• Art. 40e. - Dokument Obl...
  25.07.2024

Prawo geodezyjne i kartograficzne

Stan prawny aktualny na dzień: 25.07.2024

Dz.U.2023.0.1752 t.j. - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

Art. 40e. geod. i kartogr.


Dokument Obliczenia Opłaty

1.
Wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia utrwala się w Dokumencie Obliczenia Opłaty, który zawiera:
1)
nazwę jednostki organizacyjnej, która wystawiła dokument;
2)
identyfikator i datę, odpowiednio:
a) wniosku o udostępnienie materiałów zasobu albo
b) wniosku o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego, albo
c) (uchylona)
d) zgłoszenia prac lub jego uzupełnienia, albo
e) wniosku o udostępnienie do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków, podmiotom, które posiadają uprawnienia do wglądu do takich zbiorów na podstawie odrębnych przepisów, albo
f) wniosku o koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
3)
nazwy oraz liczbę jednostek rozliczeniowych udostępnianych materiałów zasobu lub czynności, o których mowa w art. 40b opłaty pobierane przez organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny ust. 1, a także oznaczenia pozycji w odpowiedniej tabeli opłat zawartej w załączniku do ustawy;
4)
wysokość użytych do wyliczenia podstawowych stawek jednostkowych oraz współczynników korygujących;
5)
kwotę opłaty;
6)
datę wystawienia dokumentu oraz podpis organu lub upoważnionej przez niego osoby.
1a.
W przypadku udostępniania materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem prac lub jego uzupełnieniem Dokument Obliczenia Opłaty zawiera informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6, oraz powierzchnię obszaru objętego tym zgłoszeniem lub jego uzupełnieniem.
1b.
W przypadku udostępniania materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem prac lub jego uzupełnieniem Dokument Obliczenia Opłaty wystawia się nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu otrzymania zgłoszenia prac lub jego uzupełnienia.
2.
Dokument Obliczenia Opłaty wystawiany w postaci elektronicznej i generowany z systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający jego wydruk nie wymaga podpisu ani pieczęci.
Art. 40e. Dokument Obliczenia Opłaty - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...