• Prawo energetyczne
  06.06.2023

Prawo energetyczne

Stan prawny aktualny na dzień: 06.06.2023

Dz.U.2022.0.1385 t.j. - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne

Rozdział 7. Kary pieniężne

1.
Karze pieniężnej podlega ten, kto:
1)
nie przestrzega obowiązków wynikających ze współpracy z jednostkami upoważnionymi do dysponowania energią elektryczną i paliwami gazowymi, wynikających z przepisów wydanych na podstawie art. 9 rozporządzenie w sprawie warunków funkcjonowania systemu gazowego ust. 1-4;
1a)
(uchylony)
1b)
nie przedkłada Prezesowi URE do zatwierdzenia instrukcji, o której mowa w art. 9g obowiązek opracowania instrukcji ruchu i eksploatacji ust. 7 i 8, lub mimo wezwania przedkłada instrukcję niespełniającą wymagań określonych w ustawie;
1c)
nie przedstawia informacji, o których mowa w art. 7 umowa o przyłączenie do sieci ust. 8l, art. 9c zakres odpowiedzialności operatora systemu ust. 3 pkt 9a lit. f, ust. 9-9b i 14, art. 9d niezależność operatorów ust. 8, art. 11c zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej ust. 3, art. 11e odpowiedzialność operatora systemu za szkody ust. 5 i art. 16 plan rozwoju w zakresie zaspokojenia zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię ust. 21 i 22, lub nie przekazuje kopii umowy, o której mowa w art. 9c zakres odpowiedzialności operatora systemu ust. 13, lub jej każdorazowej zmiany;
1d)
nie przestrzega obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia (WE) nr 714/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1228/2003;
1e)
nie przestrzega obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005;
1f)
(uchylony)
1g)
ustala instrukcję, o której mowa w art. 9g obowiązek opracowania instrukcji ruchu i eksploatacji ust. 8b, niespełniającą wymagań określonych w ustawie;
1h)
nie publikuje aktualnych wykazów, o których mowa w art. 4ba wykaz przedsiębiorstw energetycznych ust. 1;
1i)
nie przekazuje w terminie sprawozdania, o którym mowa w art. 4ba wykaz przedsiębiorstw energetycznych ust. 4;
1j)
przekazuje sprawozdanie, o którym mowa w art. 4ba wykaz przedsiębiorstw energetycznych ust. 4, zawierające nieprawdziwe dane;
1k)
nie wykonuje w terminie wezwania, o którym mowa w art. 9g obowiązek opracowania instrukcji ruchu i eksploatacji ust. 8c lub 8e;
2)
nie przestrzega obowiązku utrzymywania zapasów paliw, o którym mowa w art. 10 zapasy paliw ust. 1, lub nie uzupełnia ich w terminie, o którym mowa w art. 10 zapasy paliw ust. 1b lub 1c, obniża je w innych przypadkach niż wymienione w art. 10 zapasy paliw ust. 1a, lub nie przekazuje informacji, o których mowa w art. 10 zapasy paliw ust. 1e;
3)
(uchylony)
3a)
nie stosuje się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, wprowadzonych na podstawie art. 11 ograniczenia w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła, art. 11c zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej ust. 2 pkt 2 lub art. 11d działania podejmowane w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej ust. 3;
4)
z nieuzasadnionych powodów odmawia zawarcia umowy, o której mowa w art. 7 umowa o przyłączenie do sieci ust. 1;
5)
stosuje ceny i taryfy, nie przestrzegając obowiązku ich przedstawienia Prezesowi URE do zatwierdzenia, o którym mowa w art. 47 taryfy dla paliw gazowych i energii;
5a)
nie przedkłada do zatwierdzenia taryfy lub jej zmiany w terminie, o którym mowa w art. 47 taryfy dla paliw gazowych i energii ust. 1 zdanie drugie albo ust. 1aa zdanie drugie, lub wbrew żądaniu Prezesa URE, o którym mowa w tych przepisach;
6)
stosuje ceny lub stawki opłat wyższe od zatwierdzonych lub stosuje taryfę niezgodnie z określonymi w niej warunkami;
6a)
będąc właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego, o którym mowa w art. 45a opłaty za dostarczane do odbiorcy paliwa gazowe, energię elektryczną lub ciepło ust. 6, narusza obowiązek wyposażenia lokali budynku wielolokalowego w przyrządy pomiarowe lub urządzenia umożliwiające rozliczanie kosztów ciepła według zużycia kosztów ogrzewania oraz zużycia ciepłej wody w takich lokalach budynku wielolokalowego lub nie stosuje rozliczania kosztów według zużycia albo odmawia wypełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 45a opłaty za dostarczane do odbiorcy paliwa gazowe, energię elektryczną lub ciepło ust. 4a i art. 45c obowiązki informacyjne właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego wobec użytkowników lokali, lub pobiera opłaty za wypełnienie tych obowiązków informacyjnych;
