• Prawo geodezyjne i kartog...
  23.07.2024

Prawo geodezyjne i kartograficzne

Stan prawny aktualny na dzień: 23.07.2024

Dz.U.2023.0.1752 t.j. - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Ustawa reguluje sprawy:
1)
krajowego systemu informacji o terenie;
2)
organizacji i zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej;
3)
wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych;
4)
ewidencji gruntów i budynków;
5)
zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach;
6)
gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
7)
rozgraniczania nieruchomości;
8)
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz koordynacji sytuowania tych sieci;
9)
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
10)
uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii;
11)
ewidencji miejscowości, ulic i adresów.
Orzeczenia: 26 Porównania: 1
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1)
pracach geodezyjnych – rozumie się przez to:
a) projektowanie i wykonywanie pomiarów: geodezyjnych, grawimetrycznych, magnetycznych oraz astronomicznych, w związku z:
– realizacją zadań określonych w ustawie,
– opracowaniem dokumentacji geodezyjnej dotyczącej nieruchomości na potrzeby postępowań administracyjnych lub sądowych oraz czynności cywilnoprawnych,
– wykonywaniem opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych na potrzeby budownictwa,
b) projektowanie i wykonywanie zobrazowań lotniczych oraz zobrazowań satelitarnych w związku z realizacją zadań określonych w ustawie lub na potrzeby pomiarów i opracowań, o których mowa w lit. a,
c) obliczanie lub przetwarzanie wyników pomiarów, opracowań i zobrazowań, o których mowa w lit. a i b,
d) tworzenie określonych w ustawie zbiorów danych, ortofotomapy oraz dokumentacji geodezyjnej na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych oraz czynności cywilnoprawnych związanych z nieruchomościami, a także wykonywanie opracowań geodezyjno-kartograficznych na potrzeby budownictwa;
2)
pracach kartograficznych – rozumie się przez to wykonywanie map topograficznych, map ogólnogeograficznych oraz kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych;
2a)
czynnościach geodezyjnych na potrzeby budownictwa – rozumie się przez to wykonywanie geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych podczas projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w szczególności związanych z opracowaniem mapy do celów projektowych, wytyczeniem obiektów budowlanych w terenie, geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą obiektów budowlanych, geodezyjną obsługą budowy i montażu obiektów budowlanych oraz pomiarami przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych, skutkujących sporządzeniem dokumentacji geodezyjnej;
3)
(uchylony)
4)
osnowach geodezyjnych – rozumie się przez to usystematyzowane zbiory jednoznacznie identyfikowalnych punktów, które zostały oznaczone w terenie znakami geodezyjnymi oraz których położenie wyznaczone zostało w państwowym systemie odniesień przestrzennych w sposób właściwy dla danego rodzaju osnowy i umożliwiający określenie dokładności tego wyznaczenia;
5)
znakach geodezyjnych - rozumie się przez to znaki z trwałego materiału, określające położenie punktów osnowy geodezyjnej;
6)
mapie topograficznej - rozumie się przez to opracowanie kartograficzne o treści przedstawiającej elementy środowiska geograficznego powierzchni Ziemi i ich przestrzenne związki;
7)
mapie zasadniczej – rozumie się przez to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające informacje o przestrzennym usytuowaniu: punktów osnowy geodezyjnej, działek ewidencyjnych, budynków, konturów użytków gruntowych, konturów klasyfikacyjnych, sieci uzbrojenia terenu, budowli i urządzeń budowlanych oraz innych obiektów topograficznych, a także wybrane informacje opisowe dotyczące tych obiektów;
7a)
mapie do celów projektowych – rozumie się przez to opracowanie kartograficzne, wykonane z wykorzystaniem wyników pomiarów geodezyjnych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierające elementy stanowiące treść mapy zasadniczej lub mapy, o której mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 2, a także informacje niezbędne do sporządzenia dokumentacji projektowej oraz, z uwzględnieniem art. 12c wyłączenie obowiązku zgłoszenia prac geodezyjnych i przekazania ich wyników ust. 1 pkt 1, klauzulę urzędową, o której mowa w art. 40 państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny ust. 3g pkt 3, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a zakończenie prac geodezyjnych ust. 1, w oparciu o które mapa do celów projektowych została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji;
7b)
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych – rozumie się przez to wykonanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych mających na celu zebranie aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu objętego zamierzeniem budowlanym i sporządzenie dokumentacji geodezyjnej zawierającej wyniki tych pomiarów, w tym mapę opatrzoną, z uwzględnieniem art. 12c wyłączenie obowiązku zgłoszenia prac geodezyjnych i przekazania ich wyników ust. 1 pkt 1, klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny ust. 3g pkt 3, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a zakończenie prac geodezyjnych ust. 1, w oparciu o które mapa ta została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji;
8)
ewidencji gruntów i budynków (katastrze nieruchomości) – rozumie się przez to system informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację oraz udostępnianie, w sposób jednolity dla kraju, informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych podmiotach władających lub gospodarujących tymi gruntami, budynkami lub lokalami;
8a)
operacie opisowo-kartograficznym – rozumie się przez to bazę danych ewidencyjnych, utworzoną z wykorzystaniem wyników prac geodezyjnych wykonanych w procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, oraz utworzone na podstawie danych tej bazy rejestry, kartoteki oraz mapę ewidencyjną;
8b)
lokalu – rozumie się przez to samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, w rozumieniu przepisów art. 2 samodzielny lokal mieszkalny ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048);
9)
terenach zamkniętych - rozumie się przez to tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych;
10)
państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym – rozumie się przez to zbiory danych prowadzone na podstawie ustawy przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, utworzone na podstawie tych zbiorów danych opracowania kartograficzne, rejestry, wykazy i zestawienia, dokumentację zawierającą wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych lub dokumenty utworzone w wyniku tych prac, a także zobrazowania lotnicze i satelitarne;
10a)
centralnym zasobie geodezyjnym i kartograficznym – rozumie się przez to centralną część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzoną przez Głównego Geodetę Kraju;
10b)
wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym – rozumie się przez to wojewódzką część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzoną przez marszałków województw przy pomocy geodetów województw;
10c)
powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym – rozumie się przez to powiatową część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzoną przez starostów i prezydentów miast na prawach powiatu przy pomocy geodetów powiatowych;
11)
sieci uzbrojenia terenu – rozumie się przez to wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych, a także podziemne budowle, które w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej nie są budynkami;
12)
gleboznawczej klasyfikacji gruntów - rozumie się przez to podział gleb na klasy bonitacyjne ze względu na ich jakość produkcyjną, ustaloną na podstawie cech genetycznych gleb;
13)
powszechnej taksacji nieruchomości - rozumie się przez to wycenę nieruchomości, realizowaną według odrębnych przepisów;
14)
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – rozumie się przez to system informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację i udostępnianie informacji o sieciach uzbrojenia terenu, w sposób jednolity dla obszaru całego kraju;
14a)
(uchylony)
14b)
(uchylony)
15)
(uchylony)
16)
harmonizacji zbiorów danych - rozumie się przez to działania o charakterze prawnym, technicznym i organizacyjnym, mające na celu doprowadzenie do wzajemnej spójności tych zbiorów oraz ich przystosowanie do wspólnego i łącznego wykorzystywania.
Orzeczenia: 441 Porównania: 1
1.
Podstawę do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych stanowią osnowy geodezyjne opracowane w państwowym systemie odniesień przestrzennych.
2.
Osnowy geodezyjne zakłada się i aktualizuje dla obszaru całego kraju.
3.
Projekty osnów geodezyjnych są zatwierdzane przez:
1)
Głównego Geodetę Kraju w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej - w zakresie osnów podstawowych;
2)
starostów - w zakresie osnów szczegółowych.
4.
Przepisy ust. 1, 2 i ust. 3 pkt 1 stosuje się odpowiednio do osnów grawimetrycznych i magnetycznych.
5.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, państwowy system odniesień przestrzennych obowiązujący na terenie całego kraju, uwzględniając jego parametry techniczne oraz warunki stosowania.
Orzeczenia: 6 Porównania: 1
1.
(uchylony)
1a.
Dla obszaru całego kraju zakłada się i prowadzi w systemie teleinformatycznym bazy danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące:
1)
państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
2)
ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości);
3)
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
4)
państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju;
5)
państwowego rejestru nazw geograficznych;
6)
ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
7)
rejestru cen nieruchomości;
8)
obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000-1:100 000, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu;
9)
obiektów ogólnogeograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:250 000 i mniejszych, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu;
10)
szczegółowych osnów geodezyjnych;
11)
zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu;
12)
obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000.
1aa.
Bazy danych, o których mowa w ust. 1a pkt 2, 3, 6, 7, 10 i 12, są zakładane i prowadzone dla obszaru kraju z wyjątkiem morza terytorialnego, o którym mowa w art. 2 obszary morskie RP ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 960).
1b.
(uchylony)
1ba.
(uchylony)
1c.
Dla zbiorów danych objętych bazami danych, o których mowa w ust. 1a , oraz dla związanych z nimi usług tworzy się metadane opisujące te zbiory i usługi zgodnie z art. 5 metadane ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 214).
1d.
Bazy danych, o których mowa w ust. 1a, aktualizuje się i prowadzi w sposób zapewniający interoperacyjność zawartych w nich zbiorów danych i związanych z nimi usług, w rozumieniu ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.
1e.
Standardowymi opracowaniami kartograficznymi, tworzonymi na podstawie odpowiednich zbiorów danych zawartych w bazach danych, o których mowa w ust. 1a, są:
1)
mapy ewidencyjne w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000;
2)
mapy zasadnicze w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000;
3)
mapy topograficzne w skalach: 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000;
4)
mapy ogólnogeograficzne w skalach: 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000.
2.
Dla terenów zamkniętych, zamiast mapy zasadniczej, sporządza się odrębne mapy zawierające w swojej treści również sieć podziemnego uzbrojenia terenu. Sporządzanie i aktualizowanie tych map oraz ustalanie granic terenów zamkniętych należy do właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych.
2a.
Tereny zamknięte są ustalane przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych w drodze decyzji. W decyzji tej określane są również granice terenu zamkniętego. Dokumentacja geodezyjna określająca przebieg granic i powierzchnię terenu zamkniętego przekazywana jest przez organy wydające decyzje o zamknięciu terenu właściwym terytorialnie starostom w trybie art. 22 zgłaszanie staroście zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
2b.
Właściwi ministrowie i kierownicy urzędów centralnych zawiadamiają Głównego Geodetę Kraju o ustaleniu terenu zamkniętego oraz podają klauzulę tajności informacji dotyczących obiektów znajdujących się na tym terenie.
2c.
Jeżeli teren utracił charakter terenu zamkniętego, zarządzający nim obowiązany jest przekazać właściwemu staroście dokumentację geodezyjną i kartograficzną oraz sporządzone mapy w celu włączenia ich do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2d.
Nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych sprawuje właściwy minister lub kierownik urzędu centralnego.
3.
Koszty zakładania osnów geodezyjnych, sporządzania mapy zasadniczej, ewidencji gruntów i budynków oraz map topograficznych pokrywa się z budżetu państwa oraz ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. W kosztach tych, celem realizacji zadań własnych, mogą uczestniczyć jednostki samorządu terytorialnego lub inni inwestorzy.
Orzeczenia: 30 Porównania: 1
1.
Zbiory danych gromadzone w bazach danych, o których mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a, stanowią podstawę krajowego systemu informacji o terenie, będącego częścią składową infrastruktury informacji przestrzennej, o której mowa w art. 3 katalog pojęć ustawowych pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.
2.
Organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej mogą, w drodze porozumień, tworzyć i utrzymywać wspólne elementy infrastruktury technicznej przeznaczonej do przechowywania i udostępniania zbiorów danych, o których mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a, mając na względzie minimalizację kosztów budowy i utrzymania tej infrastruktury oraz optymalizację dostępności do danych, ich bezpieczeństwa i jakości.
3.
Organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej współdziałają przy tworzeniu i utrzymywaniu krajowego systemu informacji o terenie.
Orzeczenia: 3 Porównania: 1
1.
W związku z przetwarzaniem przez Głównego Geodetę Kraju, marszałków województw, starostów albo prezydentów miast na prawach powiatu, wojewodów, organów i podmiotów tworzących i utrzymujących zintegrowany system informacji o nieruchomościach oraz wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego danych osobowych uzyskanych odpowiednio przy:
1)
prowadzeniu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
2)
przechowywaniu kopii zabezpieczających baz danych, o którym mowa w art. 7b zadania wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego ust. 1 pkt 4,
3)
koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
4)
tworzeniu i utrzymywaniu zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach,
5)
prowadzeniu postępowań kontrolnych, o których mowa w art. 9 kontrola działalności organów administracji geodezyjnej i kartograficznej,
6)
wydawaniu dzienników praktyki zawodowej, o których mowa w art. 44b praktyka zawodowa ust. 5, oraz prowadzeniu rejestrów wydanych dzienników praktyki zawodowej,
7)
nadawaniu uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz prowadzeniu centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii,
8)
prowadzeniu postępowań dyscyplinarnych
− prawo, o którym mowa w art. 15 prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), w zakresie wystąpień zawierających dane osobowe osób trzecich, które nie skutkują wszczęciem postępowania administracyjnego, przysługuje w zakresie, w jakim nie ma wpływu na ochronę praw i wolności osób, od których dane pozyskano.
2.
Podmioty, o których mowa w ust. 1, informują o ograniczeniu, o którym mowa w ust. 1, przy pierwszej czynności skierowanej do osoby, której dane są przetwarzane.
3.
W przypadku gdy okres przechowywania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, nie wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) albo przepisów odrębnych, podmioty, o których mowa w ust. 1, przechowują dane przez okres ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 postępowanie z dokumentacją archiwalną ust. 2 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4.
Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazaniu polegającym co najmniej na:
1)
dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych;
2)
pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 prawo do ograniczenia przetwarzania danych ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nie wpływa na realizację zadań wskazanych w art. 5a prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych ust. 1 pkt 1–5, 7 i 8.

