• Art. 47a. geod. i kartogr...
  23.07.2024

Prawo geodezyjne i kartograficzne

Stan prawny aktualny na dzień: 23.07.2024

Dz.U.2023.0.1752 t.j. - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

Art. 47a. geod. i kartogr.


Zadania gminy

1.
Do zadań gminy należy:
1)
ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
2)
umieszczanie i utrzymywanie w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic i placów w miastach oraz innych miejscowościach na obszarze gminy.
2.
Ewidencję miejscowości, ulic i adresów prowadzi się w systemie teleinformatycznym.
3.
Ewidencję miejscowości, ulic i adresów prowadzi się na podstawie:
1)
(uchylony)
2)
wykazu urzędowych nazw miejscowości, o którym mowa w art. 9 wykazy ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych;
3)
danych państwowego rejestru nazw geograficznych;
4)
danych krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju;
5)
uchwał rady gminy w sprawie przebiegu oraz nadania nazw ulic i placów;
6)
planu ogólnego gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu;
7)
ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów geodezyjnych i kartograficznych.
4.
Ewidencja miejscowości, ulic i adresów zawiera:
1)
nazwy miejscowości oraz dane określające położenie tych miejscowości;
2)
nazwy ulic i placów oraz dane określające położenie tych ulic i placów;
3)
identyfikatory miejscowości, ulic i placów pochodzące z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju;
4)
dodatkowe tradycyjne nazwy miejscowości, ulic i placów w języku mniejszości, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 12 używanie dodatkowych nazw miejsc, obiektów i ulic w języku mniejszości ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823);
5)
dane adresowe określające:
a) numery porządkowe budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania,
b) kody pocztowe,
c) położenie budynków, o których mowa w lit. a, w państwowym systemie odniesień przestrzennych.
4a.
Ewidencja miejscowości, ulic i adresów, oprócz danych wymienionych w ust. 4, może zawierać także dane adresowe dotyczące obiektów, takich jak: parkingi, garaże, wjazdy i wejścia do parków, ogrodów oraz innych miejsc zorganizowanego wypoczynku lub działalności gospodarczej.
5.
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) ustala numery porządkowe, o których mowa w ust. 4 pkt 5 lit. a, z urzędu lub na wniosek zainteresowanych i zawiadamia o tych ustaleniach właścicieli nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają.
6.
Wniosek, o którym mowa w ust. 5, zawiera:
1)
imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres;
2)
określenie przedmiotu wniosku;
3)
informacje o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek, według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.
7.
Numery porządkowe dotyczące budynków wybudowanych lub prognozowanych na nieruchomościach przyległych do ulicy położonej na granicy gminy lub przyległej do tej granicy ustalają, w drodze porozumienia, właściwi miejscowo wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast).
8.
W przypadku braku porozumienia, o którym mowa w ust. 7, numery porządkowe ustala, w drodze zarządzenia, wojewoda.
9.
Numery porządkowe nowo budowanych budynków, niewykazanych w ewidencji, o której mowa w ust. 4, ustala się przed rozpoczęciem ich użytkowania.
Art. 47a. Zadania gminy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Interpretacje: 1 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...