6aa)
bez poinformowania Prezesa URE lub odbiorcy końcowego, o którym mowa w art. 4ia zmiana przeznaczenia gazociągu bezpośredniego lub sieci gazociągów kopalnianych na sieć dystrybucyjną gazową ust. 1, zmienia przeznaczenie gazociągu bezpośredniego lub sieci gazociągów kopalnianych na sieć dystrybucyjną gazową;
6b)
bez zgody Prezesa URE, o której mowa w art. 7a wymagania techniczne urządzeń, instalacji i sieci ust. 3 pkt 1, wybudował gazociąg bezpośredni lub linię bezpośrednią;
6c)
bez zgody Prezesa URE, o której mowa w art. 7a wymagania techniczne urządzeń, instalacji i sieci ust. 3 pkt 2, zmienia przeznaczenie sieci gazociągów kopalnianych na gazociąg bezpośredni;
6d)
nie przekazuje Prezesowi URE w terminie informacji, o których mowa w art. 9db uchylanie z urzędu decyzji o uznaniu systemu dystrybucyjnego za zamknięty system dystrybucyjny ust. 2;
6e)
stosuje ceny lub stawki, nie przestrzegając warunków lub obowiązków wynikających z art. 9dc zwolnienie operatora z określonych obowiązków ust. 2–4;
7)
odmawia udzielenia informacji, o których mowa w art. 28 uprawnienia Prezesa URE wobec przedsiębiorstwa energetycznego;
7a)
świadomie lub w wyniku niedbalstwa wprowadza w błąd Prezesa URE w zakresie przedstawianych na jego żądanie informacji, o których mowa w art. 28 uprawnienia Prezesa URE wobec przedsiębiorstwa energetycznego;
8)
prowadzi ewidencję księgową niezgodnie z zasadami określonymi w art. 44 ewidencja księgowa i sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa energetycznego;
9)
zatrudnia osoby bez wymaganych ustawą kwalifikacji;
10)
nie utrzymuje w należytym stanie technicznym obiektów, instalacji i urządzeń;
11)
wprowadza do obrotu na obszarze kraju urządzenia niespełniające wymagań określonych w art. 52 efektywność energetyczna;
12)
nie przestrzega obowiązków wynikających z koncesji;
12a)
(uchylony)
12b)
nie przekazuje w terminie sprawozdania, o którym mowa w art. 43d miesięczne sprawozdania przedsiębiorstwa energetycznego;
12c)
przekazuje sprawozdanie, o którym mowa w art. 43d miesięczne sprawozdania przedsiębiorstwa energetycznego, zawierające nieprawdziwe dane;
12d)
nie przestrzega obowiązku dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy, o którym mowa w art. 32 działalność gospodarcza wymagająca uzyskania koncesji ust. 2;
13)
realizuje działania niezgodne z częścią planu, o której mowa w art. 20 projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy ust. 6;
14)
z nieuzasadnionych powodów wstrzymuje lub ogranicza dostarczanie paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła do odbiorców;
15)
z nieuzasadnionych powodów zwleka z powiadomieniem Prezesa URE lub zainteresowanego podmiotu o odmowie zawarcia umów, o których mowa w art. 4g odmowa zawarcia umowy o świadczenie usług ust. 1 lub art. 7 umowa o przyłączenie do sieci ust. 1idx1;
15a)
nie realizuje obowiązku, o którym mowa w art. 7 umowa o przyłączenie do sieci ust. 12, ust. 8d2 lub ust. 8dixd3;
16)
(uchylony)
16a)
wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 4j swobodny wybór dostawcy paliw gazowych lub energii ust. 4a, nie informuje poprzedniego sprzedawcy lub przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii elektrycznej o dniu rozpoczęcia sprzedaży tych paliw lub energii na rzecz odbiorcy końcowego;
16b)
nie przestrzega zakazu zawierania umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej z odbiorcą energii elektrycznej lub paliw gazowych w gospodarstwie domowym poza lokalem przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 5 umowy w zakresie dostarczania paliw gazowych lub energii ust. 4c;
16c)
wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 5 umowy w zakresie dostarczania paliw gazowych lub energii ust. 6e zdanie pierwsze, nie dostarcza odbiorcy paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym kopii aktualnego zbioru praw konsumenta odpowiednio paliw gazowych lub energii elektrycznej lub nie zamieszcza jej na swojej stronie internetowej wraz z informacją o aktualnym stanie prawnym;
17)
nie przestrzega obowiązków, o których mowa w art. 5a zapewnienie usługi kompleksowej ust. 1-3;
17a)
nie informuje odbiorcy końcowego lub operatora systemu dystrybucyjnego lub operatora systemu przesyłowego w terminie określonym w art. 5 umowy w zakresie dostarczania paliw gazowych lub energii ust. 14 o konieczności zaprzestania sprzedaży paliw gazowych lub energii elektrycznej;
17b)
będąc operatorem systemu dystrybucyjnego lub operatorem systemu przesyłowego gazowego, nie zawrze umowy sprzedaży rezerwowej lub umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej zgodnie z art. 5aa obowiązki wynikające z umowy o świadczenie usługi ust. 6 lub umowy kompleksowej zgodnie z art. 5ab umowa kompleksowa ust. 1;
18)
nie wydaje warunków przyłączenia do sieci w terminach określonych w art. 7 umowa o przyłączenie do sieci ust. 8g-8g3, 8g6 i 8gidx7;
18a)
z nieuzasadnionych powodów, nie dokonuje w terminie określonym w art. 7 umowa o przyłączenie do sieci ust. 8d7 pkt 2 przyłączenia mikroinstalacji;
19)
nie przestrzega warunków i wymagań technicznych korzystania z systemu elektroenergetycznego lub gazowego, procedur postępowania i wymiany informacji, a także nie stosuje się do zasad i obowiązków w zakresie bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej, planów i procedur stosowanych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, instrukcji, o której mowa w art. 9g obowiązek opracowania instrukcji ruchu i eksploatacji ust. 9, metod, warunków, wymogów lub zasad przyjętych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 lub rozporządzeń wydanych na podstawie art. 6 kontrole przeprowadzane przez przedsiębiorstwa energetyczne lub art. 18 zadania własne gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe tego rozporządzenia, metod, warunków, wymogów lub zasad przyjętych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 lub rozporządzeń wydanych na podstawie art. 6 kontrole przeprowadzane przez przedsiębiorstwa energetyczne lub art. 23 zakres działania Prezesa URE tego rozporządzenia, a także poleceń operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub systemu połączonego elektroenergetycznego, o których mowa w art. 11d działania podejmowane w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej ust. 1 i 2;
20)
nie przestrzega warunków i kryteriów niezależności operatora systemu, o którym mowa w art. 9d niezależność operatorów ust. 1-2;
21)
nie zapewnia wyznaczonemu dla swojej sieci operatorowi systemu spełnienia warunków i kryteriów niezależności, o których mowa w art. 9d niezależność operatorów ust. 1-2;
21a)
nie przedkłada do zatwierdzenia metody, o której mowa w art. 9cb opracowanie metody sporządzania prognoz ilości paliw gazowych odbieranych przez użytkowników systemu gazowego ust. 1, przedkłada metodę niespełniającą wymogów, o których mowa w art. 9cb opracowanie metody sporządzania prognoz ilości paliw gazowych odbieranych przez użytkowników systemu gazowego ust. 2–5, lub nie publikuje zatwierdzonej metody zgodnie z art. 9cb opracowanie metody sporządzania prognoz ilości paliw gazowych odbieranych przez użytkowników systemu gazowego ust. 6;
22)
nie przedkłada do zatwierdzenia programu określającego przedsięwzięcia, jakie należy podjąć w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu, o którym mowa w art. 9d niezależność operatorów ust. 4, lub nie przedkłada nowego programu, o którym mowa w art. 9d niezależność operatorów ust. 4b;
23)
będąc operatorem, o którym mowa w art. 9d niezależność operatorów ust. 1d lub 1f, nie realizuje programu określającego przedsięwzięcia, jakie należy podjąć w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu, o którym mowa w art. 9d niezależność operatorów ust. 4;
24)
będąc operatorem wyznaczonym na podstawie art. 9h operator systemu przesyłowego, dystrybucyjnego, magazynowania, skraplania gazu ziemnego lub systemu połączonego, nie realizuje obowiązków operatora wynikających z ustawy;