Rozdział 2. Służba Geodezyjna i Kartograficzna

1.
Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach geodezji i kartografii jest Główny Geodeta Kraju.
2.
Nadzór nad Głównym Geodetą Kraju sprawuje minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
3.
Główny Geodeta Kraju wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
4.
Organizację Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii określa statut nadany przez Prezesa Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia.
5.
Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii określa Główny Geodeta Kraju w regulaminie organizacyjnym.
6.
(uchylony)
Orzeczenia: 40 Porównania: 1
1.
Służbę Geodezyjną i Kartograficzną stanowią:
1)
organy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego:
a) Główny Geodeta Kraju,
b) wojewoda wykonujący zadania przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego jako kierownika inspekcji geodezyjnej i kartograficznej, wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie;
2)
organy administracji geodezyjnej i kartograficznej:
a) marszałek województwa wykonujący zadania przy pomocy geodety województwa wchodzącego w skład urzędu marszałkowskiego,
b) starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego.
2.
Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego wykonuje w imieniu wojewody zadania i kompetencje Służby Geodezyjnej i Kartograficznej określone w ustawie i przepisach odrębnych.
2a.
Wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego powołuje i odwołuje wojewoda, za zgodą Głównego Geodety Kraju.
3.
Zadania organów określonych w ust. 1 pkt 2 wykonywane są jako zadania z zakresu administracji rządowej.
3a.
Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny może upoważnić pracowników obsługujących ten organ do załatwiania spraw, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, w jego imieniu w ustalonym zakresie, przy czym udzielenie upoważnienia przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej następuje na wniosek odpowiednio geodety województwa albo geodety powiatowego, wskazujący zakres upoważnienia i osobę, której ma zostać udzielone.
4.
Starosta na wniosek gminy powierza wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), w drodze porozumienia, prowadzenie spraw należących do zakresu jego zadań i kompetencji, w tym wydawanie decyzji administracyjnych, po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 6.
5.
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi sprawy powierzone na podstawie ust. 4 przy pomocy geodety gminnego wchodzącego w skład urzędu gminy.
6.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki organizacyjne, kadrowe i techniczne, jakie powinny zostać spełnione przez gminy wnioskujące o przejęcie określonych w ustawie zadań i kompetencji, mając na uwadze konieczność zapewnienia przez gminę prawidłowego poziomu merytorycznego i technicznego wykonywania pełnego zakresu zadań.
Porównania: 1
1.
Głównego Geodetę Kraju powołuje, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Prezes Rady Ministrów odwołuje Głównego Geodetę Kraju.
2.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, na wniosek Głównego Geodety Kraju, powołuje jego zastępców, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa odwołuje, na wniosek Głównego Geodety Kraju, jego zastępców.
3.
Stanowisko Głównego Geodety Kraju może zajmować osoba, która:
1)
posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
2)
jest obywatelem polskim;
3)
korzysta z pełni praw publicznych;
4)
nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5)
posiada kompetencje kierownicze;
6)
posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
7)
posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Głównego Geodety Kraju.
4.
Informację o naborze na stanowisko ogłasza się przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać:
1)
nazwę i adres urzędu;
2)
określenie stanowiska;
3)
wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa;
4)
zakres zadań wykonywanych na stanowisku;
5)
wskazanie wymaganych dokumentów;
6)
termin i miejsce składania dokumentów;
7)
informację o metodach i technikach naboru.
5.
Termin, o którym mowa w ust. 4 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
6.
Nabór na stanowisko Głównego Geodety Kraju przeprowadza zespół, powołany przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.
7.
Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 6, może być dokonana na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.
8.
Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 7, mają obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.
9.
W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
10.
Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający:
1)
nazwę i adres urzędu;
2)
określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów;
3)
imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;
4)
informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;
5)
uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata;
6)
skład zespołu.
11.
Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera:
1)
nazwę i adres urzędu;
2)
określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór;
3)
imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informację o niewyłonieniu kandydata.
12.
Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne.
13.
Zespół przeprowadzający nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 2, powołuje Główny Geodeta Kraju.
14.
Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio ust. 3-12.
Porównania: 1
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni, uwzględniając konieczność posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych do zakresu wykonywanych zadań.
Porównania: 1
1.
Do zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej należy w szczególności:
1)
realizacja polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii;
2)
organizowanie i finansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym:
a) rejestracji stanów prawnych i faktycznych nieruchomości (kataster),
b) pomiarów geodezyjnych i opracowań kartograficznych,
c) fotogrametrycznych zdjęć powierzchni kraju i opracowań fotogrametrycznych,
d) wydawania urzędowych map i atlasów terytorium Polski,
e) prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie;
3)
prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym jego tworzenie, ewidencjonowanie i utrzymywanie oraz aktualizacja i udostępnianie danych;
4)
kontrolowanie urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii;
5)
(uchylony)
6)
prowadzenie państwowego rejestru granic oraz powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju;
7)
sporządzanie map topograficznych i tematycznych kraju oraz mapy zasadniczej;
8)
nadawanie, do czasu utworzenia odpowiednich samorządów zawodowych, uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, prowadzenie rejestru osób uprawnionych oraz współpraca z tymi samorządami zawodowymi;
9)
współpraca z wyspecjalizowanymi w dziedzinie geodezji i kartografii organizacjami krajowymi, międzynarodowymi i regionalnymi oraz organami i urzędami innych krajów;
10)
inicjowanie prac naukowych i badawczo-rozwojowych w zakresie standardów organizacyjno-technicznych oraz zastosowania metod informatycznych, fotogrametrycznych i satelitarnych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz w krajowym systemie informacji o terenie;
11)
prowadzenie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych w działalności geodezyjnej i kartograficznej;
12)
przygotowanie organizacyjno-techniczne i wdrożenie katastru.
2.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych, uwzględniając przy tym potrzeby ochrony informacji niejawnych w działalności geodezyjnej i kartograficznej.
Orzeczenia: 164 Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Główny Geodeta Kraju wykonuje zadania określone w ustawie, a w szczególności:
1)
nadzoruje realizację polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii;
2)
pełni funkcję organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, a także nadzoruje i kontroluje ich działania;
3)
prowadzi centralny zasób geodezyjny i kartograficzny oraz dysponuje środkami Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;
4)
zakłada podstawowe osnowy geodezyjne, grawimetryczne i magnetyczne i prowadzi w oparciu o bazę danych, o której mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a pkt 1, państwowy rejestr podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
5)
inicjuje i koordynuje działania w zakresie tworzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz tworzy i utrzymuje, we współpracy z innymi organami administracji publicznej, infrastrukturę techniczną tego systemu;
6)
zakłada i prowadzi, we współpracy z właściwymi organami administracji publicznej, bazę danych, o której mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a pkt 4, oraz prowadzi na podstawie tej bazy, państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, zintegrowany z ewidencją gruntów i budynków oraz ewidencją miejscowości, ulic i adresów, umożliwiający gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie danych dotyczących:
a) granic państwa,
b) granic jednostek podziałów terytorialnych kraju, w tym w szczególności:
– zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa,
– podziału kraju na potrzeby ewidencji gruntów i budynków,
– podziału kraju na potrzeby statystyki publicznej,
– podziału kraju ze względu na właściwość miejscową sądów,
– podziału kraju ze względu na właściwość miejscową organów i jednostek organizacyjnych administracji specjalnej, w szczególności: archiwów państwowych, urzędów skarbowych, izb administracji skarbowej, nadleśnictw, regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, zarządów zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, urzędów morskich,
c) granic pasa nadbrzeżnego, granic portów i przystani morskich, morskiej linii brzegowej, linii podstawowej i granicy morza terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej,
d) pola powierzchni jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, pola powierzchni obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz pola powierzchni jednostek podziału kraju na potrzeby ewidencji gruntów i budynków,
e) adresów i ich lokalizacji przestrzennej;
7)
(uchylony)
8)
współpracuje z wyspecjalizowanymi w dziedzinie geodezji i kartografii organizacjami międzynarodowymi, regionalnymi oraz organami i urzędami innych krajów;
9)
inicjuje prace naukowe i badawczo-rozwojowe w zakresie standardów organizacyjno-technicznych oraz zastosowania metod informatycznych, fotogrametrycznych i satelitarnych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz w krajowym systemie informacji o terenie;
10)
nadaje uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, prowadzi rejestr osób uprawnionych oraz współpracuje z samorządami i organizacjami zawodowymi geodetów i kartografów;
11)
prowadzi sprawy związane z ochroną informacji niejawnych w działalności geodezyjnej i kartograficznej;
12)
(uchylony)
13)
koordynuje działania organów administracji publicznej oraz innych podmiotów realizujących zadania publiczne dotyczące baz danych, o których mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a, oraz standardowych opracowań kartograficznych, o których mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1e, a także współdziała, na podstawie odrębnych porozumień, w zakresie merytorycznym i finansowym w ich realizacji;
14)
tworzy, prowadzi i udostępnia:
a) bazę danych, o której mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a pkt 9,
b) zintegrowane kopie baz danych, o których mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a pkt 8,
c) bazę zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu, o której mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a pkt 11,
d) standardowe opracowania kartograficzne w skalach: 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000,
e) kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne;
15)
prowadzi sprawy związane ze standaryzacją polskojęzycznego nazewnictwa obiektów geograficznych położonych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz bazę danych państwowego rejestru nazw geograficznych, o której mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a pkt 5, zawierającą aktualne i historyczne informacje dotyczące:
a) nazw miejscowości i ich części oraz obiektów fizjograficznych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1443),
b) polskojęzycznego brzmienia nazw obiektów geograficznych położonych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
16)
(uchylony)
16a)
zakłada i prowadzi dla obszaru kraju bazę danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, o której mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a pkt 3, zwaną dalej „krajową bazą GESUT”;
17)
opracowuje i przedkłada Radzie Ministrów, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, projekty rządowych programów realizacji zadań z dziedziny geodezji i kartografii, a w szczególności w zakresie: modernizacji ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości), tworzenia baz danych obiektów topograficznych i ogólnogeograficznych wraz z numerycznymi modelami rzeźby terenu, opracowań tematycznych i specjalnych, zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu;
18)
tworzy system i program szkoleń w dziedzinie geodezji i kartografii oraz współdziała z ośrodkami naukowymi, badawczo-rozwojowymi i organizacjami zawodowymi w realizacji tych szkoleń;
19)
utrzymuje i rozbudowuje infrastrukturę i systemy teleinformatyczne umożliwiające dostęp do danych przestrzennych centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz usług związanych z tymi danymi.
2.
Główny Geodeta Kraju oraz Minister Obrony Narodowej współdziałają przy realizacji zadań w zakresie geodezji i kartografii mających znaczenie dla obronności państwa, w tym przy tworzeniu standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:500 000 oraz 1:1 000 000.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego działający w imieniu wojewody wykonuje zadania niezastrzeżone na rzecz organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, a w szczególności:
1)
kontroluje przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy, a w szczególności:
a) zgodność wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami ustawy,
b) posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii;
2)
kontroluje działania administracji geodezyjnej i kartograficznej;
3)
współdziała z Głównym Geodetą Kraju oraz organami kontroli państwowej w zakresie właściwości nadzoru geodezyjnego i kartograficznego;
4)
przechowuje kopie zabezpieczające baz danych, w szczególności bazy danych ewidencji gruntów i budynków;
5)
(uchylony)
6)
na wniosek starosty wyraża opinię o przygotowaniu gminy do przejęcia zadań w trybie art. 6a organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Kraju ust. 4.
2.
W rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego jest organem:
1)
pierwszej instancji w sprawach określonych w ustawie;
2)
wyższego stopnia w stosunku do organów administracji geodezyjnej i kartograficznej.
Porównania: 1
1.
Do zadań marszałka województwa należy w szczególności:
1)
prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
2)
wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa;
3)
tworzenie, w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju, oraz prowadzenie i udostępnianie bazy danych, o której mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a pkt 8, oraz standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000, o których mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1e pkt 3;
4)
analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych;
5)
monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji;
6)
współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, w tym prowadzeniu bazy danych, o której mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a pkt 4, w części dotyczącej obszaru województwa.
2.
Wykonywanie kartograficznych opracowań tematycznych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9a rozporządzenie w sprawie opracowań tematycznych i specjalnych, następuje w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju.
3.
Marszałek województwa może zawierać z Głównym Geodetą Kraju porozumienia dotyczące merytorycznego i finansowego współdziałania przy opracowaniu dla określonego obszaru województwa map topograficznych w skali 1:25 000 lub 1:50 000.
4.
Marszałek województwa informuje Głównego Geodetę Kraju, w terminie do 30 listopada każdego roku, o zaplanowanych na kolejny rok działaniach w zakresie:
1)
aktualizacji bazy danych, o której mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a pkt 8;
2)
tworzenia standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000, o których mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1e pkt 3.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Do zadań starosty należy w szczególności:
1)
prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
a) prowadzenie dla obszaru powiatu:
– ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a pkt 2,
– geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a pkt 3, zwanej dalej „powiatową bazą GESUT”,
– gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie dla obszaru powiatu baz danych, o których mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a pkt 7, 10 i 12,
c) tworzenie i udostępnianie dla obszaru powiatu standardowych opracowań kartograficznych, co najmniej w jednej ze skal, o których mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1e pkt 1 i 2;
2)
koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
3)
zakładanie osnów szczegółowych;
4)
(uchylony)
5)
przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
6)
ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
7)
(uchylony)
Porównania: 1 Przypisy: 1
Służba Geodezyjna i Kartograficzna współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.
Porównania: 1
1.
Przy Głównym Geodecie Kraju działają:
1)
Państwowa Rada Geodezyjna i Kartograficzna jako organ doradczy i opiniodawczy;
2)
Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Główny Geodeta Kraju określa skład osobowy Rady i Komisji, o których mowa w ust. 1 i 3.
3.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, tryb i zakres działania Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej i Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasady wynagradzania ich członków, mając na uwadze konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu przedstawianych Głównemu Geodecie Kraju opracowań i opinii.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
1.
Główny Geodeta Kraju kontroluje działalność wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.
2.
Wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego przeprowadzają kontrolę działalności organów administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz wykonujących prace geodezyjne przedsiębiorców, a także państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „jednostkami organizacyjnymi”.
3.
Kontrole, o których mowa w ust. 1 i 2, przeprowadza się w zakresie legalności i rzetelności, a w odniesieniu do organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej również w zakresie celowości.
4.
Główny Geodeta Kraju w ramach kontroli działalności wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego może objąć kontrolą działalność organów administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz przedsiębiorców i jednostek organizacyjnych.
5.
Do kontroli działalności organów administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz jednostek organizacyjnych stosuje się przepisy art 11–57 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224).
6.
Okresowy plan kontroli, o którym mowa w art. 12 okresowy plan kontroli i kontrola nieprzewidziana ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, opracowany przez wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, przed jego zatwierdzeniem przez wojewodę, podlega uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju.
7.
Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221, 641 i 803).
8.
Kontrola działalności przedsiębiorcy oraz jednostki organizacyjnej, w zakresie wykonywania prac geodezyjnych, może dotyczyć:
1)
zgłaszania prac geodezyjnych;
2)
przekazywania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników prac geodezyjnych;
3)
przestrzegania przepisów dotyczących wykonywania samodzielnych funkcji w zakresie geodezji i kartografii;
4)
rzetelności wykonywania prac geodezyjnych.
9.
Z wyników kontroli, o której mowa w ust. 7, osoby kontrolujące sporządzają i podpisują protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
10.
W protokole kontroli zamieszcza się w szczególności:
1)
nazwę organu przeprowadzającego kontrolę;
2)
nazwę i siedzibę przedsiębiorcy;
3)
datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
4)
przedmiot, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą;
5)
imiona i nazwiska osób kontrolujących oraz datę i numer upoważnienia do przeprowadzenia kontroli;
6)
opis stanu faktycznego ze wskazaniem dokumentacji wykorzystanej podczas kontroli;
7)
ustalone nieprawidłowości – jeżeli zostały stwierdzone;
8)
wnioski z kontroli;
9)
spis załączników do protokołu;
10)
datę i miejscowość podpisania protokołu;
11)
pouczenie przedsiębiorcy o prawie do złożenia zastrzeżeń do protokołu;
12)
informację o wynikach rozpatrzenia przez organ przeprowadzający kontrolę złożonych przez przedsiębiorcę zastrzeżeń do protokołu – jeżeli zostały złożone;
13)
wzmiankę o odmowie podpisania protokołu przez przedsiębiorcę – jeżeli została stwierdzona.
11.
Przedsiębiorca przed podpisaniem protokołu kontroli może zgłosić do organu przeprowadzającego kontrolę pisemne zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
12.
W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli organ przeprowadzający kontrolę rozpatruje je w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
13.
W razie uwzględnienia zastrzeżeń do protokołu kontroli osoby kontrolujące korygują protokół i ponownie doręczają go przedsiębiorcy.
14.
Przedsiębiorca podpisuje skorygowany protokół kontroli w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. Niepodpisanie skorygowanego protokołu we wskazanym terminie oznacza odmowę jego podpisania.
Orzeczenia: 5 Porównania: 1
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych, których wykonywanie i udostępnianie należy do obowiązków Głównego Geodety Kraju oraz organizację i tryb współdziałania z Głównym Geodetą Kraju innych organów administracji publicznej przy realizacji tych zadań, mając na względzie potrzeby państwa i obywateli, a także odpowiednie wykorzystanie informacji zgromadzonych przez organy administracji publicznej.
Porównania: 1
1.
Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami i kierownikami urzędów centralnych określi, w drodze rozporządzenia, tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, na których nadzoruje prace geodezyjne i kartograficzne.
1a.
Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, określi, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb sprawowania nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych, a w szczególności określi rodzaje prac, nad którymi sprawowany jest nadzór, uwzględniając potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz ochrony informacji niejawnych.
2.
Materiały geodezyjne lub kartograficzne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 zadania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej ust. 2, mogą wykonywać wyłącznie podmioty posiadające odpowiednią zdolność do ochrony informacji niejawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 756 i 1030).
3.
Na wniosek podmiotu, który planuje wykonywać dla określonego obszaru zobrazowania lotnicze, Główny Geodeta Kraju w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku udziela informacji, czy w granicach tego obszaru znajdują się tereny zamknięte, zawierające obiekty, o których informacje objęte są klauzulą tajności.
4.
Podmiotowi, który posiada odpowiednią zdolność do ochrony informacji niejawnych, Główny Geodeta Kraju udziela ponadto na jego wniosek informacji o granicach terenów zamkniętych oraz przekazuje wytyczne dotyczące zasad przetwarzania zobrazowań lotniczych zawierających informacje niejawne do postaci jawnej.
5.
(uchylony)
6.
Do jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, wykonujących prace geodezyjne lub prace kartograficzne, oraz innych wykonawców działających na zlecenie tych jednostek nie stosuje się przepisów art. 6 Główny Geodeta Kraju, art. 7 zadania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej ust. 1, art. 9 kontrola działalności organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, art 12–12b, art. 12c wyłączenie obowiązku zgłoszenia prac geodezyjnych i przekazania ich wyników ust. 1, art. 12d rozporządzenie w sprawie wzorów zgłoszeń, zawiadomienia i protokołu weryfikacji, art. 19 delegacja ustawowa ust. 2, art 42–46w, art. 49 przepisy przejściowe i art. 50 przepisy przejściowe ust. 2.
Orzeczenia: 6 Porównania: 1

Rozdział 3. Prace geodezyjne i kartograficzne

1.
Wykonawcą prac geodezyjnych lub prac kartograficznych może być przedsiębiorca, jednostka organizacyjna, a także osoba legitymująca się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii w przypadku wykonywania przez tę osobę funkcji biegłego sądowego lub mierniczego górniczego.
2.
Wykonawca prac geodezyjnych podlegających obowiązkowi zgłoszenia organowi Służby Geodezyjnej i Kartograficznej ustanawia legitymującego się odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi kierownika prac geodezyjnych.
3.
W przypadku gdy wykonawcą prac geodezyjnych jest osoba wykonująca funkcję biegłego sądowego lub mierniczego górniczego, uznaje się ją za pełniącą funkcję kierownika prac geodezyjnych.
Orzeczenia: 15 Porównania: 1
1.
Wykonawca prac geodezyjnych zgłasza prace geodezyjne lub prace kartograficzne przed ich rozpoczęciem:
1)
Głównemu Geodecie Kraju, jeżeli celem tych prac jest:
a) (uchylona)
b) wykonanie zobrazowań lotniczych, numerycznego modelu terenu lub ortofotomapy, z wyjątkiem tych prac wykonywanych na zamówienie Głównego Geodety Kraju;
c) (uchylona)
2)
(uchylony)
3)
właściwym miejscowo starostom, jeżeli celem tych prac jest:
a) (uchylona)
b) wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych lub ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych,
c) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych,
d) (uchylona)
e) (uchylona)
f) sporządzenie mapy z projektem podziału nieruchomości,
g) sporządzenie projektu scalenia i podziału nieruchomości,
h) sporządzenie innej niż wymienione w lit. f oraz g mapy do celów prawnych,
i) sporządzenie mapy do celów projektowych,
j) sporządzenie projektu scalenia lub wymiany gruntów,
k) sporządzenie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby rozgraniczenia nieruchomości,
l) wykonanie innych niż wymienione w lit. b, c oraz f–k czynności lub dokumentacji geodezyjnej w postaci map, rejestrów lub wykazów, których wykonanie może skutkować zmianą w bazach danych, o których mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a pkt 2, 3, 10 lub 12, z wyjątkiem prac wykonywanych na zamówienie organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.
1a.
Zgłoszenie prac geodezyjnych, zwane dalej „zgłoszeniem prac”, może nastąpić po ich rozpoczęciu, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tych prac.
2.
Zgłoszenie prac zawiera:
1)
dane identyfikujące:
a) wykonawcę zgłaszanych prac geodezyjnych,
b) kierownika zgłaszanych prac geodezyjnych, w tym numer jego uprawnień zawodowych;
2)
cel zgłaszanych prac geodezyjnych;
3)
dane określające obszar objęty zgłaszanymi pracami geodezyjnymi;
3a)
termin rozpoczęcia zgłaszanych prac geodezyjnych;
4)
przewidywany termin przekazania do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a zakończenie prac geodezyjnych ust. 1, nie dłuższy niż rok od dnia rozpoczęcia zgłaszanych prac geodezyjnych.
5)
(uchylony)
2a.
W przypadku prac, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. j, przewidywany termin przekazania do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a zakończenie prac geodezyjnych ust. 1, może być dłuższy niż rok od dnia rozpoczęcia tych prac.
2b.
Zgłoszenie prac obejmuje prace:
1)
wykonywane na obszarze jednego powiatu;
2)
służące realizacji jednego celu, z uwzględnieniem ust. 2c pkt 4.
2c.
W trakcie wykonywania prac geodezyjnych dopuszcza się uzupełnianie zgłoszenia prac przez:
1)
zwiększenie obszaru objętego tym zgłoszeniem o obszar bezpośrednio do niego przyległy;
2)
wydłużenie przewidywanego terminu przekazania do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a zakończenie prac geodezyjnych ust. 1;
3)
zmianę kierownika zgłoszonych prac geodezyjnych;
4)
zgłoszenie wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, o ile prace te są niezbędne do realizacji celu zgłoszonych prac geodezyjnych.
2d.
Wydłużenie, o którym mowa w ust. 2c pkt 2, nie może być dłuższe niż rok, licząc od dnia dokonania przez wykonawcę prac geodezyjnych uzupełnienia zgłoszenia tych prac. Za dzień dokonania uzupełnienia zgłoszenia prac rozumie się dzień złożenia do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej uzupełnienia zgłoszenia prac przez wykonawcę prac geodezyjnych lub dzień nadania uzupełnienia zgłoszenia prac w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.
2e.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej może, na wniosek wykonawcy prac geodezyjnych, przywrócić termin na uzupełnienie zgłoszenia prac mającego na celu wydłużenie przewidywanego terminu przekazania do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a zakończenie prac geodezyjnych ust. 1. Przepisy art. 58 przywrócenie terminu i art. 59 właściwość organu w sprawie przywrócenia terminu Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się.
3.
Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie prac, udostępnia kopie zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zwanych dalej „materiałami zasobu”, dotyczących danego zgłoszenia prac niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania opłaty, o której mowa w art. 40a udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ust. 1.
4.
Termin określony w ust. 3 ma zastosowanie również do udostępnienia materiałów zasobu w związku z uzupełnieniem zgłoszenia prac. W przypadku braku konieczności uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 40a udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ust. 1, termin określony w ust. 3 jest liczony od dnia otrzymania przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej uzupełnienia zgłoszenia prac.
5.
Z inicjatywy wykonawcy prac geodezyjnych, na etapie zgłoszenia prac lub jego uzupełnienia, organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej i wykonawca mogą uzgodnić zakres materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania tych prac lub inny niż określony w ust. 3 termin udostępnienia tych materiałów.
6.
Na pisemne wystąpienie wykonawcy prac geodezyjnych złożone w trakcie wykonywania zgłoszonych prac organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej udostępnia wskazane w tym wystąpieniu dodatkowe materiały zasobu niezbędne lub przydatne do wykonania tych prac. Udostępnianie dodatkowych materiałów zasobu następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wystąpienia.
7.
Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie prac, przekazuje wykonawcy zgłoszonych prac geodezyjnych, razem z udostępnianymi materiałami zasobu, informację o innych zgłoszonych pracach geodezyjnych wykonywanych na obszarze objętym tym zgłoszeniem.
8.
Materiały zasobu udostępnione w związku ze zgłoszeniem prac lub jego uzupełnieniem mogą być wykorzystywane wyłącznie do wykonywania prac geodezyjnych objętych tym zgłoszeniem lub jego uzupełnieniem.
9.
Przepisów ust. 1a i 2b, ust. 2c pkt 4 oraz ust. 2d, 3, 4 i 7 nie stosuje się do zgłoszeń prac, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b.
Orzeczenia: 34 Porównania: 1
1.
Wykonawca prac geodezyjnych po wykonaniu zgłoszonych prac jest obowiązany złożyć do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego zostały zgłoszone prace geodezyjne, zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac, dołączając wyniki prac geodezyjnych w postaci:
1)
zbiorów nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego baz danych, o których mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a pkt 2, 3 i 10–12;
2)
dokumentów wymaganych przepisami wydanymi na podstawie art. 19 delegacja ustawowa ust. 1 pkt 11 lub ich uwierzytelnionych kopii.
1a.
Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej i wykonawca prac geodezyjnych mogą, na etapie zgłoszenia prac lub jego uzupełnienia, uzgodnić harmonogram i zakres częściowego przekazywania wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.
1b.
Niezłożenie zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych i nieprzekazanie tych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych przed upływem przewidywanego terminu ich przekazania do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej jest równoznaczne z zaniechaniem wykonywania tych prac. W przypadku gdy wykonawca prac geodezyjnych pisemnie zawiadomi organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej o zaniechaniu ich wykonania, przepisu ust. 1 nie stosuje się.
1c.
Ponowne podjęcie zaniechanych prac geodezyjnych wymaga dokonania nowego zgłoszenia prac.
2.
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje właściwemu organowi Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wyniki wykonanych na zamówienie podmiotów publicznych, o których mowa w art. 2 stosowanie przepisów ustawy ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57, 1123 i 1234), lub wykonanych na zamówienie podmiotu, któremu podmiot publiczny powierzył lub zlecił realizację zadania publicznego, i sfinansowanych ze środków publicznych następujących prac geodezyjnych:
1)
zobrazowań lotniczych;
2)
ortofotomapy wraz z wykorzystanymi do jej opracowania zbiorami danych geodezyjnych i fotogrametrycznych;
3)
numerycznego modelu terenu wraz z wykorzystanymi do opracowania tego modelu zbiorami danych geodezyjnych i fotogrametrycznych.
1.
Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych, weryfikuje je pod względem:
1)
zgodności z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi:
a) wykonywania pomiarów, o których mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 1 lit. a, oraz opracowywania wyników tych pomiarów,
b) kompletności przekazywanych wyników;
2)
spójności przekazywanych zbiorów danych, o których mowa w art. 12a zakończenie prac geodezyjnych ust. 1 pkt 1, z prowadzonymi przez ten organ bazami danych.
1a.
Weryfikacja jest dokonywana niezwłocznie, a w przypadku prac, o których mowa w art. 12 zgłoszenie prac geodezyjnych ust. 1 pkt 3, dla obszaru objętego zgłoszeniem prac:
1)
do 1 ha – nie później niż w terminie 7 dni roboczych,
2)
powyżej 1 ha do 10 ha – nie później niż w terminie 10 dni roboczych,
3)
powyżej 10 ha – nie później niż w terminie 20 dni roboczych
– od dnia otrzymania przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac.
1b.
Do terminów, o których mowa w ust. 1a, nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych z przyczyn niezależnych od organu.
2.
Weryfikacji nie podlegają zbiory danych lub inne materiały stanowiące wynik prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonanych w związku z realizacją zamówienia publicznego przez Głównego Geodetę Kraju lub organy administracji geodezyjnej i kartograficznej, a także przez inne podmioty działające z upoważnienia tych organów.
3.
Wyniki weryfikacji utrwala się w protokole. Wynik weryfikacji może być pozytywny albo negatywny.
3a.
O wyniku weryfikacji organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej informuje wykonawcę prac geodezyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu sporządzenia protokołu.
4.
Podstawę przyjęcia wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowi pozytywny wynik weryfikacji albo dokument potwierdzający odbiór zbiorów danych lub innych materiałów jako przedmiotu zamówienia publicznego realizowanego w związku z wykonywaniem zadań Głównego Geodety Kraju lub organów administracji geodezyjnej i kartograficznej.
5.
Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych, potwierdza ich przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wpisem do ewidencji materiałów tego zasobu i opatruje dokumenty i materiały przeznaczone dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonuje prace geodezyjne, klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny ust. 3g pkt 3. Opatrzenie klauzulą następuje z chwilą przyjęcia wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
5a.
Wykonawca prac geodezyjnych, o których mowa w art. 12 zgłoszenie prac geodezyjnych ust. 1 pkt 3 lit. c oraz i, po uzyskaniu informacji o pozytywnym wyniku weryfikacji może umieścić na dokumentach przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonuje prace geodezyjne, powstałych w wyniku tych prac, oświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji. Oświadczenie to jest równoważne z klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny ust. 3g pkt 3.
5b.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5a, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
5c.
Treść oświadczenia, o którym mowa w ust. 5a, zawiera dane identyfikujące zgłoszenie prac, w tym nazwę organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie prac, wykonawcę prac geodezyjnych, numer uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych, a także numer oraz datę wystawienia protokołu.
6.
W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zwraca wykonawcy prac geodezyjnych przekazane przez niego wyniki zgłoszonych prac wraz z protokołem zawierającym opis stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.
7.
W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji wykonawca prac geodezyjnych ma prawo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu, ustosunkować się na piśmie do wyników weryfikacji.
7a.
W przypadku uznania przez wykonawcę prac geodezyjnych uchybień i nieprawidłowości stwierdzonych w protokole wykonawca w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania przez niego protokołu przekazuje do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej poprawione wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych wraz z zawiadomieniem o przekazaniu wyników zgłoszonych prac.
7b.
Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania przez wykonawcę prac geodezyjnych protokołu, o którym mowa w ust. 6, organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie otrzyma poprawionych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych, uznaje się, że prace te zostały zaniechane. Ponowne podjęcie zaniechanych prac geodezyjnych wymaga dokonania nowego zgłoszenia prac.
7c.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej może, na wniosek wykonawcy prac geodezyjnych, przywrócić termin na przekazanie poprawionych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych. Przepisy art. 58 przywrócenie terminu i art. 59 właściwość organu w sprawie przywrócenia terminu Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się.
8.
Jeżeli organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie uwzględni stanowiska wykonawcy prac geodezyjnych, wydaje decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.
1.
Obowiązek dokonania zgłoszenia prac oraz przekazania wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie obejmuje prac geodezyjnych dotyczących:
1)
terenów zamkniętych, jeżeli przedmiotem tych prac nie są obiekty objęte ewidencją gruntów i budynków;
2)
zobrazowań lotniczych, ortofotomapy lub numerycznego modelu terenu, a także map tematycznych i specjalnych wykonywanych na zamówienie innych podmiotów niż podmioty, o których mowa w art. 2 stosowanie przepisów ustawy ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
3)
tyczenia budynków lub sieci uzbrojenia terenu.
2.
(uchylony)
Do aktualizacji przez:
1)
marszałka województwa bazy danych, o której mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a pkt 8,
2)
Głównego Geodetę Kraju baz danych, o których mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a pkt 1, 4, 5, 9 i 11
– nierealizowanej jako przedmiot zamówienia publicznego nie stosuje się przepisów art 11–12b i art 42–46w.
1.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wzór zgłoszenia prac geodezyjnych,
2)
(uchylony)
3)
wzór zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac,
4)
wzór protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych
– mając na względzie zapewnienie jednolitości informacji o planowanych i wykonywanych pracach geodezyjnych , jak również zapewnienie wysokiej jakości i kompletności danych i materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz szczególne znaczenie zbiorów danych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.
2.
(uchylony)
1.
Osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mają prawo:
1)
wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami;
2)
dokonywania przecinek drzew i krzewów, niezbędnych do wykonania prac geodezyjnych;
3)
nieodpłatnego umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz urządzeń zabezpieczających te znaki;
4)
umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych budowli triangulacyjnych.
2.
Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, nie naruszają:
1)
przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o ochronie środowiska, o lasach i o drogach publicznych;
2)
przywilejów i immunitetów przysługujących obcym przedstawicielstwom dyplomatycznym, misjom specjalnym i urzędom konsularnym, a także członkom ich personelu oraz innym osobom korzystającym z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych.
3.
Na terenach zamkniętych prace geodezyjne mogą być wykonywane tylko przez wykonawców działających na zlecenie organów, które wydały decyzję o zamknięciu terenu, lub za ich zgodą.
Orzeczenia: 4 Porównania: 1
Właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością są obowiązani umożliwić podmiotom, o których mowa w art. 11 wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych, wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych określonych w art. 13 uprawnienia osób wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne ust. 1.
Orzeczenia: 3 Porównania: 1
1.
Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie.
2.
W miarę potrzeby może być wydzielony na gruncie, za odszkodowaniem, obszar niezbędny do ochrony znaku geodezyjnego oraz budowli triangulacyjnej. Na obszarze tym nie mogą być wykonywane czynności, które zagrażałyby znakowi geodezyjnemu i budowli triangulacyjnej.
3.
Właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością, na której znajdują się znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, są obowiązani:
1)
nie dokonywać czynności powodujących ich zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie;
2)
niezwłocznie zawiadomić właściwego starostę o ich zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu lub zagrażaniu przez nie bezpieczeństwu życia lub mienia.
4.
Przepis ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do znaków grawimetrycznych i magnetycznych.
Orzeczenia: 5 Porównania: 1
1.
Szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem prac geodezyjnych i kartograficznych podlegają naprawieniu na zasadach prawa cywilnego.
2.
W razie ograniczenia korzystania z nieruchomości przy wykonywaniu czynności określonych w art. 13 uprawnienia osób wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne, ust. 1 pkt 3 i 4, właścicielowi lub innej osobie władającej nieruchomością przysługuje wynagrodzenie.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych, ustala, w drodze rozporządzenia, sposób przedstawiania na mapach przedmiotów sporów międzynarodowych, uwzględniając na mapach:
1)
sporne terytoria państwa lub ich części, terytoria okupowane, terytoria i granice pomiędzy państwami ościennymi;
2)
granice polityczne będące liniami demarkacyjnymi;
3)
nazewnictwo niektórych terytoriów spornych.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
Orzeczenia: 4 Porównania: 1
1.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzeń:
1)
(uchylony)
2)
sposób i tryb ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz rodzaje znaków niepodlegających ochronie, z uwzględnieniem zadań, obowiązków i praw podmiotów biorących udział w czynnościach związanych z ochroną tych znaków;
3)
w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, rodzaje prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz sposób współdziałania Głównego Geodety Kraju z Ministrem Obrony Narodowej w zakresie wykonania tych prac, a także wzajemnego przekazywania materiałów, uwzględniając potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz potrzeby administracji publicznej;
4)
(uchylony)
5)
(uchylony)
6)
organizację, tryb i standardy techniczne zakładania i utrzymywania podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz szczegółowych osnów geodezyjnych, szczegółowy zakres informacji gromadzonych w bazie danych państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz w bazie danych szczegółowych osnów geodezyjnych, a także standardy techniczne dotyczące tworzenia tych baz, ich aktualizacji i udostępniania, mając na uwadze ich referencyjne znaczenie dla infrastruktury informacji przestrzennej oraz harmonizację zbiorów danych tych baz z innymi zbiorami danych, o których mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a;
7)
zakres informacji gromadzonych w bazie danych obiektów topograficznych, o której mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a pkt 12, organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia tej bazy, jej aktualizacji i udostępniania, a także tworzenia mapy zasadniczej, o której mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1e pkt 2, mając na uwadze podstawowe znaczenie tej bazy i mapy zasadniczej dla infrastruktury informacji przestrzennej, zasadę interoperacyjności, o której mowa w przepisach o infrastrukturze informacji przestrzennej, a także konieczność harmonizacji zbiorów danych tej bazy z innymi zbiorami danych, o których mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a;
8)
zakres informacji gromadzonych w bazie danych państwowego rejestru nazw geograficznych, organizację, tryb i standardy techniczne jego tworzenia, aktualizacji i okresowej weryfikacji, a także udostępniania jego danych, mając na uwadze podstawowe znaczenie tego rejestru dla infrastruktury informacji przestrzennej oraz zasadę interoperacyjności, o której mowa w przepisach o infrastrukturze informacji przestrzennej, a także konieczność harmonizacji zbiorów danych tego rejestru z innymi zbiorami danych, o których mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a;
9)
zakres informacji gromadzonych w bazie danych obiektów topograficznych oraz bazie danych obiektów ogólnogeograficznych, o których mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a pkt 8 i 9, organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia tych baz, ich aktualizacji i udostępniania, a także tworzenia standardowych opracowań kartograficznych, o których mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1e pkt 3 i 4, mając na uwadze podstawowe znaczenie tych baz i opracowań dla infrastruktury informacji przestrzennej oraz zasadę interoperacyjności, o której mowa w przepisach o infrastrukturze informacji przestrzennej, a także konieczność harmonizacji zbiorów danych tych baz ze zbiorami danych, o których mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a;
10)
zakres informacji gromadzonych w bazach danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu, organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia, aktualizacji i udostępniania tych baz, mając na uwadze ich znaczenie dla infrastruktury informacji przestrzennej oraz zasadę interoperacyjności, o której mowa w przepisach o infrastrukturze informacji przestrzennej, a także ich referencyjny charakter w stosunku do innych zbiorów, o których mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a;
11)
standardy techniczne wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na potrzeby: ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, podziałów nieruchomości, typowych postępowań sądowych i administracyjnych, zagospodarowania przestrzennego, budownictwa, w tym geodezyjnej obsługi inwestycji budowlanych, mając na celu zapewnienie jednolitości i spójności opracowań geodezyjnych i kartograficznych, usprawnienie, w tym automatyzację, procesów zakładania i aktualizacji baz danych, o których mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a, oraz harmonijność i interoperacyjność zawartych w nich zbiorów danych.
1a.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji gromadzonych w bazie danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia, aktualizacji i okresowej weryfikacji tego rejestru, w tym tryb przekazywania Głównemu Geodecie Kraju przez inne organy administracji publicznej informacji i zbiorów danych niezbędnych do tworzenia i aktualizacji rejestru, a także tryb udostępniania danych z rejestru, mając na uwadze podstawowe znaczenie tego rejestru dla infrastruktury informacji przestrzennej oraz zasadę interoperacyjności, o której mowa w przepisach o infrastrukturze informacji przestrzennej, a także konieczność harmonizacji zbiorów danych tego rejestru z innymi zbiorami danych, o których mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a.
2.
Szczegółowe zasady wykonywania specjalistycznych prac geodezyjnych i kartograficznych, przeznaczonych na potrzeby resortów, określają właściwi ministrowie i kierownicy urzędów centralnych w porozumieniu z Głównym Geodetą Kraju.
Orzeczenia: 10 Porównania: 1

