• Art. 40b. - Opłaty pobie...
  25.07.2024

Prawo geodezyjne i kartograficzne

Stan prawny aktualny na dzień: 25.07.2024

Dz.U.2023.0.1752 t.j. - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

Art. 40b. geod. i kartogr.


Opłaty pobierane przez organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

1.
Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny pobierają opłaty za:
1)
(uchylony)
2)
sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencyjnego;
3)
(uchylony)
4)
wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres;
5)
udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków;
6)
uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.
1a.
Nie pobiera się opłaty za umożliwienie korzystania z usług teleinformatycznego systemu ASG-EUPOS umożliwiającego udostępnianie danych podstawowej osnowy geodezyjnej.
2.
Nie pobiera się opłaty za wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego sporządzane i wydawane na żądanie:
1)
prokuratury;
2)
sądów rozpoznających sprawy, w których stroną jest Skarb Państwa;
3)
organów kontroli państwowej w związku z wykonywaniem przez te organy ich ustawowych zadań;
4)
organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, w związku z ich działaniami mającymi na celu:
a) ujawnienie prawa do nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w księdze wieczystej,
b) przeniesienie praw do nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostki samorządu terytorialnego,
c) przeniesienie praw do nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego na rzecz Skarbu Państwa;
5)
Krajowego Zasobu Nieruchomości w związku z jego działaniami mającymi na celu regulację stanu prawnego nieruchomości wchodzących w skład Zasobu, o którym mowa w art. 2 Zasób Nieruchomości ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2023 r. poz. 1054), oraz zbycie lub udostępnienie nieruchomości wchodzących w skład tego zasobu.
Art. 40b. Opłaty pobierane przez organy prowadzące państw... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...