24a)
nie będąc operatorem systemu przesyłowego, dystrybucyjnego, magazynowania paliw gazowych lub operatorem systemu skraplania gazu ziemnego lub operatorem systemu połączonego wyznaczonym na podstawie art. 9h operator systemu przesyłowego, dystrybucyjnego, magazynowania, skraplania gazu ziemnego lub systemu połączonego świadczy usługi przesyłania, dystrybucji, magazynowania paliw gazowych, skraplania gazu ziemnego lub regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego;
24b)
wbrew obowiązkom, o których mowa w art. 9h operator systemu przesyłowego, dystrybucyjnego, magazynowania, skraplania gazu ziemnego lub systemu połączonego ust. 5e–5g, nie składa operatorowi systemu przesyłowego gazowego lub operatorowi systemu połączonego gazowego zabezpieczenia majątkowego zgodnego z wymaganiami określonymi w tych przepisach;
25)
z nieuzasadnionych powodów nie występuje do Prezesa URE z wnioskiem, o którym mowa w art. 9h operator systemu przesyłowego, dystrybucyjnego, magazynowania, skraplania gazu ziemnego lub systemu połączonego ust. 1 i 6, oraz nie dopełnia warunków określonych w decyzji wydanej na podstawie art. 9h operator systemu przesyłowego, dystrybucyjnego, magazynowania, skraplania gazu ziemnego lub systemu połączonego ust. 9;
25a)
z nieuzasadnionych przyczyn nie występuje do Prezesa URE z wnioskiem o przyznanie:
a) certyfikatu niezależności lub nie dopełnia warunków określonych w decyzji, o której mowa w art. 9h1 tryb przyznawania certyfikatu niezależności ust. 12,
b) certyfikatu, o którym mowa w art. 9h3 , lub nie dopełnia warunków określonych w decyzji, o której mowa w art. 9h3 certyfikacja operatorów systemu magazynowania ust. 12;
26)
nie przestrzega obowiązków, o których mowa w art. 9h operator systemu przesyłowego, dystrybucyjnego, magazynowania, skraplania gazu ziemnego lub systemu połączonego ust. 11 i 12;
26a)
nie wykonuje w terminie obowiązków wynikających z decyzji, o której mowa w art. 9h operator systemu przesyłowego, dystrybucyjnego, magazynowania, skraplania gazu ziemnego lub systemu połączonego ust. 14;
27)
nie przestrzega obowiązków, o których mowa w art. 9j obowiązki przedsiębiorstwa energetycznego ust. 1, 4 lub 5;
28)
(uchylony)
29)
(uchylony)
30)
(uchylony)
30a)
utrudnia przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 11s kontrole dokonywane przez przedstawicieli operatora sieci transportowej dwutlenku węgla ust. 1;
30b) prowadzi rozliczenia za energię elektryczną, usługi przesyłania, dystrybucji lub usługi systemowe niezgodnie z art. 4k rozliczenia za energię elektryczną, usługi przesyłania, dystrybucji lub usługi systemowe;
(Art. 56 przesłanki nałożenia kary pieniężnej ust. 1 pkt 30b wchodzi w życie z dniem 01.07.2024 r.)
30c)
nie instaluje przedpłatowego układu pomiarowo-rozliczeniowego w terminie, o którym mowa w art. 6a układ pomiarowo - rozliczeniowy ust. 5;
30d)
z nieuzasadnionych powodów nie instaluje liczników zdalnego odczytu zgodnie z harmonogramem określonym w art. 11t instalacja liczników zdalnego odczytu ust. 1–3;
30e)
nie realizuje wniosku odbiorcy końcowego, o którym mowa w art. 11t instalacja liczników zdalnego odczytu ust. 6, w terminie i w sposób określony w art. 11t instalacja liczników zdalnego odczytu ust. 7 i 8;
30f)
nie przekazuje informacji, o których mowa w art. 11t instalacja liczników zdalnego odczytu ust. 10;
30g)
nie dostosuje użytkowanych przed dniem 4 lipca 2019 r. systemów zdalnego odczytu oraz liczników zdalnego odczytu do wymagań określonych w ustawie oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 11x rozporządzenie w sprawie zasad funkcjonowania systemu pomiarowego ust. 2, w terminie określonym w art. 11t instalacja liczników zdalnego odczytu ust. 14;
30h) wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 11u dane i informacje pozyskiwane z licznika zdalnego odczytu ust. 1 pkt 1, nie pozyskuje z licznika zdalnego odczytu danych pomiarowych lub nie przekazuje ich w postaci elektronicznej do centralnego systemu informacji rynku energii;
(Art. 56 przesłanki nałożenia kary pieniężnej ust. 1 pkt 30h wchodzi w życie z dniem 01.07.2024 r.)