Rozdział 4. Ewidencja gruntów i budynków

1.
Ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotyczące:
1)
gruntów – ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich klas bonitacyjnych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty;
2)
budynków - ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych danych technicznych;
3)
lokali - ich położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni użytkowej.
2.
W ewidencji gruntów i budynków wykazuje się także:
1)
właścicieli nieruchomości, a w przypadku:
a) nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego – oprócz właścicieli inne podmioty, w których władaniu lub gospodarowaniu, w rozumieniu przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa, znajdują się te nieruchomości,
b) gruntów, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli – osoby lub inne podmioty, które władają tymi gruntami na zasadach samoistnego posiadania;
2)
miejsce pobytu stałego lub adres siedziby podmiotów, o których mowa w pkt 1.
3)
(uchylony)
4)
(uchylony)
5)
(uchylony)
6)
(uchylony)
2a.
Przepisy ust. 2 nie naruszają przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 140).
2b.
Wykazanie w ewidencji gruntów i budynków podmiotów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b, może nastąpić w wyniku przeprowadzenia modernizacji tej ewidencji lub w ramach bieżącej jej aktualizacji przeprowadzonej w drodze decyzji administracyjnej.
3.
Grunty rolne i leśne obejmuje się gleboznawczą klasyfikacją gruntów, przeprowadzaną w sposób jednolity dla całego kraju, na podstawie urzędowej tabeli klas gruntów.
3a.
Ewidencję gruntów i budynków, w części dotyczącej lasów, prowadzi się z uwzględnieniem przepisów o lasach.
3b.
Przepisu ust. 3 nie stosuje się do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, z wyjątkiem gruntów leśnych o powierzchni do 10 ha znajdujących się w enklawach i półenklawach wśród gruntów o innej formie własności.
4.
Rada Ministrów może rozszerzyć, w drodze rozporządzenia, zakres informacji objętych ewidencją gruntów i budynków, uwzględniając zadania administracji publicznej.
Orzeczenia: 799 Porównania: 1
1.
Podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków.
2.
Organy i jednostki organizacyjne realizujące zadania, o których mowa w ust. 1, współdziałają z organami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie utworzenia i sfinansowania systemu dostępu i wymiany danych między ewidencją gruntów i budynków a ewidencjami i rejestrami publicznymi prowadzonymi przez te organy i jednostki organizacyjne.
Orzeczenia: 1044 Interpretacje: 3 Porównania: 1
1.
(uchylony)
2.
Podmioty, o których mowa w art. 20 dane w ewidencji gruntów i budynków ust. 2 pkt 1, zgłaszają właściwemu staroście zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania tych zmian. Obowiązek ten nie dotyczy zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikających z aktów normatywnych, prawomocnych orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, aktów notarialnych, materiałów zasobu, wpisów w innych rejestrach publicznych oraz dokumentacji architektoniczno-budowlanej przechowywanej przez organy administracji architektoniczno-budowlanej.
3.
Jeżeli uzyskanie danych niezbędnych do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków nie jest możliwe w inny sposób, starosta może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmioty, o których mowa w art. 20 dane w ewidencji gruntów i budynków ust. 2 pkt 1, obowiązek:
1)
opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków, w przypadku ustalenia, że stan faktyczny nieruchomości jest inny niż ujawniony w tej bazie danych;
2)
udostępnienia dokumentacji budowy lub dokumentacji powykonawczej, o których mowa w art. 3 katalog pojęć ustawowych pkt 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553 i 967), jeżeli jest to niezbędne do ujawnienia w bazie danych ewidencji gruntów i budynków danych dotyczących budynku lub działki;
3)
udzielenia informacji o sposobie użytkowania budynków i lokali.
4.
W przypadku uchylania się obowiązanych podmiotów od wykonania nałożonego decyzją administracyjną obowiązku opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków, następuje egzekucja tego obowiązku w drodze wykonania zastępczego w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479, z późn. zm.).
5.
Właściwy organ, na wniosek podmiotu obowiązanego do poniesienia kosztów wykonania zastępczego dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków, złożony w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w art. 133 zawiadomienie zobowiązanego o zakończeniu czynności egzekucyjnych ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, może:
1)
umorzyć koszty w całości lub w części, jeżeli obowiązany przedstawi dokument potwierdzający:
a) pobieranie zasiłku, o którym mowa w art. 37 zasiłek stały lub art. 38 zasiłek okresowy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901), lub pobieranie takich zasiłków w okresie 2 lat, lub
b) otrzymanie zasiłku, o którym mowa w art. 5 jednorazowy zasiłek powodziowy ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. z 2023 r. poz. 272), lub art. 40 zasiłek celowy w razie zdarzenia losowego ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub otrzymanie takich zasiłków w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających złożenie wniosku;
2)
rozłożyć koszty na raty, jeżeli przemawia za tym ważny interes obowiązanego.
Orzeczenia: 563 Porównania: 1
1.
Sądy przekazują właściwemu staroście:
1)
odpisy prawomocnych orzeczeń sądu, a w przypadkach dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego – odpisy orzeczeń sądu, w sprawach o:
a) własność nieruchomości lub jej części, w szczególności dotyczących:
– stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości przez zasiedzenie,
– nabycia praw do spadku,
– działu spadku,
– zniesienia współwłasności,
– podziału majątku wspólnego,
– potwierdzenia nabycia prawa własności w wyniku uwłaszczenia,
b) wydanie nieruchomości lub jej części,
c) rozgraniczenie nieruchomości;
2)
zawiadomienia o nowych wpisach w działach I i II księgi wieczystej.
2.
Notariusze przekazują właściwemu staroście:
1)
odpisy aktów notarialnych, które w swojej treści zawierają przeniesienie, zmianę, zrzeczenie się albo ustanowienie praw do nieruchomości, które podlegają ujawnieniu w ewidencji gruntów i budynków, bądź obejmują czynności przenoszące własność nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej;
2)
odpisy aktów poświadczenia dziedziczenia oraz odpisy europejskich poświadczeń spadkowych.
3.
Organy administracji publicznej przekazują właściwemu staroście:
1)
odpisy ostatecznych decyzji administracyjnych, wraz z załącznikami oraz innymi dokumentami stanowiącymi integralną ich część, w sprawie o:
a) nabyciu, zmianie lub utracie prawa własności do nieruchomości, a w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego także o nabyciu, zmianie lub utracie prawa użytkowania wieczystego, trwałego zarządu lub innej formy władania tą nieruchomością,
b) podziale nieruchomości,
c) scaleniu i podziale nieruchomości,
d) scaleniu gruntów,
e) wymianie gruntów,
f) rozgraniczeniu nieruchomości,
g) zatwierdzeniu gleboznawczej klasyfikacji gruntu,
h) ustaleniu linii brzegu,
i) (uchylona)
j) pozwoleniu na użytkowanie budynku, drogi lub linii kolejowej,
k) rozbiórce budynku,
l) zmianie sposobu użytkowania gruntu;
m) (uchylona)
2)
odpisy zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części, o których mowa w art. 71 zmiana sposobu użytkowania obiektu ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, do których właściwy organ nie wniósł sprzeciwu;
3)
zawiadomienia o zmianach danych, zawartych w zbiorze danych osobowych Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, dotyczących osób fizycznych ujawnianych w ewidencji gruntów i budynków jako właściciele lub władający nieruchomościami.
4.
Wraz z odpisami decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. j–l, oraz odpisami zgłoszeń, o których mowa w ust. 3 pkt 2, przekazywane są uwierzytelnione kopie zatwierdzonych projektów zagospodarowania działki lub terenu.
5.
Dokumenty, o których mowa w ust. 1–4, przekazuje się w terminie 14 dni od dnia, w którym te dokumenty wywołują skutki prawne.
6.
Przepisów ust. 3–5 nie stosuje się do organów prowadzących ewidencję gruntów i budynków.
7.
Starosta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 1–3, wpisuje dane z nich wynikające do ewidencji gruntów i budynków oraz do rejestru cen nieruchomości w zakresie wynikającym z tej ewidencji lub rejestru.
Orzeczenia: 81 Porównania: 1
1.
Informacje, o których mowa w art. 20 dane w ewidencji gruntów i budynków ust. 1 i 2, zawiera operat ewidencyjny, który składa się z:
1)
bazy danych, o której mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a pkt 2, prowadzonej za pomocą systemu teleinformatycznego zapewniającego w szczególności:
a) odpowiednio zabezpieczone przechowywanie danych i ich aktualizację,
b) udostępnianie oraz wspólne korzystanie z danych na zasadach określonych w przepisach o infrastrukturze informacji przestrzennej,
c) wizualizację danych w formie rejestrów, kartotek i wykazów oraz mapy ewidencyjnej, a także udostępnianie zainteresowanym wypisów z tych rejestrów, kartotek i wykazów oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej;
2)
zbioru dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych.
2.
Informacje zawarte w operacie ewidencyjnym są jawne.
2a.
Informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków podlegają aktualizacji:
1)
z urzędu, jeżeli zmiany tych informacji wynikają z:
a) przepisów prawa,
b) dokumentów, o których mowa w art. 23 przekazywanie dokumentów o zmianach danych objętych ewidencją gruntów i budynków ust. 1–4,
c) materiałów zasobu,
d) wykrycia błędnych informacji;
2)
na wniosek podmiotów, o których mowa w art. 20 dane w ewidencji gruntów i budynków ust. 2 pkt 1, lub władających gruntami na zasadach samoistnego posiadania.
2b.
Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje:
1)
w drodze czynności materialno-technicznej na podstawie:
a) przepisów prawa,
b) wpisów w księgach wieczystych,
c) prawomocnych orzeczeń sądu, a w przypadkach dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego – orzeczeń sądu,
d) ostatecznych decyzji administracyjnych,
e) aktów notarialnych,
ea) aktów poświadczenia dziedziczenia oraz europejskich poświadczeń spadkowych,
f) zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części, o których mowa w art. 71 zmiana sposobu użytkowania obiektu ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, do których właściwy organ nie wniósł sprzeciwu,
g) wpisów w innych rejestrach publicznych,
h) dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z uwzględnieniem art. 20 dane w ewidencji gruntów i budynków ust. 2b;
2)
w drodze decyzji administracyjnej – w pozostałych przypadkach.
2c.
Odmowa aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje w drodze decyzji administracyjnej.
3.
Starosta udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym w formie:
1)
wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu;
2)
wyrysów z mapy ewidencyjnej;
3)
kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego;
4)
plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych;
5)
usług, o których mowa w art. 9 tworzenie i obsługa sieci usług przez organy administracji ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.
4.
Każdy, z zastrzeżeniem ust. 5, może żądać udostępnienia informacji zawartych w operacie ewidencyjnym.
5.
Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane podmiotów, o których mowa w art. 20 dane w ewidencji gruntów i budynków ust. 2 pkt 1, oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane, na żądanie:
1)
właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
2)
organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
2a)
operatorów:
a) sieci, w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 733),
b) systemu przesyłowego, systemu dystrybucyjnego oraz systemu połączonego, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.);
3)
innych podmiotów niż wymienione w pkt 1–2a, które mają interes prawny w tym zakresie.
Orzeczenia: 535 Porównania: 1
1.
Starosta może zarządzić przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze poszczególnych obrębów ewidencyjnych.
2.
Starosta podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz informuje o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.
3.
Informacje, o których mowa w ust. 2, podlegają wywieszeniu na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego.
4.
Projekt operatu opisowo-kartograficznego podlega, na okres 15 dni roboczych, wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w siedzibie starostwa powiatowego, a także udostępnieniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
5.
Starosta informuje o terminie i miejscu wyłożenia, o którym mowa w ust. 4, poprzez wywieszenie tej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego i właściwego urzędu gminy, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, oraz ogłoszenia jej w prasie o zasięgu krajowym.
6.
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.
7.
Upoważniony pracownik starostwa powiatowego, posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 43 zakresy nadawanych uprawnień zawodowych pkt 2, przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.
8.
Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 7, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa.
9.
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji, o której mowa w ust. 8, zgłaszać zarzuty do tych danych.
10.
O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji.
11.
Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, o którym mowa w ust. 10, w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące.
12.
Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w ust. 9 traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
Porównania: 1
1.
Główny Geodeta Kraju, we współpracy ze starostami, wojewodami i marszałkami województw oraz Ministrem Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw informatyzacji, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, ministrem właściwym do spraw środowiska, ministrem właściwym do spraw klimatu, Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego oraz Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, tworzy i utrzymuje zintegrowany system informacji o nieruchomościach, będący systemem teleinformatycznym, umożliwiającym w szczególności:
1)
prowadzenie centralnego repozytorium kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków;
2)
monitorowanie w skali poszczególnych województw oraz całego kraju spójności i jakości zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków;
3)
wymianę danych w formie dokumentów elektronicznych między ewidencją gruntów i budynków a innymi rejestrami publicznymi, takimi jak: księga wieczysta, państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju, krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, krajowy system ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w zakresie niezbędnym do prowadzenia tych rejestrów publicznych, a także przekazywanie w formie dokumentów elektronicznych zawiadomień o zmianach danych, dokonywanych w poszczególnych rejestrach publicznych, mających znaczenie dla innych rejestrów publicznych włączonych do zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach;
4)
dokonywanie przez sądy prowadzące księgi wieczyste sprawdzeń, o których mowa w art. 6268 wpis w księdze wieczystej § 4 Kodeksu postępowania cywilnego;
5)
weryfikację zgodności danych ewidencji gruntów i budynków z danymi zawartymi w: księgach wieczystych, Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności, krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej oraz krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, a także pozyskiwanie danych zawartych w tych rejestrach na potrzeby ewidencji gruntów i budynków;
6)
udostępnianie organom administracji publicznej oraz innym podmiotom, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek ich powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, danych ewidencji gruntów i budynków niezbędnych do realizacji przez te podmioty zadań publicznych;
7)
przeprowadzanie analiz przestrzennych na zbiorach danych ewidencji gruntów i budynków obejmujących obszary większe niż jeden powiat.
2.
Współpraca podmiotów, o których mowa w ust. 1, z Głównym Geodetą Kraju dotyczy tworzenia i utrzymywania oprogramowania interfejsowego w rozumieniu art. 3 katalog pojęć ustawowych pkt 11 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne zapewniających realizację funkcjonalności zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, w tym dostępu na potrzeby tego systemu do odpowiednich danych zawartych w prowadzonych przez te podmioty rejestrach publicznych.
3.
Przy udostępnianiu, wymianie i weryfikacji danych za pośrednictwem zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach przepis art. 14 udostępnianie zbiorów i usług innym organom, ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz art. 15 udostępnianie danych z rejestru publicznego ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne stosuje się odpowiednio.
4.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób, tryb i standardy techniczne tworzenia i prowadzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz treść, formę i sposób przekazywania zawiadomień, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mając na uwadze usprawnienie funkcjonowania systemu informacyjnego państwa dotyczącego nieruchomości, przez tworzenie rozwiązań umożliwiających zapewnienie spójności i aktualności danych dotyczących nieruchomości, zawartych w różnych rejestrach publicznych, automatyzację procesów ich aktualizacji, a także jak najszersze wykorzystanie informacji zgromadzonych w tych rejestrach do celów publicznych, oraz uwzględniając stan informatyzacji tych rejestrów.
Porównania: 1
1.
Na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków sporządza się terenowe i krajowe zestawienia zbiorcze danych objętych tą ewidencją.
2.
Starostowie sporządzają gminne i powiatowe zestawienia danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
3.
Główny Geodeta Kraju sporządza, na podstawie zestawień powiatowych, wojewódzkie i krajowe zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków.


