• Art. 45. geod. i kartogr....
  25.07.2024

Prawo geodezyjne i kartograficzne

Stan prawny aktualny na dzień: 25.07.2024

Dz.U.2023.0.1752 t.j. - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

Art. 45. geod. i kartogr.


Nadawanie uprawnień zawodowych

1.
Główny Geodeta Kraju nadaje uprawnienia zawodowe na wniosek osoby zainteresowanej.
2.
Wniosek o nadanie uprawnień zawodowych może dotyczyć tylko jednego z zakresów, o których mowa w art. 43 zakresy nadawanych uprawnień zawodowych. Złożenie przez osobę zainteresowaną wniosku w jednym zakresie nie wyłącza możliwości złożenia przez nią wniosku o nadanie uprawnień zawodowych w innym zakresie, z tym że będzie on rozpatrywany w kolejnym postępowaniu kwalifikacyjnym.
3.
Do wniosku o nadanie uprawnień zawodowych osoba zainteresowana dołącza:
1)
dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 44 warunki otrzymania uprawnień zawodowych lub art. 44a inne warunki uzyskania uprawnień zawodowych;
2)
potwierdzenie wniesienia opłaty za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego;
3)
oświadczenie o treści:
„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że zawarte we wniosku o nadanie uprawnień zawodowych i w załącznikach do tego wniosku informacje są zgodne z prawdą.”.
3a.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Klauzula zawarta w tym oświadczeniu zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
4.
Główny Geodeta Kraju sprawdza wniosek o nadanie uprawnień zawodowych pod względem formalno-prawnym, a w razie konieczności wzywa osobę zainteresowaną do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Wniosek nieuzupełniony w terminie pozostawia się bez rozpoznania.
Art. 45. Nadawanie uprawnień zawodowych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...