30i)
nie pozyskuje z licznika zdalnego odczytu informacji, o których mowa w art. 11u dane i informacje pozyskiwane z licznika zdalnego odczytu ust. 1 pkt 2;
30j) nie realizuje obowiązków, o których mowa w art. 11y obowiązki operatora informacji rynku energii ust. 1 lub 2;
30k)
realizuje proces wymiany informacji w sposób niezgodny z art. 11z centralny system informacji rynku energii ust. 1;
30l)
uniemożliwia pomiędzy użytkownikami systemu elektroenergetycznego wymianę informacji rynku energii, o której mowa w art. 11z centralny system informacji rynku energii ust. 2;
30m)
nie przestrzega obowiązku przekazywania informacji rynku energii do centralnego systemu informacji rynku energii w postaci i w sposób określony w art. 11zb informacje rynku energii przekazywane do centralnego systemu informacji rynku energii ust. 1–4 i 6;
30n)
nie udostępnia podmiotom, o których mowa w art. 11zc udostępnianie informacji rynku energii przez operatora informacji rynku energii ust. 1 informacji rynku energii w postaci, w zakresie lub w sposób określony w tym przepisie, lub udostępnia te informacje innym podmiotom niż wskazane w tym przepisie;
30o)
przetwarza informacje rynku energii w celu innym niż określony w art. 11zc udostępnianie informacji rynku energii przez operatora informacji rynku energii ust. 3;
30p)
nie udostępnia podmiotom, o których mowa w art. 11zc udostępnianie informacji rynku energii przez operatora informacji rynku energii ust. 5, zagregowanych danych pomiarowych w postaci i w sposób określony w tym przepisie, lub udostępnia te dane innym podmiotom niż wskazane w tym przepisie;
(Art. 56 przesłanki nałożenia kary pieniężnej ust. 1 pkt 30j-30p wchodzi w życie z dniem 01.07.2024 r.)
30r)
przetwarzając informacje rynku energii, nie zapewnia ochrony, o której mowa w art. 11zd ochrona przetwarzanych informacji rynku energii ust. 1 lub ust. 2 pkt 2;
30s)
nie realizuje obowiązku, o którym mowa w art. 11zd ochrona przetwarzanych informacji rynku energii ust. 2 pkt 1 lub 3;
30t)
przechowuje dane pomiarowe w sposób niezgodny z art. 11zf okres przechowywania jednostkowych danych pomiarowych w centralnym systemie informacji rynku energii ust. 1 lub nie anonimizuje jednostkowych danych pomiarowych w sposób określony w art. 11zf okres przechowywania jednostkowych danych pomiarowych w centralnym systemie informacji rynku energii ust. 2;
30u) nie zawiera albo odmawia zawarcia umowy, o której mowa w art. 11zg umowa w sprawie realizacji procesów rynku energii i wymiany informacji za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii ust. 1;
(Art. 56 przesłanki nałożenia kary pieniężnej ust. 1 pkt 30u wchodzi w życie z dniem 01.01.2024 r.)