Orzeczenia: 7 Porównania: 1
1.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1)
urzędową tabelę klas gruntów,
2)
sposób i tryb przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów
- mając na celu wykonanie prawidłowego podziału gleb na klasy bonitacyjne ze względu na ich jakość produkcyjną, ustaloną na podstawie cech genetycznych gleb, oraz zapewnienie prawidłowego poziomu merytorycznego wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
2.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi, określi, w drodze rozporządzenia, sposób zakładania i prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz szczegółowy zakres informacji objętych tą ewidencją, sposób i terminy sporządzania powiatowych, wojewódzkich i krajowych zestawień zbiorczych danych objętych tą ewidencją, a także rodzaje budynków i lokali, które nie będą wykazywane w ewidencji, oraz zakres informacji objętych rejestrem cen nieruchomości, zapewniając informację o gruntach, budynkach, lokalach, ich właścicielach oraz o innych osobach fizycznych lub prawnych, władających tymi gruntami, budynkami i lokalami, a także szczegółowe zasady wymiany danych ewidencyjnych.
2a.
(uchylony)
3.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych, a w szczególności wskaże dane przekazywane do ewidencji gruntów i budynków, tryb przekazywania zmian oraz sposób postępowania z dokumentacją geodezyjną i kartograficzną w przypadku ustalenia terenu zamkniętego lub utraty przez teren charakteru zamkniętego, uwzględniając potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa lub potrzeby administracji publicznej.
Orzeczenia: 65 Porównania: 1

Rozdział 5. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu

1.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu obejmuje informacje o projektowanych, znajdujących się w trakcie budowy oraz istniejących sieciach uzbrojenia terenu, ich usytuowaniu, przeznaczeniu oraz podstawowych parametrach technicznych, a także o podmiotach, które władają tymi sieciami.
2.
Informacje, o których mowa w ust. 1, gromadzi się w postaci:
1)
baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, o których mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a pkt 3;
2)
dokumentów dotyczących sieci uzbrojenia terenu, utrwalonych na innych niż elektroniczne nośnikach danych.
3.
W bazach danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu gromadzi się dane dotyczące:
1)
lokalizacji przestrzennej obiektów sieci uzbrojenia terenu, o których mowa w ust. 1, w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych;
2)
charakterystyki tych obiektów.
4.
Geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu zakładają i prowadzą:
1)
dla obszaru powiatu – starosta;
2)
dla obszaru kraju – Główny Geodeta Kraju.
5.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych gromadzonych w powiatowej bazie GESUT i krajowej bazie GESUT, tryb i standardy tworzenia i aktualizacji tych baz oraz udostępniania danych z tych baz, mając na uwadze podstawowe znaczenie tych baz dla infrastruktury informacji przestrzennej, zasadę interoperacyjności, o której mowa w przepisach o infrastrukturze informacji przestrzennej, a także konieczność harmonizacji zbiorów danych tych baz z innymi zbiorami danych, o których mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a.
Orzeczenia: 15 Porównania: 1
Powiatową bazę GESUT starosta zakłada i prowadzi w drodze przetworzenia materiałów źródłowych, będących danymi i informacjami:
1)
zgromadzonymi w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, w szczególności będącymi treścią:
a) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
b) mapy zasadniczej oraz innych map wielkoskalowych;
2)
pozyskanymi z innych rejestrów publicznych oraz od podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu.
Orzeczenia: 5 Porównania: 1
1.
Krajową bazę GESUT zakłada i prowadzi Główny Geodeta Kraju w drodze przetworzenia danych i informacji zawartych w powiatowych bazach GESUT lub w innych materiałach, o których mowa w art. 28 powiatowa baza GESUT.
2.
Krajowa baza GESUT może być zakładana etapami dostosowanymi do rodzajów sieci uzbrojenia terenu lub zasięgu terytorialnego.
1.
Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich koordynuje się na naradach koordynacyjnych organizowanych przez starostę.
2.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do:
1)
przyłączy;
2)
sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wyłącznie w granicach działki budowlanej.
3.
Po otrzymaniu od inwestora lub projektanta wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu wraz z propozycją tego usytuowania przedstawioną na planie sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta, starosta wyznacza sposób, termin i miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej, o czym zawiadamia:
1)
wnioskodawców;
2)
podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu;
3)
wójtów (burmistrzów i prezydentów miast), na obszarze właściwości których mają być sytuowane projektowane sieci uzbrojenia terenu;
4)
inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
4.
W przypadku gdy plan sytuacyjny, o którym mowa w ust. 3, ma postać nieelektroniczną, doręcza się go staroście w co najmniej dwóch egzemplarzach.
5.
Termin narady koordynacyjnej starosta wyznacza na dzień przypadający nie później niż po upływie 14 dni od dnia otrzymania od inwestora lub projektanta planu sytuacyjnego, o którym mowa w ust. 3.
5a.
W przypadku gdy narada koordynacyjna ma zostać przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast terminu narady, o którym mowa w ust. 5, starosta wyznacza termin jej zakończenia, który nie może być krótszy niż 5 dni roboczych i dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia dokonania zawiadomienia podmiotów, o których mowa w ust. 3.
6.
Wraz z zawiadomieniem o naradzie koordynacyjnej starosta przekazuje kopię planu sytuacyjnego, o którym mowa w ust. 3, albo, w przypadku braku technicznych możliwości sporządzenia tej kopii, informację o miejscu i terminie zapoznania się z planem sytuacyjnym.
7.
Na wniosek inwestora lub projektanta sieci uzbrojenia terenu, podmiotu władającego siecią uzbrojenia terenu lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta), uzasadniony w szczególności potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, przedmiotem narady koordynacyjnej może być sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach innych niż wymienione w ust. 1 lub sytuowanie przyłączy.
8.
Naradzie koordynacyjnej przewodniczy starosta lub upoważniona przez niego osoba.
9.
Rezultaty narady koordynacyjnej utrwala się w protokole zawierającym:
1)
określenie sposobu przeprowadzenia narady, miejsce i termin jej odbycia, a w przypadku przeprowadzenia narady z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – termin jej zakończenia, oraz znak sprawy zgodny z instrukcją kancelaryjną;
2)
opis przedmiotu narady;
3)
imię i nazwisko oraz inne dane identyfikujące wnioskodawcę;
4)
imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe przewodniczącego;
5)
imiona i nazwiska uczestników oraz oznaczenie podmiotów, które te osoby reprezentują, lub informację o przyczynach uczestnictwa danej osoby w naradzie;
6)
stanowiska uczestników narady;
7)
wnioski o koordynację robót budowlanych, o których mowa w art. 36a koordynacja robót budowlanych ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych – o ile zostały złożone;
8)
informacje o podmiotach zawiadomionych o naradzie, które w niej nie uczestniczyły;
9)
podpisy uczestników narady.
10.
W przypadku gdy narada koordynacyjna została przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej, protokół tej narady zawiera, zamiast podpisów wszystkich uczestników tej narady, podpisy jej przewodniczącego, protokolanta oraz innych osób, które osobiście stawiły się na naradzie, a także adnotację o uzgodnieniu treści protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
11.
Odpisy protokołu narady koordynacyjnej wydaje się wnioskodawcy w dniu jej zakończenia, a innym podmiotom zawiadomionym o naradzie – w terminie 3 dni od dnia złożenia żądania w tej sprawie.
1.
Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o którym mowa w art. 28b narady koordynacyjne ust. 3.
2.
W przypadku gdy na naradzie koordynacyjnej jej uczestnicy uzgodnią zmiany w usytuowaniu projektowanej sieci uzbrojenia terenu w stosunku do usytuowania przedstawionego na planie sytuacyjnym, o którym mowa w art. 28b narady koordynacyjne ust. 3, starosta, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia narady, zawiadamia podmioty, o których mowa w ust. 1, o jej ustaleniach.
3.
Zmiany, o których mowa w ust. 2, uznaje się za uzgodnione, jeżeli zawiadomione o nich podmioty nie zgłoszą zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia w tej sprawie. Zastrzeżenia zgłoszone w tym terminie staroście i wnioskodawcy mogą podlegać rozpatrzeniu na dodatkowej naradzie koordynacyjnej, o ile wnioskodawca wystąpi o jej przeprowadzenie. Za przeprowadzenie tej narady nie pobiera się opłaty.
4.
Termin dodatkowej narady koordynacyjnej wyznacza się na dzień przypadający nie później niż po upływie 14 dni od dnia wystąpienia wnioskodawcy o jej przeprowadzenie.
5.
Do zawiadomienia o terminie dodatkowej narady koordynacyjnej starosta załącza dokument określający treść zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3.
1.
Zawiadomienia, o których mowa w art. 28b narady koordynacyjne ust. 3 oraz art. 28ba narada koordynacyjna ust. 2 i 5, doręcza się za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jeżeli została wyrażona pisemna zgoda na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz ze wskazaniem adresu elektronicznego.
2.
W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1, dowodem doręczenia zawiadomień, o których mowa w art. 28b narady koordynacyjne ust. 3 oraz art. 28ba narada koordynacyjna ust. 2 i 5, jest potwierdzenie transmisji danych.
3.
Podmiot, który wyraził zgodę, o której mowa w ust. 1, może w każdym czasie zażądać doręczania zawiadomień, o których mowa w art. 28b narady koordynacyjne ust. 3 oraz art. 28ba narada koordynacyjna ust. 2 i 5, na piśmie.
4.
Do doręczania zawiadomień w sposób inny niż określony w ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy działu I rozdziału 8 Kodeksu postępowania administracyjnego.
1.
Na dokumentacji projektowej będącej przedmiotem narady koordynacyjnej zamieszcza się adnotację zawierającą informację, iż ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej, oraz dane, o których mowa w art. 28b narady koordynacyjne ust. 9 pkt 1.
2.
Adnotację sporządza przewodniczący narady, potwierdzając ją swoim podpisem.
3.
Adnotację sporządza się w dniu zakończenia narady. Jeżeli przewodniczący narady nie sporządzi adnotacji w dniu jej zakończenia, adnotację na dokumentacji projektowej zamieszcza projektant.
1.
Przepisów art 28a–28c nie stosuje się do projektowanych sieci uzbrojenia terenu sytuowanych w całości w granicach terenu zamkniętego lub części takich sieci sytuowanych w granicach terenu zamkniętego. O usytuowaniu sieci lub ich części położonych w granicach terenu zamkniętego decyduje projektant w uzgodnieniu z podmiotem, który zarządza terenem zamkniętym.
2.
Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1, odbywa się na wniosek projektanta lub inwestora, kierowany do podmiotu, który zarządza terenem zamkniętym.
3.
Podmiot, który zarządza terenem zamkniętym, jest obowiązany wyznaczyć, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, swojego przedstawiciela i termin spotkania uzgodnieniowego.
4.
Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.
1.
Podmioty, które władają sieciami uzbrojenia terenu, są obowiązane do współdziałania ze starostami w procesie zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. W szczególności podmioty te są obowiązane do:
1)
wydania opinii co do zgodności treści utworzonej przez starostę inicjalnej bazy danych ze stanem wynikającym z dokumentacji prowadzonej przez te podmioty, w tym wskazania ewentualnych nieprawidłowości w treści tej bazy;
2)
delegowania swoich przedstawicieli na narady koordynacyjne.
2.
W przypadku niewydania opinii, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w terminie 60 dni od dnia udostępnienia treści inicjalnej bazy danych podmiotowi, który włada siecią uzbrojenia terenu, treści te uznaje się za uzgodnione z tym podmiotem.
3.
Na uzasadniony wniosek podmiotu zobowiązanego do wydania opinii, o której mowa w ust. 1 pkt 1, starosta może wydłużyć termin, o którym mowa w ust. 2, do 90 dni.

1.
Na wniosek podmiotu władającego siecią uzbrojenia terenu starosta wydaje decyzję administracyjną o wyłączeniu z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu danych o sieciach uzbrojenia terenu, które są wykorzystywane wyłącznie przez ten podmiot i są położone na gruntach znajdujących się w wyłącznym władaniu tego podmiotu, oraz o bezpłatnym udostępnieniu temu podmiotowi danych, dotyczących tych sieci, zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.
2.
Z dniem określonym w decyzji, o której mowa w ust. 1, podmiot władający siecią uzbrojenia terenu przejmuje na siebie obowiązki:
1)
(uchylony)
2)
nieodpłatnego udzielania, na wniosek projektanta lub wykonawcy mapy do celów projektowych, informacji dotyczących wyłączonych sieci uzbrojenia terenu, jeżeli takie dane są niezbędne projektantowi do opracowania projektu budowlanego.
3.
(uchylony)
4.
(uchylony)

1.
W przypadku zakończenia działalności gospodarczej podmiot, który otrzymał decyzję, o której mowa w art. 28f wyłączenie danych z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu ust. 1, niezwłocznie i nieodpłatnie przekaże staroście odpowiednie zbiory danych dotyczące sieci uzbrojenia terenu objętych tą decyzją oraz związaną z tymi zbiorami danych dokumentację geodezyjną.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku:
1)
przekształcenia wewnętrznych sieci technologicznych na sieci publiczne;
2)
zniesienia terenu zamkniętego.

Rozdział 6. Rozgraniczanie nieruchomości

1.
Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.
2.
Rozgraniczeniu podlegają, w miarę potrzeby, wszystkie albo niektóre granice określonej nieruchomości z przyległymi nieruchomościami lub innymi gruntami.
3.
Rozgraniczenia nieruchomości dokonują wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) oraz, w wypadkach określonych w ustawie, sądy.
Orzeczenia: 133 Porównania: 1
1.
Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) przeprowadzają rozgraniczenie nieruchomości z urzędu lub na wniosek strony.
2.
Postępowanie o rozgraniczenie nieruchomości przeprowadza się z urzędu przy scaleniu gruntów, a także jeżeli jest brak wniosku strony, a potrzeby gospodarki narodowej lub interes społeczny uzasadniają przeprowadzenie rozgraniczenia.
3.
Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie scalenia gruntów zastępuje postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości.
4.
Na postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości nie służy zażalenie.
Orzeczenia: 98 Porównania: 1
1.
Czynności ustalania przebiegu granic wykonuje geodeta upoważniony przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
2.
Przy ustalaniu przebiegu granic bierze się pod uwagę znaki i ślady graniczne, mapy i inne dokumenty oraz punkty osnowy geodezyjnej.
3.
Jeżeli jest brak danych, o których mowa w ust. 2, lub są one niewystarczające albo sprzeczne, ustala się przebieg granicy na podstawie zgodnego oświadczenia stron lub jednej strony, gdy druga strona w toku postępowania oświadczenia nie składa i nie kwestionuje przebiegu granicy.
4.
W razie sporu co do przebiegu linii granicznych, geodeta nakłania strony do zawarcia ugody. Ugoda zawarta przed geodetą posiada moc ugody sądowej.
Orzeczenia: 97 Porównania: 1
1.
Wezwanie do stawienia się na gruncie doręcza się stronom za zwrotnym poświadczeniem odbioru, nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem.
2.
W wezwaniu należy poinformować strony o skutkach niestawiennictwa.
3.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.
4.
W razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika - nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca.
5.
Z czynności ustalenia przebiegu granic sporządza się protokół graniczny lub akt ugody.
6.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady rozgraniczania nieruchomości, określając w szczególności rodzaje dokumentów stanowiących podstawę ustalania przebiegu granic oraz sposób i tryb wykonywania przez geodetę czynności ustalania przebiegu granic i sporządzania dokumentacji przy rozgraniczaniu nieruchomości, mając na względzie dążenie do ugodowego rozstrzygnięcia sporu oraz poszanowanie prawa własności nieruchomości uczestników postępowania.
Orzeczenia: 22 Porównania: 1
1.
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości, jeżeli zainteresowani właściciele nieruchomości nie zawarli ugody, a ustalenie przebiegu granicy nastąpiło na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron.
2.
Wydanie decyzji poprzedza:
1)
dokonanie przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości przez upoważnionego geodetę oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami; w wypadku stwierdzenia wadliwego wykonania czynności upoważnionemu geodecie zwraca się dokumentację do poprawy i uzupełnienia;
2)
włączenie dokumentacji technicznej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
3.
Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy sądowi.
Orzeczenia: 162 Porównania: 1
1.
Jeżeli w razie sporu co do przebiegu linii granicznych nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma podstaw do wydania decyzji, o której mowa w art. 33 decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości ust. 1, upoważniony geodeta tymczasowo utrwala punkty graniczne według ostatniego stanu spokojnego posiadania, dokumentów i wskazań stron, oznacza je na szkicu granicznym, sporządza opinię i całość dokumentacji przekazuje właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta).
2.
Organ, o którym mowa w ust. 1, umarza postępowanie administracyjne i przekazuje sprawę z urzędu do rozpatrzenia sądowi.
3.
Sąd rozpatruje sprawy o rozgraniczenie nieruchomości w trybie postępowania nieprocesowego.
4.
Przepisów ust. 1-3 i art. 31 ustalanie przebiegu granic ust. 4 nie stosuje się do sporów wynikłych przy wyznaczaniu granic nowo tworzonych nieruchomości na podstawie odrębnych przepisów.
Orzeczenia: 100 Porównania: 1
1.
Na obszarach objętych postępowaniem scaleniowym sprawy sporne związane z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości rozstrzyga organ prowadzący to postępowanie, stosując odpowiednio przepisy o rozgraniczaniu nieruchomości.
2.
Sprawy o rozgraniczenie nieruchomości, toczące się przed organami administracji państwowej po wszczęciu postępowania scaleniowego, są rozpatrywane w ramach tego postępowania.
3.
Decyzja o scaleniu gruntów, wydana w trybie określonym w ust. 1, zastępuje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości.
4.
W wypadku umorzenia postępowania scaleniowego sprawy, o których mowa w ust. 2, są prowadzone przy zastosowaniu przepisów o rozgraniczaniu nieruchomości.
Orzeczenia: 6 Porównania: 1
Sąd, przed którym toczy się sprawa o własność lub o wydanie nieruchomości albo jej części, jest właściwy również do przeprowadzenia rozgraniczenia, jeżeli ustalenie przebiegu granic jest potrzebne do rozstrzygnięcia rozpatrywanej sprawy. W tym wypadku sąd w orzeczeniu zamieszcza również rozstrzygnięcie o rozgraniczeniu nieruchomości.
Orzeczenia: 5 Porównania: 1
1.
Wykonanie orzeczeń sądowych o rozgraniczeniu nieruchomości odbywa się z udziałem geodety.
2.
Prawomocne orzeczenia i ostateczne decyzje ustalające przebieg granic nieruchomości sąd lub organ rozstrzygający przesyła z urzędu w terminie 30 dni do sądów rejonowych właściwych do prowadzenia ksiąg wieczystych i do właściwych starostów, w celu ujawnienia ich w księgach wieczystych oraz w ewidencji gruntów i budynków.
Orzeczenia: 3 Porównania: 1
Właściciele lub inne osoby władające nieruchomościami (gruntami) są obowiązane do ochrony znaków granicznych.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
1.
Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio, mogą być wznowione bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia. Jeżeli jednak wyniknie spór co do położenia znaków, strony mogą wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy.
2.
Wznowienia znaków granicznych dokonują, na zlecenie zainteresowanych, podmioty, o których mowa w art. 11 wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych.
3.
O czynnościach wznowienia znaków granicznych zawiadamia się zainteresowane strony. Do zawiadomień stosuje się przepisy art. 32 wezwanie do stawienia się na gruncie ust. 1-4.
4.
Z czynności wznowienia znaków granicznych sporządza się protokół.
5.
Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio przy wyznaczaniu punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków.
Orzeczenia: 24 Porównania: 1

