• Art. 4. geod. i kartogr. ...
  23.07.2024

Prawo geodezyjne i kartograficzne

Stan prawny aktualny na dzień: 23.07.2024

Dz.U.2023.0.1752 t.j. - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

Art. 4. geod. i kartogr.


Bazy danych i opracowania kartograficzne

1.
(uchylony)
1a.
Dla obszaru całego kraju zakłada się i prowadzi w systemie teleinformatycznym bazy danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące:
1)
państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
2)
ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości);
3)
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
4)
państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju;
5)
państwowego rejestru nazw geograficznych;
6)
ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
7)
rejestru cen nieruchomości;
8)
obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000-1:100 000, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu;
9)
obiektów ogólnogeograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:250 000 i mniejszych, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu;
10)
szczegółowych osnów geodezyjnych;
11)
zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu;
12)
obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000.
1aa.
Bazy danych, o których mowa w ust. 1a pkt 2, 3, 6, 7, 10 i 12, są zakładane i prowadzone dla obszaru kraju z wyjątkiem morza terytorialnego, o którym mowa w art. 2 obszary morskie RP ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 960).
1b.
(uchylony)
1ba.
(uchylony)
1c.
Dla zbiorów danych objętych bazami danych, o których mowa w ust. 1a , oraz dla związanych z nimi usług tworzy się metadane opisujące te zbiory i usługi zgodnie z art. 5 metadane ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 214).
1d.
Bazy danych, o których mowa w ust. 1a, aktualizuje się i prowadzi w sposób zapewniający interoperacyjność zawartych w nich zbiorów danych i związanych z nimi usług, w rozumieniu ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.
1e.
Standardowymi opracowaniami kartograficznymi, tworzonymi na podstawie odpowiednich zbiorów danych zawartych w bazach danych, o których mowa w ust. 1a, są:
1)
mapy ewidencyjne w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000;
2)
mapy zasadnicze w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000;
3)
mapy topograficzne w skalach: 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000;
4)
mapy ogólnogeograficzne w skalach: 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000.
2.
Dla terenów zamkniętych, zamiast mapy zasadniczej, sporządza się odrębne mapy zawierające w swojej treści również sieć podziemnego uzbrojenia terenu. Sporządzanie i aktualizowanie tych map oraz ustalanie granic terenów zamkniętych należy do właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych.
2a.
Tereny zamknięte są ustalane przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych w drodze decyzji. W decyzji tej określane są również granice terenu zamkniętego. Dokumentacja geodezyjna określająca przebieg granic i powierzchnię terenu zamkniętego przekazywana jest przez organy wydające decyzje o zamknięciu terenu właściwym terytorialnie starostom w trybie art. 22 zgłaszanie staroście zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
2b.
Właściwi ministrowie i kierownicy urzędów centralnych zawiadamiają Głównego Geodetę Kraju o ustaleniu terenu zamkniętego oraz podają klauzulę tajności informacji dotyczących obiektów znajdujących się na tym terenie.
2c.
Jeżeli teren utracił charakter terenu zamkniętego, zarządzający nim obowiązany jest przekazać właściwemu staroście dokumentację geodezyjną i kartograficzną oraz sporządzone mapy w celu włączenia ich do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2d.
Nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych sprawuje właściwy minister lub kierownik urzędu centralnego.
3.
Koszty zakładania osnów geodezyjnych, sporządzania mapy zasadniczej, ewidencji gruntów i budynków oraz map topograficznych pokrywa się z budżetu państwa oraz ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. W kosztach tych, celem realizacji zadań własnych, mogą uczestniczyć jednostki samorządu terytorialnego lub inni inwestorzy.
Art. 4. Bazy danych i opracowania kartograficzne - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 30 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...