31)
nie przedkłada sprawozdań, o których mowa w art. 9d niezależność operatorów ust. 5a i art. 16 plan rozwoju w zakresie zaspokojenia zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię ust. 18, lub planów, o których mowa w art. 16 plan rozwoju w zakresie zaspokojenia zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię ust. 2 i 4, lub aktualizacji tych planów;
32)
nie przestrzega obowiązków, o których mowa w art. 49b minimalny limit sprzedaży gazu ziemnego wysokometanowego przez przedsiębiorstwo energetyczne ust. 1 oraz w art. 49c informacje o realizacji umów dotyczących zakupu gazu ziemnego z zagranicy ust. 1;
32a)
nie realizuje w terminie obowiązku, o którym mowa w art. 49aa przekazywanie Prezesowi URE informacji o zawartych umowach lub porozumieniach dotyczących rozliczeń w grupach kapitałowych ust. 1;
33)
(uchylony);
34)
(uchylony)
35)
nie przestrzega warunków i wymagań technicznych korzystania z sieci transportowej dwutlenku węgla;
36)
z nieuzasadnionych powodów:
a) odmawia zawarcia umowy, o której mowa w art. 11m umowa o świadczenie usług przesyłania dwutlenku węgla,
b) odmawia dostępu, o którym mowa w art. 11o obowiązki operatora sieci transportowej dwutlenku węgla ust. 1 pkt 4,
c) wstrzymuje lub ogranicza przesyłanie dwutlenku węgla;
37)
będąc operatorem, o którym mowa w art. 11n operator sieci transportowej dwutlenku węgla, nie realizuje obowiązków operatora sieci transportowej dwutlenku węgla wynikających z ustawy;
38)
nie wydaje w terminie, o którym mowa w art. 11p urządzenia i instalacje przyłączane do sieci transportowej dwutlenku węgla ust. 3, warunków przyłączenia;
39)
wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 4 obowiązek utrzymywania zdolności urządzeń, instalacji i sieci do realizacji zaopatrzenia w paliwa lub energię rozporządzenia 1227/2011, nie podaje informacji wewnętrznej do publicznej wiadomości;
40)
nie przekazuje Agencji danych, o których mowa w art. 8 spory dotyczące odmowy zawarcia umowy ust. 1 rozporządzenia 1227/2011, w terminie, o którym mowa w art. 7 umowa o przyłączenie do sieci rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1348/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie przekazywania danych wdrażającym art. 8 spory dotyczące odmowy zawarcia umowy ust. 2 i 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (Dz. Urz. UE L 363 z 18.12.2014, str. 121), zwanego dalej „rozporządzeniem 1348/2014”, lub przekazuje dane nieprawdziwe lub niepełne;
41)
nie przekazuje Agencji lub Prezesowi URE informacji, o których mowa w art. 8 spory dotyczące odmowy zawarcia umowy ust. 5 rozporządzenia 1227/2011, w terminie, o którym mowa w art. 8 spory dotyczące odmowy zawarcia umowy i art. 9 rozporządzenie w sprawie warunków funkcjonowania systemu gazowego rozporządzenia 1348/2014, lub przekazuje informacje nieprawdziwe lub niepełne;
41a)
wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 15 zasady opracowywania polityki energetycznej państwa rozporządzenia 1227/2011, nie tworzy lub nie utrzymuje skutecznych mechanizmów i procedur mających na celu identyfikację przypadków naruszenia art. 3 objaśnienie pojęć ustawowych lub art. 5 umowy w zakresie dostarczania paliw gazowych lub energii tego rozporządzenia w zakresie produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, które nie są instrumentami finansowymi;
42)
zawiera transakcje na hurtowym rynku energii bez wymaganego wpisu do rejestru uczestników rynku, o którym mowa w art. 9 rozporządzenie w sprawie warunków funkcjonowania systemu gazowego rozporządzenia 1227/2011, lub nie dokonuje aktualizacji danych podanych w formularzu rejestracyjnym, lub podaje w formularzu rejestracyjnym dane niepełne lub nieprawdziwe;
42a)
wbrew żądaniu Prezesa URE, nie przedstawia w wyznaczonym terminie informacji lub dokumentów, o których mowa w art. 24a ocena spełniania kryteriów przez wyznaczonego operatora rynku energii elektrycznej, lub przedstawia dokumenty lub informacje nieprawdziwe lub niepełne;
43)
utrudnia przeprowadzanie czynności w postępowaniu, o którym mowa w art. 23c czynności kontrolującego przed rozpoczęciem kontroli ust. 1 lub w art. 23p postępowanie wyjaśniające ust. 1;
44)