Rozdział 7. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

1.
Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny służy gospodarce narodowej, obronności państwa, ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, nauce, kulturze, ochronie przyrody i potrzebom obywateli.
2.
Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, składający się z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wojewódzkich zasobów geodezyjnych i kartograficznych oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, stanowi własność Skarbu Państwa i jest gromadzony w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
2a.
Przekazywanie i wymiana danych oraz materiałów geodezyjnych i kartograficznych między organami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej odbywa się nieodpłatnie w zakresie niezbędnym do realizacji zadań tych organów określonych w ustawie.
3.
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz weryfikacja opracowań przyjmowanych do zasobu należy do:
1)
Głównego Geodety Kraju – w zakresie centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
2)
marszałków województw – w zakresie wojewódzkich zasobów geodezyjnych i kartograficznych;
3)
starostów – w zakresie powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych.
3a.
Nadzór nad prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy do Głównego Geodety Kraju, a w zakresie wojewódzkich zasobów geodezyjnych i kartograficznych oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, także do wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.
3b.
(uchylony)
3c.
(uchylony)
3d.
(uchylony)
3e.
Główny Geodeta Kraju, we współpracy z innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne, utrzymuje i rozbudowuje system teleinformatyczny umożliwiający dostęp do danych przestrzennych pozwalający w szczególności na:
1)
udostępnienie interoperacyjnych zbiorów i usług związanych z państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym;
2)
udostępnienie interfejsu komunikacyjnego łączącego infrastrukturę teleinformatyczną państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z systemami teleinformatycznymi podmiotów realizujących zadania publiczne za pomocą interoperacyjnych zbiorów i usług związanych z państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym;
3)
integrację danych i usług państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ze zbiorami i usługami utrzymywanymi przez podmioty, o których mowa w pkt 2, a także przetwarzanie połączonych i udostępnionych zbiorów danych oraz dokonywanie na nich analiz przestrzennych;
4)
zapewnienie dostępności i ciągłości działania systemu odpowiedzialnego za udostępnienie danych i usług państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
3f.
Utrzymanie, rozbudowa i modyfikacje systemu, o którym mowa w ust. 3e, są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
3g.
Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej opatruje klauzulą urzędową:
1)
materiały i zbiory danych przyjmowane do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
2)
materiały zasobu udostępniane na wniosek oraz w związku ze zgłoszeniem prac lub jego uzupełnieniem;
3)
dokumenty i materiały przeznaczone dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonał prace geodezyjne.
4.
Materiały z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które utraciły przydatność użytkową, podlegają wyłączeniu z tego zasobu, przy czym ta część, która stanowi materiały archiwalne, jest przekazywana do właściwych archiwów państwowych.
5.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzeń:
1)
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi:
a) (uchylona)
b) (utraciła moc)
2)
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, szczegółowy sposób klasyfikowania i kwalifikowania materiałów przeznaczonych do wyłączania z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także sposób ich porządkowania i tryb wyłączania z zasobu, uwzględniając przydatność użytkową w zakresie geodezji i kartografii oraz posiadaną wartość historyczną;
3)
w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami, szczegółowe zasady i tryb założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie, zakres danych zawartych w systemie, szczegółowy tryb zakładania, prowadzenia i przetwarzania danych systemu oraz ewidencjonowania lokalnych systemów informacji o terenie, uwzględniając konieczność systematycznego gromadzenia, aktualizowania i udostępniania danych systemu oraz zasady współpracy organów administracji publicznej i innych podmiotów współtworzących system.
6.
(uchylony)
7.
(uchylony)
8.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, organizację i tryb prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
1)
rodzaje materiałów i zbiorów danych gromadzonych odpowiednio w centralnym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym,
2)
sposób i tryb pozyskiwania, ewidencjonowania, przechowywania i zabezpieczania materiałów i zbiorów danych,
3)
sposób i tryb udostępniania materiałów i zbiorów danych,
4)
wzory klauzul urzędowych, o których mowa w ust. 3g,
5)
tryb wymiany danych między centralnym zasobem geodezyjnym i kartograficznym, wojewódzkim zasobem geodezyjnym i kartograficznym i powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym oraz między bazami danych zasobu a wykonawcami prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,
6)
tryb wyłączania materiałów i zbiorów danych z zasobu oraz sposób ich przekazywania do właściwych archiwów państwowych
- mając na uwadze szczególne znaczenie zbiorów danych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym dla infrastruktury informacji przestrzennej, a także potrzebę sprawnego funkcjonowania ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej i sprawnego udostępniania gromadzonych materiałów i zbiorów danych.
Orzeczenia: 146 Porównania: 1
1.
Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępniają materiały zasobu odpłatnie.
2.
Nie pobiera się opłaty za:
1)
udostępnianie zbiorów danych:
a) państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,
b) państwowego rejestru nazw geograficznych,
c) zawartych w bazie danych obiektów ogólnogeograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:250 000 i mniejszych,
d) numerycznego modelu terenu,
e) ortofotomapy,
f) państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
g) szczegółowych osnów geodezyjnych,
h) obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000-1:100 000,
i) dotyczących działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii,
j) dotyczących budynków w zakresie ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych;
2)
udostępnianie w postaci elektronicznej zbiorów danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
a) w celu edukacyjnym:
- jednostkom organizacyjnym wchodzącym w skład systemu oświaty, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900),
- uczelniom w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, 1088 i 1234), - podmiotom, o których mowa w art. 3 osnowy geodezyjne ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571),
b) w celu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych:
– podmiotom, o których mowa w art. 7 system szkolnictwa wyższego i nauki ust. 1 pkt 1, 2 i 4–7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz innym podmiotom posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącym organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.),
– podmiotom, o których mowa w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
c) w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego – służbom specjalnym w rozumieniu art. 11 Kolegium do Spraw Służb Specjalnych ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1136),
d) w celu realizacji zadań w zakresie obronności państwa - Ministrowi Obrony Narodowej;
3)
udostępnianie wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych materiałów zasobu – w przypadku prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonywanych w celu realizacji określonych w ustawie zadań organów administracji geodezyjnej i kartograficznej lub Głównego Geodety Kraju, po podpisaniu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego obejmującego takie prace, a w przypadku prac scaleniowych lub wymiennych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1197) po podpisaniu porozumienia na wykonanie takich prac;
4)
udostępnianie danych na podstawie:
a) art. 12 dostęp do usług ust. 1 i 2, art. 14 udostępnianie zbiorów i usług innym organom ust. 1, art. 15 udostępnianie zbiorów i usług organom z innych państw członkowskich UE ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej,
b) art. 15 udostępnianie danych z rejestru publicznego ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
5)
pierwsze udostępnienie podmiotowi władającemu siecią uzbrojenia terenu zbiorów danych powiatowej bazy GESUT, dotyczących sieci uzbrojenia terenu znajdującej się we władaniu tego podmiotu, po otrzymaniu przez starostę od tego podmiotu opinii, o której mowa w art. 28e obowiązki władających sieciami uzbrojenia terenu ust. 1 pkt 1;
6)
udostępnianie materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem prac, o których mowa w art. 12 zgłoszenie prac geodezyjnych ust. 1 pkt 1 lit. b, lub jego uzupełnieniem;
7)
udostępnianie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków, o których mowa w art. 25 krajowe i terenowe zestawienia zbiorcze danych ust. 2 i 3, w postaci elektronicznej;
8)
udostępnianie w postaci elektronicznej kartograficznych opracowań specjalnych w postaci map tyflologicznych.
Porównania: 1
1.
Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny pobierają opłaty za:
1)
(uchylony)
2)
sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencyjnego;
3)
(uchylony)
4)
wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres;
5)
udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków;
6)
uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.
1a.
Nie pobiera się opłaty za umożliwienie korzystania z usług teleinformatycznego systemu ASG-EUPOS umożliwiającego udostępnianie danych podstawowej osnowy geodezyjnej.
2.
Nie pobiera się opłaty za wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego sporządzane i wydawane na żądanie:
1)
prokuratury;
2)
sądów rozpoznających sprawy, w których stroną jest Skarb Państwa;
3)
organów kontroli państwowej w związku z wykonywaniem przez te organy ich ustawowych zadań;
4)
organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, w związku z ich działaniami mającymi na celu:
a) ujawnienie prawa do nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w księdze wieczystej,
b) przeniesienie praw do nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostki samorządu terytorialnego,
c) przeniesienie praw do nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego na rzecz Skarbu Państwa;
5)
Krajowego Zasobu Nieruchomości w związku z jego działaniami mającymi na celu regulację stanu prawnego nieruchomości wchodzących w skład Zasobu, o którym mowa w art. 2 Zasób Nieruchomości ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2023 r. poz. 1054), oraz zbycie lub udostępnienie nieruchomości wchodzących w skład tego zasobu.
1.
Uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów zasobu określa licencja wydawana przez organ udostępniający te materiały.
2.
Uprawnienia określone w licencji dotyczą:
1)
w przypadku materiałów zasobu w postaci elektronicznej – możliwości wykonywania jakichkolwiek operacji na tych danych i materiałach, w szczególności ich utrwalania, zmieniania, udostępniania, zwłaszcza wykonywanych w systemach teleinformatycznych;
2)
w przypadku materiałów zasobu w postaci nieelektronicznej – ich powielanie, a także ich przekształcenie do postaci elektronicznej.
3.
Podmioty, które wykorzystują materiały zasobu, zamieszczają w publikowanych opracowaniach informacje o źródle pochodzenia użytego materiału.
4.
Licencja wystawiona w postaci elektronicznej i generowana z systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający jej wydruk nie wymaga podpisu ani pieczęci.
5.
Licencji nie wydaje się w przypadku udostępnienia materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem prac lub jego uzupełnieniem oraz w przypadku udostępnienia materiałów zasobu, o których mowa w art. 40a udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ust. 2 pkt 1 i 3.
1.
Opłata za udostępnianie materiałów zasobu oraz za wykonanie czynności, o których mowa w art. 40b opłaty pobierane przez organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny ust. 1, jest iloczynem odpowiednich stawek podstawowych, liczby jednostek rozliczeniowych oraz współczynników korygujących lub sumą takich iloczynów.
1a.
Za udostępnianie materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem prac, o których mowa w art. 12 zgłoszenie prac geodezyjnych ust. 1 pkt 3, lub jego uzupełnieniem, pobiera się opłatę zryczałtowaną, której wysokość jest uzależniona od wielkości obszaru wskazanego w tym zgłoszeniu lub jego uzupełnieniu.
2.
Wysokość stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokość współczynników korygujących oraz zasady ustalania tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty, w tym opłaty zryczałtowanej, określa załącznik do ustawy.
3.
Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 1a, pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu lub przed wykonaniem czynności, o których mowa w art. 40b opłaty pobierane przez organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny ust. 1.
4.
(uchylony)
5.
(uchylony)
6.
Opłaty poniesione w związku z udostępnieniem materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem prac, o których mowa w art. 12 zgłoszenie prac geodezyjnych ust. 1 pkt 3, lub jego uzupełnieniem nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 40f odwołanie od decyzji w sprawie opłaty za udostępnianie materiałów zasobu ust. 3.
1.
Wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia utrwala się w Dokumencie Obliczenia Opłaty, który zawiera:
1)
nazwę jednostki organizacyjnej, która wystawiła dokument;
2)
identyfikator i datę, odpowiednio:
a) wniosku o udostępnienie materiałów zasobu albo
b) wniosku o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego, albo
c) (uchylona)
d) zgłoszenia prac lub jego uzupełnienia, albo
e) wniosku o udostępnienie do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków, podmiotom, które posiadają uprawnienia do wglądu do takich zbiorów na podstawie odrębnych przepisów, albo
f) wniosku o koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
3)
nazwy oraz liczbę jednostek rozliczeniowych udostępnianych materiałów zasobu lub czynności, o których mowa w art. 40b opłaty pobierane przez organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny ust. 1, a także oznaczenia pozycji w odpowiedniej tabeli opłat zawartej w załączniku do ustawy;
4)
wysokość użytych do wyliczenia podstawowych stawek jednostkowych oraz współczynników korygujących;
5)
kwotę opłaty;
6)
datę wystawienia dokumentu oraz podpis organu lub upoważnionej przez niego osoby.
1a.
W przypadku udostępniania materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem prac lub jego uzupełnieniem Dokument Obliczenia Opłaty zawiera informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6, oraz powierzchnię obszaru objętego tym zgłoszeniem lub jego uzupełnieniem.
1b.
W przypadku udostępniania materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem prac lub jego uzupełnieniem Dokument Obliczenia Opłaty wystawia się nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu otrzymania zgłoszenia prac lub jego uzupełnienia.
2.
Dokument Obliczenia Opłaty wystawiany w postaci elektronicznej i generowany z systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający jego wydruk nie wymaga podpisu ani pieczęci.
1.
W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną.
2.
Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.
3.
W przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wzory wniosków o udostępnienie materiałów zasobu,
2)
sposób wydawania licencji oraz ich wzory,
3)
wzór Dokumentu Obliczenia Opłaty
– mając na uwadze potrzebę dostosowania treści i formy wniosków do specyfiki poszczególnych części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz określonych w ustawie zasad ustalania opłat za udostępnianie materiałów zasobu.
1.
Stawki opłat za udostępnianie materiałów zasobu, określone w załączniku do ustawy, podlegają corocznej waloryzacji w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki te są waloryzowane, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłaszanego komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. W przypadku gdy wskaźnik ten ma wartość ujemną, stawki opłat nie ulegają zmianie.
2.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa ogłasza, najpóźniej do dnia 31 października każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokości zwaloryzowanych stawek, które będą obowiązywały od dnia 1 stycznia następnego roku.
W zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 1641 oraz z 2022 r. poz. 1700).
1.
Tworzy się Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zwany dalej "Funduszem", będący państwowym funduszem celowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 i 1273).
2.
Przychodami Funduszu są wpływy z opłat:
1)
za udostępnienie zbiorów danych oraz innych materiałów z zasobu centralnego oraz za czynności urzędowe związane z prowadzeniem tego zasobu;
2)
za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz za wydanie dziennika praktyki zawodowej;
3)
za przeprowadzenie testu umiejętności w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geodezji i kartografii.
4)
(uchylony)
3.
Środki Funduszu są przeznaczone na dofinansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymywaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności na:
1)
zakładanie, aktualizację i modernizację krajowego systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków;
2)
zakup urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia zasobu;
3)
informatyzację zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania;
4)
podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, narad i konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu;
5)
opracowywanie, drukowanie i dystrybucję standardów i instrukcji technicznych, a także materiałów informacyjnych dotyczących zasobu oraz upowszechnianie informacji o zasobie;
6)
działalność wydawniczą Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.
3a.
Środki Funduszu poza dofinansowaniem zadań, o których mowa w ust. 3, przeznacza się również na:
1)
finansowanie kosztów przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz kosztów druku i dystrybucji dziennika praktyki zawodowej;
2)
finansowanie kosztów przeprowadzania testu umiejętności w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geodezji i kartografii.
4.
Środkami Funduszu dysponuje Główny Geodeta Kraju.
Orzeczenia: 8 Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Wpływy z udostępniania map oraz innych materiałów i informacji z zasobów wojewódzkich, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów są dochodami własnymi budżetu samorządu województwa.
1a.
(uchylony)
2.
Wpływy z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu są dochodami własnymi budżetu powiatu.
2a.
(uchylony)
3.
Z budżetu odpowiednio samorządu województwa i powiatu, w wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów, o których mowa w ust. 1 i 2, są finansowane zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, w szczególności:
1)
przebudowa i remont lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu;
2)
wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu;
3)
informatyzacja zasobu;
4)
zakładanie, aktualizacja i modernizacja map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków;
5)
weryfikacja wyników zgłoszonych prac geodezyjnych przekazywanych do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej;
6)
wykonywanie ekspertyz i opracowań dotyczących stanu zasobu oraz jego potrzeb rozwojowych;
7)
zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz sprzętu poligraficznego, niezbędnych do realizowania zadań wymienionych w pkt 1-6;
8)
podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, narad i konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu.
Przypisy: 1

