• Art. 24. geod. i kartogr....
  23.07.2024

Prawo geodezyjne i kartograficzne

Stan prawny aktualny na dzień: 23.07.2024

Dz.U.2023.0.1752 t.j. - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

Art. 24. geod. i kartogr.


Aktualizacja i udostępnianie danych z ewidencji gruntów

1.
Informacje, o których mowa w art. 20 dane w ewidencji gruntów i budynków ust. 1 i 2, zawiera operat ewidencyjny, który składa się z:
1)
bazy danych, o której mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a pkt 2, prowadzonej za pomocą systemu teleinformatycznego zapewniającego w szczególności:
a) odpowiednio zabezpieczone przechowywanie danych i ich aktualizację,
b) udostępnianie oraz wspólne korzystanie z danych na zasadach określonych w przepisach o infrastrukturze informacji przestrzennej,
c) wizualizację danych w formie rejestrów, kartotek i wykazów oraz mapy ewidencyjnej, a także udostępnianie zainteresowanym wypisów z tych rejestrów, kartotek i wykazów oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej;
2)
zbioru dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych.
2.
Informacje zawarte w operacie ewidencyjnym są jawne.
2a.
Informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków podlegają aktualizacji:
1)
z urzędu, jeżeli zmiany tych informacji wynikają z:
a) przepisów prawa,
b) dokumentów, o których mowa w art. 23 przekazywanie dokumentów o zmianach danych objętych ewidencją gruntów i budynków ust. 1–4,
c) materiałów zasobu,
d) wykrycia błędnych informacji;
2)
na wniosek podmiotów, o których mowa w art. 20 dane w ewidencji gruntów i budynków ust. 2 pkt 1, lub władających gruntami na zasadach samoistnego posiadania.
2b.
Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje:
1)
w drodze czynności materialno-technicznej na podstawie:
a) przepisów prawa,
b) wpisów w księgach wieczystych,
c) prawomocnych orzeczeń sądu, a w przypadkach dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego – orzeczeń sądu,
d) ostatecznych decyzji administracyjnych,
e) aktów notarialnych,
ea) aktów poświadczenia dziedziczenia oraz europejskich poświadczeń spadkowych,
f) zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części, o których mowa w art. 71 zmiana sposobu użytkowania obiektu ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, do których właściwy organ nie wniósł sprzeciwu,
g) wpisów w innych rejestrach publicznych,
h) dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z uwzględnieniem art. 20 dane w ewidencji gruntów i budynków ust. 2b;
2)
w drodze decyzji administracyjnej – w pozostałych przypadkach.
2c.
Odmowa aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje w drodze decyzji administracyjnej.
3.
Starosta udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym w formie:
1)
wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu;
2)
wyrysów z mapy ewidencyjnej;
3)
kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego;
4)
plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych;
5)
usług, o których mowa w art. 9 tworzenie i obsługa sieci usług przez organy administracji ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.
4.
Każdy, z zastrzeżeniem ust. 5, może żądać udostępnienia informacji zawartych w operacie ewidencyjnym.
5.
Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane podmiotów, o których mowa w art. 20 dane w ewidencji gruntów i budynków ust. 2 pkt 1, oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane, na żądanie:
1)
właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
2)
organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
2a)
operatorów:
a) sieci, w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 733),
b) systemu przesyłowego, systemu dystrybucyjnego oraz systemu połączonego, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.);
3)
innych podmiotów niż wymienione w pkt 1–2a, które mają interes prawny w tym zakresie.
Art. 24. Aktualizacja i udostępnianie danych z ewidencji ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 535 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...