nie przekazuje w terminie informacji, o których mowa w art. 33 udzielenie koncesji ust. 1c;
45)
sprzedaje paliwa ciekłe z naruszeniem wymogów, o których mowa w art. 43a działalność gospodarcza między przedsiębiorstwami energetycznymi ust. 1 lub 4;
46)
świadczy usługi magazynowania lub przeładunku paliw ciekłych, przesyłania, lub dystrybucji paliw ciekłych z naruszeniem wymagań, o których mowa w art. 43a działalność gospodarcza między przedsiębiorstwami energetycznymi ust. 2;
47)
prowadzi działalność z naruszeniem art. 43a działalność gospodarcza między przedsiębiorstwami energetycznymi ust. 3;
48)
nie przekazuje w terminie informacji, lub przekazuje nieprawdziwe informacje, o których mowa w art. 43e obowiązki informacyjne przedsiębiorstwa energetycznego;
49)
nie realizuje obowiązku, o którym mowa w art. 37 treść koncesji ust. 2c lub 2d;
50)
nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązek stosowania formularza w sprawie opłaty koncesyjnej, o którym mowa w art. 34 opłata koncesyjna ust. 4, lub obowiązek, o którym mowa w art. 34 opłata koncesyjna ust. 5;
51)
nie przestrzega obowiązków wynikających z art. 4 obowiązek utrzymywania zdolności urządzeń, instalacji i sieci do realizacji zaopatrzenia w paliwa lub energię ust. 5, art. 7 umowa o przyłączenie do sieci ust. 1–4, art. 9 rozporządzenie w sprawie warunków funkcjonowania systemu gazowego ust. 1, 12 i 14, art. 10 zapasy paliw, art. 12 zadania ministra właściwego do spraw energii w zakresie polityki energetycznej , art. 36 termin udzielenia koncesji, art. 37 treść koncesji, art. 39 wniosek o przedłużenie ważności koncesji–41, art. 46 rozporządzenie w sprawie taryf dla paliw gazowych i rozliczeń w obrocie tymi paliwami ust. 2, art. 47 taryfy dla paliw gazowych i energii ust. 4, art. 48 uchylony ust. 1, 3 i 4, art. 50 odesłanie do przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, art. 52 efektywność energetyczna ust. 1 i 2, art. 53 zakaz wprowadzania do obrotu urządzeń niespełniających wymagań, art. 54 kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji, komisje kwalifikacyjne, art. 58 zmiana ustawy - Kodeks postępowania cywilnego ust. 3, art. 59 zmiana ustawy o cenach ust. 5, art. 60 zmiana ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, art. 62 zmiana ustawy - Prawo budżetowe, art. 75 ust. 3 oraz art. 80 ust. 1 i 4 rozporządzenia 2015/1222, w tym przekazuje informacje nieprawdziwe lub niepełne;
52)
utrudnia lub uniemożliwia przeprowadzenie kontroli, o których mowa w art. 23r kontrola lub postępowanie wyjaśniające w sprawie naruszenia warunków koncesji;
53)
nie wykonuje w terminie obowiązku zawiadomienia, o którym mowa w art. 37a zmiana w strukturze kapitału zakładowego spółek prowadzących działalność w zakresie wytwarzania lub obrotu paliwami ciekłymi ust. 1;
54)
nie przekazuje Prezesowi URE w terminie, w formie pisemnej informacji, o której mowa w art. 38 zabezpieczenie majątkowe złożone przez wnioskodawcę ubiegającego się o koncesję ust. 11.
1a.
Wpływy z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1, stanowią dochód budżetu państwa.
2.
Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza Prezes URE w drodze decyzji administracyjnej. Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych przekazuje Prezesowi URE informację o naruszeniach, o których mowa w ust. 1 pkt 1i, 1j, 12b, 12c i 48, niezwłocznie po stwierdzeniu ich wystąpienia.
2a.
(uchylony)
2b.
(uchylony)
2c.
(uchylony)
2d.
(uchylony)
2d1. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15a, nie może być niższa niż 30 zł za 1 kW mocy przyłączeniowej wskazanej we wniosku o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.
2e.
54 Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 18, nie może być niższa niż 1500 zł za każdy dzień zwłoki w wydaniu warunków przyłączenia do sieci.
2f.
Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 21, nie może być niższa niż 1% i wyższa niż 15% przychodu, o którym mowa w ust. 3.
2g. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadkach, o których mowa w ust. 1:
1)
pkt 30c, 30e i 30f, wynosi od 1000 zł do 5000 zł;
2)
pkt 6d i 6e, wynosi od 10 000 zł do 1 000 000 zł;
3)
pkt 30b, 30i–30p i 30u, wynosi od 10 000 zł do 500 000 zł.