Rozdział 8. Uprawnienia zawodowe oraz odpowiedzialność dyscyplinarna

1.
Do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii jest niezbędne posiadanie uprawnień zawodowych.
2.
Przez wykonywanie samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii rozumie się:
1)
kierowanie pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, podlegającymi zgłoszeniu do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej lub wykonywanymi na zlecenie tego organu, oraz sprawowanie nad nimi bezpośredniego nadzoru;
2)
wykonywanie czynności rzeczoznawcy z zakresu prac geodezyjnych, podlegających zgłoszeniu do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej lub wykonywanych na zlecenie tego organu, oraz sprawowanie nad nimi bezpośredniego nadzoru;
3)
pełnienie funkcji inspektora nadzoru z zakresu geodezji i kartografii;
4)
wykonywanie czynności technicznych i administracyjnych związanych z rozgraniczaniem nieruchomości;
5)
wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych niezbędnych do dokonywania wpisów w księgach wieczystych oraz prac, w wyniku których mogłoby nastąpić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego, w szczególności wytyczenie obiektów budowlanych w terenie, wykonywanie pomiarów kontrolnych oraz wykonywanie pomiarów przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych.
3.
Osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii są obowiązane wykonywać swoje zadania z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa.
4.
Osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii mogą poświadczać za zgodność z oryginałem sporządzone przez siebie kopie protokołów, map i innych dokumentów, które podlegają przekazaniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z wynikami prac geodezyjnych.
Orzeczenia: 27 Porównania: 1
Uprawnienia zawodowe nadaje się w następujących zakresach:
1)
geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne;
2)
rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;
3)
geodezyjne pomiary podstawowe;
4)
geodezyjna obsługa inwestycji;
5)
geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych;
6)
redakcja map;
7)
fotogrametria i teledetekcja.
8)
(uchylony)
Orzeczenia: 7 Porównania: 1
1.
Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 zakresy nadawanych uprawnień zawodowych pkt 1, 2, 4 i 5, mogą uzyskać osoby, które:
1)
posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
2)
nie były karane za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
3)
posiadają wyższe, średnie lub średnie branżowe wykształcenie geodezyjne;
4)
posiadają rok praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, 2 lata praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia albo 6 lat praktyki zawodowej w przypadku posiadania średniego lub średniego branżowego wykształcenia geodezyjnego;
5)
wykażą się znajomością przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii.
2.
(uchylony)
2a.
(uchylony)
3.
Osoby posiadające w dziedzinie geodezji i kartografii tytuł naukowy profesora albo I lub II stopień specjalizacji zawodowej, nadane w trybie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku spełnienia wymagań określonych w ust. 1 pkt 4 i 5.
4.
Główny Geodeta Kraju może w uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnień zawodowych, uznać posiadanie innego pokrewnego wykształcenia i długoletniej geodezyjnej lub kartograficznej praktyki zawodowej za spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w ust. 1.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
1.
Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 zakresy nadawanych uprawnień zawodowych pkt 3, 6 i 7, mogą uzyskać osoby, które:
1)
posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
2)
nie były karane za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
3)
posiadają odpowiednio:
a) dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia, studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich:
- na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych, którego program umożliwia nabycie umiejętności dotyczących geodezyjnych pomiarów podstawowych - dla zakresu geodezyjne pomiary podstawowe,
- na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych lub w obszarze nauk przyrodniczych, którego program umożliwia nabycie umiejętności dotyczących redakcji map - dla zakresu redakcja map,
- na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych lub w obszarze nauk przyrodniczych, którego program umożliwia nabycie umiejętności dotyczących fotogrametrii i teledetekcji - dla zakresu fotogrametria i teledetekcja,
b) rok praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo 2 lata praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia.
2.
Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, mogą otrzymać również osoby, które:
1)
posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
2)
nie były karane za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
3)
posiadają średnie lub średnie branżowe wykształcenie geodezyjne;
4)
posiadają 6 lat praktyki zawodowej;
5)
wykażą się znajomością przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii.
3.
Osoby posiadające w dziedzinie geodezji i kartografii tytuł naukowy profesora albo I lub II stopień specjalizacji zawodowej, nadane w trybie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku spełnienia wymagań określonych w ust. 1 pkt 3 lit. b.
4.
Główny Geodeta Kraju może w uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnień zawodowych, uznać posiadanie innego pokrewnego wykształcenia i długoletniej geodezyjnej lub kartograficznej praktyki zawodowej za spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w ust. 1 lub 2.
1.
Praktyka zawodowa obejmuje wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych z odpowiedniego zakresu pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia zawodowe w odpowiednim zakresie u przedsiębiorców lub w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 11 wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych.
2.
Osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień zawodowych, zwana dalej "osobą zainteresowaną", może rozpocząć praktykę zawodową:
1)
jeżeli spełnia wymagania, o których mowa w art. 44 warunki otrzymania uprawnień zawodowych ust. 1 pkt 3, art. 44a inne warunki uzyskania uprawnień zawodowych ust. 1 pkt 3 lit. a lub w art. 44a inne warunki uzyskania uprawnień zawodowych ust. 2 pkt 3, albo
2)
po zaliczeniu szóstego semestru studiów wyższych, o których mowa w art. 44 warunki otrzymania uprawnień zawodowych ust. 1 pkt 3 albo w art. 44a inne warunki uzyskania uprawnień zawodowych ust. 1 pkt 3 lit. a, na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub umowy o praktykę absolwencką u przedsiębiorców lub w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 11 wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych, lub na podstawie umowy dotyczącej praktyki zawartej między uczelnią a takimi podmiotami.
3.
Praktykę zawodową odbywaną przez osobę zainteresowaną, w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, wlicza się do okresów, o których mowa odpowiednio w art. 44 warunki otrzymania uprawnień zawodowych ust. 1 pkt 4 oraz w art. 44a inne warunki uzyskania uprawnień zawodowych ust. 1 pkt 3 lit. b, w wymiarze nieprzekraczającym 6 miesięcy.
4.
Osoba zainteresowana prowadzi dziennik praktyki zawodowej. Prace geodezyjne i kartograficzne wykonywane w ramach praktyki zawodowej są potwierdzane przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w odpowiednim zakresie, pod kierunkiem której prace te były wykonywane.
5.
Dziennik praktyki zawodowej wydaje, na wniosek osoby zainteresowanej, Główny Geodeta Kraju.
6.
Osoba zainteresowana ponosi opłatę za wydanie dziennika praktyki zawodowej w wysokości 50 zł.
7.
Główny Geodeta Kraju prowadzi rejestr wydanych dzienników praktyki zawodowej.
8.
Rejestr wydanych dzienników praktyki zawodowej zawiera:
1)
datę wydania dziennika praktyki zawodowej;
2)
imię, nazwisko i adres osoby zainteresowanej, której wydano dziennik praktyki zawodowej;
3)
określenie zakresu uprawnień zawodowych, o których nadanie ubiega się osoba zainteresowana;
4)
oznaczenie dokumentu potwierdzającego wykształcenie osoby zainteresowanej wymagane do rozpoczęcia praktyki zawodowej;
5)
potwierdzenie odbioru dziennika praktyki zawodowej przez osobę zainteresowaną.
1.
Główny Geodeta Kraju nadaje uprawnienia zawodowe na wniosek osoby zainteresowanej.
2.
Wniosek o nadanie uprawnień zawodowych może dotyczyć tylko jednego z zakresów, o których mowa w art. 43 zakresy nadawanych uprawnień zawodowych. Złożenie przez osobę zainteresowaną wniosku w jednym zakresie nie wyłącza możliwości złożenia przez nią wniosku o nadanie uprawnień zawodowych w innym zakresie, z tym że będzie on rozpatrywany w kolejnym postępowaniu kwalifikacyjnym.
3.
Do wniosku o nadanie uprawnień zawodowych osoba zainteresowana dołącza:
1)
dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 44 warunki otrzymania uprawnień zawodowych lub art. 44a inne warunki uzyskania uprawnień zawodowych;
2)
potwierdzenie wniesienia opłaty za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego;
3)
oświadczenie o treści:
„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że zawarte we wniosku o nadanie uprawnień zawodowych i w załącznikach do tego wniosku informacje są zgodne z prawdą.”.
3a.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Klauzula zawarta w tym oświadczeniu zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
4.
Główny Geodeta Kraju sprawdza wniosek o nadanie uprawnień zawodowych pod względem formalno-prawnym, a w razie konieczności wzywa osobę zainteresowaną do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Wniosek nieuzupełniony w terminie pozostawia się bez rozpoznania.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
1.
Stwierdzenie spełnienia przez osobę zainteresowaną wymagań określonych w art. 44 warunki otrzymania uprawnień zawodowych lub art. 44a inne warunki uzyskania uprawnień zawodowych następuje w drodze postępowania kwalifikacyjnego.
2.
Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:
1)
część wstępną, polegającą na weryfikacji dokumentów, o których mowa w art. 45 nadawanie uprawnień zawodowych ust. 3;
2)
część sprawdzającą, polegającą na przeprowadzeniu egzaminu ze znajomości przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii.
3.
Postępowania kwalifikacyjnego określonego w ust. 2 pkt 2 nie prowadzi się wobec osób, o których mowa w art. 44 warunki otrzymania uprawnień zawodowych ust. 3 i art. 44a inne warunki uzyskania uprawnień zawodowych ust. 1 pkt 3 i ust. 3.
1.
Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi komisja kwalifikacyjna do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, zwana dalej "komisją kwalifikacyjną".
2.
Komisję kwalifikacyjną powołuje i odwołuje Główny Geodeta Kraju.
3.
Komisję kwalifikacyjną powołuje się z udziałem przedstawicieli stowarzyszeń społeczno-zawodowych działających w dziedzinie geodezji i kartografii.
4.
Główny Geodeta Kraju wyznacza przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej.
5.
Główny Geodeta Kraju, na wniosek przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, może powoływać zespoły kwalifikacyjne spośród członków tej komisji.
6.
Przewodniczącemu i członkom komisji kwalifikacyjnej przysługuje wynagrodzenie za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.
1.
Główny Geodeta Kraju przekazuje wniosek o nadanie uprawnień zawodowych komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu sprawdzenia, o którym mowa w art. 45 nadawanie uprawnień zawodowych ust. 4.
2.
Postępowanie kwalifikacyjne wszczyna się z dniem przekazania wniosku komisji kwalifikacyjnej.
1.
Przed przystąpieniem do postępowania kwalifikacyjnego osoby zainteresowane ponoszą opłatę za przeprowadzenie tego postępowania.
2.
Wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego nie może być większa niż połowa wysokości kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251).
3.
W przypadku gdy postępowanie kwalifikacyjne obejmuje tylko część wstępną, o której mowa w art. 45a postępowanie kwalifikacyjne ust. 2 pkt 1, wysokość opłaty nie może być większa niż 20% opłaty, o której mowa w ust. 2.
4.
Wniesiona opłata za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego podlega zwrotowi:
1)
w całości, w przypadku gdy osoba zainteresowana nie później niż w terminie 14 dni przed wyznaczoną datą przeprowadzenia części wstępnej wycofa wniosek o nadanie uprawnień zawodowych;
2)
za część sprawdzającą, o której mowa w art. 45a postępowanie kwalifikacyjne ust. 2 pkt 2, w przypadku gdy osoba zainteresowana:
a) nie została dopuszczona do egzaminu,
b) nie przystąpiła do egzaminu w wyznaczonym terminie z przyczyn losowych i złożyła udokumentowany wniosek o zwrot opłaty w terminie 7 dni od wyznaczonej daty egzaminu.
5.
Opłatę wniesioną za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, na wniosek osoby zainteresowanej, zwraca się na podany przez tę osobę numer rachunku bankowego albo przekazem pocztowym.
Postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania uprawnień zawodowych trwa nie dłużej niż 4 miesiące od dnia jego wszczęcia, a w przypadku postępowania obejmującego tylko część wstępną - nie dłużej niż 2 miesiące.
1.
Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego stwierdzającego spełnienie wymagań określonych w art. 44 warunki otrzymania uprawnień zawodowych lub art. 44a inne warunki uzyskania uprawnień zawodowych Główny Geodeta Kraju wydaje osobie zainteresowanej świadectwo stwierdzające nadanie uprawnień zawodowych i wpisuje ją do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe. Odmowa nadania uprawnień zawodowych następuje w drodze decyzji.
2.
(uchylony)
1.
Prawo do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii nabywa się z dniem wpisu do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe.
2.
Główny Geodeta Kraju prowadzi centralny rejestr, o którym mowa w ust. 1.
3.
W rejestrze wpisuje się następujące dane dotyczące osób, którym nadano uprawnienia zawodowe:
1)
numer kolejny wpisu;
2)
nazwisko i imię (imiona);
3)
imię ojca;
4)
datę i miejsce urodzenia;
5)
numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL;
6)
adres zamieszkania;
7)
wykształcenie;
8)
numer świadectwa;
9)
zakresy posiadanych uprawnień zawodowych i daty nadania;
10)
informacje o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym datę wydania i oznaczenie orzeczenia oraz rodzaj orzeczonej kary dyscyplinarnej;
11)
informacje o wykreśleniach z rejestru oraz przyczynach tych wykreśleń.
4.
W rejestrze wpisuje się również dane dotyczące osób, którym uznano kwalifikacje do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geodezji i kartografii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334).
5.
Wyciągi z rejestru zawierające dane wymienione w ust. 3 pkt 1-3, 8 i 9 podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Publikacji podlegają także zmiany w rejestrze.
6.
Publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii nie podlegają dane, o których mowa w ust. 3 pkt 1–3, 8 i 9, dotyczące osób, wobec których prawomocnie orzeczono karę, o której mowa w art. 46a kary dyscyplinarne ust. 1 pkt 3, w okresie jej trwania.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1)
sposób, tryb i szczegółowe warunki nadawania uprawnień zawodowych oraz działania komisji kwalifikacyjnej, w szczególności:
a) tryb składania dokumentów, o których mowa w art. 45 nadawanie uprawnień zawodowych ust. 3,
b) warunki uznawania praktyki zawodowej, a także sposób prowadzenia dziennika praktyki zawodowej, w tym jego wzór,
c) organizację i sposób działania komisji kwalifikacyjnej,
d) sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego i ustalania jego kosztów,
e) wzory świadectw stwierdzających nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii,
f) warunki, które powinien spełniać program studiów osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresach, o których mowa w art. 43 zakresy nadawanych uprawnień zawodowych pkt 3, 6 i 7, aby komisja kwalifikacyjna mogła uznać umiejętności, o których mowa w art. 44a inne warunki uzyskania uprawnień zawodowych ust. 1 pkt 3 lit. a, jako spełniające wymagania do nadania uprawnień zawodowych
- mając na względzie zapewnienie przejrzystego i sprawnego przeprowadzania czynności związanych z nadawaniem uprawnień zawodowych, a także uznawaniem praktyki zawodowej;
2)
wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne, kierując się wysokością kosztów postępowania kwalifikacyjnego i wydatków związanych z funkcjonowaniem komisji kwalifikacyjnej oraz tryb pobierania tej opłaty, uwzględniając części postępowania kwalifikacyjnego;
3)
wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji kwalifikacyjnej, uwzględniając liczbę osób przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego oraz sposób przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.
Osoba wykonująca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną, jeżeli wykonuje swoje zadania:
1)
z naruszeniem przepisów prawa;
2)
nie dochowując należytej staranności;
3)
niezgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej.
Orzeczenia: 30 Porównania: 1
1.
Karami dyscyplinarnymi są:
1)
upomnienie;
2)
nagana;
3)
zawieszenie możliwości wykonywania uprawnień zawodowych na okres od 6 miesięcy do 1 roku;
4)
odebranie uprawnień zawodowych.
2.
Osoba, której odebrano uprawnienia zawodowe, może ubiegać się o ponowne ich uzyskanie po upływie 3 lat od dnia ich odebrania.
3.
Organ orzekający w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii wymierza karę w granicach określonych w ustawie, uwzględniając stopień szkodliwości czynu, stopień winy, a także cele kary w zakresie społecznego oddziaływania oraz cele zapobiegawcze i dyscyplinujące, które ma osiągnąć w stosunku do ukaranego.
4.
Wymierzając karę, organ orzekający uwzględnia motywy i sposób działania, okoliczności działania lub zaniechania, jak również właściwości, warunki osobiste osoby, wobec której toczy się postępowanie dyscyplinarne oraz jej doświadczenie zawodowe.
5.
Karę określoną w ust. 1 pkt 3 wymierza się w przypadku rażącego naruszenia przepisów obowiązujących w geodezji i kartografii.
6.
Karę określoną w ust. 1 pkt 4 wymierza się w przypadku, gdy na skutek rażącego naruszenia przepisów nastąpiło zagrożenie dla zdrowia, życia lub mienia o dużej wartości.
Postępowanie dyscyplinarne może być wszczęte niezależnie od innych rodzajów odpowiedzialności za ten sam czyn.
1.
Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego, jeżeli od chwili popełnienia czynu upłynęły trzy lata.
2.
Jeżeli jednak czyn zawiera znamiona przestępstwa, przedawnienie dyscyplinarne nie następuje wcześniej niż przedawnienie przewidziane w przepisach ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, z późn. zm.).
3.
Wszczęcie postępowania wyjaśniającego przerywa bieg terminu przedawnienia, o którym mowa w ust. 1.
4.
Karalność przewinienia dyscyplinarnego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło pięć lat.
1.
Rzecznika dyscyplinarnego powołuje i odwołuje wojewoda na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.
2.
Rzecznikiem dyscyplinarnym może być osoba zatrudniona w urzędzie wojewódzkim dająca należytą rękojmię wykonywania tej funkcji z racji posiadanej wiedzy oraz doświadczenia w dziedzinie geodezji i kartografii.
1.
Do zadań rzecznika dyscyplinarnego należą w szczególności:
1)
prowadzenie postępowania wyjaśniającego;
2)
składanie wniosków o ukaranie;
3)
udział w postępowaniu dyscyplinarnym w charakterze strony.
2.
Rzecznik dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego albo Głównego Geodety Kraju. O wszczęciu tego postępowania rzecznik dyscyplinarny zawiadamia osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, której ono dotyczy.
3.
Jeżeli zebrany materiał dowodowy nie daje podstaw do sporządzenia wniosku o ukaranie, rzecznik dyscyplinarny wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego, o czym zawiadamia osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, której ono dotyczy.
Spory o właściwość pomiędzy rzecznikami dyscyplinarnymi rozstrzyga Główny Geodeta Kraju.
1.
W sprawach dyscyplinarnych orzekają w I instancji wojewódzkie komisje dyscyplinarne.
2.
W sprawach dyscyplinarnych orzeka w II instancji Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna działająca przy Głównym Geodecie Kraju.
3.
Komisją dyscyplinarną właściwą do rozpoznania sprawy jest wojewódzka komisja dyscyplinarna, na której obszarze działania popełniono czyn uzasadniający odpowiedzialność dyscyplinarną.
4.
Wojewodowie, w drodze porozumienia, mogą utworzyć wspólną komisję dyscyplinarną, właściwą dla dwóch lub więcej województw.
5.
Spory o właściwość pomiędzy wojewódzkimi komisjami dyscyplinarnymi rozstrzyga Główny Geodeta Kraju.
1.
Członków wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej, w tym przewodniczącego, powołuje, w drodze zarządzenia, na czteroletnią kadencję, wojewoda, na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.
2.
Członkiem wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej może być osoba dająca należytą rękojmię wykonywania tej funkcji z racji posiadanej wiedzy oraz doświadczenia w dziedzinie geodezji i kartografii.
1.
Członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej, w tym przewodniczącego, powołuje, w drodze zarządzenia, na czteroletnią kadencję, Główny Geodeta Kraju.
2.
Członkiem Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej może być osoba dająca należytą rękojmię wykonywania tej funkcji z racji posiadanej wiedzy oraz doświadczenia w dziedzinie geodezji i kartografii.
1.
Wojewódzkie komisje dyscyplinarne oraz Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna, zwane dalej „komisjami dyscyplinarnymi”, orzekają w składach trzyosobowych, wyznaczonych przez przewodniczącego odpowiedniej komisji dyscyplinarnej.
2.
Członkowie komisji dyscyplinarnych w zakresie orzekania są niezawiśli.
3.
Obsługę administracyjną wojewódzkich komisji dyscyplinarnych zapewniają odpowiedni wojewodowie, a Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej – Główny Geodeta Kraju.
1.
W przypadku wyłączenia rzecznika dyscyplinarnego, Główny Geodeta Kraju wskazuje innego rzecznika dyscyplinarnego, właściwego do udziału w sprawie.
2.
W przypadku wyłączenia członka wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej albo Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej od udziału w sprawie odpowiednio przewodniczący wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej albo przewodniczący Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej wyznacza innego członka komisji dyscyplinarnej do udziału w sprawie.
3.
Zmiana w składzie orzekającym nie powoduje konieczności powtórzenia czynności w postępowaniu dyscyplinarnym.
1.
Stronami w postępowaniu dyscyplinarnym są obwiniony i rzecznik dyscyplinarny.
2.
Oskarżycielem jest rzecznik dyscyplinarny.
3.
Za obwinionego uważa się osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, przeciwko której rzecznik dyscyplinarny złożył do wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej wniosek o ukaranie.
1.
Wniosek rzecznika dyscyplinarnego o ukaranie wszczyna postępowanie dyscyplinarne.
2.
Obwiniony ma prawo korzystania z pomocy wybranego przez siebie obrońcy. Obrońcą może być adwokat, radca prawny, osoba posiadająca uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii lub osoba będąca członkiem organizacji społeczno-zawodowej działającej w dziedzinie geodezji i kartografii.
3.
Wojewódzka komisja dyscyplinarna wydaje orzeczenie po przeprowadzeniu rozprawy, w toku której wysłuchuje rzecznika dyscyplinarnego i obwinionego oraz jego obrońcy, jeżeli został ustanowiony, a także po rozpatrzeniu innych dowodów mających znaczenie w sprawie.
1.
Od orzeczenia wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej strony mają prawo wniesienia odwołania. W odwołaniu można zaskarżyć całość orzeczenia lub jego część.
2.
Odwołanie wnosi się do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej za pośrednictwem wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej, która wydała zaskarżone orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.
W postępowaniu przed Odwoławczą Komisją Dyscyplinarną stosuje się przepisy art. 46k wyłączenie rzecznika dyscyplinarnego lub członka komisji dyscyplinarnej od udziału w sprawie ust. 1 i 3 oraz art. 46m tryb postępowania dyscyplinarnego ust. 2 i 3.
1.
Od orzeczeń Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej stronom służy odwołanie do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania obwinionego sądu apelacyjnego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Do rozpoznania odwołania stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm.) o apelacji.
2.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.
1.
Karę dyscyplinarną, z wyjątkiem kary odebrania uprawnień zawodowych, uważa się za niebyłą i wzmiankę o niej wykreśla się z centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe po upływie 2 lat od uprawomocnienia się orzeczenia.
2.
Karę dyscyplinarną odebrania uprawnień zawodowych uważa się za niebyłą po upływie 5 lat od uprawomocnienia się orzeczenia.
1.
Komisje dyscyplinarne oraz sądy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, przesyłają Głównemu Geodecie Kraju odpisy prawomocnych orzeczeń o ukaraniu.
2.
Prawomocne orzeczenie o ukaraniu stanowi podstawę wpisu odpowiedniej wzmianki w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia zawodowe albo wykreślenia ukaranego z tego rejestru.
1.
Wykreślenie z centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe następuje w przypadku:
1)
utraty pełnej zdolności do czynności prawnych;
2)
sądowego zakazu wykonywania zawodu geodety lub kartografa;
3)
odebrania uprawnień zawodowych;
4)
śmierci.
2.
Wykreślenia z centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe dokonuje się z urzędu na podstawie prawomocnego orzeczenia albo udokumentowanej informacji z rejestru PESEL lub innej udokumentowanej informacji w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL.
1.
Koszty postępowania dyscyplinarnego stanowią wydatki poniesione w związku z tym postępowaniem.
2.
W razie ukarania koszty postępowania dyscyplinarnego ponosi obwiniony. W pozostałych przypadkach koszty postępowania przed wojewódzką komisją dyscyplinarną pokrywa właściwy wojewoda, a koszty postępowania przed Odwoławczą Komisją Dyscyplinarną – Główny Geodeta Kraju.
3.
Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego stanowią dochód budżetu państwa.
Do postępowań przed komisjami dyscyplinarnymi w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej, w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1375, z późn. zm.), z tym że nie stosuje się przepisów o oskarżycielu prywatnym, przedstawicielu społecznym, postępowaniu przygotowawczym oraz środkach przymusu, z wyjątkiem przepisów o karze pieniężnej.
Jeżeli przy wykonywaniu funkcji mierniczych górniczych lub biegłych sądowych jest niezbędne prowadzenie prac geodezyjnych podlegających obowiązkowi zgłoszenia do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, osoby wykonujące te prace powinny posiadać uprawnienia zawodowe zgodnie z przepisami ustawy.
Orzeczenia: 45 Porównania: 1

Rozdział 8a. Ewidencja miejscowości, ulic i adresów

1.
Do zadań gminy należy:
1)
ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
2)
umieszczanie i utrzymywanie w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic i placów w miastach oraz innych miejscowościach na obszarze gminy.
2.
Ewidencję miejscowości, ulic i adresów prowadzi się w systemie teleinformatycznym.
3.
Ewidencję miejscowości, ulic i adresów prowadzi się na podstawie:
1)
(uchylony)
2)
wykazu urzędowych nazw miejscowości, o którym mowa w art. 9 wykazy ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych;
3)
danych państwowego rejestru nazw geograficznych;
4)
danych krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju;
5)
uchwał rady gminy w sprawie przebiegu oraz nadania nazw ulic i placów;
6)
planu ogólnego gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu;
7)
ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów geodezyjnych i kartograficznych.
4.
Ewidencja miejscowości, ulic i adresów zawiera:
1)
nazwy miejscowości oraz dane określające położenie tych miejscowości;
2)
nazwy ulic i placów oraz dane określające położenie tych ulic i placów;
3)
identyfikatory miejscowości, ulic i placów pochodzące z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju;
4)
dodatkowe tradycyjne nazwy miejscowości, ulic i placów w języku mniejszości, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 12 używanie dodatkowych nazw miejsc, obiektów i ulic w języku mniejszości ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823);
5)
dane adresowe określające:
a) numery porządkowe budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania,
b) kody pocztowe,
c) położenie budynków, o których mowa w lit. a, w państwowym systemie odniesień przestrzennych.
4a.
Ewidencja miejscowości, ulic i adresów, oprócz danych wymienionych w ust. 4, może zawierać także dane adresowe dotyczące obiektów, takich jak: parkingi, garaże, wjazdy i wejścia do parków, ogrodów oraz innych miejsc zorganizowanego wypoczynku lub działalności gospodarczej.
5.
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) ustala numery porządkowe, o których mowa w ust. 4 pkt 5 lit. a, z urzędu lub na wniosek zainteresowanych i zawiadamia o tych ustaleniach właścicieli nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają.
6.
Wniosek, o którym mowa w ust. 5, zawiera:
1)
imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres;
2)
określenie przedmiotu wniosku;
3)
informacje o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek, według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.
7.
Numery porządkowe dotyczące budynków wybudowanych lub prognozowanych na nieruchomościach przyległych do ulicy położonej na granicy gminy lub przyległej do tej granicy ustalają, w drodze porozumienia, właściwi miejscowo wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast).
8.
W przypadku braku porozumienia, o którym mowa w ust. 7, numery porządkowe ustala, w drodze zarządzenia, wojewoda.
9.
Numery porządkowe nowo budowanych budynków, niewykazanych w ewidencji, o której mowa w ust. 4, ustala się przed rozpoczęciem ich użytkowania.
Interpretacje: 1 Porównania: 1
1.
Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu – na ścianie frontowej budynku albo ogrodzeniu tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.
2.
(uchylony)
3.
Rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić obowiązek umieszczania na tabliczce, o której mowa w ust. 1, nazwy miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego, a także nazwy ulicy lub placu.
4.
(uchylony)
5.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji gromadzonych w bazach danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów, organizację i tryb tworzenia, aktualizacji i udostępniania tych baz, a także wzór wniosku, o którym mowa w art. 47a zadania gminy ust. 6, mając na uwadze zachowanie w jak najszerszym zakresie dotychczasowych danych adresowych, zasadę interoperacyjności, o której mowa w przepisach o infrastrukturze informacji przestrzennej, potrzebę harmonizacji zbiorów danych tej ewidencji ze zbiorami innych rejestrów publicznych, o których mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a, a także usprawnienie obsługi obywateli.
Porównania: 1

Rozdział 9. Przepisy karne i kary pieniężne

1.
Kto:
1)
wbrew przepisom art. 12 zgłoszenie prac geodezyjnych ust. 1 nie zgłasza prac geodezyjnych do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej lub wbrew przepisom art. 12a zakończenie prac geodezyjnych nie przekazuje do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wyników zgłoszonych prac geodezyjnych,
2)
wbrew przepisom art. 13 uprawnienia osób wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne ust. 1 pkt 1 utrudnia lub uniemożliwia osobie wykonującej prace geodezyjne i kartograficzne wejście na grunt lub do obiektu budowlanego i dokonanie niezbędnych czynności związanych z wykonywaną pracą,
3)
wbrew przepisom art. 15 ochrona znaków geodezyjnych i budowli triangulacyjnych niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych,
4)
(uchylony)
5)
wbrew przepisom art. 22 zgłaszanie staroście zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków ust. 2, będąc obowiązany do zgłoszenia zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, nie zgłosi ich do właściwego organu w ciągu 30 dni od dnia powstania zmian,
6)
(uchylony)
7)
wbrew przepisom art. 42 wykonywanie samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii bez wymaganych uprawnień zawodowych wykonuje samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii
- podlega karze grzywny.
1a.
Kto wbrew przepisom art. 47b numer porządkowy nieruchomości ust. 1, będąc obowiązanym do umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym, nie umieści jej w widocznym miejscu – na ścianie frontowej budynku albo ogrodzeniu w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
2.
W wypadkach określonych w ust. 1 i 1a orzekanie następuje na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
Porównania: 1
1.
Kto wykorzystuje materiały zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostępnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty za udostępnienie tych materiałów.
1a.
Kto wykorzystuje materiały zasobu niezgodnie z art. 12 zgłoszenie prac geodezyjnych ust. 8, podlega karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty zryczałtowanej wniesionej w związku ze zgłoszeniem prac i jego uzupełnieniem, do których udostępnione zostały te materiały.
2.
Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1 i 1a, nakładają w drodze decyzji administracyjnej:
1)
Główny Geodeta Kraju, jeżeli naruszenie dotyczy wykorzystywania materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
2)
wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, jeżeli naruszenie dotyczy wykorzystywania materiałów wojewódzkiego lub powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
3.
Kary pieniężne stanowią dochód budżetu państwa.
4.
W przypadku uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji oraz uwzględnienia skargi przez sąd administracyjny uiszczona kara pieniężna podlega zwrotowi.

