• Art. 12. geod. i kartogr....
  25.07.2024

Prawo geodezyjne i kartograficzne

Stan prawny aktualny na dzień: 25.07.2024

Dz.U.2023.0.1752 t.j. - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

Art. 12. geod. i kartogr.


Zgłoszenie prac geodezyjnych

1.
Wykonawca prac geodezyjnych zgłasza prace geodezyjne lub prace kartograficzne przed ich rozpoczęciem:
1)
Głównemu Geodecie Kraju, jeżeli celem tych prac jest:
a) (uchylona)
b) wykonanie zobrazowań lotniczych, numerycznego modelu terenu lub ortofotomapy, z wyjątkiem tych prac wykonywanych na zamówienie Głównego Geodety Kraju;
c) (uchylona)
2)
(uchylony)
3)
właściwym miejscowo starostom, jeżeli celem tych prac jest:
a) (uchylona)
b) wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych lub ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych,
c) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych,
d) (uchylona)
e) (uchylona)
f) sporządzenie mapy z projektem podziału nieruchomości,
g) sporządzenie projektu scalenia i podziału nieruchomości,
h) sporządzenie innej niż wymienione w lit. f oraz g mapy do celów prawnych,
i) sporządzenie mapy do celów projektowych,
j) sporządzenie projektu scalenia lub wymiany gruntów,
k) sporządzenie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby rozgraniczenia nieruchomości,
l) wykonanie innych niż wymienione w lit. b, c oraz f–k czynności lub dokumentacji geodezyjnej w postaci map, rejestrów lub wykazów, których wykonanie może skutkować zmianą w bazach danych, o których mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a pkt 2, 3, 10 lub 12, z wyjątkiem prac wykonywanych na zamówienie organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.
1a.
Zgłoszenie prac geodezyjnych, zwane dalej „zgłoszeniem prac”, może nastąpić po ich rozpoczęciu, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tych prac.
2.
Zgłoszenie prac zawiera:
1)
dane identyfikujące:
a) wykonawcę zgłaszanych prac geodezyjnych,
b) kierownika zgłaszanych prac geodezyjnych, w tym numer jego uprawnień zawodowych;
2)
cel zgłaszanych prac geodezyjnych;
3)
dane określające obszar objęty zgłaszanymi pracami geodezyjnymi;
3a)
termin rozpoczęcia zgłaszanych prac geodezyjnych;
4)
przewidywany termin przekazania do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a zakończenie prac geodezyjnych ust. 1, nie dłuższy niż rok od dnia rozpoczęcia zgłaszanych prac geodezyjnych.
5)
(uchylony)
2a.
W przypadku prac, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. j, przewidywany termin przekazania do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a zakończenie prac geodezyjnych ust. 1, może być dłuższy niż rok od dnia rozpoczęcia tych prac.
2b.
Zgłoszenie prac obejmuje prace:
1)
wykonywane na obszarze jednego powiatu;
2)
służące realizacji jednego celu, z uwzględnieniem ust. 2c pkt 4.
2c.
W trakcie wykonywania prac geodezyjnych dopuszcza się uzupełnianie zgłoszenia prac przez:
1)
zwiększenie obszaru objętego tym zgłoszeniem o obszar bezpośrednio do niego przyległy;
2)
wydłużenie przewidywanego terminu przekazania do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a zakończenie prac geodezyjnych ust. 1;
3)
zmianę kierownika zgłoszonych prac geodezyjnych;
4)
zgłoszenie wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, o ile prace te są niezbędne do realizacji celu zgłoszonych prac geodezyjnych.
2d.
Wydłużenie, o którym mowa w ust. 2c pkt 2, nie może być dłuższe niż rok, licząc od dnia dokonania przez wykonawcę prac geodezyjnych uzupełnienia zgłoszenia tych prac. Za dzień dokonania uzupełnienia zgłoszenia prac rozumie się dzień złożenia do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej uzupełnienia zgłoszenia prac przez wykonawcę prac geodezyjnych lub dzień nadania uzupełnienia zgłoszenia prac w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.
2e.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej może, na wniosek wykonawcy prac geodezyjnych, przywrócić termin na uzupełnienie zgłoszenia prac mającego na celu wydłużenie przewidywanego terminu przekazania do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a zakończenie prac geodezyjnych ust. 1. Przepisy art. 58 przywrócenie terminu i art. 59 właściwość organu w sprawie przywrócenia terminu Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się.
3.
Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie prac, udostępnia kopie zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zwanych dalej „materiałami zasobu”, dotyczących danego zgłoszenia prac niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania opłaty, o której mowa w art. 40a udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ust. 1.
4.
Termin określony w ust. 3 ma zastosowanie również do udostępnienia materiałów zasobu w związku z uzupełnieniem zgłoszenia prac. W przypadku braku konieczności uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 40a udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ust. 1, termin określony w ust. 3 jest liczony od dnia otrzymania przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej uzupełnienia zgłoszenia prac.
5.
Z inicjatywy wykonawcy prac geodezyjnych, na etapie zgłoszenia prac lub jego uzupełnienia, organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej i wykonawca mogą uzgodnić zakres materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania tych prac lub inny niż określony w ust. 3 termin udostępnienia tych materiałów.
6.
Na pisemne wystąpienie wykonawcy prac geodezyjnych złożone w trakcie wykonywania zgłoszonych prac organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej udostępnia wskazane w tym wystąpieniu dodatkowe materiały zasobu niezbędne lub przydatne do wykonania tych prac. Udostępnianie dodatkowych materiałów zasobu następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wystąpienia.
7.
Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie prac, przekazuje wykonawcy zgłoszonych prac geodezyjnych, razem z udostępnianymi materiałami zasobu, informację o innych zgłoszonych pracach geodezyjnych wykonywanych na obszarze objętym tym zgłoszeniem.
8.
Materiały zasobu udostępnione w związku ze zgłoszeniem prac lub jego uzupełnieniem mogą być wykorzystywane wyłącznie do wykonywania prac geodezyjnych objętych tym zgłoszeniem lub jego uzupełnieniem.
9.
Przepisów ust. 1a i 2b, ust. 2c pkt 4 oraz ust. 2d, 3, 4 i 7 nie stosuje się do zgłoszeń prac, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b.
Art. 12. Zgłoszenie prac geodezyjnych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 34 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...