4)
pkt 39–43 i 51, wynosi od 100 000 zł do 10 000 000 zł.
(Art. 56 przesłanki nałożenia kary pieniężnej ust. 2g w zakresie, w jakim przepis ten dotyczy 56 ust. 1 pkt 30b i 30j-30p, wchodzi w życie z dniem 01.07.2024 r.)
2h.
Wysokość kary w przypadkach określonych w ust. 1:
1)
pkt 1h wynosi od 15 000 zł do 50 000 zł;
2)
pkt 1i wynosi 10 000 zł;
3)
pkt 1j wynosi od 10 000 zł do 50 000 zł;
4)
pkt 12b wynosi 10 000 zł;
5)
pkt 12c wynosi od 10 000 zł do 50 000 zł;
6)
pkt 44 wynosi od 10 000 zł do 50 000 zł;
7)
pkt 45-47 wynosi od 50 000 zł do 250 000 zł;
8)
pkt 48 wynosi 10 000 zł oddzielnie dla każdego rodzaju i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych;
9)
pkt 49 i 52–54 wynosi od 10 000 zł do 50 000 zł;
10)
55 pkt 50 wynosi 1000 zł.
3. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa:
1)
w ust. 1 pkt 1, 1b–1e, 1g, 1k, 2, 3a–6c, 8–11, 12d–17b, 18a–20, 21a–27, 30a, 30d, 30g, 30h, 30r–30t, 31, 32, 32a, 35–38 nie może być niższa niż 10 000 zł i wyższa niż 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, a jeżeli kara pieniężna związana jest z działalnością prowadzoną na podstawie koncesji, wysokość kary nie może być niższa niż 10 000 zł i nie może być wyższa niż 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, wynikającego z działalności koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym;
2)
w ust. 1 pkt 7, 7a i 12 nie może być niższa niż 2000 zł i wyższa niż 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, a jeżeli kara pieniężna związana jest z działalnością prowadzoną na podstawie koncesji, wysokość kary nie może być niższa niż 2000 zł i nie może być wyższa niż 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, wynikającego z działalności koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.
(Art. 56 przesłanki nałożenia kary pieniężnej ust. 3 - w zakresie w jakim przepis ten dotyczy art. 56 przesłanki nałożenia kary pieniężnej ust. 1 pkt 30u - wchodzi w życie z dniem 01.07.2024 r.)
4.
Kara pieniężna jest płatna na konto Urzędu Regulacji Energetyki.
4a.
(uchylony)
5.
Niezależnie od kary pieniężnej określonej w ust. 1-4 Prezes URE może nałożyć karę pieniężną na kierownika przedsiębiorstwa energetycznego, z tym że kara ta może być wymierzona w kwocie nie większej niż 300% jego miesięcznego wynagrodzenia.
6.
Ustalając wysokość kary pieniężnej, Prezes URE uwzględnia stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia oraz dotychczasowe zachowanie podmiotu i jego możliwości finansowe.
6a.
Prezes URE może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli stopień szkodliwości czynu jest znikomy, a podmiot zaprzestał naruszania prawa lub zrealizował obowiązek.
6b.
Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Prezesa URE o wymierzeniu kary pieniężnej stała się prawomocna.
7.
Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1, podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
7a.
W sprawach dotyczących kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z wyłączeniem art. 68 przepis przejściowy § 1-3.
8.
Prezes URE niezwłocznie powiadamia Komisję Europejską o zmianach przepisów w zakresie kar pieniężnych i o działaniach podejmowanych w przypadku naruszeń przepisów rozporządzenia (WE) nr 714/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003, a także przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005.
Orzeczenia: 7
1.
W razie nielegalnego pobierania paliw lub energii, przedsiębiorstwo energetyczne może:
1)
pobierać od odbiorcy, a w przypadku, gdy pobór paliw lub energii nastąpił bez zawarcia umowy, może pobierać od osoby lub osób nielegalnie pobierających paliwa lub energię opłatę w wysokości określonej w taryfie, chyba że nielegalne pobieranie paliw lub energii wynikało z wyłącznej winy osoby trzeciej, za którą odbiorca nie ponosi odpowiedzialności albo
2)
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
2.
Należności z tytułu opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 1, stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu podlegają ściągnięciu w trybie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
Orzeczenia: 17
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...