Rozdział 10. Przepisy przejściowe i końcowe

1.
Działalność gospodarcza w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych, prowadzona w dniu wejścia w życie ustawy na podstawie zezwoleń przez podmioty niebędące osobami prawnymi, podlega w terminie trzech miesięcy wpisowi z urzędu do ewidencji prowadzonej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej.
2.
W stosunku do osób wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2020 r. poz. 2159).
Porównania: 1
1.
Dokumenty stwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych, uzyskane w trybie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy, są jednoznaczne z uprawnieniami zawodowymi, o których mowa w art. 42 wykonywanie samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii.
2.
Osoby nieposiadające uprawnień zawodowych, zatrudnione w istniejących jednostkach gospodarki uspołecznionej na stanowiskach, do których zajmowania jest wymagane posiadanie tych uprawnień, są obowiązane do ich uzyskania w ciągu 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy.
Porównania: 1
Orzeczenia: 55 Porównania: 1
Postępowanie o rozgraniczenie nieruchomości, wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy, prowadzi się według przepisów dotychczasowych.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Nieruchomości państwowe, wydzielone w związku z usytuowaniem na nich znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki i budowli triangulacyjnych, przechodzą w zarząd właściwych starostów.
Orzeczenia: 5 Porównania: 1
Do czasu przekształcenia ewidencji gruntów i budynków w kataster nieruchomości przez użyte w niniejszej ustawie pojęcie "kataster" rozumie się tę ewidencję.
Porównania: 1
1.
Organ administracji może prowadzić mapę zasadniczą w postaci analogowej do czasu jej przekształcenia do postaci cyfrowej i utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 r.
2.
W okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., w przypadku nieutworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a pkt 2, 3, 10 i 12, mapa zasadnicza może być prowadzona w postaci wektorowej lub w postaci rastrowej uzupełnianej systematycznie danymi wektorowymi, na zasadach stosowanych przed dniem 1 stycznia 2014 r.
Porównania: 1
Ustawa nie narusza przepisów:
1)
art. 1 i art. 4 dekretu z dnia 6 września 1951 r. o obszarach szczególnie ważnych dla obrony kraju (Dz. U. poz. 341 oraz z 2001 r. poz. 725);
2)
dekretu z dnia 6 maja 1953 r. - Prawo górnicze (Dz. U. z 1978 r. poz. 12, z późn. zm.);
3)
art. 5 i art. 18 ust. 2 pkt 4 dekretu z dnia 23 marca 1956 r. o ochronie granic państwowych (Dz. U. poz. 51, z 1959 r. poz. 168, z 1969 r. poz. 95, z 1977 r. poz. 162 oraz z 1990 r. poz. 198);
4)
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 oraz z 2023 r. poz. 951);
5)
ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane (Dz. U. poz. 229, z późn. zm.);
6)
ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 230, z późn. zm. );
7)
ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 765 i 1195).
Porównania: 1 Przypisy: 4
W ustawie z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. poz. 80 i z 1989 r. poz. 55): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 12 listopada 1985 r. o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej (Dz. U. poz. 262 i z 1987 r. poz. 180): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu urzędu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (Dz. U. poz. 173): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
Tracą moc:
1)
dekret z dnia 13 września 1946 r. o rozgraniczeniu nieruchomości (Dz. U. poz. 298 i 382);
2)
dekret z dnia 25 kwietnia 1948 r. o prawie dokonywania zdjęć aerofotogrametrycznych (Dz. U. poz. 160);
3)
dekret z dnia 2 lutego 1955 r. o ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 32);
4)
dekret z dnia 13 czerwca 1956 r. o państwowej służbie geodezyjnej i kartograficznej (Dz. U. poz. 115, z 1983 r. poz. 200, z 1987 r. poz. 180 oraz z 1988 r. poz. 170).
Porównania: 1
Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w ustawie pozostają w mocy dotychczasowe przepisy, jeżeli nie są z nią sprzeczne.
Orzeczenia: 7 Porównania: 1
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1989 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 26.05.1989 r. - Dz.U. z 1989 r. poz. 163]
Orzeczenia: 1 Porównania: 1


ZAŁĄCZNIK

 

WYSOKOŚĆ STAWEK PODSTAWOWYCH W ODNIESIENIU DO ODPOWIEDNICH JEDNOSTEK ROZLICZENIOWYCH, WYSOKOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKÓW KORYGUJĄCYCH ORAZ ZASADY USTALANIA TYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW, A TAKŻE SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBLICZANIA WYSOKOŚCI OPŁATY

1. Stawki podstawowe, zwane dalej "Sp", oraz jednostki rozliczeniowe stosowane przy ustalaniu opłat z tytułu udostępniania materiałów zasobu oraz za czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1 pkt 2, 3, 5 i 6, określają tabele nr 1-16.

2. uchylony

3. Przy ustalaniu wysokości opłat stosuje się współczynniki korygujące:

1) K w wysokości:

a) 0,5 - w przypadku udostępniania:

- materiałów zasobu wykonawcom prac geodezyjnych lub kartograficznych podlegających obowiązkowi zgłoszenia,

- danych rejestru cen i wartości nieruchomości rzeczoznawcom majątkowym w celu wykonania przez nich wyceny nieruchomości,

- materiałów zasobu w postaci nieelektronicznej na cele i podmiotom, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 2,

b) 0,8 - w przypadku udostępniania materiałów zasobu w celu przeprowadzenia szkolenia, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. - o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.),

c) 0,1 - w przypadku każdego kolejnego udostępnienia zbiorów danych dotyczących sieci uzbrojenia terenu, o którym mowa w art. 40a ust. 2 pkt 5;

2) CL - ze względu na cel, w jakim wykorzystywane będą udostępniane materiały zasobu, inny niż cele, o których mowa w pkt 1;

3) LR - ze względu na liczbę jednostek rozliczeniowych udostępnianych materiałów zasobu;

4) SU - ze względu na sposób udostępniania materiałów zasobu;

5) PD - w przypadku gdy przedmiotem udostępnienia jest dająca się wyodrębnić część materiału zasobu, dla którego określona jest stawka podstawowa,

6) AJ - w przypadku, gdy udostępniany materiał zasobu zawiera informacje nieaktualne lub o cechach zmniejszających przydatność użytkową tego materiału;

7) T - w przypadku okresowego udostępniania materiałów zasobu za pomocą usług sieciowych.

4. Współczynnik CL przybiera wartości:

1) 1,0, gdy materiały zasobu są udostępniane określonemu podmiotowi dla jego potrzeb własnych niezwiązanych z działalnością gospodarczą, bez prawa publikacji w sieci Internet;

2) określone w tabeli nr 18, gdy materiały zasobu są udostępniane określonemu podmiotowi dla potrzeb jego działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców, lub w celu publikacji w sieci Internet pochodnych tych materiałów w postaci:

a) map,

b) kartogramów,

c) kartodiagramów,

d) innych opracowań kartograficznych

- których treścią są informacje pochodzące z materiałów zasobu oraz informacje dodane przez licencjobiorcę w taki sposób, że nie można rozdzielić tych informacji, a także przetworzone do postaci elektronicznej materiały zasobu udostępnione w postaci nieelektronicznej;

5. O wysokości współczynnika CL decyduje najwyższy parametr charakteryzujący zakres uprawnień do przetwarzania materiałów zasobu określony w tabeli nr 18.

6. W przypadku jednorazowego udostępniania materiałów zasobu współczynnik SU stosuje się w wysokości:

1) 1,0 - w przypadku udostępniania materiałów zasobu na zewnętrznym nośniku danych elektronicznych lub w postaci plików danych przekazywanych drogą elektroniczną albo w postaci drukowanej;

2) 0,8 - w przypadku udostępniania materiałów zasobu w postaci elektronicznej za pomocą usług sieciowych.

7. Współczynnika SU nie stosuje się przy obliczaniu wysokości opłaty za okresowy dostęp do materiałów zasobu.

8. Współczynniki LR, PD oraz AJ przyjmują wartości określone w tabelach nr 1-16.

9. Jeżeli przy obliczeniu wysokości opłaty stosuje się współczynnik korygujący K, nie stosuje się współczynnika CL.

10. Stawki podstawowe określone w tabelach nr 1-17 uwzględniają koszty elektronicznych nośników danych o pojemności do 4 GB oraz koszty nośników informacji nieelektronicznej.

11. W przypadku, gdy w celu udostępniania materiałów zasobu niezbędne jest użycie nośników danych elektronicznych o pojemności 4-20 GB, za nośniki te pobiera się opłatę ryczałtową w wysokości 5 zł.

12. Opłaty, o której mowa w ust. 11, nie pobiera się, jeżeli odpowiednie nośniki danych elektronicznych dostarczy wnioskodawca.

13. Materiały zasobu, dla udostępnienia których jest niezbędne użycie zewnętrznego nośnika danych elektronicznych o pojemności większej niż 20 GB, mogą być udostępniane po dostarczeniu przez wnioskodawcę odpowiedniego nośnika danych.

14. Opłata za wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres wynosi:

1) 10 zł, jeżeli waga przesyłki jest mniejsza od 1 kg;

2) 15 zł, jeżeli waga przesyłki wynosi od 1 kg do 5 kg;

3) 20 zł, jeżeli waga przesyłki jest większa niż 5 kg.

15. W Dokumencie Obliczenia Opłaty kwotę opłaty wykazuje się po zaokrągleniu jej do pełnych dziesiątek groszy. Zaokrąglenie następuje w ten sposób, że:

1) mniej niż 5 groszy pomija się;

2) 5 i więcej groszy podwyższa się do pełnych dziesiątek groszy.

16. W przypadku gdy współczynnik korygujący LR, określony w tabelach nr 2, 3 (lp. 1, 6), 10 (lp. 2, 5-18, 21, 22), 13 (lp. 4), 14 lub 16 (lp. 1 i 2), ma wyłącznie wartość 1,0 (niezależnie od liczby jednostek rozliczeniowych), wysokość opłaty za udostępnienie materiałów zasobu (Wop) oblicza się według wzoru:

Wop = Sp x Ljr x K x SU x PD x AJ

albo według wzoru:

Wop = Sp x Ljr x CL x SU x PD x AJ,

gdzie Ljr jest liczbą jednostek rozliczeniowych udostępnianych materiałów zasobu.

17. W przypadku gdy współczynnik LR określony w tabelach nr 7, 8, 10 (lp. 1), 13 (lp. 3) lub 16 (lp. 6) przybiera wartość

- 1,0 - dla liczby jednostek rozliczeniowych nie większej od określonej liczby L1;

- LR1 - dla liczby jednostek rozliczeniowych większej od L1,

a Ljr:

1) jest nie większa od L1, Wop oblicza się odpowiednio według wzorów określonych w ust. 16,

2) jest większa niż L1, Wop oblicza się odpowiednio według wzoru:

 

Wop = Sp × [L1 + (Ljr - L1) × LR1] × K × SU × PD × AJ

albo według wzoru:

Wop = Sp × [L1 + (Ljr - L1) × LR1] × CL × SU × PD × AJ.

18. W przypadku gdy współczynnik LR określony w tabelach nr 1, 3 (lp. 2-5), 4-6, 9, 10 (lp. 3, 4, 19, 20), 12, 13 (lp. 1, 2) lub 15 przybiera wartość:

- 1,0 - dla liczby jednostek rozliczeniowych nie większej od określonej liczby L1;

- LR1 - dla liczby jednostek rozliczeniowych większej od L1 i nie większej od L2;

- LR2 - dla dowolnej liczby jednostek rozliczeniowych większej od L2,

a Ljr:

1) jest nie większa od L1, Wop oblicza się odpowiednio według wzorów określonych w ust. 16;

2) Lrj jest większa niż L1 i nie większa niż L2, Wop oblicza się odpowiednio według wzorów określonych w ust. 17 pkt 2;

3) jest większa niż L2, Wop oblicza się odpowiednio według wzoru:

Wop = Sp × [L1 + (L2 - L1) × LR1 + (Ljr - L2) × LR2] × K × SU × PD × AJ,

albo według wzoru:

Wop = Sp × [L1 + (L2 - L1) × LR1 + (Ljr - L2) × LR2] × CL × SU × PD × AJ.

19. W przypadku gdy Ljr jest mniejsza niż 1, do obliczenia wysokości opłaty przyjmuje się 1.

19a. Do obliczenia opłaty za sporządzenie i wydanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego, o których mowa w tabeli nr 11, oraz za czynności urzędowe, o których mowa w tabeli nr 16 lp. 3-6, stosuje się odpowiednio wzory zawarte w ust. 16-18 z pominięciem współczynników K oraz CL.

20. Wysokość opłaty za określone w licencji prawo do korzystania przez okres 1 roku z usługi umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzeń licencjobiorcy ortofotomapy lub opracowań kartograficznych, tworzonych na podstawie odpowiednich baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1-3, 7, 8, 10, 11 lub ust. 1b, wraz z prawem do przetwarzania udostępnionych informacji, dotyczących określonego obszaru, w sposób przekraczający usługę przeglądania, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, ustala się w takiej samej wysokości jak wysokość opłaty za jednorazowe udostępnienie odpowiednich opracowań kartograficznych w postaci rastrowej, dotyczących tego samego obszaru, tworzonych na podstawie tych baz danych.

21. W przypadku udostępniania, na zasadach określonych w ust. 20, ortofotomapy lub opracowań kartograficznych tworzonych na podstawie odpowiednich baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1, 7, 8 lub 11, wysokości opłaty nie może być mniejsza niż opłata za jednorazowe udostępnienie odpowiednich opracowań kartograficznych w postaci rastrowej dotyczących obszaru 100 km2.

22. W przypadku udostępniania, na zasadach określonych w ust. 20, opracowań kartograficznych tworzonych na podstawie odpowiednich baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 lub ust. 1b, wysokości opłaty nie może być mniejsza niż opłata za jednorazowe udostępnienie odpowiednich opracowań kartograficznych w postaci rastrowej dotyczących obszaru:

1) 100 ha, jeżeli udostępniane opracowanie kartograficzne cechuje się szczegółowością właściwą dla skali 1:500 lub 1:1000;

2) 1000 ha, jeżeli udostępniane opracowanie kartograficzne cechuje się szczegółowością właściwą dla skali 1:2000 lub 1:5000.

23. W przypadku, gdy prawa, o których mowa w ust. 20, dotyczą okresu krótszego niż jeden rok, do ustalenia wysokości opłaty stosuje się współczynnik T, w wysokości:

1) 0,6, jeżeli ten okres trwa 0,5 roku;

2) 0,4, jeżeli ten okres trwa 3 miesiące.

 

Tabela nr 1

 

Zbiory danych bazy danych obiektów topograficznych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 (BDOT10k)

Lp.

Nazwa materiału zasobu

Jednostka rozliczeniowa

Stawka podstawowa (Sp)

Współczynniki korygujące LR, PD, AJ

1.

Pełny zbiór danych BDOT10k

km2

2,0 zł

1. Do stawek opłat stosuje się współczynnik LR w wysokości:

1) 1,0 - dla Ljr nie większej niż 100;

2) 0,8 - dla Ljr w przedziale 101-1000;

2.

Wybrany zbiór danych BDOT10k (kategoria klas obiektów)

0,60 zł

3) 0,4 - dla Ljr większej od 1000.

2. PD i AJ przyjmują wartość 1,0.

 

 

 

 

 

Tabela nr 2

 

Standardowe opracowania kartograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3 i 4

Lp.

Nazwa materiału zasobu

Jednostka rozliczeniowa

Stawka podstawowa (Sp)

Współczynniki korygujące LR, PD, AJ

1.

Mapy topograficzne w skalach 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci rastrowej

arkusz mapy oznaczony jednym godłem

10,0 zł

LR, PD i AJ przyjmują wartość 1,0.

2.

Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000 w postaci rastrowej

3.

Mapy topograficzne w skalach 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci wektorowej

25,0 zł

4.

Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1:250 000, 1:500 000, 1:1000 000 w postaci wektorowej

5.

Mapy topograficzne w skalach 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci drukowanej

30,0 zł

1. LR i PD przyjmują wartość 1,0.

2. AJ przyjmuje wartość:

1) 1,0 - dla ploterowego wydruku kolorowego;

2) 0,7 - dla ploterowego wydruku czarno-białego;

3) 0,4 - dla druku poligraficznego.

6.

Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000 w postaci drukowanej

 

Tabela nr 3

 

Baza danych zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 11

Lp.

Nazwa materiału zasobu

Jednostka rozliczeniowa

Stawka podstawowa (Sp)

Współczynniki korygujące LR, PD, AJ

1.

Fotogrametryczne zdjęcia lotnicze

zdjęcie

12,0 zł

1. LR - przyjmuje wartość 1,0 bez względu na liczbę udostępnionych zdjęć i liczbę kopii wykonanych z jednego zdjęcia.

2. PD i AJ przyjmują wartość 1,0.

2.

Ortofotomapa

km2

2,0 zł

1. LR przyjmuje wartość:

1) 1,0 - dla Ljr nie większej niż 100;

2) 0,9 - dla Ljr w przedziale 101-10 000;

3) 0,8 - dla Ljr większej od 10 000.

2. AJ przyjmuje wartość:

1) 1,0, jeżeli terenowa wielkość piksela jest nie większa niż 1,0 m;

2) 0,9, jeżeli terenowa wielkość piksela jest większa niż 1,0 m, ale nie większa niż 5,0 m;

3) 0,8, jeżeli terenowa wielkość piksela jest większa niż 5,0 m.

3. PD przyjmuje wartość 1,0.

3.

Zbiór danych pomiarowych dotyczących numerycznego modelu terenu

4,0 zł

1. LR przyjmuje wartość:

1) 1,0 - dla Ljr nie większej niż 100;

2) 0,9 - dla Ljr w przedziale 101-10 000;

4.

Numeryczny model rzeźby terenu

2,0 zł

3) 0,8 - dla Ljr większej od 10 000.

2. AJ przyjmuje wartość:

1) 1,0, jeżeli wartość błędu średniego wysokości nie jest większa niż 0,80 m;

5.

Numeryczny model pokrycia terenu

2,0 zł

2) 0,9, jeżeli wartość błędu średniego wysokości jest większa niż 0,80 m, ale nie większa niż 2,0 m;

3) 0,8, jeżeli wartość błędu średniego wysokości jest większa niż 2,0 m.

3. PD przyjmuje wartość 1,0.

6.

Zbiór danych dotyczących fotopunktów w postaci elektronicznej lub drukowanej

fotopunkt

0,20 zł

LR, PD i AJ przyjmują wartość 1,0.

 

Tabela nr 4

 

Baza danych państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych (PRPOG)

Lp.

Nazwa materiału zasobu

Jednostka rozliczeniowa

Stawka podstawowa (Sp)

Współczynniki korygujące LR, PD, AJ

1.

Zbiór danych PRPOG

Punkt osnowy

15,0 zł

1. LR przyjmuje wartość:

1) 1,0 - dla Ljr nie większej niż 10;

2) 0,7 - dla Ljr w przedziale 11-100;

3) 0,3 - dla Ljr powyżej większej od 100.

2. AJ przyjmuje wartość 1,0.

3. PD przyjmuje wartość:

1) 1,0, jeżeli udostępniony zbiór punktów zawiera wszystkie informacje dotyczące tych punktów;

2) 0,8, jeżeli udostępniony zbiór punktów nie zawiera obserwacji.

2.

