporządzenia 2016/679, następuje przez złożenie wniosku przez osobę fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane w centralnym systemie informacji rynku energii do właściwego podmiotu, o którym mowa w art. 11zb informacje rynku energii przekazywane do centralnego systemu informacji rynku energii, i przekazanie przez ten podmiot sprostowanych lub uzupełnionych informacji do centralnego systemu informacji rynku energii. Do operatora informacji rynku energii nie stosuje się art. 16 prawo do sprostowania danych rozporządzenia 2016/679 w zakresie dotyczącym danych osobowych przekazanych do centralnego systemu informacji rynku energii przez podmioty, o których mowa w art. 11zb informacje rynku energii przekazywane do centralnego systemu informacji rynku energii.
4.
W przypadku realizacji żądań, o których mowa w art. 15 prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą ust. 3 rozporządzenia 2016/679, w zakresie dostarczenia kopii danych osobowych w formie papierowej przez operatora informacji rynku energii, zakres danych osobowych obejmuje dane pomiarowe zsumowane do okresów nie krótszych niż dobowe.
5.
Do przetwarzania przez operatora informacji rynku energii danych osobowych w centralnym systemie informacji rynku energii nie stosuje się art. 18 prawo do ograniczenia przetwarzania danych ust. 1 rozporządzenia 2016/679.
6.
Operator informacji rynku energii zamieszcza informacje o sposobie realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 1, ust. 3 zdaniu drugim, ust. 4 i 5, na swoich stronach internetowych, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
7.
Podmioty obowiązane inne niż operator informacji rynku energii zamieszczają informacje o sposobie realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 2, na swoich stronach internetowych, w Biuletynie Informacji Publicznej, o ile są obowiązane do jego prowadzenia, oraz w swoich siedzibach w widocznym miejscu.
8.
Operator informacji rynku energii zabezpiecza dane osobowe przetwarzane wraz z informacjami rynku energii w sposób zapobiegający nadużyciom i niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu, polegający w szczególności na:
1)
dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych osób posiadających pisemnie lub elektronicznie nadane upoważnienie do ich przetwarzania;
2)
obowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w poufności.
9.
Przy przetwarzaniu danych osobowych w centralnym systemie informacji rynku energii operator informacji rynku energii wdraża odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne praw i wolności osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane, zgodnie z rozporządzeniem 2016/679, w szczególności przez nadawanie uprawnień do przetwarzania minimalnej liczbie osób uprawnionych do dostępu do centralnego systemu informacji rynku energii oraz opracowanie procedury określającej sposób zabezpieczenia danych.

Art. 11zf. Okres przechowywania jednostkowych danych pomiarowych w centralnym systemie informacji rynku energii

1. Jednostkowe dane pomiarowe w centralnym systemie informacji rynku energii są przechowywane przez okres 7 lat od dnia, w którym dane te zostały przekazane do centralnego systemu informacji rynku energii.
2. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, operator informacji rynku energii anonimizuje jednostkowe dane pomiarowe.

(Art. 11zf okres przechowywania jednostkowych danych pomiarowych w centralnym systemie informacji rynku energii wchodzi w życie z dniem 01.07.2024 r.)

Art. 11zg. Umowa w sprawie realizacji procesów rynku energii i wymiany informacji za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii

1. W celu realizacji procesów rynku energii oraz wymiany informacji rynku energii za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii:
1)
operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego,
2)
w przypadku gdy odbiorcom jest dostarczana energia elektryczna z sieci, instalacji lub urządzeń, na których nie wyznaczono operatora systemu elektroenergetycznego – właściciel sieci, instalacji lub urządzeń,
3)
sprzedawca energii elektrycznej,
4)
podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe,
5)
operator ogólnodostępnej stacji ładowania,
6)
inny podmiot realizujący procesy rynku energii lub wymieniający informacje rynku energii za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii
– zawiera z operatorem informacji rynku energii umowę.
2. Umowę, o której mowa w ust. 1, zawiera się w formie elektronicznej przy użyciu wzorca umowy określonego w instrukcji, o której mowa w art. 9g obowiązek opracowania instrukcji ruchu i eksploatacji ust. 5c.

(Art. 11zg umowa w sprawie realizacji procesów rynku energii i wymiany informacji za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii wchodzi w życie z dniem 01.01.2024 r.)

Art. 11zh. Rozporządzenie w sprawie procesów rynku energii realizowanych za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii

1.
Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wykaz procesów rynku energii realizowanych za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii;
2)
sposób realizacji procesów, o których mowa w pkt 1;
3)
zakres poleceń wysyłanych do licznika zdalnego odczytu za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii oraz warunki ich wysyłania;
4)
wymagania dotyczące zapewnienia poprawności i kompletności informacji rynku energii oraz ich weryfikacji;
5)
wskaźniki jakości informacji rynku energii przekazywanych przez poszczególnych użytkowników systemu i sposób ich publikacji;
6)
wzór szablonu oceny skutków w zakresie ochrony danych pomiarowych.
2.
Minister właściwy do spraw energii, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, bierze pod uwagę:
1)
zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania centralnego systemu informacji rynku energii oraz systemów pomiarowych z nim powiązanych;
2)
zapewnienie niezawodnej komunikacji pomiędzy systemami informacyjnymi uczestników rynku;
3)
zapewnienie równoprawnego traktowania użytkowników systemu elektroenergetycznego;
4)
bezpieczeństwo obrotu gospodarczego;
5)
stan rozwoju technologii informacyjnych;
6)
rozwiązania stosowane na rynku energii elektrycznej, w tym zasady rozliczeń na tym rynku;
7)
zapewnienie sprawnej realizacji procesów rynku energii;
8)
warunki świadczenia usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej, prowadzenie ruchu sieciowego, eksploatację sieci oraz korzystanie z systemu elektroenergetycznego i połączeń międzysystemowych;
9)
regulacje wynikające z członkostwa Rzeczypospolitej Polski w Unii Europejskiej, w tym metody, warunki, wymogi i zasady stosowane na wspólnym rynku energii elektrycznej;
10)
zapewnienie wymaganego poziomu poufności danych pomiarowych i innych informacji;
11)
wymagania dotyczące danych osobowych.
Czytaj dalej (Rozdział 3. Polityka energetyczna)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...