Wykazy danych charakterystycznych dla podstawowej osnowy

7,0 zł

1. LR przyjmuje wartość:

1) 1,0 - dla Ljr nie większej niż 10;

2) 0,7 - dla Ljr w przedziale 11-100;

3) 0,3 - dla Ljr powyżej większej od 100.

2. AJ i PD przyjmuje wartość 1,0.

3.

Mapa lub szkic przeglądowy podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej

2,0 zł

4.

Opis topograficzny podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej

5,0 zł

5.

Inne niż satelitarne dane obserwacyjne dotyczące podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej

7,0 zł

6.

Satelitarne dane obserwacyjne dotyczące podstawowej osnowy geodezyjnej

Punkt osnowy

10,0 zł

1. LR przyjmuje wartość:

1) 1,0 - dla Ljr nie większej niż 10;

2) 0,7 - dla Ljr w przedziale 11-100;

3) 0,3 - dla Ljr większej od 100.

2. AJ przyjmuje wartość:

1) 1,0 - jeżeli zbiór zawiera obserwacje zgromadzone przez okres powyżej 30 dób;

2) 0,5 - jeżeli zbiór zawiera obserwacje zgromadzone przez okres dłuższy niż 1 doba, a nie dłuższy niż 30 dób;

3) 0,3 - jeżeli zbiór zawiera obserwacje zgromadzone przez okres nie dłuższy niż 1 doba.

3. PD przyjmuje wartość 1,0.

 

Tabela nr 5

 

Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG)

Lp.

Nazwa materiału zasobu

Jednostka rozliczeniowa

Stawka podstawowa (Sp)

Współczynniki korygujące LR, PD, AJ

1.

Zbiór danych BDSOG

Punkt osnowy

15,0 zł

1. LR przyjmuje wartość:

1) 1,0 - dla Ljr nie większej niż 10;

2) 0,8 - dla Ljr w przedziale 11-100;

3) 0,5 - dla Ljr większej od 100.

2. AJ przyjmuje wartość 1,0.

3. PD przyjmuje wartość:

1) 1,0, jeżeli udostępniony zbiór punktów zawiera wszystkie informacje dotyczące tych punktów;

2) 0,8, jeżeli udostępniony zbiór punktów nie zawiera obserwacji.

2.

Wykaz współrzędnych i wysokości punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej

7,0 zł

1. LR przyjmuje wartość:

1) 1,0 - dla Ljr nie większej niż 10;

2) 0,7 - dla Ljr w przedziale 11-100;

3) 0,3 - dla Ljr większej od 100.

2. AJ i PD przyjmują wartość 1,0.

3.

Opis topograficzny szczegółowej osnowy geodezyjnej.

5,0 zł

4.

Mapa lub szkic przeglądowy szczegółowej osnowy geodezyjnej

2,0 zł

 

Tabela nr 6

 

Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (K-GESUT)

Lp.

Nazwa materiału zasobu

Jednostka rozliczeniowa

Stawka podstawowa (Sp)

Współczynniki korygujące LR, PD, AJ

1.

Zbiór danych K-GESUT

km2

1,0 zł

1. LR przyjmuje wartość:

1) 1,0 - dla Ljr nie większej niż 100;

2.

Wybrany zbiór danych K-GESUT (klasa obiektów)

0,30 zł

2) 0,9 - dla Ljr w przedziale 101-10 000;

3) 0,8 - dla Ljr większej od 10 000.

2. PD i AJ przyjmują wartość 1,0.

 

Tabela nr 7

 

Baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)

Lp.

Nazwa materiału zasobu

Jednostka rozliczeniowa

Stawka podstawowa (Sp)

Współczynniki korygujące LR, PD, AJ

1.

Pełny zbiór danych GESUT

ha

15,0 zł

1. LR przyjmuje wartość:

1) 1,0 - dla Ljr nie większej niż 100;

2.

Wybrany zbiór danych GESUT (klasa obiektów)

4,0 zł

2) 0,8 - dla Ljr większej od 100.

2. AJ i PD przyjmują wartość 1,0.

 

 

 

Tabela nr 8

 

Baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500)

Lp.

Nazwa materiału zasobu

Jednostka rozliczeniowa

Stawka podstawowa (Sp)

Współczynniki korygujące LR, PD, AJ

1.

Pełny zbiór danych BDOT500

ha

20,0 zł

1. LR przyjmuje wartość:

1) 1,0 - do Ljr nie większej niż 100;

2.

Wybrany zbiór danych BDOT500 (kategoria)

5,0 zł

2) 0,8 - do Ljr w przedziale powyżej 100.

2. AJ i PD przyjmują wartość 1,0.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela nr 9

 

Baza danych ewidencji gruntów i budynków (baza danych EGiB)

Lp.

Nazwa materiału zasobu

Jednostka rozliczeniowa

Stawka podstawowa (Sp)

Współczynniki korygujące LR, PD, AJ

1.

Zbiór danych bazy danych EGiB

ha

30,0 zł

1. LR przyjmuje wartość:

1) 1,0 - dla Ljr nie większej niż 10;

2) 0,8 - dla Ljr w przedziale 11-100;

3) 0,6 - dla Ljr większej od 100.

2. PD przyjmuje wartość:

1) 1,0 - w przypadku udostępniania pełnego zbioru danych bazy danych EGiB (dane przedmiotowe i podmiotowe);

2) 0,7 - w przypadku udostępniania tylko danych przedmiotowych (opisowych i geometrycznych) ze zbioru bazy danych EGiB;

3) 0,5 - w przypadku udostępniania tylko opisowych albo tylko geometrycznych danych przedmiotowych ze zbioru bazy danych EGiB.

3. AJ przyjmuje wartość 1,0.

2.

Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący punktów granicznych

punkt graniczny

1,0 zł

1. LR przyjmuje wartość:

1) 1,0 - dla Ljr nie większej niż 10;

2) 0,8 - dla Ljr w przedziale 11-100;

3) 0,6 - dla Ljr większej od 100.

2. PD i AJ przyjmują wartość 1,0.

3.

Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczących działek ewidencyjnych albo budynków albo lokali

działka ewidencyjna albo budynek

10,0 zł

1. LR przyjmuje wartość:

1) 1,0 - dla Ljr nie większej niż 10;

2) 0,8 - dla Ljr w przedziale 11-100;

3) 0,6 - dla Ljr większej od 100.

2. PD przyjmuje wartość:

1) 1,0 - w przypadku udostępniania pełnego zbioru danych dotyczących działek ewidencyjnych, budynków lub lokali;

2) 0,6 - w przypadku udostępniania tylko opisowych lub tylko geometrycznych danych dotyczących działek ewidencyjnych albo budynków.

3. AJ przyjmuje wartość 1,0.

lokal

3,0 zł

4.

Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący konturów użytków gruntowych

kontur użytku gruntowego

10,0 zł

1. LR przyjmuje wartość:

1) 1,0 - dla Ljr nie większej niż 10;

2) 0,8 - dla Ljr w przedziale 11-100;

3) 0,6 - dla Ljr większej od 100.

2. PD i AJ przyjmują wartość 1,0.

5.

Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący konturów klasyfikacyjnych

kontur klasyfikacyjny

6.

Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący podmiotów wykazanych w ewidencji gruntów i budynków

Podmiot - osoba lub jednostka organizacyjna

7.

Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący innych obiektów EGiB (niewymienionych w lp. 2-6)

Obiekt bazy danych EGiB

 

 

 

Tabela nr 10

 

 

 

Raporty (rejestry, kartoteki, skorowidze, wykazy, zestawienia) tworzone na podstawie bazy danych EGiB

Lp.

Nazwa materiału zasobu

Jednostka rozliczeniowa

Stawka podstawowa (Sp)

Współczynniki korygujące LR, PD, AJ

1.

Kopia arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków w postaci drukowanej

Arkusz formatu

A0

70,0 zł

1. LR przyjmuje wartość:

1) 1,0 - dla Ljr nie większej niż 10;

2) 0,8 - dla Ljr większej od 10.

2. PD przyjmuje wartość:

1) 1,00 - dla arkusza mapy w formacie A0;

2) 0,60 - dla arkusza mapy w formacie A1;

3) 0,40 - dla arkusza mapy w formacie A2;

4) 0,25 - dla arkusza mapy w formacie A3;

5) 0,15 - dla arkusza mapy w formacie A4.

3. AJ przyjmuje wartość:

1) 1,0 - dla wydruku kolorowego;

2) 0,7 - dla wydruku czarno-białego.

2.

Następna kopia arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków, o którym mowa w lp. 1, wykonywana w ramach tego samego zamówienia, w postaci drukowanej

Arkusz formatu

A0

40,0 zł

1. LR przyjmuje wartość 1,0.

2. PD przyjmuje wartość:

1) 1,00 - dla arkusza mapy w formacie A0;

2) 0,60 - dla arkusza mapy w formacie A1;

3) 0,40 - dla arkusza mapy w formacie A2;

4) 0,25 - dla arkusza mapy w formacie A3;

5) 0,15 - dla arkusza mapy w formacie A4.

3. AJ przyjmuje wartość:

1) 1,0 - dla wydruku kolorowego;

2) 0,7 - dla wydruku czarno-białego.

3.

Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci wektorowej

ha

10,0 zł

1. LR przyjmuje wartość:

1) 1,0 - dla Ljr nie większej niż 10;

2) 0,9 - dla Ljr większej niż 10 ale nie większej niż 100;

3) 0,8 - dla Ljr większej od 100.

4.

Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci rastrowej

6,0 zł

2. AJ przyjmuje wartość:

1) 1,0 - dla mapy w skali 1:500;

2) 0,3 - dla mapy w skali 1:1000;

3) 0,1 - dla mapy w skali 1:2000;

4) 0,02 - dla mapy w skali 1:5000.

3. PD przyjmuje wartość 1,0.

5.

Kopia rejestru gruntów w postaci drukowanej

Obręb ewidencyjny

1000,0 zł

1. LR przyjmuje wartość 1,0.

2. PD przyjmuje wartość:

1) 1,0 - dla obrębów ewidencyjnych o powierzchni większej niż 600 ha;

2) 0,7 - dla obrębów ewidencyjnych o powierzchni w przedziale 300-600 ha;

6.

Kopia rejestru gruntów w postaci elektronicznej

700,0 zł

3) 0,5 - dla obrębów ewidencyjnych o powierzchni mniejszej niż 300 ha, ale większej niż 100 ha;

4) 0,3 - dla obrębów ewidencyjnych o powierzchni nie większej niż 100 ha.

3. AJ przyjmuje wartość:

1) 1,0 - w przypadku udostępniania kopii rejestru o pełnej treści;

2) 0,7 - w przypadku udostępniania kopii rejestru bez danych osobowych.

7.

Kopia kartoteki budynków w granicach miasta w postaci drukowanej

1000,0 zł

1. PD przyjmuje wartość:

1) 1,0 - dla obrębów ewidencyjnych o powierzchni większej niż 600 ha;

2) 0,7 - dla obrębów ewidencyjnych o powierzchni w przedziale 300-600 ha;

3) 0,5 - dla obrębów ewidencyjnych o powierzchni mniejszej niż 300 ha, ale większej niż 100 ha;

4) 0,3 - dla obrębów ewidencyjnych o powierzchni nie większej niż 100 ha.

2. LR i AJ przyjmują wartość 1,0.

8.

Kopia kartoteki budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej

600,0 zł

9.

Kopia kartoteki budynków w granicach miasta w postaci elektronicznej

700,0 zł

10.

Kopia kartoteki budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej

400,0 zł

11.

Kopia rejestru budynków w granicach miasta w postaci drukowanej.

200,0 zł

12.

Kopia rejestru budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej

20,0 zł

13.

Kopia rejestru budynków w granicach miasta w postaci elektronicznej

150,0 zł

14.

Kopia rejestru budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej

15,0 zł

15.

Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach miasta w postaci drukowanej

700,0 zł

16.

Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej

100,0 zł

17.

Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach miasta w postaci elektronicznej.

500,0 zł

18.

Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej

70,0 zł

19.

Wykaz (skorowidz) działek ewidencyjnych

Działka ewidencyjna w granicach jednego obrębu

0,25 zł

1. LR przyjmuje wartość:

1) 1,0 - dla Ljr nie większej niż 100;

2) 0,4 - dla Ljr w przedziale 101-1000;

3) 0,1 - dla Ljr powyżej 1000.

2. PD i AJ przyjmują wartość 1,0.

20.

Wykaz podmiotów, ujawnionych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków

Osoba lub inny podmiot

0,40 zł

21.

Wykazy albo zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków w postaci elektronicznej

Gmina

10,0 zł

LR, PD i AJ przyjmują wartość 1,0.

Powiat

20,0 zł

Województwo

40,0 zł

Kraj

80,0 zł

22.

Wykazy albo zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków w postaci drukowanej

Gmina

20,0 zł

Powiat

30,0 zł

Województwo

50,0 zł

Kraj

100,0 zł

 

 

 

 

 

 

 

Tabela nr 11

 

 

 

Wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego

Lp.

Nazwa dokumentu

Jednostka rozliczeniowa

Stawka podstawowa (Sp)

Współczynniki korygujące LR, PD, AJ

1.

Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu elektronicznego

Jednostka rejestrowa gruntów

40,0 zł

LR, PD i AJ przyjmują wartość 1,0.

2.

Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego

50,0 zł

3.

Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu elektronicznego

24,0 zł

4.

Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu drukowanego

30,0 zł

5.

Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego

140,0 zł

6.

Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego

150,0 zł

7.

Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego

105,0 zł

8.

Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego

110,0 zł

9.

Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu elektronicznego

Jednostka rejestrowa budynków albo

jednostka rejestrowa lokali

25,0 zł

10.

Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu drukowanego

30,0 zł

11.

Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu elektronicznego

Pozycja kartoteki budynków albo pozycja kartoteki lokali

15,0 zł

12.

Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu drukowanego

20,0 zł

13.

Uproszczony wypis z rejestru gruntów (bez adnotacji dotyczących jakości danych ewidencyjnych oraz klauzuli upoważniającej do oznaczania nieruchomości w księdze wieczystej na podstawie tego dokumentu)

Działka ewidencyjna

15,0 zł

1. LR przyjmuje wartość:

1) 1,0 - dla Ljr nie większej niż 1;

2) 0,8 - dla Ljr w przedziale 2-10;

14.

Wypis z wykazu działek

Działka ewidencyjna

5,0 zł

3) 0,4 - dla Ljr powyżej 10.

15.

Wypis z wykazu podmiotów

Podmiot (osoba lub instytucja)

5,0 zł

2. PD i AJ przyjmują wartość 1,0.

 

 

 

 

 

 

 

Tabela nr 12

 

 

 

Rejestr cen i wartości nieruchomości

Lp.

Nazwa materiału zasobu

Jednostka rozliczeniowa

Stawka podstawowa (Sp)

Współczynniki korygujące LR, PD, AJ

1.

Zbiór danych rejestru cen i wartości nieruchomości w postaci elektronicznej

nieruchomość będąca przedmiotem transakcji albo wyceny

6,57 zł

1. LR przyjmuje wartość:

1) 1,0 - dla Ljr nie większej niż 10;

2) 0,5 - dla Ljr większej niż 10 ale nie większej niż 100;

3) 0,1 - dla Ljr większej niż 100.

2. PD i AJ przyjmują wartość 1,0.

2.

Wyciąg z rejestru cen i wartości nieruchomości w postaci dokumentu drukowanego

8,76 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela nr 13

 

 

 

Mapa zasadnicza

Lp.

Nazwa materiału zasobu

Jednostka rozliczeniowa

Stawka podstawowa (Sp)

Współczynniki korygujące LR, PD, AJ

1.

Mapa zasadnicza w postaci rastrowej

ha

7,0 zł

1. LR przyjmuje wartość:

1) 1,0 - dla Ljr nie większej niż 10;

2) 0,8 - dla Ljr w przedziale 11-100;

3) 0,6 - dla Ljr większej od 100.

2.

Mapa zasadnicza w postaci wektorowej

10,0 zł

2. AJ przyjmuje wartość:

1) 1,0 - dla mapy zasadniczej w skalach 1:500

2) 0,3 - dla mapy zasadniczej w skalach 1:1000;

3) 0,1 - dla mapy zasadniczej w skalach 1:2000;

4) 0,02 - dla mapy zasadniczej w skalach 1:5000.

3. PD przyjmuje wartość 1,0.

3.

Arkusz mapy zasadniczej w postaci drukowanej

Arkusz formatu

0

150,0 zł

1. LR przyjmuje wartość:

1) 1,0 - dla Ljr nie większej niż 10;

2) 0,8 - dla Ljr większej od 10.

2. PD przyjmuje wartość:

1) 1,00 - dla arkusza mapy w formacie A0;

2) 0,60 - dla arkusza mapy w formacie A1;

3) 0,40 - dla arkusza mapy w formacie A2;

4) 0,25 - dla arkusza mapy w formacie A3;

5) 0,15 - dla arkusza mapy w formacie A4.

3. AJ przyjmuje wartość:

1) 1,0 - dla wydruku kolorowego;

2) 0,7 - dla wydruku czarno-białego.

4.

Kolejna kopia arkusza mapy zasadniczej, o którym mowa w lp. 3

Arkusz formatu

A0

80,0 zł

1. LR przyjmuje wartość 1,0.

2. PD przyjmuje wartość:

1) 1,00 - dla arkusza mapy w formacie A0;

2) 0,60 - dla arkusza mapy w formacie A1;

3) 0,40 - dla arkusza mapy w formacie A2;

4) 0,25 - dla arkusza mapy w formacie A3;

5) 0,15 - dla arkusza mapy w formacie A4.

3. AJ przyjmuje wartość:

1) 1,0 - dla wydruku kolorowego;

2) 0,7 - dla wydruku czarno-białego.

 

 

 

 

 

Tabela nr 14

 

 

 

Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne

Lp.

Nazwa materiału zasobu

Jednostka rozliczeniowa

Stawka podstawowa (Sp)

Współczynniki korygujące LR, PD, AJ

1.

Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne, niewymienione w tabelach nr 1-13, w postaci rastrowej

arkusz mapy

10,0 zł

LR, PD i AJ przyjmują wartość 1,0.

2.

Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne, niewymienione w tabelach 1-13, w postaci wektorowej

15,0 zł

3.

Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne, niewymienione w tabelach 1-13, w postaci drukowanej

20,0 zł

1. LR i PD przyjmują wartość 1,0.

2. AJ przyjmuje wartość:

1) 1,0 - dla ploterowego wydruku kolorowego;

2) 0,7 - dla ploterowego wydruku czarno-białego;

3) 0,4 - dla druku poligraficznego.

 

 

 

 

 

Tabela nr 15

 

 

 

Udostępnianie danych systemu teleinformatycznego "ASG-EUPOS"

Lp.

Nazwa materiału zasobu

Jednostka rozliczeniowa

Stawka podstawowa (Sp)

Współczynniki korygujące LR, PD, AJ

1.

Opracowane satelitarne dane obserwacyjne

Punkt sytuacyjny

5,0 zł

1. LR przyjmuje wartość:

1) 1,0 - dla Ljr nie większej niż 10;

2) 0,7 - dla Ljr w przedziale 11-100;

3) 0,3 - dla Ljr większej od 100.

2. AJ i PD przyjmują wartość 1,0.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela nr 16

 

 

 

Udostępnianie materiałów zasobu niewymienionych w tabelach nr 1-15, uwierzytelnianie i udostępnianie do wglądu dokumentów oraz uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Lp.

Nazwa materiału zasobu/czynność

Jednostka rozliczeniowa

Stawka podstawowa (Sp)

Współczynniki korygujące LR, PD, AJ

1.

Kopia materiału zasobu innego niż wymienione w tabelach 1-15 w postaci nieelektronicznej

karta formatu A4

3,0 zł

1. PD przyjmuje wartość:

1) 1,0 - dla formatu A4 lub mniejszego;

2) 1,5 - dla formatu A3;

3) 2,0 - dla formatu większego niż A3.

2. LR i AJ przyjmują wartość 1,0.

2.

Kopia materiału zasobu innego niż wymienione w tabelach 1-15 w postaci elektronicznej

dokument

7,0 zł

LR, AJ i PD przyjmują wartość 1,0.

3.

Uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a oraz 1b, lub z dokumentacją przekazaną przez tego wykonawcę do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Pierwszy egzemplarz uwierzytelnianego dokumentu

50,0 zł

4.

Kolejne egzemplarze uwierzytelnianego dokumentu

5,0 zł

5.

Udostępnianie do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków, podmiotom które posiadają uprawnienia do wglądu do takich zbiorów na podstawie odrębnych przepisów

zbiór dokumentów, dotyczących jednej jednostki ewidencyjnej, udostępniony na okres do 4 godzin

30,0 zł

6.

Uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Projektowana sieć uzbrojenia terenu jednego rodzaju

150,0 zł

1. LR przyjmuje wartość:

1) 1,0 - dla Ljr nie większej niż 1 (przedmiotem uzgodnienia jest jeden rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu);

2) 0,7 - dla Ljr większej niż 1 (przedmiotem uzgodnienia jest więcej niż jeden rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu).

2. PD przyjmuje wartość:

1) 1,0 - w przypadku gdy przedmiotem wniosku o uzgodnienie są sieci uzbrojenia terenu niebędące przyłączami;

2) 0,7 - w przypadku gdy przedmiotem wniosku o uzgodnienie są przyłącza.

3. AJ przyjmuje wartość 1,0.

 

 

 

 

 

Tabela nr 17

uchylona

 

 

Tabela nr 18

 

 

 

Lp.

Wartość CL

Parametry charakteryzujące zakres uprawnień do przetwarzania materiałów zasobu

Maksymalna liczba urządzeń, na których mogą być przetwarzane materiały zasobu lub pochodne tych materiałów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, z wyłączeniem publikacji w sieci Internet

Łączny maksymalny nakład drukowanych lub kopii elektronicznych materiałów zasobu lub pochodne tych materiałów, o których mowa w ust. 4 pkt 2,w przeliczeniu na arkusze formatu A4

Sposób publikacji w sieci Internet

1.

1,1

10

500

Pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksimum do 1 000 000 pikseli

2.

1,2

100

2 000

Pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksimum do 2 100 000 pikseli

3.

1,3

500

5 000

4.

1,4

1 000

10 000

5.

1,7

10 000

50 000

6.

2,0

60 000

200 000

7.

2,5

200 000

500 000

8.

3,0

Bez ograniczeń

Bez ograniczeń

Bez ograniczeń

 

 

 

 

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...